کلیپ ها

 

 

 

گزارش خبرگزاری صداوسیما از بازی های نمادین چوگان در اصفهان – نوروز1395

 

بیانات رهبر در مورد چوگان

بیانات رهبر در مورد چوگان سال 1381

بیانات رهبر در مورد چوگان سال 1391

بیانات رهبر در مورد چوگان سال 1392

قطعه موسیقی گوی و چوگان اتر استاد منصور زیرک