هیئت ها و کمیته ها

 

 

اسامی روسا و اعضاء کمیته های فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

   کمیته فرهنگی

 

سمت نام و نام خانوادگی
رئیس فتح اله حداد
عضو مسعود مظفری
عضو عطیه آبخضر
عضو مهسا محمدیفر
عضو مجتبي رحمانی

 

 

 کمیته مسابقات             

سمت نام و نام خانوادگی
رئیس محمد رضا شاپوری
عضو محمد علی بی غم
عضو داود قربانپور
عضو اصغر ناظری
عضو مجتبي رحمانی

 

 

        کمیته فنی ،   تحقیقات و آموزش

سمت نام و نام خانوادگی
رئیس امیر علی عبیدی
عضو بهرام جهانبانی
عضو سیامک ایلخانی زاده
عضو بهزاد حاجی شرفی
عضو سید حسن بوری

 

 

     کمیته هندیکاپ

سمت نام و نام خانوادگی
رئیس حمزه ایلخانی زاده
عضو مهدی قلی ذوالفقاری
عضو بهرام جهانبانی
عضو امیرعلی عبیدی
عضو سیامک ایلخانی زاده
عضو رضا بهبدی
عضو کتایون جلایی

 

    

     کمیته قوانین و      داوری

سمت نام و نام خانوادگی
رئیس سیامک ایلخانی زاده
عضو مهدی قلی ذوالفقاری
عضو بهرام جهانبانی
عضو امیرعلی عبیدی
عضو محمدرضا بهبدی

 

 

کمیته دامپزشکی و اسبان

سمت نام و نام خانوادگی
رئیس دکتر سعید رحمانی موحد
عضو  دکتر امین مستوفیان
عضو  دکتر احسان ترکی
عضو  دکتر وحید شجاع
عضو  دکتر علیرضا شهبازی

 

 

 

    کمیته روابط               بین الملل

سمت نام و نام خانوادگی
رئیس سیامک ایلخانی زاده
عضو کتایون جلایی
عضو معین شکوهی

 

 

     کمیته انضباطی    

سمت نام و نام خانوادگی
رئیس حمزه ایلخانی زاده
عضو محمد رضا داورزنی
عضو محمد رضا شاپوری

 

   

       کمیته پزشکی

سمت نام و نام خانوادگی
رئیس دکتر ناصر امیری
عضو دکتر حسن عباسی
عضو دکتر سعید رحمانی موحد