قوانین

کتاب آبی-دانلود کنید

کتاب يك

آيين نامه کميته عضویت

بخش يك

تعاريف و اهداف

ماده ١

کمیته عضویت فدراسیون چوگان که از این پس به عنوان کمیته عضویت از آن یاد می شود با استناد به ماده ١٦ اساسنامه فدراسیونهای ورزشهاي آماتوری سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.

ماده ٢

هدف اصلی کمیته عضویت افزایش تعداد بازیکنان،  تیم ها و باشگاه های چوگان در کشور می باشد. تمامی فعالیتهای این کمیته باید با در نظر گرفتن هدف اصلی کمیته تحت نظررئيس فدراسیون چوگان انجام شود.

بخش دو

وظايف و اصول کميته

ماده ٣

وظايف کمیته عضویت به ترتیب زیر میباشند:

١)  تعريف معیارهاي عضویت سالانه بازیکنان در فدراسیون چوگان.

٢)  تعريف معیارهاي عضویت سالانه باشگاهها در فدراسیون چوگان.

٣)   ثبت آمار دقیق تعداد بازیکنان عضو و همچنين ميزان افزایش یا کاهش سالانه تعداد بازیکنان عضو در ایران.

٤)  ثبت آمار دقیق تعداد باشگاه های عضو و همچنين ميزان افزایش یا کاهش سالانه تعداد باشگاههاي عضو در ایران.

٥)  تهیه وارائه طرحهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای افزایش تعداد بازیکنان و باشگاه های کشور به رئیس و هیئت رئیسه فدراسیون.

٦)  همکاری با سایر کمیته ها در رسیدن به اهداف مورد نظر. طرحهای کمیته عضویت به طور كلي يا جزئي مي توانند به عنوان  یک طرح جامع همراه با دیگر طرحهای سایر کمیته هاي  فدراسیون ارائه شوند.

٧)  حمایت از فدراسیون چوگان برای عضو شدن در کنفرانسها، سازمان ها، کنگره ها و سمینارهای بین المللی، قاره ای،  منطقه ای  و محلی چوگان.

ماده ٤

اصول كميته

١) اعضاء کمیته

٢) رئیس کمیته

ماده ٥

رئيس کمیته به پیشنهاد دبیر وتصویب  رئيس فدراسیون برای مدت دو سال انتخاب می شود.

تبصره) تعداد اعضاء کمیته عضویت باید فرد بوده ونباید کمتر ازسه نفر باشد.

ماده ٦

رئیس کمیته، اعضاء کمیته را برگزیده و به دبیر فدراسیون معرفی می كند و سپس این افراد  به رئيس فدراسیون چوگان برای تأیید معرفي مي گردند.

ماده ٧ 

کمیته عضویت می تواند در صورت نیاز در مورد اجراي فعالیتهای خود جلساتی را برگزار کند. حضور ٣/٢ از اعضاء كميته عضويت برای رسمی شدن در جلسه الزامی است. صورت جلسات کمیته عضویت باید ثبت گردد وبه رئيس فدراسیون ارائه شود.  تصمیمات کمیته باید مورد قبول نصف به اضافه ١ نفر از اعضاء حاضر قرار گيرند. تصمیمات کمیته عضویت برای تأیید توسط دبیر به رئیس فدراسیون ارائه می شود.

بخش سه

مقررات بودجه

 ماده ٨

تمامی مبالغي كه بعنوان حق عضويت بازیکنان وباشگاه ها جمع آوری شده می بایست به حساب فدراسیون چوگان واریز گردد.

ماده ٩

در صورت لزوم کمیته عضویت مي تواند بودجه سالانه خود را جهت تصویب به رئیس فدراسیون ارائه کند.

بخش چهار

شرايط عضويت باشگاهها

ماده ١٠

باشگاه بايد درخواستنامه عضويت فدراسيون چوگان را تكميل نمايد. ارائه درخواستنامه عضويت بدين معني است که متقاضی تمام آيين نامه ها،  شرايط،  دستورها،  قوانين و مقررات فدراسيون چوگان را پذیرفته است.

دو نوع عضویت باشگاهی  وجود دارد. نوع اول عضویت کامل ونوع دوم عضویت نیمه می باشد.

ماده ١١

عضویت کامل به باشگاه هايي داده می شود که کار اصلی آنها چوگان بوده وحداقل دارای یک زمین چمن بزرگ و١٥ بازیکن عضوكه اعضاء ثبت شده فدراسیون چوگان باشند. بازیکني ثبت شده به حساب می آید که در خواست نامه اش توسط کمیته عضویت چوگان قبول شده باشد.

ماده ١٢

عضویت نیمه به باشگاه هايي داده می شود که در ورزش چوگان فعال باشند وحداقل یک زمین بزرگ چوگان (که می تواند چمن یا خاکی باشد) یا یک مانژ چوگان وحداقل پنج بازیکن عضوکه عضو ثبت شده فدراسیون چوگان باشند به خود اختصاص دهد.  بازیکني ثبت شدهبه حساب می آید كه درخواستنامه اش توسط کمیته عضویت فدراسیون چوگان قبول شده باشد.

بخش پنج

شرایط عضویت بازیکنان

ماده ١٣

 بازیکن باید درخواستنامه عضویت فدراسیون چوگان را تكميل نمايد.  ارائه درخواستنامه عضویت بدین معنی است که متقاضی تمام آيين نامه ها،  شرايط،  دستورها،  روشها،  قوانين و مقررات  فدراسیون چوگان را پذیرفته است.

ماده ١٤

 بازیکن باید حق عضویت را پرداخت كرده باشد. حق عضویت سالانه برای عضو شدن در فدراسیون چوگان را کمیته عضویت تعیین می کند.

ماده ١٥

یک بازیکن باید یک چوگان باز باشد یا در کلاس آموزشی چوگان كه مورد تأييد فدراسيون چوگان ميباشد ثبت نام کرده باشد تا از طرف فدراسیون چوگان بعنوان عضو فدراسيون مورد قبول شناخته شود.

 کتاب دو

آيين نامه کمیته هندیکاپ

بخش يك

تعاريف و اهداف

ماده ١٦

کمیته هندیکاپ فدراسیون چوگان  که ازاین پس به عنوان کمیته هندیکاپ از آن یاد می شود، با استناد به ماده ١٦ اساسنامه فدراسیون ورزشهاي آماتوری  سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.

ماده ١٧

هدف اصلی کمیته هندیکاپ تعیین هندیکاپ بازیکنان چوگان عضوفدراسيون در کشور می باشد.  تمامی فعالیتهای این کمیته باید با در نظر گرفتن هدف اصلی کمیته تحت نظر رئيس فدراسیون انجام شود.

تبصره) هنديكاپ معياري براي ارزيابي توانايي هاي يك بازيكن در ورزش چوگان مي باشد.

بخش دو

وظایف و اصول کمیته

ماده ١٨

مسئولیت هاي کمیته هندیکاپ به ترتیب زیر می باشد :

١)  تعیین معیارهای درجه بندی بازیکنان عضو.

٢)  اعطاي هندیکاپ هاي زمين بزرگ ومانژي به بازیکنان عضو بر اساس معیارهای تعیین شده .

تبصره ) کمیته هندیکاپ باید هندیکاپ را بر اساس پارامترهای غیر رسمي اهداء نموده، كه اين پارامترها عموماً توسط سازمانهاي بین المللی مشابه پذیرفته و بكار برده شده اند.

ماده ١٩

اصول کمیته

١)  اعضاء کمیته

٢)  رئیس کمیته

ماده ٢٠

رئيس کمیته به پیشنهاد دبیر و تصویب رئیس فدراسیون برای مدت دو سال انتخاب می شود .

تبصره ) تعداد اعضاء در این کمیته باید فرد بوده و نباید کمتر ازسه نفر باشد .

ماده ٢١

رئیس کمیته، اعضاء کمیته را برگزیده و به دبیر فدراسیون معرفی میكند و سپس این افراد  به رئيس فدراسیون چوگان برای تأیید معرفي مي گردند.

ماده ٢٢

در صورت لزوم کمیته هندیکاپ می تواند کمیته هاي  هندیکاپ باشگاهی و محلی را برای تعیین هنديكاپ  از جانب فدراسیون چوگان انتخاب کند.  اما كميته هنديكاپ فدراسيون چوگان مي تواند هنديكاپ هاي تعيين شده توسط كميته هاي هنديكاپ باشگاهي و محلي را تغيير دهد و تا زمانیکه کمیته هندیکاپ فدراسیون چوگان آنرا تأیید نکند رسمی نخواهد بود.

بخش سه

دستورها و روشهاي حاکم بر فعالیتهای کمیته هندیکاپ

ماده ٢٣

تمامی بازیکنان عضو فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران باید هندیکاپ دریافت کنند.

ماده ٢٤

هیچ بازیکنی نمی تواند هنديكاپ کمتر از ٣- ویا بیشتر از ١٠ دریافت نمايد.

ماده ٢٥

جلسه کمیته هندیکاپ حداقل سالی دوبار برگزار مي شود كه جلسه اول آن در شهریور ماه )بین٢٣nd August تا (September٢٢ndوجلسه دوم در اسفند ماه )بین٢٠nd February تا (March ١٩th  برگزار خواهد شد.

کمیته هندیکاپ می تواند هر تعدادجلسات اضافی مورد نیاز را برای اجرای فعالیتهای خود بر گزار کند. همه هنديكاپهاي زمين بزرگ و تمام هنديكاپهاي مانژي مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

حضور ٣/٢ اعضاء برای رسمی شدن جلسه الزامی است . صورت جلسات کمیته باید  ثبت شده و توسط دبیر به رئیس فدراسیون چوگان ارائه شود. تصمیمات کمیته باید توسط ٣/٤ اعضاء حاضر تائید گردد.

تبصره) هدف اولین جلسه کمیته که در شهریور ماه برگزار میشود، بررسی  هندیکاپ های موجود می باشد. هدف دومین جلسه این کمیته  در اسفند ماه ارتقاء هندیکاپ های بازيكنان براي سال آينده مي باشد.

ماده ٢٦

تصمیمات کمیته هندیکاپ از زمان تأييد مورد اجرا مي باشد. تا هنگامیکه به بازیکن، هندیکاپ جدید داده نشده،  وي باید با همان هندیکاپ موجود خود بازی کند.

ماده ٢٧

حداقل هندیکاپ بازیکن برای شرکت در مسابقات تحت نظر فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران ٢- می باشد.

ماده ٢٨

بازیکنانی که علاقمند به شرکت در مسابقات برگزار شده توسط فدراسیون چوگان مي باشند باید هنديكاپشان توسط کمیته هندیکاپ تعیین  و یا هندیکاپ قبلی آنان تأیید گردد.

ماده ٢٩

بازیکنی که از خارج از کشور هندیکاپ در یافت کرده،  باید هنديكاپش توسط کمیته هندیکاپ تأیید شود تا بتواند در مسابقات تحت نظر فدراسیون چوگان بازی کند. برای تأیید هندیکاپ توسط کمیته هندیکاپ باید نصف به علاوه يك نفر از اعضاء کمیته رأي مثبت دهند.

ماده ٣٠

در صورت لزوم کمیته هندیکاپ مي تواند بودجه سالانه خود را جهت تصویب به رئیس فدراسیون چوگان ارائه کند.

بخش چهار

معيارهاي ارزيابي و ارائه هنديكاپ

 ماده ٣١

هنديكاپ هاي بازيكنان بر اساس معيارهاي زير اعطاء مي شوند:

١)  دانش و تسلط بر قوانين بازي.

٢)  ميزان قدرت و دانش سواركاري بازيكن.

٣)  ميزان تسلط بازيكن بر ضربه هاي مختلف چوگان و قابليت كنترل و دريبل گوي.

٤)  ارزش بازيكن در غالب تيم وميزان دانش بازيكن در مورد بازي تيمي.

٥)  دانش و بينش بازيكن نسبت استفاده از استراتژي در بازي.

٦)  كيفيت اسبهايي كه بازيكن از آنها استفاده مي كند.

٧)  ميزان تجربه بازيكن.

٨)  وضعيت فيزيكي و استقامت بازيكن.

ماده ٣٢

هنديكاپ ٣- بازيكني است كه در مراحل ابتدايي شركت در بازي چوگان است و تجربه قبلي از بازي ندارد.  اين بازيكن يك سواركار مبتدي است كه سابقه سواري در سرعت و هيچگونه علم فني در مورد بازي  چوگان را ندارد.  اين بازيكن مي تواند يك سواركار ماهر كه تازه شروع به يادگيري ورزش چوگان نموده نيز باشد.  اين بازيكن حق شركت در مسابقات رسمي را ندارد و فقط مي تواند در صورتي كه كنترل كامل بر اسب خود داشته و هيچگونه خطري براي خود و ديگر بازيكنان  ايجاد نكند در مسابقات تمريني شركت كند.

ماده ٣٣

بازيكن هنديكاپ ٢-  يك بينش بسيار محدودي از ” استراتژي تيمي” دارد. اين بازيكن حق شركت در مسابقات را دارد، اما بايد تحت راهنماييهاي بازيكنان با تجربه تر بازي كند.  دانش، بينش و قابليتهاي اين بازيكن نسبت به قوانين، سواركاري، ضربات و دريبل، كار تيمي و استراتژي بازي به شرح زير است:

١)  قوانين:  بينش محدود نسبت به قوانين بازي.

٢)  سواركاري:  سواري مبتدي و ساده به خصوص در سرعت.

٣)   ضربات و دريبل : ضربات سمت راست را گاهي اوقات مي تواند بزند اما ضربه زن زياد خوبي نيست.  قابليت دريبل و كنترل گوي اين بازيكن بسيار محدود است.

٤)  كار تيمي:  در بازي تهاجمي تيم مي تواند گاهي اوقات كمك كند.  مي تواند بعضي حملات را تمام كند اما نمي تواند خودش بازي تهاجمي را راه اندازي كند. مي تواند گاهي اوقات چوبگيري كند.

٥)  استراتژي:  تجربه ايشان نسبت به نقش پزيسيونها بسيار محدود است.در هنگام جايگيري براي ضربات خطا، پرتابها و ضربات از پشت دروازه احتياج به راهنمايي دارد.

ماده ٣٤

بازيكن هنديكاپ ١-  تجربه بازي بسيار محدودي دارد و گاهي اوقات ممكن است كه بازي ديگر هم تيمي هايش را محدود كند.  اين بازيكن مي تواند در مسابقات بازي كند و احتياج زيادي به راهنمايي دائم ندارد.  اين بازيكن اين قابليت را دارد كه گاهي اوقات بازيهاي تهاجمي محدودي را راه اندازي نمايد.  دانش، بينش و قابليتهاي اين بازيكن نسبت به قوانين، سواركاري، ضربات و دريبل، كار تيمي و استراتژي بازي به شرح زير است:

١)  قوانين:  بينش ساده نسبت به قوانين بازي

٢)  سواركاري:  سواري ساده يا متوسط و قابليت بازي بدون ايجاد خطر براي ديگر بازيكنان.

٣)  ضربات و دريبل:  بعضي ضربات را گاهي اوقات بطور متوسط مي تواند بزند.  قابليت دريبل و كنترل گوي اين بازيكن بسيار محدود است.

٤)  كار تيمي: گاهي اوقات قابليت اين را دارد كه در هنگام دفاع از تنه هاي قانوني و چوبگيري استفاده نمايد.

٥)  استراتژي: تجربه ايشان نسبت به نقش پزيسيونها نسبتا” محدود است. در هنگام ضربات خطا، پاسها،  پرتابها و ضربات از پشت دروازه مي تواند در ايجاد بازي تهاجمي كمك كند. چنين بازيكني حد اقل اطلاعات لازم  در مورد استراتژي بازي  را دارد.

ماده ٣٥

بازيكن هنديكاپ صفرارزش مثبت براي تيم خود دارد. اين بازيكن ميزان بازيهاي مثبتش از ميزان بازيهاي منفي وي بيشتر است. اين بازيكن با راهنمايي بسيار كمي مي تواند خودش را با شرايط مختلف بازي تطبيق دهد.  اين بازيكن مي تواند در سرعت سواري كند، ايجاد بازي كند و اكثريت ضربه ها را بزند. اين بازيكن قادر است كه تحت فشار، گوي را بيش از دو بار پشت سر هم و در حين تاخت بزند.  دانش، بينش و قابليتهاي اين بازيكن نسبت به قوانين، سواركاري، ضربات و دريبل، كار تيمي و استراتژي بازي به شرح زير است:

١)  قوانين:  بينش خوب نسبت به قوانين بازي

٢)   سواركاري:  سواري متوسط و يا نسبتا” خوب و قابليت بازي با كنترل كامل بر اسب خود بدون ايجاد خطر براي ديگر بازيكنان.

٣)   ضربات و دريبل:  اكثر ضربات را در اكثر اوقات بطور متوسط مي تواند بزند.  در بعضي موارد قادر است گوي را دريبل بزند و يا دور بزند بدون آنكه خطا كند.

٤)   كار تيمي:  اين قابليت را دارد كه در هنگام دفاع از تنه هاي قانوني و چوبگيري استفاده نمايد.  ايشان مي تواند بدون آنكه خطا كند،  در اكثر اوقات بازي دفاعي را به بازي تهاجمي تبديل نمايد.  ايشان قادر است كه بازي در ميدان را بخوبي ملاحظه نمايد و براي بازيكن آزاد پاس بفرستد، بازيكن تهاجمي تيم مقابل را بگيرد، به هم تيمي خود كه احتياج به كمك دارد ياري دهد و خود را در پزيسيون با آوانتاج قرار دهد.

٥)  استراتژي: ايشان نسبت به نقش پزيسيونها اطلاعات بسيار خوبي را داراست. قادر است كه ازخطاها، پاسها،  پرتابها، تغيير جهت گوي و ضربات ازبيرون زمين ايجاد بازي تهاجمي نمايد. ايشان تجربه محدودي در مورد برنامه ريزي و اجراي برخي از استراتژيهاي بازي من جمله قابليت راهنمايي هم تيمي هايش، برنامه ريزي اسبها و انتخاب مناسب ترين بازي در شرايط خاص را دارا مي باشد.

 ماده ٣٦

بازيكن هنديكاپ ١ دانش، بينش و قابليتهاي اين بازيكن نسبت به قوانين، سواركاري، ضربات و دريبل، كار تيمي و استراتژي بازي به شرح زير است:

١)  قوانين:  بينش خوب و كامل نسبت به قوانين بازي و داشتن قابليت توضيح قوانين براي ديگران.

٢)  سواركاري:  سواري متوسط و يا نسبتا” خوب و قابليت بازي با كنترل كامل بر اسب خود بدون ايجاد خطر براي ديگر بازيكنان.

٣)   ضربات و دريبل: اكثر ضربات را در اكثر اوقات بطور متوسط مي تواند بزند.  ايشان در اكثر اوقات قادر است گوي را در يك دايره به شعاع ٣٠ متري دريبل  و يا دور بزند بدون آنكه خطا كند.

٤)   كار تيمي: اين قابليت را دارد كه در هنگام دفاع از تنه هاي قانوني و چوبگيري استفاده نمايد.  ايشان مي تواند بدون آنكه خطا كند در اكثر اوقات بازي دفاعي را به بازي تهاجمي تبديل نمايد.  ايشان قادر است كه بازي در ميدان را بخوبي ملاحظه نمايد و براي بازيكن آزاد پاس بفرستد، بازيكن تهاجمي تيم مقابل را بگيرد، به هم تيمي خود كه احتياج به كمك دارد ياري دهد و خود را در پزيسيون با آوانتاج قرار دهد.

٥)   استراتژي:  قادر است كه از پرتابها، تغيير جهت گوي و پاسها ايجاد بازي تهاجمي نمايد.  ايشان نسبت به نقش پزيسيونها اطلاعات بسيار خوبي را داراست. در هنگام ضربات خطا، پاسها،  پرتابها و ضربات از پشت دروازه مي تواند در ايجاد بازي تهاجمي كمك كند.  ايشان تجربه محدودي در مورد برنامه ريزي و اجراي برخي از استراتژيهاي بازي من جمله قابليت راهنمايي هم تيمي هايش، برنامه ريزي اسبها و انتخاب مناسبترين بازي در شرايط خاص را دارا مي باشد.

ماده ٣٧

دانش، بينش و قابليتهاي بازيكن هنديكاپ ٢  نسبت به قوانين، سواركاري، ضربات و دريبل، كار تيمي و استراتژي بازي به شرح زير است:

١)  قوانين:  بينش خوب و كامل نسبت به قوانين بازي و داشتن قابليت توضيح قوانين براي ديگران.

٢)   سواركاري:  سواري پيشرفته و قابليت بازي با كنترل كامل بر اسب خود بدون ايجاد خطر براي ديگر بازيكنان.

٣)   ضربات و دريبل:  تمامي ضربات را در هر لحظه بطور متوسط مي تواند بزند.  ايشان در هر لحظه قادر است گوي را در يك دايره به شعاع ٣٠ متري دريبل بزند و يا بدون آنكه خطا كند دور بزند.  ايشان مي تواند ضربات خطاي ٣٠ يارد، ٤٠ يارد و ٦٠ يارد را در ٥٠% اوقات تبديل به گل نمايد.

٤)   كار تيمي: اين قابليت را دارد كه در هنگام دفاع از تنه هاي قانوني ، چوبگيري و يار گيري استفاده نمايد.  ايشان  مي تواند بدون آنكه خطا كند در اكثر اوقات بازي دفاعي را به بازي تهاجمي تبديل نمايد.  ايشان قادر است كه بازي در ميدان را بخوبي ملاحظه نمايد و براي بازيكن باز پاس بفرستد، بازيكن تهاجمي تيم مقابل را بگيرد،  به هم تيمي خود كه احتياج به كمك دارد ياري دهد و خود را در پزيسيون با آوانتاج قرار دهد.

٥)   استراتژي:  قادر است كه از پرتابها، تغيير جهت گوي و پاسها ايجاد بازي تهاجمي نمايد.  ايشان نسبت به نقش پزيسيونها اطلاعات بسيار خوبي را داراست. در هنگام ضربات خطا، پاسها،  پرتابها و ضربات از پشت دروازه مي تواند در ايجاد بازي تهاجمي كمك كند. ايشان بينش متوسط و تجربه محدودي در مورد برنامه ريزي و اجراي برخي از استراتژيهاي بازي من جمله قابليت راهنمايي هم تيمي هايش، برنامه ريزي اسبها و انتخاب مناسبترين بازي را براي شرايط خاص بازي داراست.

ماده ٣٨

دانش، بينش و قابليتهاي بازيكن هنديكاپ ٣  نسبت به قوانين، سواركاري، ضربات و دريبل، كار تيمي و استراتژي بازي به شرح زير است:

١)  قوانين:  بينش بسيار خوب و كامل نسبت به قوانين بازي و داشتن قابليت توضيح قوانين براي ديگران.

٢)   سواركاري: سواري پيشرفته و قابليت بازي با كنترل كامل بر اسب خود بدون ايجاد خطر براي ديگر بازيكنان.

٣)   ضربات و دريبل:  تمامي ضربات را در هر لحظه بطور بسيار خوب مي تواند بزند.  ضربات اين بازيكن ضمن آنكه  مسافت زيادي را طي مي كند  از دقت نسبتا” خوبي نيز برخوردار است.  ايشان در هر لحظه قادر است گوي را در يك دايره به شعاع ٣٠ متر دريبل بزند و يا بدون آنكه خطا كند دور بزند.  ايشان مي تواند ضربات خطاي ٣٠ يارد، ٤٠ يارد و ٦٠ يارد را در ٧٥% اوقات تبديل به گل نمايد.

٤)   كار تيمي:  اين قابليت را دارد كه در هنگام دفاع،  از تنه هاي قانوني،  چوبگيري و يار گيري استفاده نمايد.  ايشان مي تواند بدون آنكه خطا كند در اكثر اوقات بازي دفاعي را به بازي تهاجمي تبديل نمايد.  ايشان قادر است كه بازي در ميدان را بخوبي ملاحظه نمايد و براي بازيكن آزاد پاس بفرستد، بازيكن تهاجمي تيم مقابل را بگيرد، به هم تيمي خود كه احتياج به كمك دارد ياري دهد و خود را در پزيسيون با آوانتاج قرار دهد.

٥)  استراتژي:  قادر است كه از پرتابها، تغيير جهت گوي و پاسها ايجاد بازي تهاجمي نمايد.  ايشان نسبت به نقش پزيسيونها اطلاعات بسيار خوبي را داراست. در هنگام ضربات خطا، پاسها،  پرتابها و ضربات از پشت دروازه مي تواند در ايجاد بازي تهاجمي كمك كند.  ايشان بينش خوب و تجربه خوبي در مورد برنامه ريزي و اجراي برخي از استراتژيهاي بازي من جمله قابليت راهنمايي هم تيمي هايش، برنامه ريزي اسبها و انتخاب مناسبترين بازي در شرايط خاصرا دارا مي باشد.

٦)   اسب ها:  این بازیکن باید با اسب نسبتاً خوبی  بازی کند که دارای توان  و طاقت خوب بوده وبخوبی تحت کنترل باشد.

ماده ٣٩

دانش، بينش و قابليتهاي بازيكن هنديكاپ ٤  نسبت به قوانين، سواركاري، ضربات و دريبل، كار تيمي و استراتژي بازي به شرح زير است:

١)  قوانين:  بينش بسيار خوب و كامل نسبت به قوانين بازي و داشتن قابليت توضيح قوانين براي ديگران.

٢)   سواركاري: سواري پيشرفته و قابليت بازي با كنترل كامل بر اسب خود بدون ايجاد خطر براي ديگر بازيكنان.

٣)   ضربات و دريبل:  تمامي ضربات را در هر لحظه بطور عالي مي تواند بزند. ضربات اين بازيكن ضمن آنكه مسافت خيلي زيادي را طي مي كنند و از دقت خوبي نيز برخوردار هستند. ايشان در هر لحظه قادر است گوي را در يك دايره به شعاع ٣٠ متر دريبل بزند و يا بدون آنكه خطا كند دور بزند.  ايشان مي تواند ضربات خطاي ٣٠ يارد، ٤٠ يارد و ٦٠ يارد را در٩٠%  اوقات تبديل به گل نمايد.

٤)   كار تيمي: اين قابليت را دارد كه در هنگام دفاع از تنه هاي قانوني ، چوبگيري و يار گيري استفاده نمايد.  ايشان مي تواند بدون آنكه خطا كند در اكثر اوقات بازي دفاعي را به بازي تهاجمي تبديل نمايد.  ايشان قادر است كه بازي در ميدان را بخوبي ملاحظه نمايد و براي بازيكن باز پاس بفرستد، بازيكن تهاجمي تيم مقابل را بگيرد، به هم تيمي خود كه احتياج به كمك دارد ياري دهد و خود را در پزيسيون با آوانتاج قرار دهد.  ايشان قادر است بخوبي تيم خود را راهبري كند و سرعت بازي را با حضور خود در ميدان كنترل نمايد.

٥)   استراتژي:  قادر است كه از پرتابها، تغيير جهت گوي و پاسها ايجاد بازي تهاجمي نمايد.  ايشان نسبت به نقش پزيسيونها اطلاعات كامل و جامعي را داراست. در هنگام ضربات خطا، پاسها،  پرتابها و ضربات از پشت دروازه مي تواند در ايجاد بازي تهاجمي بخوبي كمك كند.  ايشان بينش و تجربه بسيار خوبي در مورد برنامه ريزي و اجراي برخي از استراتژيهاي بازي من جمله قابليت راهنمايي هم تيمي هايش، برنامه ريزي اسبها و انتخاب مناسبترين بازي در شرايط خاص را دارا مي باشد.

٦)  اسب ها: این بازیکن باید با اسب خوبی  بازی کند که دارای توان  و طاقت خوب بوده و بسیار خوب تحت کنترل باشد.

کتاب سه

آيين نامه كميته مسابقات

بخش يك

اهداف و تعاريف

 ماده٤٠ 

 كميته مسابقات فدراسيون چوگان  كه از اين پس به عنوان كميته مسابقات از آن ياد مي شود، با استناد به ماده ١٦ اساسنامه فدراسيون هاي ورزشهاي آماتوري  سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران شكل گرفته است.

ماده ٤١   

هدف اصلي كميته مسابقات اين است كه مسابقات را گونه اي برگزار كند كه باعث افزايش تعداد تماشاچيان و نيز ارتقاء سطح آگاهي تماشاچيان گردد و روي هم رفته تقاضا وانگيزه را در اين رشته افزايش دهد. تمامي فعاليتهاي اين كميته بايد با در نظر گرفتن هدف اصلي كميته تحت نظر رئيس فدراسيون  انجام شود .

 بخش دو

وظايف و اصول كميته

ماده ٤٢

مسئوليت كميته مسابقات به ترتيب زير است :

١)  طرح ،‌ سازماندهي ،‌ توزيع و اجراء تقويم مسابقات سالانه فدراسيون چوگان

٢)  تعيين سطح هنديكاپ در مسابقات

٣)  تعيين واجراء‌ معيار  جهت واجد شرايط بودن و شركت تيم

٤)  جهت هر مسابقه خاص، سري مسابقات و مسابقات دوره اي كه مسئوليت برگزاري رويداد به عهده اين كميته مي باشد، انتصاب يك كميته برگزاري الزامي است.  وظايف كميته برگزاري در قوانين ملي زمين بزرگ، مانژي و دستورهاي كميته برگزاري ذكر شده است.

٥)  همكاري با صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه هاي ديگر براي پخش مسابقات.

٦)  دريافت هر گونه كمكهاي مالي اعم از شخصي ودولتي.

٧)  تعيين، مستند سازي، اجراء و كنترل جزئيات دستور العمل ها و ماده ها بر چگونگي اداره مسابقات.

٨)  تهيه جام هاي مناسب براي مسابقات.

تبصره ) مسابقاتي كه در تقويم سالانه ذكر شده، شامل تمامي رقابتها و مسابقات محلي، بين المللي، زمين بزرگ  و مانژي مي باشد .

ماده ٤٣  

اصول كميته

١)  اعضاء كميته

٢)  رئيس كميته

ماده ٤٤  

رئيس كميته به پيشنهاد دبير و تصويب رئيس فدراسيون براي مدت دو سال انتخاب مي شوند .

تبصره)  تعداد اعضاء كميته بايد فرد بوده ونبايد كمتر از سه نفر باشد .

ماده ٤٥ 

رئیس کمیته، اعضاء کمیته را برگزیده و به دبیر فدراسیون معرفی میكند و سپس این افراد  به رئيس فدراسیون چوگان برای تأیید معرفي مي گردند.

ماده ٤٦

كميته مسابقات ميتواند در صورت نياز در مورد اجراي فعاليتهاي خود جلساتي را برگزار كند. حضور ٣/٢ اعضاء جهت رسمي شدن  جلسه الزامي است. صورت جلسات كميته مسابقات بايد ثبت گردد و به رئيس فدراسيون ارائه شود. تصميمات كميته بايستي به تصويب نصف بعلاوه يك اعضاء برسد. تقويم مسابقات سالانه فدراسيون چوگان بايد توسط رئيس فدراسيون قبل از رسمي شدن، تأييد گردد. كميته مسابقات بايد تقويم سالانه مسابقات سال آينـده خود را توسط دبير به رئيس فـدراسيون قبل از اول اسـفند ( ٢٠ فوريه ) ارائه دهد.

 بخش سه

مقررات بودجه

ماده ٤٧

درآمد حاصله از فروش بليط، حقوق مسابقات، فروش تبليغات و غيره بايد به فدراسيون تحويل داده شود.

ماده ٤٨

كميته عضويت بايد بودجه ساليانه خود را جهت تصويب به رئيس فدراسيون ارائه كند.

بخش چهار

دستورات كميته برگزاري

ماده ٤٩

كميته مسابقات فدراسيون چوگان بايد براي هر مسابقه خاص، دوره مسابقه ويا مسابقات بين المللي كه فدراسيون چوگان برگزاري آن را به عهده دارد، يك كميته برگزاري انتخاب كند. كميته برگزاري بايد شامل حداقل سه نفر مورد تأييد بوده كه نسبت به نتايج مسابقه ذينفع نباشند. كميته برگزاري مسئول اجراي رويداد مي باشد كه انتخاب مسئولين وتهيه همه وسائل مورد نياز مسئولين در اجراي رويداد وبرنامه زمان بندي مسابقات، برگزاري قرعه كشي وبه نتيجه رساندن وحل سئوالاتي كه در طي مسابقه پيش مي آيد، را شامل مي شود. به غير از زماني كه داوران سوار در حال برگزاري مسابقه هستند ونيز به غير از زمانيكه سئوالات ماهيت انضباطي داشته كه آنگاه پاسخگويي به اين سئوالات به كميته انضباطي فدراسيون چوگان بر مي گردد.

ماده ٥٠

باشگاه ميزبان بايد يك كميته برگزاري براي هر مسابقه باشگاهي خاص يا مسابقات درون باشگاهي انتخاب كند. كميته برگزاري  مسئول اجراي رويداد بوده كه شامل انتخاب مسئولين وتهيه همه وسائل مورد نياز مسئولين در اجراي رويداد وبرنامه زمان بندي مسابقات، برگزاري قرعه كشي وبه نتيجه رساندن وحل سئوالاتي كه در طي مسابقه پيش مي آيد، مي باشد. به غير از زماني كه داوران سوار در حال برگزاري مسابقه هستند ونيز به غير از زمانيكه سئوالات ماهيت انضباطي داشته ويا پاسخگويي به اين سئوالات به كميته انضباطي فدراسيون چوگان بر مي گردد.

ماده ٥١

هیچ تیمی، تحت هيچ شرايطي نمي تواند در خصوص  انتصاب  داور سوار و يا  نشسته اعتراض ويا اظهار نظر نماید. همچنین یک تیم نمی تواند در مورد زمان و محل برگزاری یک بازی اعتراض نماید.

ماده ٥٢

مسئوليت رسيدگي به اعتراضات وارده  در خصوص عدم اجراء صحيح روشها توسط کمیته برگزاری، به عهده  كمیته مسابقات چوگان مي باشد. همچنین اعتراضات باید کتبی بوده و بدون وقفه انجام گیرد.

ماده ٥٣

هر گونه سوال در مورد یک بازیکن و يا اسب از طرف داوران سوار، پس  ازاتمام مسابقه توسط  کمیته برگزاری پاسخ داده خواهد شد.

بخش پنج

روشهای کمیته برگزاری

ماده ٥٤

 روشهاي ذيل جهت راهنمایی بيشتر برای کمیته هاي  برگزاری مي باشد که عهده دار اجرای مسابقات فدراسیون، مسابقات دوره اي فدراسیون یا مسابقات بین المللی  می باشد،  که فدراسیون چوگان مسئول  برگزاری اين مسابقات  است.

١)  باشگاه ها یا تیم هایی که تمايل به شرکت در مسابقات دوره اي که فدراسيون چوگان برگزار می کند را دارند باید درخواست نامه تعیین شده را تكميل نمايند كه اين درخواست نامه بايد توسط مدیربخش چوگان باشگاه، مدیر باشگاه ، مربی تیم، ميداندارتیم، اعضای پیشنهادی تیم و صاحبان اسب ها امضاء شود.

٢)  درخواست نامه باید شامل  لیستي از اسامی بازیکنان تیم، اسب های تیم، رنگ پیراهن تیم و نماینده پیشنهادی تیم که برای قرعه کشی حضور پیدا خواهد کرد (در صورت لزوم ) باشد.

٣)  باشگاه و یا تیم باید دورنگ متفاوت،  یکی تیره و دیگری روشن براي  پیراهنهاي خود پیشنهاد کنند.

٤)  رنگ پیراهن های  دو تیم مقابل نبايد همزمان  تیره و یا روشن باشد.

٥)  پس از ارسال درخواست نامه توسط باشگاه  و تأييد آن از سوي كميته برگزاری در صورت لزوم اين كمیته می تواند  قرعه کشی انجام داده و باشگاهی که درخواست نامه را پر کرده ملزم به قبول رأی قرعه کشی مي باشد .

ماده ٥٥

روشهاي ذيل جهت راهنمایی بيشتر برای کمیته هاي  برگزاری مي باشد که عهده دار اجرای مسابقات باشگاهی یا مسابقات دوره اي باشگاهی هستند.

١)  تیم هایی که تمايل به شرکت در مسابقات دوره اي برگزار شده  توسط فدراسيون چوگان را دارند باید درخواست نامه تعیین شده را تكميل نمايند كه اين درخواست نامه بايد توسط مدیر بخش چوگان باشگاه، مدیر باشگاه، مربی تیم، ميداندارتیم، اعضای پیشنهادی تیم و صاحبان اسب ها امضاء شود .

٢)  درخواست نامه باید شامل  لیستي از  اسامی بازیکنان تیم، اسب های تیم، رنگ پیراهن تیم و نماینده پیشنهادی تیم که برای قرعه کشی حضور پیدا خواهد کرد (در صورت لزوم ) باشد.

٣)   رنگ پیراهن های  دو تیم مقابل نبايد همزمان  تیره و یا روشن باشد.

٤)  پس از ارسال درخواست نامه توسط باشگاه  و تأييد آن از سوي كميته برگزاری در صورت لزوم اين كمیته می تواند  قرعه کشی انجام داده و باشگاهی که درخواست نامه را پر کرده ملزم به قبول رأی قرعه کشی مي باشد .

کتاب چهار

آيين نامه كميته قوانين و داوري

بخش يك

تعاريف و اهداف

ماده ٥٦

كميته قوانين و داوري فدراسيون چوگان كه از اين پس به عنوان كميته قوانين و داوري از آن ياد مي شود، با استناد به ماده ١٦ اساسنامه فدراسيونهاي ورزشهاي آماتوري سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران شكل گرفته است.

ماده ٥٧

هدف اصلي كميته قوانين و داوري، گسترش و اجراي قوانين ملي زمين بزرگ و قوانين ملي مانژي در كشور ايران است كه بر اساس قوانين فدراسيون جهاني چوگان بوده و براي  بالابردن سطح كلي دانش و آگاهي با درنظر گرفتن قوانين چوگان در كشور مي باشد .

تمامي فعاليتهاي اين كميته بايد با در نظر گرفتن هدف اصلي كميته تحت نظر فدراسيون انجام شود .

بخش دوم

وظايف و اصول كميته

ماده ٥٨

وظايف كميته قوانين وداوري به ترتيب زير مي باشد :

١)  تجزيه و تحليل و اجراء تمام اصلاحيه ها و تغييرات در قوانين چوگان.

٢)  تجزيه وتحليل و ارزيابي فهرست داوران تأييد شده كشور.

٣)  تهيه اطلاعيه و برگه ها درمورد قوانين چوگان.

٤)   تهيه نسخه هاي قوانين ملي زمين بزرگ و مانژي و ترويج آنها در جامعه چوگان.

٥)  اعمال قوانين ملي چوگان زمين بزرگ و مانژي توسط داوران سوار و نشسته اي كه رسماً ثبت شده اند، در تمامي بازيها و مسابقاتي كه فدراسيون چوگان مجاز مي داند.

٦)  تعيين و اجراء روشي دقيق براي ارزيابي و درجه بندي داوران.

٧)  طراحي و اجراي كيلنيكها  و كلاسهاي قوانين وداوري  بر اساس نياز در چوگان استانهاي كشور.

٨)   تهيه راهنما براي بالا بردن سطح كلي داوري كشور وانتخاب افراد گوناگون براي  شركت دركلاسهاي داوري  درون مرزي و برون مرزي.

ماده ٥٩

اصول کمیته

١)  اعضاء‌ كميته

٢)  رئيس كميته

ماده ٦٠

رئيس  كميته به پيشنهاد دبير وتصويب رئيس فدراسيون براي مدت دو سال انتخاب مي شود .

تبصره ) تعداد اعضاء ‌در اين كميته بايد فرد بوده و نبايد كمتر از سه نفر باشد .

ماده ٦١

رئیس کمیته، اعضاء کمیته را برگزیده و به دبیر فدراسیون معرفی میكند و سپس این افراد  به رئيس فدراسیون چوگان برای تأیید معرفي مي گردند.

ماده ٦٢

برگزاري جلسات بصورت ماهانه يا فصلي براي تشريح و ارزيابي موضوعات داوري و مسائل پيش بيني نشده .

 كميته مي تواند درصورت نياز در راستاي فعاليتهاي خود جلساتي را برگزار كند، براي رسمي شدن جلسه حضور٣/٢  از اعضاء در جلسه الزامي است. صورت جلسات كميته قوانين وداوري بايد ثبت گردد و به رئيس فدراسيون ارائه شود. تصميمات كميته بايد به تصويب نصف به اضافه يك اعضاء برسد. تصميمات كميته براي تأييد توسط دبير فدراسيون به رئيس فدراسيون ارائه مي شود .

بخش سه

مقررات بودجه

ماده ٦٣

تمامي شهريه هاي وصولي مي بايست به حساب فدراسيون واريز گردد .

ماده ٦٤

در صورت لزوم،  كميته مي تواند يك بودجه ساليانه براي خود جهت تصويب به رئيس فدراسيون ارائه كند.

کتاب پنج

آيين نامه كميته انضباطي

بخش يك

تعاريف و اهداف

ماده ٦٥

كميته انصباطي فدراسيون چوگان كه از اين پس بعنوان كميته انضباطي از آن ياد مي شود، با استناد به ماده ١٦ اساسنامه     فدراسيون هاي ورزشهاي آماتوري سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران شكل گرفته است .

ماده ٦٦

هدف اصلي كميته انضباطي تضمين رفتار مؤدبانه، ترويج جوانمردي و شايسته بودن رفتار بازيكنان در تمامي مسابقاتي است كه در ايران برگزار مي شود. تمامي فعاليتهاي اين كميته بايد با در نظر گرفتن هدف اصلي كميته تحت نظررئيس فدراسيون انجام شود.

ماده ٦٧

مسابقاتي كه بين تيمها، باشگاهها ، فدراسيونها وانجمنهاي خارجي و ايراني برگزار مي گردند، مسابقات بين المللي ناميده  مي شوند.

مسابقاتي كه توسط فدراسيون چوگان برنامه ريزي شده، مسابقات فدراسيوني، ناميده مي شوند.

مسابقاتي كه توسط باشگاه عضو فدراسيون برنامه ريزي شده، مسابقات باشگاهي، ناميده مي شوند.

مسابقات تمريني كه توسط باشگاه عضو فدراسيون چوگان برگزار مي شوند، چوكه هاي تمريني، ناميده مي شوند.

بخش دو

وظايف واصول كميته

ماده ٦٨

مسئوليت هاي كميته انضباطي به ترتيب زير مي باشد:

١)  تعريف روشن و دقيق رفتار صحيح درمسابقه ( بازي ) به شكلٍ” نظامنامه رفتار در مسابقه” .

٢)  تعيين روش مشخص جهت اجراي” نظامنامه رفتار در مسابقه”  در تمامي سطوح و انواع بازيها.

٣)  تهيه و اجراي مجموعه اي از دستورات و راهنمائي ها براي چگونگي اعمال دستورهاي انضباطي.

٤)  تعيين و انتخاب مأمورين يا كميته هاي انضباطي براي باشگاههاي عضو كه ” نظامنامه رفتار در مسابقه” را اجرا ميكنند.

ماده ٦٩

اصول كميته

١)  اعضاء كميته

٢)  رئيس كميته

ماده ٧٠

رئيس كميته به پيشنهاد دبير و تصويب رئيس فدراسيون براي مدت دو سال انتخاب مي شود .

تبصره)  تعداد اعضاء كميته بايد فرد بوده و نبايد كمتر از سه نفر باشد.

ماده ٧١

رئیس کمیته، اعضاء کمیته را برگزیده و به دبیر فدراسیون معرفی میكند و سپس این افراد  به رئيس فدراسیون چوگان برای تأیید معرفي مي گردند.

ماده ٧٢

كميته انضباطي مي تواند در صورت لزوم در مورد اجراي فعاليتهاي خود جلساتي را برگزار نمايد، براي اينكه جلسه رسمي گردد حضور ٣/٢ از اعضاء در جلسه الزامي است. صورتجلسات كميته بايد ثبت گردد وبه رياست فدراسيون ارائه شود. تصميمات كميته انضباطي و” نظامنامه رفتار در مسابقه” براي تأييد توسط دبير به رياست فدراسيون ارائه مي شود..

بخش سه

مقررات بودجه

ماده٧٣

تمامي شهريه ها ويا جريمه هاي  جمع آوري شده مي بايست به حساب فدراسيون واريز گردد.

ماده ٧٤

در صورت لزوم كميته فني مي تواند بودجه سالانه خود را جهت تصويب به رئيس فدراسيون ارائه كند.

بخش چهار

دستورات  كميته انضباطي

ماده ٧٥

“نظامنامه  رفتار در مسابقه” ناظر بر تمامي مسابقات مي باشد كه شامل چوكه هاي تمريني، مسابقات باشگاهي، مسابقات فدراسيوني و بين المللي، بازيكنان ايراني و تيمها، سمينارها، مسابقات دوره اي وتمام رويداد هاي ديگري كه توسط فدراسيون چوگان وباشگاه هاي عضو برگزار مي شود.

ماده ٧٦

“نظامنامه رفتار در مسابقه” كميته انضباطي بايد توسط داوران سوار ونشسته از ابتدا تا انتهاي مسابقه اجرا گردد.

ماده ٧٧

داوران سوار و نشسته بر اساس اختياراتي كه در قوانين بخصوص بازيها، مسابقات و مسابقات دوره اي به آنها داده مي شود مي توانند تخطي بازيكنان از” نظامنامه رفتار در مسابقه” را مشمول جريمه گردانند.

ماده ٧٨

تخطي از” نظامنامه رفتار در مسابقه” در مسابقات باشگاهي و يا چوكه هاي تمريني بايد به كميته انضباطي باشگاه و يا مأمور انضباطي باشگاه گزارش داده شود .

ماده ٧٩

اگر كميته انضباطي باشگاهي منتصب نشده باشد و يا وجود نداشته باشد، آنگاه مأ مور انضباطي باشگاه تمامي اختيارات، مسئوليتها و وظايف كميته انضباطي را بعهده خواهد داشت. اگر باشگاهي، كميته انضباطي باشگاهي ويا مأمور انضباطي باشگاهي نداشته باشد آنگاه كميته  انضباطي فدراسيون چوگان مسئوليت آنرا بعهده خواهد گرفت.

ماده ٨٠

كميته هاي انضباطي و مأمور انضباطي باشگاه اختيار دارند كه براي هر گونه تخطي از” نظامنامه رفتار در مسابقه”  جريمه هاي زير را اعمال گر دانند:

١)  ناديده گرفتن خطا.

٢)  دادن تذكر به افرادي كه از” نظامنامه رفتار در مسابقه” تخطي مي كنند.

٣)  اخراج افرادي كه از” نظامنامه رفتار در مسابقه” تخطي كرده اند از چوكه هاي تمريني براي مدت زماني كه به نظر لازم مي آيد.

٤)  اخراج افراد خاطي از مسابقات باشگاهي  محلي براي مدت زماني كه به نظر لازم مي آيد.

٥)  اخراج افراد خاطي از باشگاه هايي كه عضو فدراسيون چوگان ميباشند براي مدت زمان تعيين شده .

٦)  اخراج افراد خاطي از شركت در چوكه هاي تمريني براي مدت زمان نا محدود.

٧)  اخراج افراد خاطي از شركت در مسابقات باشگاهي براي مدت زمان نامحدود.

٨)  اخراج افراد خاطي از از ورود به باشگاه هاي عضو فدراسيون چوگان براي مدت زمان نامحدود.

٩)  جريمه نقدي افراد خاطي به ميزان مناسب.

١٠) توصيه به كميته انضباطي فدراسيون چوگان براي اخراج افراد خاطي از شركت در مسابقات، مسابقات دوره اي،  سمينارها ورويداد هايي كه توسط فدراسيون چوگان برگزار مي شود براي يك مدت مشخص.

١١) توصيه به كميته انضباطي فدراسيون چوگان براي اخراج افراد خاطي از شركت در مسابقات، مسابقات دوره اي،  سمينارها ورويداد هايي كه توسط فدراسيون چوگان برگزار مي شود براي يك مدت نا مشخص.

١٢)  توصيه به كميته انضباطي فدراسيون چوگان براي  لغو عضويت بازيكن از فدراسيون چوگان براي مدت مشخص.

١٣) توصيه به كميته انضباطي فدراسيون چوگان براي  لغو عضويت بازيكن از فدراسيون چوگان براي مدت نا مشخص.

ماده ٨١

اعتراض به تصميمات كميته انضباطي ويا مأمور انضباطي باشگاه،  به كميته انضباطي فدراسيون چوگان ارجاع  داده مي شود.

ماده ٨٢

معترضين فقط يكبار حق اعتراض به رأي يا تصميمات اتخاذ شده توسط كميته انضباطي ويا مأمور انضباطي باشگاه را دارند.

ماده ٨٣

زمان اعتراض به رأي كميته انضباطي ويا مأمور انضباطي فقط پنج روز مي باشد.

ماده ٨٤

تخطي از” نظامنامه رفتار در مسابقه” در سطح مسابقات فدراسيوني ويا بين المللي بايد به كميته انضباطي فدراسيون چوگان گزارش داده شود.

ماده ٨٥

فدراسيون چوگان حق صدور جريمه هاي زير را براي تخطي از” نظامنامه رفتار در مسابقه” را دارد:

١)  ناديده گرفتن خطا.

٢)  دادن تذكر به افرادي كه از” نظامنامه رفتار در مسابقه” تخطي مي كنند.

٣)  اخراج افرادي كه از نظامنامه رفتار در مسابقه تخطي كرده اند از چوكه هاي تمريني براي مدت زماني كه به نظر لازم ميآيد.

٤)  اخراج افراد خاطي از مسابقات باشگاهي  محلي براي مدت زماني كه به نظر لازم مي آيد.

٥)  اخراج افراد خاطي از باشگاه هايي كه عضو فدراسيون چوگان ميباشند براي مدت زمان تعيين شده .

٦)  اخراج افراد خاطي از چوكه هاي تمريني براي مدت زمان نا محدود.

٧)  اخراج افراد خاطي از شركت در مسابقات باشگاهي براي مدت زمان نامحدود.

٨)  اخراج افراد خاطي از از ورود به باشگاه هاي عضو فدراسيون چوگان براي مدت زمان نامحدود.

٩)  جريمه نقدي افراد خاطي به ميزان مناسب.

١٠) اخراج افراد خاطي از شركت در مسابقات، مسابقات دوره اي، سمينارها ورويداد هايي كه توسط فدراسيون چوگان برگزار مي شود براي يك مدت مشخص.

١١) اخراج افراد خاطي از شركت در مسابقات، مسابقات دوره اي، سمينارها ورويداد هايي كه توسط فدراسيون چوگان برگزار مي شود براي يك مدت نا مشخص.

١٢)  لغو عضويت بازيكن از فدراسيون چوگان براي مدت مشخص .

١٣)  لغو عضويت بازيكن از فدراسيون چوگان براي مدت نا محدود.

ماده ٨٦

حضور افراد متفرقه در جلسه كميته انضباطي محلي الزامي نيست مگر اينكه كميته انضباطي حضور افراد را لازم بداند. كميته انضباطي فدراسيون چوگان در صورت لزوم مي تواند يك نماينده را به جلسه كميته انضباطي باشگاهي بفرستد.

ماده ٨٧

كميته انضباطي فدراسيون چوگان بايد از جلسه كميته انضباطي محلي و يا از تصميم  مأمور باشگاه مطلع گردد.

ماده ٨٨

درجلسه كميته انضباطي فدراسيون به غير از نماينده سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران و اعضاء كميته انضباطي فدراسيون چوگان حضور افراد الزامي نمي باشد مگر اينكه كميته انضباطي صلاح بداند.

ماده ٨٩

تصميماتي كه كميته انضباطي فدراسيون اتخاذ مي كند نهايي بوده و هيچ اعتراضي بر آنها وارد نمي با شد.

بخش پنج

روشهای انضباطی

ماده ٩٠

اين روش حاكم بر چهار چوب اعمال انضباطي مربوط به چوكه هاي باشگاهي و مسابقات باشگاهي مي باشد:

١) گزارش تخطي از ” نظامنامه رفتار در مسابقه” مربوط به چوكه هاي باشگاهي و مسابقات باشگاهي  مي تواند بطوركتبي توسط كميته انضباطي باشگاه، مأمور انضباطي باشگاه، داوران سوار و نشسته، مسئولين كميته برگزاري، مسئولين كميته مسابقات، مسئولين باشگاه، مسئولين فدراسيون چوگان، ميداندار و مربيان تيم به كميته انضباطي و يا مأمور انضباطي باشگاه داده شود.

٢) هنگاميكه يك گزارش رسمي تخطي به كميته انضباطي باشگاهي داده مي شود، كميته مي بايست در رابطه با برگزار كردن جلسه اي در خصوص گزارش دريافتي، تصميم بگيرد. حداقل ٣/٢ اعضاء كميته انضباطي محلي بايد موافق برگزاري جلسه باشند. جلسه بايد به فاصله ده روز از زمان رأي گيري برگزار شود. ٣/٢ از اعضاء كميته انضباطي باشگاه بايد در جلسه حضور داشته باشند تا جلسه رسمي گردد. اگر به جاي كميته انضباطي باشگاه، مأمور انضباطي باشگاه حضور داشته باشد رأي گيري براي برگزاري جلسه واعلام رأي لزومي ندارد و مأمور انضباطي مي تواند  با توجه به نظر خودش تصميم بگيرد كه خطا صورت گرفته است يا خير.

٣) هنگاميكه كميته انضباطي باشگاه تصميمي مربوط به تخطي از” نظامنامه رفتار در مسابقه” اتخاذ كرد بايد تصميمش توسط اعضاء موافق كميته انضباطي فدراسيون چوگان امضاء گردد. هرگونه تصميمي كه توسط كميته انضباطي باشگاهي اتخاذ مي شود بايد به تصويب نصف بعلاوه يك نفر از اعضاء حاضر در جلسه برسد. كميته انضباطي باشگاهي بر طبق ماده ٨٠ مي تواند مجازات تخطي از” نظامنامه رفتار در مسابقه” را تعيين كند. اگر بجاي كميته انضباطي باشگاهي مأمور انضباطي باشگاهيتصميم گيري نمايد ديگررأي گيري لازم نمي باشد. مأمور انضباطي بر طبق ماده ٨٠  مي تواند  نسبت به تخطي از ” نظامنامه رفتار در مسابقه” تصميم بگيرد. هنگاميكه مأمور انضباطي باشگاه تصميمي را در مورد افراد خاطي اتخاذ كند نظرش را نوشته و آنرا امضاء مي كند.

٤) رونوشت تصميمات مأمور انضباطي باشگاه يا كميته انضباطي باشگاه بايد به افراد خاطي و كميته انضباطي فدراسيون چوگان فرستاده شود. يك رونوشت از تصميم  و نسخه اصلي آن بايد توسط كميته انضباطي باشگاه  ويا مأمور انضباطي باشگاه نگهداري شود.

ماده٩١

اين روش چهار چوب حاكم بر اعتراض به تصميمات كميته انضباطي باشگاه مي باشد:

١) فرد ويا افرادي كه اعتراض به كميته انضباطي و يا مأمور انضباطي باشگاه دارند بايد اعتراض خود را بصورت كتبي نوشته همراه با كپي تصميم گرفته شده در مورد آنها توسط كميته انضباطي باشگاه و يا مأمور انضباطي باشگاه را به كميته انضباطي فدراسيون چوگان بفرستند. معترضين بايد در اعتراض كتبي خود به طور واضح به قسمت يا قسمتهايي از تصميمات كميته انضباطي و يا مأمور انضباطي باشگاه كه به آن اعتراض دارند اشاره كنند در ضمن بايد علت اعتراض خود را توضيح دهند.

٢) هنگاميكه اعتراض رسمي به كميته انضباطي فدراسيون چوگان وارد شد بايد تصميم گيري در مورد برگزاري اين جلسه گرفته شود. حداقل ٣/٢ از اعضاء كميته بايد موافق برگزاري جلسه باشند. برگزاري جلسه بايد تا ده روز پس از موافقت در مورد آن صورت گيرد. ٣/٢ از اعضاء كميته انضباطي فدراسيون چوگان براي رسمي شدن جلسه بايد حضور داشته باشند.

٣) هنگاميكه كميته انضباطي فدراسيون چوگان در مورد اعتراض تصميم گيري كرد بايد تصميم خود را نوشته و اعضاء موافق آنرا امضاء كنند. تصميم اتخاذ شده توسط كميته انضباطي فدراسيون چوگان بايد توسط نصف به علاوه يك نفر از  اعضاء تصويب گردد. كميته انضباطي فدراسيون چوگان بنا به ماده ٨٥ مي تواند تصميم گيري كند، اعتراض را ناديده بگيرد، تصميم قبلي را رد كند، تخفيف دهد، تشديد كند و يا به همان صورت اجرا نمايد.

ماده ٩٢

اين روش چهار چوب حاكم بر اعمال انضباطي مربوط به مسابقات بين المللي  وفدراسيوني كه شامل بازيكنان و تيمهاي ايراني، سمينارها، مسابقات دوره اي و تمام رويداد هاي ديگر كه توسط فدراسيون چوگان برگزار مي گردد،  مي باشد.

 ١)   گزارش تخطي از ” نظامنامه رفتار در مسابقه” مربوط به مسابقات بين المللي، مسابقات فدراسيوني كه شامل بازيكنان تيمهاي ايراني، سمينارها، مسابقات دوره اي و تمام رويدادهاي ديگر كه توسط فدراسيون چوگان و باشگاه هاي عضو آن انجام ميگيرد مي تواند كتبي توسط كميته انضباطي باشگاه، مأمور انضباطي باشگاه، داوران سوار ونشسته، مسئولين كميته برگزاري، مسئولين كميته مسابقات، مسئولين باشگاه، مسئولين فدراسيون چوگان، ميداندارها و مربيان تيم به كميته انضباطي و يا مأمور انضباطي باشگاه داده شود.

٢)  هنگاميكه يك گزارش رسمي تخطي از ” نظامنامه رفتار در مسابقه” به كميته انضباطي فدراسيون چوگان داده مي شود كميته مي بايست  تصميم بگيرد كه جلسه اي در رابطه با گزارش داده شده برگزار كند يا نه. حداقل ٣/٢ اعضاء كميته انضباطي  فدراسيون چوگان بايد موافق برگزاري جلسه باشند. جلسه بايد به فاصله ده روز از زمان تصميم گيري برگزار شود. ٣/٢ از اعضاء كميته انضباطي فدراسيون چوگان بايد در جلسه حضور داشته باشند تا جلسه رسمي گردد .

٣)  هنگاميكه كميته انضباطي فدراسيون چوگان تصميمي مربوط به تخطي از ” نظامنامه رفتار در مسابقه” اتخاذ كرد بايد تصميمش توسط اعضاء موافق كميته انضباطي امضاء گردد. هرگونه تصميمي كه توسط كميته انضباطي فدراسيون چوگان  اتخاذ مي شود بايد به تصويب نصف بعلاوه يك نفر از اعضاء حاضر در جلسه برسد. كميته انضباطي فدراسيون چوگان طبق ماده ٨٥ مي تواند مجازات تخطي از ” نظامنامه رفتار در مسابقه” را تعيين كند.

٤)  رونوشت تصميمات كميته انضباطي فدراسيون چوگان بايد به افراد خاطي  فرستاده شود يك رونوشت از تصميم  و نسخه اصلي آن بايد توسط كميته انضباطي فدراسيون چوگان نگهداري شود.

بخش شش

نظامنامه رفتار در مسابقه

ماده ٩٣

هيچ بازيكني نمي تواند از روي عمد ضربه اي بزند ويا بوسيله چوب خود تهديد به زدن  اسبي، و لو اسب خود،  بنمايد.

ماده ٩٤

هيچ بازيكني نمي تواند هيچ يك از افراد را در داخل وخارج ميدان از روي عمد  بزند ويا تهديد كند.

ماده ٩٥

هيچ بازيكني حق اعتراض به تصميمات داوران سوار يا نشسته را بعد از تصميم نهايي آنان  ندارد.

ماده ٩٦

هيچ بازيكني حق ايجاد وقفه غير مجاز در روند مسابقه را ندارد.

ماده ٩٧

هيچ بازيكني حق بي احترامي وتوهين ويا تهديد ديگر بازيكنان، داوران سوار، داوران نشسته، مسئولين برگزاري، مسئولين باشگاه، مسئولين فدراسيون، افراد باشگاه وفدراسيون، وقت نگه دار، شماره انداز، تماشاچي ها، مربي ها ويا هر كدام از پرچم داران را ندارد.

ماده ٩٨

 هيچ بازيكني نمي تواند مسابقه راقبل از اتمام آن ترك كند مگر آنكه او توسط داوران سوار يا نشسته اخراج شود.

ماده ٩٩

هيچ بازيكني نمي تواند هيچ يك از بازيكنان، داوران سوار، داوران نشسته، اسبان، مسئولين برگزاري، مسئولين باشگاه، مسئولين فدراسيون، اشخاص فدراسيون وباشگاه،  شماره انداز،  وقت نگه دار،  تماشاچي ها،  مربي ها و هر كدام از پرچم داران را با اسب خود مجروح ويا تهديد به مجروحيت نمايد.

ماده ١٠٠

هيچ بازيكني نمي تواند صداي خود را بر روي داوران سوار، داوران نشسته، مسئولين باشگاه، مسئولين فدراسيون،  اشخاص فدراسيون وباشگاه،  شماره انداز،  وقت نگه دار،  تماشاچي،  مربي و هر كدام از پرچم داران بلند بكند.

ماده ١٠١

هيچ بازيكني به جز ميداندار حق صحبت با داور سوار را ندارد.

ماده ١٠٢

هيچ بازيكني نمي تواند بي اندازه وبي محابا اسب خود را شلاق بزند.

ماده ١٠٣

هيچ بازيكني نمي تواند به شكل فيزيكي  ضربه بزند و يا تهديد به ضر به  زدن بازيكنان، داوران سوار،  داوران نشسته، اسبان، مسئولين برگزاري، مسئولين باشگاه، مسئولين فدراسيون، اشخاص فدراسيون و باشگاه،  شماره انداز،  وقت نگه دار، تماشاچي ها، مربي ها و يا هر كدام از پرچم داران را بكن

کتاب شش

آيينامه كميته فني

بخش يك

تعاريف و اهداف

ماده ١٠٤

كميته فني فدراسيون چوگان كه از اين پس بعنوان كميته فني از آن ياد مي شود، باستناد به ماده ١٦ اساسنامه فدراسيونهاي ورزشهاي آماتوري سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران شكل گرفته است .

ماده ١٠٥

هدف اصلي كميته فني ارتقاء كمي و كيفي ورزش چوگان دركشور مي باشد.  تمامي فعاليتهاي اين كميته بايد با در نظر گرفتن هدف اصلي كميته تحت نظارت رئيس فدراسيون انجام شود .

بخش دو

وظايف اصول كميته

ماده ١٠٦

مسئوليتهاي كميته فني به ترتيب زير مي باشد :

١)   تهيه كتب، فيلم هاي راهنما و مطالب مختلف براي تربيت اسب هاي چوگان.

٢)   تهيه كتب و فيلم هاي راهنما و مطالب مختلف در مورد تعليم هنر جو.

٣)   تهيه كتب، فيلم هاي راهنما در مورد تاكتيك، استراتژي، برنامه ريزي و سواركاري در چوگان.

٤)   برنامه ريزي، سازماندهي، اجراي كلاسها، سمينارهاي مربيگري و تقويم سالانه، كه  اين برنامه ها بايد توسط دبير فدراسيون به رئيس فدراسيون ارائه شود.

٥)   تعيين مدرس براي كلاسهاي مربيگري و سمينارها.

٦)   تهيه و ارائه طرح هاي كوتاه مدت، ميان مدت و طولاني مدت به رئيس فدراسيون و هيئت رئيسه براي پيشرفت سطوح كلي مربيگري.

٧)  همكاري با ساير كميته ها در رسيدن به اهداف مورد نظر. طرحهاي كميته فني يا بخشي از طرحها مي تواند به عنوان يك طرح جامع همراه با ديگر طرحهاي ساير كميته هاي فدراسيون ارائه شود.

٨)   تعريف و اجراي جزئيات روش ارزيابي و درجه بندي مربيان.

٩)   تهيه راهنما و دستورالعمل ها براي چگونگي اجراي صحيح كلاسهاي چوگان د رسطح باشگاهي.

١٠) همكاري با سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران جهت توليد و تهيه فيلم هاي آموزشي براي عموم مردم.

١١) انتخاب افراد براي تيمهاي ملي آقايان، جوانان، بانوان و پيشكسوتان ايران .

١٢) انتخاب مديران، مربيان و مدرسان مناسب براي تيمهاي ذكر شده .

١٣) تهيه و ارائه طرحهاي كاملي براي موفقيت تيم هاي ذكر شده در آينده.

ماده ١٠٧

اصول كميته

  ١) اعضاء كميته

  ٢) رئيس كميته

ماده ١٠٨

اعضاء كميته متشكل از رئيس كميته عضويت، كميته هنديكاپ، كميته مسابقات وكميته قوانين و داوري  مي باشد.  دبير فدراسيون مي تواند اعضاء بيشتري را نيز براي تصويب به رئيس فدراسيون جهت عضويت در كميته به مدت دو سال پيشنهاد كند .

تبصره)  تعداد اعضاء ‌كميته بايد فرد بوده و نبايد كمتر از سه نفر باشد .

ماده ١٠٩

رئيس كميته از ميان اعضاء كميته برگزيده شده و به دبير فدراسيون معرفي مي گردد وسپس اين فرد به رئيس فدراسيون براي تأييد معرفي مي شود .

ماده ١١٠

برگزاري جلسات كميته به صورت ماهانه يا فصلي براي انجام فعاليتها و كنترل و ارزيابي مستمر تأثيرات برنامه هاي كميته بايد صورت گيرد. حضور٣/٢ اعضاء كميته براي رسمي شدن جلسه كميته الزاميست. صورتجلسه كميته بايد بصورت مكتوب نگهداري و به رئيس فدراسيون ارائه شود. تصميمات كميته بايد به تصويب نصف بعلاوه يك نفر از اعضاء حاضر جهت صدور برسد همچنين  تصميمات كميته از طريق دبير فدراسيون به رئيس فدراسيون جهت تأييد ارائه مي شود.

 بخش سه

مقررات بودجه

ماده ١١١

 تمامي شهريه هاي جمع آوري شده مي بايست به حساب فدراسيون واريز گردد.

ماده ١١٢

در صورت لزوم كميته فني مي تواند بودجه سالانه خود را جهت تصويب به رئيس فدراسيون و هيئت رئيسه ارائه كند.

کتاب هفت

آيينامه كميته دامپزشكي و اسبان

بخش يك

تعاريف و اهداف

ماد١١٣

كميته دامپزشكي و اسبان  فدراسيون چوگان كه از اين پس به عنوان كميته دامپزشكي واسبان ازآن ياد مي شود،  با استناد به ماده ١٦ اساسنامه فدراسيونهاي ورزشهاي آماتوري در سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ابران شكل گرفته است.

ماده١١٤ 

هدف اصلي كميته داشتن آمار دقيق از تعداد اسبهاي چوگان در ايران، بررسي سلامت كلي اسبهاي چوگان در ايران و حفظ سلامتي اسبها درمسابقات چوگان مي باشد. تمامي فعاليتهاي اين كميته بايد با درنظر گرفتن هدف اصلي كميته تحت نظررئيس فدراسيون انجام شود.

بخش دو

وظايف واصول كميته

ماده ١١٥

مسئوليت هاي كميته به ترتيب زير مي باشد :

١)  تهيه مقررات دامپزشكي براي مسابقات و مراسم چوگان.

٢)  انتخاب دامپزشك ها براي شركت در سمينارها و كنفرانس هايي كه در مورد اسب و سلامتي اسب درداخل وخارج از كشور برگزار مي شود.

٣)  داشتن آمار دقيقي ازتعداد اسبهاي چوگان و آمار دقيقي از كاهش يا افزايش اسبهاي چوگان در ايران.

٤)  همكاري با فدراسيون در رابطه با بيماريهاي همه گير مربوط به اسب و انتشار اطلاعيه در سراسر كشور در مورد بيماري همه گير اسبها در هر كجا و هر موقع كه نياز باشد.

٥)  حمايت از فدراسيون چوگان و جامعه اسب سواري ايران درانجام هر گونه فعاليت لازم براي رسيدن به راه حلي مناسب براي ورود وخروج آسان اسبها از ايران به كشورهاي ديگرو برعكس.

٦)  انجام تحقيقات و بررسي لازم مربوط به نژادهاي اسب مناسب وموجود براي ورزش چوگان در ايران.

٧)  تهيه راهنما در مورد بازديد و ارزيابي سلامتي اسبهاي چوگان قبل، طي و بعد از مسابقات.

ماده١١٦

اصول كميته

١)  اعضاء كميته

٢)  رئيس كميته

ماده ١١٧

رئيس ‌كميته به پيشنهاد دبير و تصويب رئيس فدراسيون براي مدت دو سال انتخاب مي شود.

تبصره)  تعداد اعضاء كميته بايد عدد فرد بوده و نبايد كمتر از سه نفر باشد.

ماده ١١٨

رئیس کمیته، اعضاء کمیته را برگزیده و به دبیر فدراسیون معرفی میكند و سپس این افراد  به رئيس فدراسیون چوگان برای تأیید معرفي مي گردند.

ماده ١١٩

کميته مي تواند در صورت نياز در مورد اجراي فعاليتهاي خود جلساتي برگزار كند.  براي رسمي شدن جلسه حضور ٣/٢ از اعضاء در جلسه الزامي است.  صورتجلسات كميته بايد ثبت گردد و به رئيس فدراسيون ارائه شود. تصميمات كميته بايد مورد قبول نصف به اضافه يك نفر از اعضاء قرار گيرد .

تصميمات كميته دامپزشكي و اسبان براي تأييد توسط دبير فدراسيون به رئيس فدراسيون ارائه ميشود.

بخش سه

مقررات بودجه

ماده ١٢٠

تمامي شهريه هاي  جمع آوري شده بازيكنان مي بايست به حساب  فدراسيون واريز گردد.

ماده ١٢١

در صورت لزوم كميته دامپزشكي و اسبان چوگان مي تواند بودجه سالانه خود را جهت تصويب به رئيس فدراسيون ارائه كند .

بخش چهار

دستورات دامپزشکی

ماده١٢٢

تمامي اسبان چوگان  كه متعلق به اعضاء فدراسيون چوگان هستند بايد توسط كميته دامپزشكي و اسبان چوگان  در فدراسيون چوگان ثبت گردند.

ماده١٢٣

 كميته دامپزشكي و اسبان  چوگان،  بايد كارت شناسايي همراه با عكس  به تمامي اسبان چوگان  ثبت شده توسط كميته اختصاص دهند.

ماده١٢٤

اسبان چوگان كه در مسابقات رسمي فدراسيون چوگان بازي مي كنند بايد توسط كميته دامپزشكي واسبان ثبت گردند. اسباني كه ثبت نشده باشند اجازه بازي نخواهند داشت.

ماده١٢٥

در تمامي مسابقات رسمي فدراسيون چوگان، كميته دامپزشكي واسبان  چوگان بايد يك” دامپزشك مسابقه” را به كميته برگزاري جهت حضور معرفي كند.

ماده١٢٦

هر اسب چوگان  بايد از نظر ايمني و مناسب بودن براي بازي قبل از شروع هر مسابقه تأييد گردد. دامپزشك مسابقه وظيفه تأييد  را بعهده دارد.

ماده١٢٧

دامپزشك مسابقه اختيار و وظيفه دارد كه از سلامت همه اسبان در حين بازي اطمينان حاصل كند.  سلامتي وتوانايي بازي اسبان چوگان بايد بر اساس” مقررات دامپزشكي”،  كميته دامپزشكي واسبان چوگان تأييد گردد.

بخش پنج

روشهای دامپزشکی

ماده١٢٨

اگر یک بازیکن گمان  کند که اسبش می لنگد يا وضعيت مناسب  برای بازی در مسابقه را دارا نیست او باید بلادرنگ ميداندار تیم خود را در جریان قرار دهد ومياندار نيز باید داور سوار را مطلع گرداند ودر خواست توقف مسابقه وآمدن  ” دامپزشک مسابقه” را برای معاینه  اسب مورد نظر را  بدهد.  ميداندار باید نسبت به عدم سلامتی اسب اطمینان حاصل کند.  در خواست توقفي که معتبر نباشد وباعث گرفته شدن زمان بازی گردد  ميتواند برای تیم خاطی به يك  خطای پنالتی منجر گردد،  مگر اینکه در خواست تیم مربوطه پس از به صدا در آمدن سوت داور یا توقف بازی صورت گرفته باشد .

ماده ١٢٩

اگر” دامپزشک مسابقه” گمان  کند که اسبی می لنگد يا وضعيت مناسب را برای بازی در مسابقه  دارا نیست او باید بلادرنگ داور نشسته  را در جریان قرار دهد و داور نشسته نیز  باید به  داور سوار اطلاع دهد ودر خواست توقف مسابقه وآمدن” دامپزشک مسابقه” را برای معاینه  اسب مورد نظر  بدهد . توصیه می شود که در خواست معاینه اسب پس از به صدا در آمدن سوت داور ویا توقف بازی انجام گیرد مگر اینکه” دامپزشک مسابقه” خطر را جدی تلقی کند.

بخش شش

مقررات دامپزشکی

ماده ١٣٠

هر اسبی که بطور واضح بلنگد ، مجروح باشد ویا به هر علتی خون ریزی داشته باشد، خسته باشد ویا به طور کلی در وضعیت فیزیکی مناسبی نباشد باید فوراً از بازی خارج شود واگر هنوز بازی آغاز نشده از حضور آن در مسابقه جلو گیری شود.

ماده ١٣١

استفاده از مچبند برای هر چهاردست و پای اسب الزامی است .

ماده ١٣٢

کیف” کمکهای اولیه دامپزشکی” باید در تمامی مسابقات فدراسيون چوگان  وجود داشته باشد.  این کیف باید شامل بانداژ، آتل ، اسپری بیحسی ، پنبه وچسب زخم باشد.

ماده١٣٣

همواره باید از کشتن اسب در میدان مسابقه خودداری کرد مگردر موارد خاص که دامپزشک مسابقه تشخیص بدهد هیچ راه دیگری برای رهایی اسب از جراحت وشکستگی وجود ندارد.  درغیر  این صورت اسب را برروی اسب کش گذاشته واز زمین خارج می کنند.

ماده١٣٤

در مواقع اضطراری کلیه بازیکنان باید به کمک اسب بشتابند. عدم انجام این عمل از سوی هر یک از بازیکنان به عنوان یک مورد انضباطی به کمیته انضباطی فدراسیون ارجاع داده خواهد شد.

ماده ١٣٥

گوینده باید فوراً در جریان اوضاع از طریق داوران سوار قرار گیرد تا مراتب را به اطلاع تماشاچیان برساند .

کتاب هشت

آيين نامه كميته فرهنگي

بخش يك

تعاريف و اهداف

ماده ١٣٦

كميته فرهنگي فدراسيون چوگان كه از اين پس به عنوان كميته فرهنگي ازآن ياد مي شود، با استناد به ماده ١٦ اساسنامه فدراسيون هاي ورزشهاي آماتوري سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران شكل گرفته است.

ماده ١٣٧

هدف اصلي كميته ارتقاء آگاهي مردم در سراسر ايران و جهان در مورد ورزش چوگان به عنوان ورزشي كه ايراني الاصل است و تمامي فعاليتهاي اين كميته بايد با در نظر گرفتن هدف اصلي كميته  زير نظر فدراسيون انجام شود.

بخش دو

وظايف واصول كميته

ماده١٣٨

مسئوليت هاي كميته به ترتيب زير است :

١) همكاري با دانشگاه ها،‌ مدارس،‌ وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه هاي ملي و تحقيقات دانشمندان در زمينه تاريخچه چوگان در ايران و تأثيرات آن در فرهنگ و جامعه ايرانيان.

٢)  انتشار و گسترش مقالات، كتاب،  منابع،  مجلات،  سربرگ ها و تحقيقات در مورد وضعيت ورزش چوگان در جامعه،  تاريخ،  فرهنگ و هنرايرانيان.

٣)  ارتقاء ورزش چوگان درسطح جهان با در نظر گرفتن آن بعنوان یک  ورزش اصیل ایرانی.

ماده١٣٩

اصول كميته

١)  اعضاء كميته

٢)  رئيس كميته

ماده ١٤٠

رئيس كميته به پيشنهاد دبير و تصويب رئيس فدراسيون براي مدت دو سال انتخاب مي شود.

تبصره)  تعداد اعضاء كميته بايد عدد فرد باشد و نبايد كمتر از سه نفر باشد.

ماده ١٤١

رئیس کمیته، اعضاء کمیته را برگزیده و به دبیر فدراسیون معرفی میكند و سپس این افراد  به رئيس فدراسیون چوگان برای تأیید معرفي مي گردند.

ماده١٤٢  

كميته فرهنگي مي تواند در صورت نياز در مورد اجراء فعاليتهاي خود جلساتي رابرگزار كند.  براي رسمي شدن جلسه حضور ٣/٢ از اعضاء ‌در جلسه الزامي است.  صورتجلسات كميته فرهنگي بايد ثبت گردد و به رئيس فدراسيون ارائه شود.  تصميمات كميته بايد مورد قبول نصف به اضافه يك نفر ازاعضاء حاضر قرار گيرد.

تصميمات كميته فرهنگي بايد توسط دبير فدراسيون به رئيس فدراسيون ارائه  شود.

بخش سه

مقررات بودجه

ماده ١٤٣

در صورت لزوم كميته فرهنگي مي تواند بودجه سالانه خود را جهت تصويب به  رئيس فدراسيون ارائه كند.

کتاب نه

قوانین میدان بزرگ

بخش يك

تیمها ، بازیکنان ، ذخیره ها ووسایل 

١- ١- تیمها وبازیکنان

١- تعداد بازیکنان یک تیم درتمامی مسابقات محدود به چهار نفر می باشد.

٢- بازیکنان باید مطابق قوانین و مقررات کشور میزبان واجد شرایط شرکت در مسابقه باشند.

٣- بازیکنان باید چوگان را در دست راست بگیرند.(راست دست بايد باشند)

٤- هیچ يك از بازيكنان و یا داوران در صورت مصرف مواد مخدر، الکل و یا هر ماده دیگری که عملکرد شخص را تحت تأثیر قرار دهد حق شرکت در مسابقه را ندارند. طبق اين قانون ، بازیکنان شرکت کننده در مسابقات به عنوان یک شرط ملزم به انجام آزمایشهای خون ، ادرار و یا هر آزمایش دیگری که کشور برگزار کننده صلاح بداند ، می باشند.

٥- جمع هندیکاپ هر تیم باید در محدوده  تعیین شده برای شرکت در مسابقه باشد.  تیمی که جمع هندیکاپش بالاتر یا               پائین تر از حدود از پیش تعیین شده باشد حق شرکت در مسابقه را ندارد.

٦- قوانین مربوط به هندیکاپ و شرکت در مسابقات ممكن است در کشورهای مختلف متفاوت باشند واين قوانین باید در زمان شركت در مسابقات آن کشور رعایت شوند.

٢-١- تعويض بازیکنان

١- تعویض و استفاده از بازیکنان ذخیره محدود به بازیکنان واجد شرایط طبق قوانين مسابقات است.  هر ترکیبی از ٤ بازیکن که معرفی شده اند می توانند مسابقه را شروع نمایند به شرط آنکه جمع هندیکاپ تیم خارج از حدود از پیش تعیین شده مسابقه نباشد و بازیکنان حداقل ٢٤ ساعت قبل از شروع مسابقه معرفی شده باشند.  هرگونه تغییرات درتركيب تیم به دلیل بیماری ، جراحت و غیره بایستی فوری به اطلاع کمیته مسابقات و تیم مقابل رسانده شود.

٢- تعویض بازیکن فقط درصورتی در حین بازی انجام می شود که يك بازیکن بیمار و یا مجروح شده باشد.  اگر بازیکنی بیمار ویا مجروح شود، هر بازیکن دیگر از تیم می تواند جایگزین وي شود به شرط آنکه هندیکاپ تیم از حدود از پیش تعیین شده مسابقه خارج نشود و بر طبق قوانین مسابقات باشد.

٣- هندیکاپ یک تیم در هر مسابقه جمع بالاترین هندیکاپ بازیکنان داخل زمین آن تیم در طول انجام مسابقه خواهد بود.

٤- برخی از قوانین مربوط به تغییرات هندیکاپ و تعویض بازیکنان ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشند و قوانین خاص هر کشور باید در زمان انجام مسابقه در آن كشور رعایت شوند.

٣- ١- وسایل بازیکنان

١) استفاده از مهمیز تیز،  سگک و یا پیچهای  برآمده بر روی چکمه و یا زانوبند مجازنمی باشد.

٢) بازیکنان باید از کلاه ایمنی دارای چانه بند استفاده نمایند.

٣) رنگ پيراهنهاي هر تيم بايد متفاوت باشد .  اگر از نظر داوران مسابقه و یا اعضاء کمیته برگزاري رنگهای دو تیم بسیار نزدیک و یا شبیه باشند به طوریکه تشخیص دو تیم را از یکدیگر مشکل سازد، تیم با هندیکاپ پائین تر بایست رنگ پیراهن خود را با یک رنگ مناسب تر عوض نماید.  اگر هندیکاپ دو تیم مساوی باشد، آنگاه تیمی که در دوره مسابقات و یا در لیگ در یک رده بندی پائین تر قرار گرفته است باید رنگ لباس خود را تغییر دهد.

٤) برخی از قوانین مربوط به وسایل مورد استفاده بازیکنان ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشند و قوانین خاص هر کشور باید درزمان انجام مسابقه در آن كشور رعایت شوند.

بخش دو

اسبها ، وسایل اسبها و سلامتی اسبها

١- ٢- اسبها

١)  اسب چوگان می تواند دارای هر قد و اندازه اي باشد.

٢)  از اسبی که از یک چشم نابینا است در بازی چوگان نمی توان استفاده کرد.

٣)  از اسبی که غیر قابل کنترل است و یا دارای عادت و یا خوی بدی است بطوريكه برای اسبها یا بازیکنان ديگرایجاد خطر نماید،  نمی توان استفاده  كرد.

٤)  یک اسب که برای یک تیم دریک دوره از مسابقه بازی می کند نمی تواند برای تیم دیگری در همان دوره بازي كند.

٢- ٢- وسایل اسبها

١)  محافظت از هر ٤ دست وپای اسب با مچ بند و یا بانداژ اجباری است.

٢)  چشم بند، پوزه بند و یا هر وسیله ای که مانع دید اسب چوگان شود مجاز نمی باشد.

٣)  استفاده از پیچ نعل مخصوص زمین چمن فقط در ٥/٢ سانتی متر انتهاي نعل پای اسب مجاز می باشد.

٤)  استفاده از نعلهائی که دارای لبه خارجی ، سم باسمه ، پیچ تیز ، میخ تیز و یا برآمدگی هستند مجاز نمی باشد.

٥)  برخی از قوانین مربوط به وسایل اسبها ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشند و قوانین خاص هر کشور باید در زمان انجام مسابقه در آن كشور رعایت شوند.

 ٣- ٢- سلامتي اسبها

١)  بازیکنان موظف هستند تمامی نکات لازم را برای حفظ سلامتی اسبها رعایت نمایند.

٢)  هر اسبی كه دچار خونریزی از دهان و یا هر عضو دیگري شود،  باید از بازی خارج گردد.

٣)  هر گاه اسبی زمین بخورد بايد قبل از آنکه بازیکن دوباره سوار شود ازسلامت آن در حالت یورتمه اطمینان حاصل شود.

٤)  اسب لنگ باید از میدان خارج شود.

٥)  داوران سوار اجازه دارند هر اسبی رااز میدان بازی خارج کنند.

١)  برخی از قوانین مربوط به سلامتي اسبها ممکن است در كشورهاي مختلف متفاوت باشند و قوانین خاص هر كشور باید در زمان انجام مسابقه در آن كشور رعایت شوند.

بخش سوم

وظایف و اختیارات کمیته مسابقات ، داوران سوار ، داور نشسته ، داوران دروازه ،

وقت نگهدار ، نگهدارنده آمار گلها و دیگر مسئولان

١- ٣ – وظایف و اختیارات کمیته مسابقات

١)  دراکثر مسابقات ، كميته مسابقات فدراسيون چوگان جمهوري اسلامي ايران ٣نفر یا بیشتر را که نسبت به نتیجه مسابقه ذینفع نمی باشند به عنوان کمیته مسابقات انتخاب می کنند. کمیته مسابقات مسئولیت اجرای مسابقه را دارد . اجرای مسابقات شامل تعیین داوران و مسئولان ، تهیه کلیه وسایلی که مسئولان برای مسابقه لازم دارند ،  برنامه ریزی مسابقات ، انجام قرعه کشی و پاسخ به سؤالات و حل اختلافاتی است که پیش می آید به غیر از زمانهایی که داوران مسابقه حضور دارند . تصمیمات کمیته مسابقات ، نهایی و هیچ تیمی نمی تواند با آنها مخالفت کند .

٢)  هیچکدام از تیمها نمی توانند تحت هيچ شرایطی با انتخاب داور بخصوصی مخالفت نمایند هیچکدام از تیمها نمی توانند با زمان و مکان برگزاری مسابقه مخالفت نمایند .

٣)   در صورتيكه بازي نيمي تيم كشور ايران و يك كشور خارجي باشد انتقادها و اعتراض ها نسبت به عملکرد کمیته مسابقات باید به فدراسیون بین المللی ( FIP ( فرستاده شود . اعتراض ها باید کتباً وبدون تأخیر ارسال شوند و براي بازيهاي تيمهاي داخل كشور نظر كميته مسابقات نهايي است .

٤)  داوران سوار سئوالي كه درباره یک بازیکن و با یک اسب  داشته باشند مي توانند قبل و يا بعد از بازی از کمیته مسابقات بپرسند .

٢- ٣- داوران سوار و داور نشسته

١)  مسئول رعایت و اجرای قوانین در ميدان، يك يا دو نفر داور سوار می باشند يا داوران سوار مسئول هستند که قوانین بازی رعایت و اجراشود . داوران باید سوار باشند تا بتوانند بازی را از نزدیک ملاحظه کنند. داور نشسته در منطقه وسط کنارزمین مي ماند. کمیته مسابقات اگر صلاح بماند می تواند فقط از یک داور سوار استفاده کند. تمامی تصمیمات داور يا داوران سوار نهائی است. درصورتیکه دو داور با هم اختلاف نظر داشته باشند داورنشسته تصمیم می گیرد كه نظر کدام داور باید اجراشود. در شرایطی که بعد از شنیدن نظریات پرچمداران ، داوران سوار در مورد یک گل با هم اختلاف نظر داشته باشند آنگاه داور نشسته گل را به نفع تيمي كه دفاع انجام مي داده خواهد گرفت .

٢)   مواردي كه در اين مقررات ذكر نشده باشد ، داوران سوار اين اختيار را دارند كه در آن مورد تصمیم بگیرند. اگر در چنین موردی داوران سوار باز هم اختلاف نظر داشته باشند ، تصمیم نهایی با دارو نشسته خواهد بود.

٣)  اختیارات داوران سوار از زمانی آغاز می شود که وارد میدان می شوند وبا خروج آنها از میدان خاتمه می یابد. در طی زمانی که داوران سوار درمیدان هستند، هر گونه تجاوز از قوانین یک خطا محسوب می شود و داوران سوار مي توانند بازی را متوقف می کنند مگر آنکه توقف بازی و دادن خطا به ضرر تیمی باشد که خطا بر علیه اش انجام شده است كه در اين صورت مي توانند به بازي ادامه دهند .

٣- ٣ – پرچمداران دروازه ها

١)  درمسابقات مهم پرچمدار برای هر دروازه انتخاب می شود که هر کدام بنا به درخواست داور سوار در مورد گل و یا هر مورد دیگر بازی در نزدیکی دروازه ها نظر خود را اظهار می نمایند اماتصمیم نهایی در مورد گلها و سایر موارد با داوران سوار می باشد.

٢)   هنگامیکه گوی از خط انتهايي زمین رد شود ، پرچمدار باید با اشاره خارج شدن گوي را اعلام نمايد و سریع یک گوی تازه بر یک سطح هموارزمین بر روی خط نهايي قرار دهد در فاصله حداکثر ٣٠ سانتي از نقطه ای که گوی از خط نهاي رد شده است البته گوی نباید نزدیکتر از فاصله ٤ فوت از دروازه ها و یا تخته های بغل زمین قرار بگیرد .

٤- ٣- وقت نگهدار ، نگهدارنده آمار گلها

در تمامی بازیها باید از یک وقت نگهدار و یک نگهدارنده آمار گلها استفاده شود . اختیارات مسئولین مذکور تابع تصمیمات داوران سوار میباشد .

٥-٣- دیگر مسئولان

برخی از قوانین مربوط به دیگر مسئولان و وسایل و اختیارات آنها ممکن است در ممالک مختلف متفاوت باشد و قوانین خاص هر مملکت باید د رزمان انجام مسابقه در آن مملکت رعایت شوند.

بخش چهارم

امکانات و وسایل مسابقه

١-٤ – میدان بازی

١)  طول یک میدان قانونی بازی ٣٠٠ یارد ( ٢٧٠ متر ) است. عرض یک میدان قانونی ٢٠٠ يارد ( ١٨٠ متر ) اگر تخته حاشيه نداشته باشد و چنانچه تخته حاشيه داشته باشد ٣٠٠ يارد ( ٢٧٠ متر ) طول و ١٦٠يارد معادل ١٤٦ متر عرض مي باشد .

٢)   فاصله میان دو دروازه کمتر از ٢٥٠ یارد ( ٢٣٠ متر ) نمی تواند باشد و فاصله میان دو تیر دروازه ٨ یارد               ( ٣/٧ متر ) باید باشد . نقطه میانی بین دوتیردروازه باید بر روی خط میانی به موازات طول زمین قرار گیرد .

٣)   تیر دروازه ها باید ١٠ فوت ارتفاع ( ٣ متر ) داشته باشد و به اندازه ای سبک باشند که درصورت برخورد با یک اسب یا سوار سد معبر ننماید و به اسب یا سوار اجازه عبور بدهند .

٤)   تخته هاي اطراف طول ميدان نباید بیش از ١١ اینچ ( ٢٨ سانتی متر ) ارتفاع داشته باشند.

٢-٤- اندازه گوي

اندازه قطر گوي ٣ الي ٣.٥ اينچ معادل ٧٦ تا ٨٩ ميليمتر مي باشد و وزن گوي محدود به ٤.٢٥ اونس تا ٤.٧٥ اونس معادل (١٢٠ الي ١٣٥ گرم ) است .

٣-٤- حریم اطراف میدان بازی

١)  توصیه می شود که حریم میدان ١٠ یارد از خط کناره زمین و ٣٠ یارد از خط انتهايي زمین امتداد پیدا کند .

٢)  به حریم بازی هیچکس بغیر از بازیکنان  و داوران سوار نبايد وارد گردند مگر آنکه یک نفربخواهد به یک بازیکن یک چوگان تازه بدهد. بازیکنی که در حین بازی به چوگان ، اسب و یا کمک دیگری از یک نفر خارج از زمین احتیاج دارد باید سوار به اسب تا خط کنار زمین و یا خط انتهاي زمين خودش بیاید و آنچه که احتیاج دارد را تحویل بگیرد. کسی اجازه ورود به میدان بازی را برای کمک به بازیکن ندارد.

٣)  در حین بازی هیچ اسبی خارج از بازي اجازه ورود به حریم اطراف زمین را ندارد بغیر از اسبهایی که داوران سوار و یا بازیکنان از آنها استفاده می نمایند.

٤)  با هر حادثه و یا خطایی که در حریم اطراف میدان بازی رخ دهد مانند آنچه در خود میدان بازی رخ داده برخورد خواهد شد.

بخش پنجم

مدت مسابقات ، چوکه ها ،برنده بازيها ، گلها و هندیکاپها

١- ٥- مدت بازيها

مدت بازي  بطور استاندارد ٦ چوکه می باشد. کمیته مسابقات می تواند در مورد تعداد چوکه ها تصمیم بگیرد وتعداد آنها را تغییر دهد. بدون در نظر گرفتن وقت اضافه یک مسابقه نمی تواند بیش از ٨ چوکه داشته باشد. زمان استراحت بين چوكه ها به مدت ٣ دقیقه خواهد بود. اگر احتیاج به ادامه مسابقه در وقت اضافه باشد ، قبل از شروع اولین چوکه وقت اضافه ٥ دقیقه وقت استراحت خواهد بود. در مسابقاتی که شامل ٥ چوکه هستند وقت استراحت بعد از چوکه سوم و در مسابقاتی که شامل ٧ چوکه هستند وقت استراحت (هاف تایم) بعد از چوکه چهارم خواهد بود. بغیر از اوقات استراحت ياد شده بازی به طور پیوسته خواهد بود.

٢- ٥- مدت چوکه ها

١)  زنگ بازی باید یک دقیقه قبل از شروع هر چوکه به عنوان یک اخطار برای آماده شدن به صدادر بیاید. زنگ بازی باید دوباره در زمان شروع چوکه نیز به صدا در بیاید.

٢)  طول هر چوکه ٧ دقیقه می باشد. در پایان دقیقه   ٦.٣٠ وقت بازی هر چوکه باید زنگ به صدا در بیاید تا بازیکنان بدانند که فقط ٣٠ ثانیه به پایان چوکه باقی مانده است. در پایان ٧ دقیقه بازی چوکه ، یک شیپور و یا بوق باید به صدا درآید که پایان چوکه را اعلام می کند.

٣)  اگر در كمتر از ٥ ثانیه به پایان چوکه یک خطا صورت گرفت و داوران خطا را تأیید کردند ، آنگاه باید ٥ ثانیه به وقت چوکه اضافه شود.

٤)  اگر نتیجه بازی در پایان آخرین چوکه مساوی است ، آنگاه یک چوکه اضافه تحت شرایط مشابه به آنچه در قسمتهای قبل در این نسخه نوشته شده صورت می گیرد. اوقات استراحت بین چوکه ها دربند ١- ٥ توضیح داده شده است . اگر بازی منجر به یک چوکه اضافه دوم شود ، آنگاه فاصله بین دروازه ها از ٨ یارد به ١٦ یارد  ( ٦/١٤ متر) افزوده می شود ودروازه های تیمها باهم عوض می شود. اولین تیمی که در وقت اضافه گل بزند برنده مسابقه بحساب می آید.

٥)  تمامی چوکه ها در پایان ٧ دقیقه به پایان می رسند. اتمام چوکه هم با بوق وهم با سوت تأیید می شود . برای آنکه در مورد به صدا درآمدن بوق ابهامی پیش نیاید ، بازیکنان باید تا زمان شنیدن صدای سوت داور يا داوران سوار به بازی ادامه دهند.

٣-٥ ادامه و يا توقف وقت بازي توسط وقت نگهدار

١) فقط زمانی که داور سوت خود را به منظور توقف بازی به صدا درآورد ، زمان بازی متوقف می شود . اگر گوی از محدوده میدان بازی خارج شود و يا یک گل زده شود ، زمان بازی نگه داشته نمی شود مگر آنکه سوت داور سوار بصدا درآید .

٢) در زمان پرتاب گوی به منظور ادامه بازی ، ساعت ( در صورتیکه نگه داشته شده باشد ) زماني شروع می شود که گوی از دست داور رها شود.

٣) در زمان زدن ضربه خطا و یا ضربه اوت (خارج ) به منظور ادامه بازی ، وقت بازی ( در صورتیکه نگه داشته شده باشد )  زماني بازمی شود که گوی زده شود.

٤- ٥- برنده بازيها : گلها

١)  تیمی که گلهای بیشتری را زده ، برنده مسابقه محسوب می شود. در اینجا گلها شامل گلهای ناشی از ضربات خطا و تفاوت هندیکاپ نیز می باشد.

٢)  یک گل زمانی بحساب می آید که گوی از خط انتهاي میدان و از میان دو تیر دروازه و یا امتداد عمودی خط داخلی تیر دروازه ها بگذرد. گوی باید به طور کامل از خط عقب میان دروازه ها رد شده باشد تا گل بحساب بیاید. اگر گوی بر روی خط انتهايي بایستد ، گل محسوب نمی شود . گویی که از روی تیر دروازه ها رد شود گل بحساب نمی آید زیرا گوی از میان امتداد خط داخلی تیر دروازه ها نگذشته است .

٣)  بازيها در كل یا قسمت به قسمت به صورت لیگ با حضورسه تیم یا بیشتر می توانند صورت بگیرند. اگر دوره مسابقات بشکل لیگ انجام شوند یک سیستم امتیازبندی که در آن برد ٢ امتیاز تساوی ١ امتیازبه حساب آیند ، در صورت تساوی از چوکه اضافه استفاده نمی شود . اگر در جدول امتیازبندی دو تیم امتیاز برابر داشته باشند ، تیمی برتر خواهد بود که در مسابقه بین دو تیم مورد نظر پیروز بوده باشد. اما اگر٣ تیم در جدول امتیاز مساوی داشته باشند ، آنگاه سیستم امتیاز با درنظر گرفتن فقط آن ٣ تیم مورد نظر مجدداً حساب می شود . در صورتیکه پس از دوباره حساب کردن امتیازات هنوز ٢ تیم امتیاز مساوی داشته باشند آنگاه تیمی که دردیدار میان دو تیم مورد نظر پیروز بوده است در جدول بالاتر قرار می گیرد. اما اگر پس از حساب دوباره امتیازات جدول هنوز ٣ تیم امتیاز مساوی داشته باشند آنگاه ترتیب اولویت بر اساس تفاضل گلها( گلهای زده منهای گلهای خورده که شامل گلهای ناشی از تفاوت هندیکاپ نیز می باشد ) در بازیهای میان  ٣ تیم به دست خواهد آمد. اگر پس از حساب کردن تفاضل گلها هنوز تساوی وجود دارد ، آنگاه اولویت فقط براساس گلهای زده شده خواهد بود. اگر پس از حساب تفاضل گلها هنوز تساوی برقرار است آنگاه کمیته مسابقات برنده را براساس    ١) مسابقه حذفی  ٢) هر گونه آزمون منصفانه دیگر ویا  ٣) انداختن سکه انتخاب خواهد نمود .

٤)  پس از اتمام مسابقه هیچگونه اعتراضی در مورد بودن ویا نبودن گلها ویا شمارش گلها پذیرفته نمی شود .

٥-٥ –حساب هندیکاپ

در تمامی مسابقاتی که با در نظر گرفتن هندیکاپ صورت می گیرند تفاضل هنديكاپ تیم با هندیکاپ بالاتر را تقسیم بر ٦ و ضربدر تعداد چوکه های بازی مي نمايند و نتيجه حاصله به مجموع گل تيم با هنديكاپ پائین تر اضافه مي شود تمامی کسرها و ممیزها به عنوان نصف گل بحساب می آیند اعتراض در مورد اشتباهات در حساب هندیکاپ و یا حساب گلهای واگذار شده بر اساس تفاضل هندیکاپ باید قبل از شروع بازي صورت بگیرند چنین اعتراضات بعد از شروع بازي غیر قابل قبول می باشند .

بخش ششم

 شروع ، توقف وادامه بازی

١- ٦ – گوی مرده

١) هر داور سوار یک سوت بهمراه خود خواهد داشت با به صدا درآوردن سوت ، بازی متوقف می شود وقتی که سوت به صدا در بیاید گوی مرده به حساب می آید زمانیکه گوی کرده به حساب آمده وقت بازی متوقف می شود باستثنای بند ٢-٦

٢)  اگر سوت برای خطا تقریباً همزمان با وقوع یک گل به صدا دربیاید آنگاه :

– اگر خطا توسط  تیم مهاجم انجام شده باشد گل قبول نیست و خطا به نفع تیم مدافع در نظر گرفته می شود .

– اگر خطا توسط تیم مهاجم انجام شده و سپس خطا رد شود گل قبول نیست .

– اگر خطا توسط تیم مدافع انجام شده چه خطا قبول و یا رد شود گل قبول است .

٣) اگر سوت خطا تقریباً همزمان با به بیرون رفتن گوی به خارج از پشت خط انتهايي به صدا در بیاید آنگاه خطا می شود و ضربه از بیرون زمین و یا یک خطا ی شماره ٦ صورت می گیرد.

٢- ٦- توقف بازی

بازی بطور پیوسته ادامه مي يابد تا زمانیکه بازی وساعت ( وقت ) با سوت داور متوقف می شوند .

٣- ٦- شروع مسابقه

درشروع مسابقه دو تیم در وسط زمین به شکلی صف آرايي مي نمايند که هر تیم در قسمت زمین خودش نسبت به خط میانی قرار بگیرد داور سوار گوی را از پائین به طور محکم در محدوده جدائی دو تیم پرتاب می کند فاصله داور سواریکه گوی راپرتاب می کند نباید از ٥ یارد کمتر باشد و بازیکنان باید تا زمانیکه گوی از دست داور خارج نشده ثابت بمانند.

٤- ٦- تعویض نیمه زمین

نیمه زمین بعد ازهر گل عوض می شود بغیر از مواردی که گل بشکل خطای شماره ١ زده شود. نیمه زمین در صورتیکه تا نيمه وقت هیچ گلی زده نشده ( در بازی ٥ یا ٧ چوکه ای بعد از چوکه سوم یا چهارم) ، بازی مجدداً از یک نقطه با در نظر گرفتن زمین شروع می شود بعد از هر گل بازی مجدداً از وسط زمین بر مطابق بند ٢-٦ شروع می شود. به بازیکنان وقت کافی داده می شود تا آنکه به وسط زمین با سرعت چهارنعل نرم در موقعيت هاي خود قرار بگیرند.

٥- ٦- صف کشیدن اشتباه

١) اگر داور سوار بدون غرض اجازه صف کشیدن اشتباه را بدهد مسئولیت آن بر عهده خودش خواهد بود اما اگر در پایان چوکه هیچ گلی زده نشده باشد آنگاه زمینها عوض می شود.

٢)  اگر یک بازیکن در سمت اشتباه صف قرار بگیرد او نمی تواند هيچ حركتي انجام دهد تا زمانیکه در پشت سر يك هم تیمی خود قرار بگیرد.

٦- ٦- بازیکن مهاجم گوی را به خارج خط انتهايي مي فرستند

١)  گوی باید بطور کامل از روي خط انتهايي رد شود تا آنکه بیرون محسوب شود.

٢) زمانیکه گوی به وسيله بازیکن تهاجمی از خط انتهايي به بیرون فرستاده شود ضربه بیرون از زمین به وسیله تیم مدافع از نقطه ای که گوی از آنجا به بيرون رفته زده خواهد شد اما باید توجه شود که گوی حداقل ٤ یارد از تخته ها و یا تیر دروازه ها فاصله داشته باشد. ضربه بیرون از زمین زمانی زده میشود که داور سوار دستور بازي را اعلام کند. در زمان زدن ضربه از بیرون زمین هیچ یک از تیم مهاجم نمی تواند در پشت بازیکن زننده ضربه قرار گیرد و باید حداقل ٣٠ یارد از جلو با او فاصله داشته باشد تا زمانیکه بازیکن زننده گوی را هنوز نزده ویا سعی زدن آن را نکرده . بازیکنان تیم مهاجم حق دارند در هر نقطه و به هر شکلی جاگیری نمایند.

٣)  بازیکنان باید فرصت کافی برای جاگیری داشته باشند .

٤) در صورتیکه تیم زننده ضربه بیرون از زمین گوی را بعد از اعلام بازی از طرف داور سوار فورا” نزند ویا ضربه را قبل از اعلام داور بزند آنگاه داور سوار سوت را به صدا در می آورد و گوی را از پائین در نقطه ای که گوی از خط انتها رد شده بود بین دو تیم با زاویه ٩٠ درجه خط پرتاب خواهد کرد . تیمی که بازی را متوقف کرده بود صف خود را در سمت نزدیکتر به دروازه خواهد کشید.

٧- ٦- بازیکن مدافع گوی را از خط عقب به بیرون از محدوده بازی بفرستد

اگر گوی از خط انتهايي به وسيله یکی از بازیکنان تیم مدافع به طور مستقیم ویا غیر مستقیم از روی یکی از اسبان تیم مدافع و یا از روی تخته ها یا تیر دروازه ها خارج شود داور خطای شماره ٦ بر علیه تیم مدافع اعلام مي کند اگرگوی قبل از خروج به هر شیئ دیگری برخورد کند گوی بر طبق قانون ٦-٦ زده می شود.

٨- ٦- گوی از خط بغل زمین و یا تخته ها به خارج از زمین می رود

١)  گوی باید به طور کامل از روی خط بغل زمین و یا تخته ها رد شود تا آنگاه گوی خارج از زمین تلقی شود .

٢)   اگر گوی از روی خط  بغل زمین و یا تخته ها رد شود دارو سوار باید آنرا از پائین به طور محکم به داخل زمين پرتاب کند داور سوار باید گوی را بر روی یک خط مجازی که از نقطه ای که گوی از زمین خارج شده به موازات خط دروازه ها کشیده شود پرتاب کند بازیکنان هر تیم باید درسمت زمین خود نسبت به خط مذکوربايستند . هیچ بازیکنی نمی تواند از فاصله ٥ یارد به محل داور سوار در هنگام پرتاب گوی بایستد بازیکنان تا زمانیکه گوی هنوز از دست داور سوار خارج نشده باید ثابت بایستند باید به بازیکنان فرصت کافی داده شود تا اینکه برای پرتاب گوی صف بکشند ( قانون ٥-٦ )

٩- ٦-  شروع مجدد بازی وقتیکه گوی بیرون نرفته

اگر به هر دلیلی بازی بدون آنکه گوی از زمین خارج شود متوقف شود آنگاه بازي به ترتیب ذیل دوباره شروع می شود داروسوار در نقطه ای که گوی درهنگام توقف بازی بوده به سمت خط بغل زمین که به او نزدیکتر است می ایستد دارو نباید بیش از ٢٠ یارد به خط بغل زمین نزدیک باشد هر دو تیم در سمت زمین خود نسبت به خط موازی دروازه ها از داور به بغلهای میدان منتهی می شود می ایستد هیچ بازیکنی نمی تواند كمتر از فاصله ٥ یارد به محل داور سواردرهنگام پرتاب گوی بایستد داور سوار باید گوی را ازپائین بطور محکم به سمت خط بغل زمینی كه به او نزدیکتر است پرتاب کند بازیکنان تا زمانیکه گوی هنوز از دست داور سوارخارج نشده باید ثابت بایستد . ( قانون ٥-٦ )

١٠- ٦ – شروع مجدد بازی بعد از پایان وقت بین چوکه

 برای شروع مجدد بازی بعد از پایان توقف بین چوکه بازی به طور عادی دوباره شروع می شود، چنانچه هیچگونه توقف بین چوکه وجود نداشته بسته به شرایط بازی بر طبق قوانین ٩و٧-٤-٦ اجرا می شود داورسوار برای حضور بازیکنی که دیر کرده اند نباید شروع چوکه را به توقف بیندازد.

١١- ٦- گوی خراب

اگر گوی خراب شود و یا آسیب ببیند و یا در داخل زمین کوبیده شود آنگاه داور سوار بازی را متوقف می سازد و آنرا با یک گوی تازه مطابق قانون ٩-٦ شروع می کند زمانیکه گوی خراب در موقعیتی قرار گرفته که به نفع هیچ یک از تیمها نیست بازی متوقف می شود و با یک گوی تازه مجدداً شروع می شود تا زمانیکه بازی هنوز متوقف نشده قسمت بزرگتر گوی خراب گوی بازی تلقی می شود اگر گوی در زمان زدن ضربه خطا بشکند و شکستن آن بر نتیجه ضربه خطا اثر بگذارد آنگاه ضربه خطا باید مجدداً با یک گوی تازه زده شود .

١٢- ٦- حمل کردن گوی

هيچ بازیکني نمی تواند گوی را با دست بگیرد يا با پا بزند و یا بر گوی با چیزی غیر از چوگان ضربه وارد کند ، بازیکن  می تواند گوی را با هر جای بدنش بغیر از دستان باز متوقف سازد او نمی تواند گوی را حمل کند اگر گوی به شکلی به بدن بازیکن ، اسبش و یا وسایلش گیر بکند که امکان ندارد فوری انداخته و یا آزاد شود آنگاه داور سوار سوت را می زند و بازی را مطابق قانون ٩-٦ از نقطه ای که گوی ابتدا حمل شده مجدداً شروع می کند .

١٣- ٦ – وقتیکه بازی متوقف نشده

داور سوار اقتدار دارد که بازی را به دليل خطا متوقف نسازد مخصوصا” اگر توقف به ضرر تیمی که خطا برعلیه آن انجام شده صورت بگیرد .

١٤- ٦- بازي ناتمام

مسابقه های که شروع شده باید تا رسیدن به یک نتیجه پایانی بازی شود مگر داور سوار مسابقه را به یک دلیل اجتناب ناپذیر مانند تاریکی و یا وضعیت هوا که مانع اتمام آن می شود متوقف سازد در این صورت مسابقه از نقطه ای که متوقف شده با ادامه بازی از همان وضعیت قبلی از نظر موقعیت گوی و نتیجه و چوکه در اولین فرصت مناسب با تصمیم کمیته مسابقات صورت می گیرد.

بخش هفتم

خط گوی

١-٧ – خط گوی ، مسیر گوی می باشد و یا خطی که در هر لحظه بوسیله گوی ایجاد می شود.

٢-٧-  زمانیکه خط گوی تغییر می کند در نتیجه حق تقدم تغییر خواهد کرد و بايد به بازیکن وقت کافی داده شود تا از محدوده جدید بازیکن دیگر خارج شود.

٣-٧-  بازیکنی که دارد از مسیر حق تقدم خارج می شود نمی تواند هیچ بازی تهاجمی یا دفاعی را انجام دهد و باید مناسبترین راه را برای خارج شدن از محدوده جدید انتخاب کند.

٤-٧- اگر گوي در حال خارج شدن از روی خط ، گوی با اسب برخورد کند در اين صورت بازی محسوب نمی گردد و خطا بحساب مي آيد .

بخش هشتم

حق تقدم

١-٨- در هر زمان از بازی حق تقدمی وجود خواهد داشت بین دو بازیکن یا بازیکن های بیشتری که در مجاورت گوی هستند با در نظر داشتن اینکه حق تقدم با بازیکنی است که در رأس قرار دارد و در مسیر خط گوی می راند.

٢-٨- حق تقدم این اجازه را به بازیکن می دهد که گوی را از طرف راست بدست بیاورد. ولی توجه کنید که مطابق بند ( ٩ – ٨ ) هیچ بازیکنی حق ندارد که گوی را مستقیماً در روبروی خود و یا در سمت چپ داشته باشد که بر اثر این کار حریف خود را به خطر بیندازد که می توانست بدون خطر چوگان طرف مقابل را بگیرد و یا اینکه می توانست گوی را بزند درصورتیکه بازیکن اصلی گوی را در طرف راست خود قرار می داد.

این ضمیمه اولويت دارد بر ضمیمه ٧ و ٨ ذکر شده در زیراين بند .

٣-٨-حق تقدم ها شبیه به هم نیستند و نباید با مسیر گوی اشتباه گردد مسیر گوی یک مرجع برای حق تقدم است و حق تقدم به طور اتوماتیک به زننده آخرگوي تعلق پیدا نمی کند.

٤-٨- هیچ بازیکنی اجازه ورود یا قطع کردن این حق تقدم را ندارد مگردر صورتیکه فاصله به حدی باشد که هیچ خطر برخورد یا به خطر انداختن بازیکن درگیر را نداشته باشد.

٥-٨- وقتی دو بازیکن در حال حرکت در یک جهت در روی مسیر خط گوی هستند یا در حال دنبال کردن گوی هستند یا به سوی گوی می روند و همزمان سعی در انجام بازی دارند حق تقدم با آنها خواهد بود تا نسبت به بازیکن ديگري که از اطراف می آید.

٦-٨- بازیکنی که گوی را دنبال می کند و نزدیکترین بازیکن به گوی است و کاملاً در مسیر گوی است و گوی را از طرف راست میزند حق تقدم دارد نسبت به بازیکن دیگر به جز دو

 بند ٥- ٨   .

٧-٨-  یک بازیکن در صورت داشتن شرایط زیر می تواند گوی را در سمت چپ خود داشته باشد:

١-٧- ٨  – یک تنه قانونی زده شده باشد. ( خارج کردن ازمسیربه طور قانونی انجام شده باشد )

٢-٧-٨ – حریف موازی و همسطح و یا تقریباً موازی و همسطح نسبت به آن بازیکن در حال حرکت باشد. بازیکنان را هنگامی همسطح می گویند که بخشی از اسب متناسب در کنار دیگری قرار گرفته باشد. اگر بازیکن حریف به سمت جلو به شکلی حرکت کند که بازیکن دیگری که نزدیکتر به خط گوی است دیگر با او همسطح نباشد در آن هنگام آن بازیکن باید خودش را سمت راست گوی قرار دهد که بازیکن حریف بتواند بازی سمت چپ خود را انجام دهد و دراین مورد به اين بازیکن اجازه داده نمي شود که برای بازیکن حریف ایجاد خطر کند .

٣-٧-٨-در صورتیکه حریف به اندازه ای عقب باشد که بازیکن بتواند بازی خود را بدون خطر انجام دهد.

٨-٨- در بین دو بازیکن زمانیکه یکی به دنبال گوی می باشد و دیگری در حال رسيدن به گوی است .

١-٨-٨- بدون در نظر گرفتن زوایای مربوط به آنها بازیکنی که در حال تعقیب گوی است نسبت به حریفی که در حال برقراری ارتباط با گوی است حق تقدم دارد مگر اینکه حریف در مقابل گوی و رد خط مسیر گوی در سمت راست خود باشد و دقیقاً در خط مسیر گوی قرار گرفته باشد و یا خط گوی در فاصله ای قطع نشده است می باشد و یا خط گوی را در فاصله ای قطع نکرده باشد در جلوی بازیکنی که بدنبال گوی است که بدنبال گوي است كه براي آن بازیکن ایجاد خطر کند حریفی که به این شکل می خواهد با گوی تماس برقرار کند حق تقدم دارد بر بازیکنی که  با زاويه بدنبال گوی است .

٢-٨-٨- وقتی گوی با اطمینان در طرف راست قرار گرفت بازیکنی که در مسیر گوی حرکت می کند حق تقدم دارد نسبت به بازیکنی که می خواهد با گوی مرتبط شود بازیکنی که می خواهد با گوی ارتباط برقرار کند فقط در صورتی که خط گوی در سمت راست او قرار داشته باشد در تمام مدت این بازی و بدون تجاوز کردن به حق تقدم بازیکن دیگر می تواند ارتباط با گوی برقرار کند.

٩-٨- بین دو بازیکن وقتی هر دو بدنبال گوی هستند هر دو به سراغ گوی می دوند .

١-٩-٨- بازیکنی که موازی یا با زاویه کمتر نسبت به مسیرگوي حرکت می کند حق تقدم دارد نسبت به حریفی که با زاویه بیشتری نسبت به خط گوی حرکت می کند .

٢-٩-٨- اگر مسیر گوی در سمت چپ هر دو بازیکن باشد و دو بازیکن همسطح حرکت نکنند بازیکنی که نزدیکتر به خط گوی می باشد باید با گوی از طرف راست خود بازی کند و به حریفش اجازه بازی از سمت چپ را بدهد.

٣-٩-٨- در موارد بسیار نادری که دو بازیکن در طرف مخالف گوی باشند و هر دو با دو زاویه دقیقاً مساوی به طرف گوی حرکت می کنند تا زمانیکه زاویه یکی از بازیکن ها کمتر شود نسبت به خط گوی و نسبت به بازیکن دیگر دز اين صورت حق تقدم دارد .

بخش نهم

٩- کشیدن اسب  ( توقف کردن )

١-٩- هیچ بازیکنی نمی تواند در مسیر حق تقدم اسب خود را بکشد یا توقف کند حتی اگر كمترين خطر برخورد با بازیکن های ديگر داشته باشند که حق تقدم به آن مسیر را دارند .

٢-٩- یک بازیکن می تواند سرعتش را کم کند و با گوي با سرعت کمتر بازی بکند در صورتیکه بازیکنان دیگرکه در مسیر حق تقدم حرکت می کند وقت داشته باشد که سرعت خود را تنظیم نماید و هیچ خطر برخوردی نداشته باشد.

٣-٩- اگر بازیکنی با احتیاط وارد حق تقدم شود و اسب خود را نکشد بازیکن مخالف نباید اسب خود را به روی آن بازیکن از سمت عقب براند و باید گوی را از طرف چپ اسب خود برند.

١-٤-٩- یک بازیکن در موقیت داشتن گوی درحق تقدم و بازیکن مخالف در حالت انجام بازی دفاعی حق ایستادن و یا کم کردن سرعت اسب را ندارد. اگر بازیکنی سرعت اسب خود را کم نماید و به حالت راه رفتن برساند و یا بایستد داور باید در سوت خود دمیده و گوي از نزدیکترین نقطه به دیواره کناره یا خط کناره از جائیکه بازی متوقف شده است به داخل پرتاب کند .

٢-٤-٩- اگر بازیکنی  در حال حمله با خطا متوقف شود ( خطا بر روی حق تقدم ) از آن بازیکن  گرفته خواهد شد و با زدن جريمه مناسب عليه خطاكار بازي ادامه پیدا خواهد کرد .

بخش دهم

سوارکاری خطرناک

١-١٠- بازیکن حق ندارد بگونه ای سواری کند که باعث خطر برای اسب ، بازيكن ديگر يا داور بازی شود و يا سلامت اسب خود را به خطر اندازد . هنگام تنه زدن سرعت اسب بازيكن بايد با سرعت اسب حريفش مساوي باشد و تمام تنه زدن ها بايد شانه به شانه باشد.

خصوصاً یک بازیکن اجازه ندارد که :

١-١-١٠-  به بازیکنی ديگربا زاویه زیاد تنه بزند.

٢-١-١٠- به بازیکن ديگر با سرعتی که هماهنگ با سرعت آن بازيكن نیست تنه بزند .

٣-١-١٠-  با اسب خود عقب تر از زین اسب حريف به حریف تنه بزند.

٤-١-١٠-  حریف خود را در مسیر حق تقدم بازیکن دیگری در فاصله ناامن براند.

٥-١-١٠- به حریف تنه بزند در حالیکه یکی از هم تیمهای خودش در حال تنه زدن به آن بازیکن است ( ساندویچ ) با این حال گرفتن چوب حریف یا زدن به چوب حریف درحالیکه یار خودی در حال تنه زدن به آن بازیکن است خطا نخواهد بود .

٦-١-١٠- ادامه به تنه زدن حریف و خارج کردن آن بازیکن از روی خط گل که باعث ایجاد خطر براي پرچمدار گل باشد .

٧-١-١٠-  راندن اسب خود پشت اسب حريف هنگام زدن ضربه به عقب توسط بازيكن ديگر.

٨-١-١٠-  راندن اسب خود به روی گوی از عقب اسب ديگر و به روی ضربه حریف در حال ضربه زدن کامل به جلو .

٩-١-١٠- استفاده از اسب خود برای خراب کردن ضربه زدن حریف ، بوسیله راندن اسب خود به روی گوی در حالیکه بازیکن در حال پائین آوردن چوب خود برای ضربه زدن کامل است .

١٠-١-١٠ مارپیچ رفتن جلوی بازیکن دیگرکه باعث جلوگیری از پیشرفت آن بازیکن در مسیر حق تقدم خود خواهد شد یا اینکه باعث شود که سرعت اسب خود را کم کند یا باعث افتادن آن بازیکن شود .

١١-١-١٠- کشیدن اسب در مسیر یا جلوی دستان اسب چه درجلو یا عقب ، به نحوی که ایجاد خطر نماید و باعث افتادن هر کدام از اسبها شود.

١٢-١-١٠- اگر بازیکنی به طريقي به طرف حریف خود براند که باعث ناراحتی حریف خود شود و باعث شود که حریف اسب خود را بکشد یا ضربه خود را از دست دهد حتی اگر درصورتیکه خطا هم انجام نشده باشد جریمه خواهد شد مانند اینکه خطا اتفاق افتاده باشد.

بخش یازدهم

استفاده از شلاق و مهمیز

 ١-١١- شلاق و مهمیز در صورتیکه احتیاج نباشد نباید استفاده شود و یا بیش از حد استفاده گردد و اسب را نبايد بدون دليل شلاق زد .

٢-١١- باشگاه و داور باید مطمئن باشند مگر در حالتهای خاص شلاق نباید برای زدن اسب در زمین بازی استفاده شود و فقط صورتیکه گوی در حالت بازی قرار دارد مي توانند از شلاق استفاده شود در غيراينصورت حق استفاده از شلاق را ندارند .

٣-١١- اگر بازيكني اسب خود را در زمين بي جهت بزند بعد از اينكه داور سواره وارد زمين بازي شده باشد و قبل از اينكه گوي در جريان بازي قرار گرفته باشد ، داور بايد بازي را با خطاي شماره ب -٥ شروع كند

٤-١١- یک بازیکن حق ندارد بازیکن دیگر یا اسب بازیکن دیگری را با شلاق بزند و در صورت انجام خطا محسوب  مي شود .

بخش دوازدهم

خشونت یا بازی نا جوانمردانه

١-١٢-  هیچ بازیکنی اجازه ضربه زدن یا فشار دادن با سر ، دست ، ساق دست یا آرنج را ندارد ولی بازیکن ها می توانند با شانه جمع شده به بازيكن حريف تنه بزنند .

٢-١٢- هیچ بازیکنی حق ندارد  عمل فیزیکی عليه بازیکنان دیگر يا اسب خود یا اسب دیگري انجام دهد .

٣-١٢-  اگر بازیکنی به طور عمد ضربه ای به بازیکن دیگر یا اسب بازیکن دیگر توسط دست یا چوگان خود وارد کند ، آن بازیکن درمدت باقیمانده از بازی اخراج خواهد شد، بدون اینکه هیچ جایگزینی مطابق با خطای شماره ١٠ داشته باشد و این اتفاق به کمیته انضباطی توسط داور گزارش خواهد شد .

بخش سیزده

استفاده نادرست از چوگان

١-١٣- هیچ بازیکنی اجازه گرفتن چوگان حریف خود را ندارد مگر اینکه در همان طرفی باشد که چوگان بازیکن حریف است و در مسير گوی یا با قرار داشتن کامل در خط گوي  و پشت حریف و چوگانش نباید بالا و در زیر بدن باشد یا در جلوی دستان اسب حریف همچنین هیچ بازیکنی حق ندارد چوگان حریف را بگیرد یا بزند مگر در صورتیکه تمام چوگان حریف پائین تر از شانه حریف باشد . چوگان کسی را نمی توان گرفت یا ضربه زد مگر اینکه حریف در حالت ضربه زدن به گوی باشد.

٢-١٣- هیچ چوگان بازی نمی تواند به طور آنی چوگان خود را برای زدن گوی از رو و یا زیر اسب حریف عبور دهد و همچنین نمی تواند در بین دست و پاهای اسب حریف ضربه زند.

٣-١٣- هیچ چوگان بازی نمی تواند به طور عمدی با چوگان خود به چوگان باز دیگر ، اسب خود ویا اسب چوگان باز دیگر ضربه وارد کند.

٤-١٣- هیچ چوگان بازی اجازه ندارد از چوگان خود به طور خطرناک استفاده کند و یا آنرا طوری بگیرد که باعث درگيري با حریف ویا اسبش گردد و موارد آن به شرح ذيل است :

١-٤-١٣- در زمان ” پرتاب و گوي ” و یا در حین بازی ، چوگان باز با زدن ضربه کامل به گوی باعث ایجاد خطر برای چوگان بازان و یا اسبهای دیگر شود.

٢-٤-١٣- ضربه زدن به گویی که در هوا در حال حرکت است به گونه ای که این ضربه برای چوگان بازان دیگر و اسبهای دیگر ایجاد خطر نماید.

٣-٤-١٣- زدن ضربه کامل بطوری که چوب از زیر گردن اسب عبور نماید و بدین ترتیب برای حریف یا اسب دیگری که در کنار چوگان باز در حال حرکت است ایجاد خطر نماید. ( ضربه زير گردن )

٤-٤-١٣- ضربه زدن به چوب چوگان باز دیگر به شکلی باعث ایجاد مصدومیت یا جراحت در وی و یا اسبش گردد.

٥-٤-١٣- ضربه زدن به گوی بعد از به صدا در آمدن سوت.

٦-٤-١٣- هلی کوپتر کردن یا چرخاندن چوگان به طور کامل.

بخش چهارده

افتادن يا خراب شدن وسايل 

افتادن  كلاه :

١-١٤ اگر کلاه هر یک از چوگان بازان در حین بازی بیافتد داور در اولین فرصتی که به نفع هیچ یک از دو تیم نباشد در سوت خود دمیده و بازی را متوقف خواهد کرد.

٢-١٤- زمانی که زین يا  ” دست جلو” شکسته و یا پاره شود:

١-٢-١٤- اگر این حادثه باعث به خطر افتادن چوگان باز یا اسب شود بازی فوراً متوقف خواهد شد. موارد خطر عبارتند از :

       ١-١-٢-١٤- پاره شدن تنگ.

       ٢-١-٢-١٤- پاره شدن تعلیمی.

       ٣-١-٢-١٤- پاره شدن ” دست جلو ” اگر تنها یک ” دست جلو ” باشد.

       ٤-١-٢-١٤- شکستن یا شل شدن دهانه.

       ٥-١-٢-١٤- بازشدن مچ بند یا پا بند.

٢-٢-١٤- در موارد زير بازي نبايد فورا” متوقف شود ، بلكه توقف بازي زماني صورت مي گيرد كه نفعي براي هيچ يك از دو تيم ايجاد نكند.

 ١-٢-٢-١٤-  افتادن یا پاره شدن چرم رکاب یا آهن رکاب.

 ٢-٢-٢-١٤-  باز شدن یا پاره شدن زنجیر هویزه .

 ٣-٢-٢-١٤- افتادن مچ بند یا چكمه .

٣-١٤- هنگامی که بازیکن برای تعویض تجهیزات به بیرون از میدان می رود می تواند اسب خود را نیز تعویض نماید.

بخش پانزدهم

وقوع حادثه یا مجروح شدن چوگان باز یا اسب

١-١٥- اگر اسبی رو برود يا لنگش پيدا كند  و یا امکان مجروح شدن آن باشد ، داور سوار فوراً بازی را متوقف خواهد کرد.

٢-١٥- اگر نعل اسبی بیافتد ، در اولین فرصتی که بازی متوقف شود می توان به آن بازيكن اجازه داد تا اسب خود را تعویض نماید.

٣-١٥-  اگر بازیکنی از اسب خود بیافتد ، داور سوار بازی را متوقف نخواهد کرد تا زمانی که گوی در موقعیتی قرارگیرد که برای هیچ یک از دو تیم نفعی ایجاد نکند يا اینکه داور بر این عقیده باشد که بازیکن مجروح شده یا درموقعیتی است که امکان مجروح شدن برای وی وجود دارد. آنچه افتادن محسوب می شود بستگی به نظر داور سوار دارد .

٤-١٥-  چوگان بازی که از اسب پایین آمده است به هیچ شکلی نمی تواند در بازی مداخله کند.

٥-١٥-  هنگامی که بازی طبق قوانین فصلهای ١٤ یا  ١٥ متوقف شده ، داور سوار طبق قانون ٩-٦ و زمانی که چوگان باز مورد نظر آماده شروع مجدد بازی باشد ، بازی را آغاز خواهد کرد. داور سوار هیچگاه منتظر چوگان بازی که حضور ندارد نخواهد شد.

٦-١٥- اگر چوگان بازی مجروح شود ، ١٥ دقیقه فرصت دارد تا به بازی باز گردد ، اما اگر پس از ١٥قیقه نیز قادر به ادامه بازی نباشد ، بازی با ورود یک چوگان باز ذخیره به جای وی ادامه خواهد یافت. حال اگر نهایتاً چوگان باز مجروح شده پس از بهبودی بخواهد به میدان باز گردد ، می تواند با چوگان بازی که بجای وی به بازی رفته جای خود را تعویض نماید ، اما در این حال طبق قوانین ٢-١ هندیکاپ بالاتر مورد محاسبه قرار می گیرد .

٧-١٥- اگر یک بازیکن به علت خطایی که بر روی وی انجام شده قادر به ادامه بازی نباشد و هیچ چوگان باز ذخیره ای نیز وجود نداشته باشد تا جایگزین او شود ، آنگاه داور سوار می تواند یک چوگان باز را از تیم خطا کار کنار بگذارد. بازیکنی که در این حال از بازی بیرون می رود باید هندیکاپش نزدیکترین به هندیکاپ بازیکن مصدوم یا از کار افتاده باشد. حال اگر بازیکن از کار افتاده هندیکاپش برابر یا بالاتر از اعضای تیم مقابل باشد آنگاه میدان دار تیمی که بر روی آن خطا صورت گرفته یکی از بازیکنان تیم مقابل را جهت خروج از بازی انتخاب می نماید . در این مورد بازی ادامه می یابد و هیچ تغییر هندیکاپی نیز ایجاد نخواهد شد و چنانچه تیمی که خطا کرده نخواهد به بازی ادامه دهد ، در آن صورت آن تیم بازی را ترک خواهد کرد. ( به خطای شماره ١٠ مراجعه شود.)

بخش شانزدهم

جريمه ها (پنالتی ها)

١-١٦-  بازی ناجوانمردانه و خطرناک درجات وسطوح مختلفی دارد که نادیده گرفتن آنها به نفع تیم خطا کار خواهد شد. تصمیم اینکه آیا برای یک خطا باید جريمه داده شود یا خیر ، به عهده داوران سوار خواهد بود و تنها در صورتی به داور نشسته ارجاع داده می شود که داوران سوار با هم توافق نظر نداشته باشند.

٢-١٦-  برخی خطاهای شخصی که رفتارهای غیر ورزشی را شامل می شود عبارتند از :

        – بی احترامی نسبت به مسئولین.

        – بحث و مجادله با داوران سوار یا دیگر مسئولان.

        – خطا کردن یا اهانت کلامی به هر یک از افراد حاضر در میدان.

        – تحریک دیگران به انجام خطا با بکار بردن چوگان و یا استفاده از کلام نامربوط.

 در صورتیکه خطاهای ذکر شده  صورت گیرند ، حداقل مجازات به شرح ذیل است :

        – پنالتی برای اولین خطا.

         – یک پنالتی جدی دیگر اگر پیش از آن نیز یک پنالتی به تیم مقابل داده شده باشد .

         – پنالتی ١-١٠ و اخراج بازیکن خاطی تا پایان چوکه .

         – پنالتی ٢-١٠ و محروم شدن بازیکن خاطی از ادامه بازی.

         برای داوران سوار ، اعمال پنالتی های ١-١٠و٢-١٠ در واکنش به انجام خطا برای اولین بار ، منعی وجود ندارد.

٣-١٦- اگر به نظر داور سوار ، یک چوگان باز خطای خطرناک یا عمدی در زمان به ثمر رسیدن گل انجام دهد تا از ورود گوی به دروازه جلوگیری کند ، یک گل ( پنالتی شماره ١) به تیم مقابل داده خواهد شد.

بخش هفدهم

زدن پنالتی

١-١٧- وقتی تیمی قرار است پنالتی های شماره ٢-٤-٦ یا ١-٥ را در فاصله خط ٦٠ یارد بزند ، زننده ضربه و اعضای تیم او ، پس از به انجام رسیدن اولین ضربه ، نباید بیش از یک نیم ضربه به گوی بزند و همچنین نباید طوری به گوی ضربه وارد کند که داور سوار آنرا یک ضربه خطرناک بشمار آورد . این حالت تا زمانی است که یکی از اعضای تیم مقابل به گوی ضربه زده یا صوت داور به صدا در آید.

٢-١٧-  کاشتن گوی : کاشتن  گوي در یک نقطه مشخص در بازی مجاز نمی باشد . تنها چوگان باز می تواند یک بار گوي را در مکان مشخصی کاشته و سپس به آن ضربه بزند یعنی زمانی که داوران سوار اعلام شروع بازی را می نمایند ، تغییر جای گوي مجاز نیست.

٣-١٧-  در تمامی ضربات آزاد زمانی که ضربه به گوي وارد می شود ، حال چوب به گوی بخورد یا نخورد ، گوي در بازی محسوب می شود. چوگان باز باید در همان دفعه اول ضربه خود را به گوی وارد و یا دورخیز زیاد نماید.

٤-١٧-  اصطلاح ” پشت گوي ” بدین معنی است که چوگان باز بر خطی که موازی خط عقب است قرار می گیرد و در مسیری که قرار است ضربه پنالتی از نقطه زده شود حرکت خواهد کرد.در این حالت هر گونه اقدام دفاعی از سوی مدافع تیم حریف یعنی نزدیک شدن به بازیکن حمله کننده از پشت آن خط موجب اعلام خطا خواهد شد.

٥-١٧- تنها تغییری که در خصوص قانون ١-١٧ ممکن است صورت گیرد :

      – زمانی است که پنالتی های ٢و٣ گرفته می شود واین پنالتی طبق قوانین کشور مربوطه می تواند دفاع داشته باشد .

بخش هیجدهم

پنالتی های مخصوص 

١-١٨-  پنالتی ١- پنالتی گل

       ١-١-١٨-  به تیمی که مورد خطا قرار گرفته ، یک گل اضافه می شود .

       ٢-١-١٨-  بازی باید از نقطه ای به فاصله ١٠ یارد از میاته دروازه تیم خطا کننده و طبق قانون ٩-٦ آغاز شود ؛ خطوط عقب نباید تغییر کنند.

٢-١٨-  پنالتی ٢- ضربه از فاصله ٣٠ یارد

 ١-٢-١٨-  یک ضربه آزاد به گوی از نقطه ای به فاصله ٣٠ یارد به طرف دروازه تیم خطاكار زده مي شود است به صورتیکه زننده ضربه مقابل خط میانی دروازه قرار گیرد و یا اگر بخواهد می تواند از نقطه ای که خطا درآنجا صورت گرفته این ضربه را بزند.( تصمیم این مسئله به عهده میدان دار تیمی خواهد بود که مورد خطا قرار گرفته است.) بازیکنان تیم خطا كارباید پشت خط انتهاي ميدان قرار گیرند و نمی توانند بین دو تیرک دروازه جای گیری کنند. همچنین نمی توانند مقابل ضربه پنالتی حرکتی انجام دهند که باعث تغییر مسیر گوی شود . هیچ یک از بازیکنان تیمی که مورد خطا قرار گرفته نباید در زمان وارد شدن ضربه به گوی فاصله کمتری با خط دروازه یا خط عقب نسبت به فاصله گوی با این خطوط داشته باشند. تیمی که قرار است ضربه خطا را بزند، تنها یک بار میتواند به گوی ضربه وارد کند ، که چنانچه گوی از خط انتهايي عبور نکند به تیم مدافع ، یک ضربه آزاد داده می شود که می توانند آنرا از نقطه ای که گوی می ایستد بزنند.) ١-٥-١٨) ؛ اگر آن نقطه در فاصله ٤ یاردی یکی از دیرک های دروازه باشد آنگاه گوی را باید در نقطه ٤ یاردی آن تیرک که به گوی نزدیکتر است قرار داد تا ضربه آزاد توسط یکی از مدافعین زده شود. چنانچه میدان دار تیمی که بر روی آن خطا صورت گرفته برای زدن ضربه از نقطه ای که خطا در آن انجام  شده ، انتخاب شود ، هیچ یک از بازیکنان تیم مقابل نمی توانند در فاصله ٣٠ یاردی از گوی قرار گیرند و همچنین نباید از میان دو تیرک دروازه خارج شوند.

 ٢-٢-١٨-  وقتی یک خطای فنی و همچنین پنالتی ٢ گرفته می شود اگر گل به ثمر برسد بازی باید با ضربه (١-٥- ٨ ) آغاز شود ؛ و اگر وارد دروازه نشود یک پنالتی ٢ دیگر باید به علت خطای فنی به تیمی که مورد خطا قرار گرفته داده شود.

٣-١٨-  پنالتی ٣ – ضربه از نقطه ٤٠ یاردی

١-٣-١٨- یک ضربه آزاد از نقطه ٤٠ یاردی بطرف دروازه تیمی که خطا انجام داده باید زده شود.

تمام اعضای تیم خطا کار باید پشت خط عقب قرار گیرند تا زمانی که به گوی ضربه زده شود، اما نباید بین دو تیرک دروازه جای گیری کنند. همچنین هیچ یک از بازیکنان تیم خطا کننده نمیتوانند زمانی که بازی به جریان می افتد از میان دو تیرک دروازه عبور کنند. در این حال هیچ یک ازاعضای تیمی که خطا بر روی آن انجام شده نیز نباید در زمان زدن ضربه فاصله ای نزدیکتر از گوی نسبت به خط دروازه یا خط انتهايي ميدان داشته باشند.

٢-٣-١٨- در زدن پنالتی ٣ اگر بنا به نظر داور سوار ضربه ای منجر به گل می شده اما به علت عبوریکی از بازیکنان تیم خاطی از میان تیرکهای دروازه یا عبور وی از خط پشتی قبل از انجام ضربه ، باعث به ثمر نرسیدن این گل شده باشد ، یک گل به نفع تیمی که خطا بر روی آن انجام شده محاسبه می گردد. در این حال چنانچه بازیکن خاطی در مورد این نظر قانون شکنی نکرد و آنرا پذیرفت اما یکی دیگر از هم تیمهای او این نظر را نپذیرفت ، پنالتی شماره ١-٧ زده خواهد شد.

٤-١٨-  پنالتی ٤ – ضربه از ٦٠ یاردی

یک ضربه آزاد از نقطه ٦٠ یاردی به طرف دروازه تیمی که خطا کرده از مقابل نقطه میانی دروازه زده خواهد شد. اعضای تیم خطا کننده باید پشت خط ٣٠ یاردی قرار گیرند بصورتی که اعضای تیم مقابل بتوانند در جاهایی که انتخاب می کنند قرار گیرند.

٥-١٨- پنالتي ٥

            (الف):

١-٥-١٨- ضربه آزاد از روي نقطه

یک ضربه آزاد از نقطه ای که گوي  در زمان انجام خطا قرار داشته ، زده خواهد شد که البته این نقطه نباید نسبت به کناره ها و خطوط حاشیه از ٤ یارد کمتر باشد. هیچ یک از بازیکنان تیم خاطی نباید در فاصله ٣٠ یاردی از گوي قرار داشته باشند و نه پشت گوي جای گرفته باشند تا بدین سان اعضای تیم مقابل بتوانند درجاهای مورد نظر خود مستقر شوند .(قانون ٤-١-١٧ )

٢-٥-١٨-  پنالتی ٥

(ب):

یک ضربه آزاد به گوي  از مرکز زمین به طوری که هیچ یک از اعضای تیم خطا کننده نباید نسبت به گوي فاصله ای کمتر از ٣٠ یارد داشته باشند و همچنین نباید پشت گوي قرار گرفته باشند به صورتی که اعضای تیم مقابل بتوانند در مکانهای مورد نظر خود جای گیری کنند .

٦-١٨- پنالتی ٦: ضربه از ٦٠ یاردی مقابل نقطه ای که گوی از خط انتها عبور کرده است. ( مدافعین گوي را به بيرون  زمين خود می زنند.)

يك ضربه آزاد به گوي از نقطه ای به فاصله ٦٠ یارد از خط انتها ، مقابل نقطه ای که گوی از آن عبور کرده است اما نباید به خطوط کناره از ٤ یارد نزدیکتر باشد. هیچ یک از اعضای تیم خطا کننده نباید در فاصله ای کمتر از ٣٠ یارد از گوی باشند و نیز نباید پشت گوی قرار گیرند تا اعضای تیم مقابل بتوانند براحتی در مکانهای انتخابی خود جایگیری کنند.

( قانون ١-٤-١٧ )

٧-١٨- نقض پنالتی ها

١-٧-١٨ – پنالتی ٧

           الف- یک ضربه آزاد دیگر

اگر تیم خطا کننده به هر طریقی مانع از به انجام رسیدن ضربه پنالتی تیم مقابل در پنالتی های شماره ٤،٣،٢ یا ٦ شود تیم مقابل یک ضربه آزاد دیگر را خواهد زد مگر آنکه در همان ضربه نخست گل به ثمر رسیده و محسوب شده باشد. اگر تیم خطا کار مانع از به انجام رسیدن پنالتی ٥ به طور صحیح شده باشد داور سوار گوي را در فاصله ٣٠ یاردی قرار می دهد تا ضربه مجدد زده شود . اگر هر دو تیم به نحوی مانع از انجام صحیح پنالتی ٢ يا  ٣ شوند ، یک ضربه آزاد دیگر توسط تیمی که خطا بر روی آن انجام شده زده خواهد شد ، بدون در نظر گرفتن نتیجه ضربه آزاد پیشین.

٢-٧-١٨-  پنالتی ٧

ب – اگر تیمی که بر روی آن خطا صورت گرفته موفق به زدن ضربات پنالتی ٢یا ٣ به طور صحیح نشود ، مدافعین می توانند از وسط دروازه خودشان یک ضربه به داخل میدان بزنند و در این زمان هیچ یک از بازیکنان تیم حمله کننده نباید پیش از انجام ضربه در فاصله ٣٠ یاردی از آن قرار داشته باشند تا بدین نحو مدافعین بتوانند در جاهای مورد نظر خود جای گیری نمایند . ( قانون ٤-١-١٧ )

٣-٧-١٨  پنالتی ٧

پ- ضربه به داخل از خط ٣٠ یارد

اگر تیم حمله کننده موفق به انجام قانون ٦-٦ یا پنالتی ٧ (ب)  به طور صحیح نشود ، مدافعان باید از خط ٣٠ یاردی ضربه ای به داخل بزنند که نقطه قرار گرفتن گوی نقطه ای است که ضربه نخست زده شده یا قرار بوده زده شود.

هیچ یک از اعضای تیم خطا کننده در این زمان نباید در فاصله ٣٠ یاردی از گوي قرار داشته باشند تا زمانی که ضربه زده شود و بدین صورت اعضای تیم مقابل بتوانند در جاهای مورد نظر خود جای گیری نمایند . هر گونه نقص بیشتر قانون ٦-٦ ، پنالتی ٧(ب)  یا ٧(پ)  از سوی تیم حمله کننده باعث خواهد شد تا مدافعین ضربه پنالتی ٥(ب) را بزنند.

٤-٧-١٨ پنالتی ٧ (ت)-  تاخیر غیر ضروری

در زمانی که داور سوار ضربه پنالتی اعلام می کند هر گونه تاخیر غیر ضروری از سوی تیمی که بر روی آن خطا انجام شده ، باعث خواهد شد تا داور سوار بازی را ازنقطه ای که ضربه قرار بوده زده شود ولی انجام نشده طبق قانون ٩-٦ یا ٤-٦ مجدداً آغاز خواهد نمود.

٥-٧-١٨-  پنالتی  ٧(ث) نقض قانون ١-١-١٧

چنانچه تیم حمله کننده موفق به انجام قانون ١-١-١٧ به طرز صحیح نشود ، تیم مدافع ، یک ضربه آزاد مانند پنالتی ٥ (الف) به توپ خواهد زد .

           ١-٨-١٨-  پنالتی ٨ (الف) : نقض قانون ٢-١-٢ اسب نابينا

گزارشی مکتوب توسط داور سوار باید تنظیم گردد که یک چشم اسب قادر به دیدن نیست واین گزارش به کمیته  برگزاری مسابقه تسلیم می گردد که این کمیته اقدامات لازم را برای جلوگیری از استفاده از آن اسب در دیگر مسابقات به انجام می رساند.

          ٢ -٨-١٨-  پنالتی ٨(ب) – اسب غيرقابل قبول

در صورت نقض قانون (٢-١-٣ ) و( ٢-١-٤ ) اسب مورد نظر باید به دستور داور سوار از میدان خارج گردد ودرطول بازی یا مسابقه دیگر مورد استفاده قرار نگیرد.

          ٣-٨-١٨- پنالتی ٨(پ)

نقض قانون) ٢-٢) به دستور داورسوار اسب از میدان خارج شده و تا زمان بر طرف شدن خطا اجازه بازی نخواهد  داشت.

          ٤-٨-١٨- پنالتی ٩ : اخراج بازیکن

نقض قانون ٣-١: بازیکن به دستور داور سوار باید زمین را ترک کرده و تا زمان بر طرف شدن خطا اجازه بازی  نخواهد داشت.

اخراج بازیکن : داوران سوار علاوه بر اعلام ضربه پنالتی در برخی موارد می توانند بازیکن را از زمین اخراج کنند : خطای عمد ، خطای خطرناک یا انجام بازی غير مسئولانه. در همه این موارد دو داور سوار با هم به توافق میرسند و چنانچه نرسند از داور نشسته سوال خواهند کرد. هر بازیکنی که از زمین اخراج می شود باید سریعاً به قسمت نگهداري اسبهاي خود برود و نباید در منطقه ایمن زمين بماند. تیمی که بازیکن اخراج شده به آن تعلق داشته بايد با ٣ بازیکن به بازی ادامه دهد و یا بازنده اعلام می شود به شرط اینکه کمیته برگزاری که بازی را ترتیب داه است موافقت کنند.

١-١٠-١٨: پنالتی ١٠(الف)-  بازیکن برای ادامه چوکه از بازی محروم می شود.

٢-١٠-١٨: پنالتی ١٠(ب) – بازیکن برای ادامه مسابقه از بازی محروم می شود.

برای خطای جدی تر از مورد قبلی داوران سوار می توانند یک بازیکن را از ادامه بازی محروم کنند.

کتاب دهم

قوانین مانژی

مقررات ١- امکانات

الف ) مانژ بازي

الف -١- اندازه مانژ با ٣٠٠ فوت طول معادل ٩٦ متر و ١٥٠ فوت عرض معادل ٤٨ متر مناسب براي چوگان مانژي مي باشد .

البته مي تواند تا حدود ١٢٠ متر طول و ٨٠ متر عرض بزرگترو يا ٦٠ متر طول و ٤٠ متر عرض کوچکتر باشد .

الف -٢- محل گلها بايد در وسط انتهاي زمين قرار بگيرد و اندازه ايده آل مي تواند به عرض ١٠ فوت  معادل ٣.٣٠ متر باشد و ارتفاع گلها ١٥ فوت معادل ٤.٩٥ متر باشد .

(چوگان مانژي بايد داراي ديوار و در باشد .)

الف -٣- مانژ بايد با خط وسط مشخص شده باشد که عرض زمين را بطور کامل مشخص نمايد .

و محل هاي ٢٥ يارد و ١٥ يارد عمود بر دروازه ها مشخص شود.

ب) گوي ( توپ بازي )

توپ بازي نبايد از ١٢.٥ اينچ کمتر و يا بيشتر از ١٥ اينچ باشد ، وزن آن نبايد از ١٧٠ گرم کمتر و يا بيشتر از ١٨٢ گرم باشد . تست برگشت توپ روي بتون از ارتفاع ٩ فوت در ٧٠ درجه فارنهايت  بايد حداقل  ٥٤ اينچ باشد و حداکثر نبايد از ٦٤ اينچ بيشتر  باشد ميزان  هواي  داخل  توپ که  توسط سازنده مشخص گرديده است كه  نشان مي دهد كه گوي مناسب

مي باشد .

مقررات ٢ : اسبها و وسایل اسب ها

١- اسب چوگان می تواند دارای هر اندازه ، قد و از هر نژادي باشد.

٢- از اسبی که از یک چشم نابینا است در بازی چوگان نمی توان استفاده کرد.

٣- از اسبی که غیرقابل کنترل است و یا دارای عادت یا خوی بدی  و همچنين ايجاد خطر مي كند اجازه بازي ندارد .

٤- چشم بند هر نوع سایه گیر و یا هر وسیله ای که مانع دید اسب چوگان بشود مجاز نمی باشد.

٥- استفاده از نعلهایی که دارای لبه خارجی ، سم باسمه ،پیچ تیز ، میخ تیز و یا برآمدگیها هستند مجاز نمی باشد.

٦- یک اسب که برای یک تیم در یک دوره مسابقات بازی می کند نمی تواند برای تیم دیگری در همان دوره مسابقات شرکت کند .

٧- در صورت مشاهده خونریزی از دهان یا هر جای دیگر بدن اسب باید از بازی خارج شود.

٨- برای محافظت از دست و پای اسبان از مچ بند و بانداژ استفاده می شود.

مقررات ٣ : بازیکنان و ذخیره ها  

١- تعدا بازیکنان یک تیم محدود به ٣ نفر می باشد به ترتیب شماره ١ و٢ و٣ هر تیم می تواند یک یا بیش از آن بازیکن ذخیره داشته باشد .

الف ) بازیکن نمی تواند در مسابقه ای بدون لباس مناسب که شامل کلاه چوگان و یا کلاه بدون بند چانه باشد شرکت نماید .

ب ) استفاده از مهمیز ، سگکهای برآمده و یا پیچهای روی چکمه ها یا زانو بند مجاز نمی باشد.

ج ) تیم های شرکت کننده در مسابقه باید از پیراهن هایی با رنگ های متفاوت استفاده کند . اگررنگ پیراهن تیم ها مشابه باشد کمیته مسابقه تعیین می کند کدام تیم باید پیراهن خود را عوض کند.

٢- تعویض و استفاده از بازیکن ذخیره محدود به بازیکنان واجد شرایط است و تیمی که تعویض انجام داده باید بعد از تعویض در محدوده شرایط مسابقه قرار گیرد. در بازی که تعویض انجام می گیرد بالاترین هندیکاپ در نظر گرفته می شود.

تعویض بازیکن فقط در صورتی در حین بازی انجام می شود که بازیکن بیمار و یا مجروح شده باشد تنها در این صورت تیم مجاز به تعویض می باشد.

٣- زمان شروع بازی تیم توسط کمیته برگزاری تعیین می شود.

٤- هر بازیکن در هر مسابقه می تواند فقط در یک تیم بازی کند.

٥- فقط بازیکنی مي تواند در مسابقه یا مسابقات  چوگان شرکت کند که عضو فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران شده باشد و هندیکاپ برای آن سال تعیین شده باشد باشگاه میزبان مسئول است تضمین کند که تمام بازیکنان شرکت کننده واجد شرایط شرکت در مسابقه فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران هستند و مقررات چوگان را به طور كامل رعايت نمايند و بازيكن حداقل ١٥ روز قبل از بازي بايد حق عضويت خود را پرداخت نموده باشد.

اگر بازیکنی مبالغ تعيين شده  توسط كميته برگزاري مسابقات را پرداخت نكرده باشد اجازه شركت در مسابقه را نخواهد داشت . باشگاه ميزبان موظف به جمع آوري حق عضويت بوده و بايد آنرا به دفتر فدراسيون پرداخت كند . غیر اینصورت فدراسیون چوگان به باشگاه میزبان صورت حساب بدهی را خواهد داد واین بدهی باید قبل از برگزاری مسابقه بعدی پرداخت شود و الا باشگاه حق میزبانی نخواهد داشت اگر فرم ثبت نام و حق عضویت ١٥ روز قبل از اولین مسابقه دریافت نشود به بازیکن هندیکاپ واجازه بازی داده نخواهد شد.

در شرایط خاص اگر فدراسیون چوگان یک روز قبل از بازی نامه ای از طرف باشگاه عضو مبنی بر پرداخت بدهی بازیکن در سال جاری در یافت کند که فدراسیون هندیکاپ بازیکن را تأیید کرده باشد آن بازیکن می تواند در مسابقه  شرکت نماید.

هيچ بازيكني حق شركت در مسابقات رسمي را ندارد اگر از نظر جسمي و رواني سالم نباشد( مريض ، مجروح ، مسموم و رفتار غيرعادي ) بايد قبل و حين مسابقه قبل از به خطر انداختن خود و ديگران بررسي شود . اين قانون بايد توسط كميته مقررات داوري و كميته برگزاري به شدت اجرا شود.

بازیکنی که عضو فدراسیون چوگان می باشد میتواند با نظر كميته مسابقات در هر مسابقه ، بازی ، دوره مسابقات شرکت کند و بازیکنی که هندیکاپ ٣- داشته باشد نمی تواند در هیچ مسابقات مانژی شرکت کند و بازيكنهايي با هنديكاپ ١- و ٢- نمي توانند در بازيها با هنديكاپ ٩ به بالا شركت نمايند.

مقررات ٤ : مسئولين رسمي

الف – کمیته برگزاری

مسابقاتی که زیر نظر فدراسیون چوگان می باشد توسط کمیته برگزاری اجرا خواهد شد که این کمیته توسط فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران انتخاب می گردد .این کمیته مسئول تمامی موارد مسابقه اعم از زمان مسابقه ، قرعه کشی ، تعیین افراد  مسئول و پاسخ به سئوالاتی که در زمان عدم حضور داور پیش می آید، می باشد.

تبصره : ( کمیته برگزاری باید متشکل از حداقل ٣ نفر باشد و مورد قبول باشند و هیچ منفعتی از نتیجه مسابقه نداشته باشد . اگر کمیته برگزاری مسابقه انتخاب نشده باشد مسئولین باشگاه میزبان که با فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران در ارتباط هستند مي توانند افرادی را بعنوان کمیته برگزاری معرفی می کنند ).واضح است در برخی از مواقع محدودیتهایی در اجرای قوانین به صورت کلی یا جزئی پیش آید در این موارد کمیته باید استثناء ها را قبل از شروع مسابقه اعلام کند. کمیته باید تلاش کند که با توجه به قوانین بازي ، استثناء ها را تعیین کند.)

تبصره : ( برای مثال ، محدودیت مکانی مانژ و اجازه تشخیص عبور گوي از دروازه و تعیین حد گل را مي تواند تعيين نمايد  در این موارد کمیته می تواند تعیین کند که گويي که به دیوار برخورد کرده بعنوان گل حساب کند کمیته باید محدودیتی برای این نوع قوانین استثنائی در نظر بگیرد و تنها مواقعی که به نفع مسابقه باشد از آن استفاده کند.

کمیته می تواند پنالتی را در مورد پنالتی شماره ٨ و٩ و یا توصیه های انضباطی تحت قوانین اجرایی فدراسیون برای رفتارهای نا شایست قبل ،حین و یا بعد از بازی اعمال کند .)

ب – داور های سوار و نشسته

در هر بازی مسابقه دوره ای دو داور سوار و یک داور نشسته با تصمیم کمیته می تواند وجود داشته باشد و درموارد خاص كميته مي تواند فقط از يك داور سوار استفاده نمايد .

تبصره : بدلیل اندازه های متفاوت مانژ داور دوم سواره و داور نشسته باید در جای مناسبی بر روی خطوط کناره قرار گیرند در این موارد داور دوم سواره باید دارای سوت و مسئولیت اجرائی باشد در مانژهایی با اندازه مناسب داور سواره دوم معمولاً عهده دار جمع آوری توپ ها نیز می باشد بر طبق این قوانین داور سواره ١ و٢ مناسب با آنچه که انجام می دهد تعیین می شود . داور دوم مي تواند بدون اسب در كنار مانژ حضور داشته باشد .

مسئو لیت داور سواره و یا نشسته از زمانیکه بازی شروع می شود یا پایان بازی ادامه خواهد داشت .

داور سوار مسئول اجرای قوانین و کنترل مناسب بازیکنان و تیم ها در طی بازی خواهد بود.

با توجه به قانون ١٨ تمام تصمیمات داور سواره ، یا تصمیمات اتخاذ شده توسط دو داور سواره نهایی خواهد بود .

هنگامیکه دو دارو سوار موافق هم نباشند داور نشسته تصمیم خواهد گرفت که رأی کدام داور سوار صحیح بوده و یا رأی پنالتی را عوض کند تصمیم داور نشسته نهایی خواهد بود.

تبصره : ( داوران می توانند در هر زمانی و در هر موردی از بازی با یکدیگر بحث و تصميم گيري نمايند .

اگر اتفاقی و یا سؤالی در این قوانین پیش یینی نشده باشد و در حین بازی رخ دهد ، پاسخگویی به این سؤالات و رخدادها به عهده داور يا داوران سوار خواهد بود. )

پ – وقت نگهدار

١- کمیته برگزاری وقت نگهدار را تعیین می کند که مسؤلیت آن کنترل زمان حین و مابین چوکه ها خواهد بود.

٢- وقت نگهدار با علامت پایان وقت را به داوران اعلام خواهد کرد .

تبصره : معمولاً یک شیپور یا زنگ استفاده می شود در این قوانین شیپورهای سنتی مدنظر هستند . مسؤلین بطور واضح باید برای همه دست اندرکاران وسیله ای که از آن بعنوان علامت استفاده می شود را توضیح دهد. وقت نگهدار مسؤل بکار انداختن ساعت رسمی مسابقه می باشد.

در همه موارد پایان مسابقه توسط وقت نگهدار تعیین شده و داور سوار با سوت خود پایان چوکه را تأیید می کند.

٣- مسؤلیت وقت نگهدار نسبت به داور سوار پایین تر می باشد و زير نظر داور سوار كار مي كند .

ت – امتیاز نگهدار

١- امتیاز نگهدار توسط کمیته برگزاری تعیین شده و مسؤلیت آن ثبت گل ها می باشد که شامل گل های حاصل ازتفاضل هندیکاپ و یا پنالتی و یا خطاهای انجام شده توسط هردو تیم و تذکراتی که داور سوار به هر دو تیم داده است.

٢- امتیاز نگهدار فرم و یا برگه امتیازها را که توسط فدراسیون جمهوری اسلامی ایران تهیه و برای مسابقات لازم است ، تکمیل می کند.

٣- مسؤلیت امتیاز نگهدار نسبت به داور سوار پایین تر می باشد و زير نظر داور سوار كار مي كند .

ث- پرچمدار

پرچمدار تعيين شده بنا به درخواست داور سوار هنگامي كه گل رخ داد به داور سوار اعلام گل مي كند و يا امتيازهاي ديگر بازي را كه نزديك به گل روي مي دهد اعلام مي كند ، اما تصميم نهايي را داور سوار خواهد گرفت .

ج )کاپیتان تیم

هر تیم یک بازیکن را بعنوان کاپیتان تعیین می کند او تنها فردی است که حق گفتگو با داور سوار را نسبت به سؤالاتی که هنگام بازی رخ می دهد را دارد (استثناء مواردی که در قانون ١٦ ذکر شده) . اعتراض توسط بازیکن غیر ازکاپیتان ، اعتراض مداوم و بحث انگیز توسط کاپیتان ،  اعلام اخطارهای متوالی توسط داور اعتراضهای پیاپی باعث دریافت پنالتی برای تیم می گردد.

تبصره : داور سوار دارای اختیار کامل بوده  و تصمیمات داور سوار محترم ولازم الاجرااست . داور سوار اختیار اجرای هر گونه پنالتی را دارد.

مقررات ٥ : مدت زمان و تعداد چوکه ها 

١- برطبق مقررات ، مسابقه مي تواند در ٤ چوکه ٣٠/٧ ثانیه ای باشد با ٤ دقیقه زمان استراحت مابین هر چوکه به استثناء چوکه دوم و يا سوم كه در آن زمان استراحت ١٠ دقیقه می باشد .

٢- وقت نگهدار با شیپوريا زنگ پایان چوکه را اعلام می کند بازی در چوکه های بعدی ادامه خواهد داشت بدون توجه به نتیجه تا اینکه با شیپوريا زنگ نهایی مسابقه پایان یابد ، بغیر از چوکه وقت اضافه هنگام اعلام پایان چوکه توسط وقت نگهدار بازی باید با صدای شیپور وقت نگهدار متوقف شود و گوي همان لحظه مرده به حساب می آید داور سوار با سوت پایان چوکه را تأیید می کند .

تبصره : در مانژهایی که ساعت قابل رؤیت براي بازيكناني نباشد توصیه می شود که ٣٠ ثانیه مانده به پایان چوکه را  اعلام کنند.

٣- هنگامیکه در پایان چوکه معمول نتیجه مساوی شود بعد از ١٠ دقیقه زمان استراحت با چوکه های اضافی مورد نیاز مسابقه ادامه پیدا می کند ، هر تیمی که گل اول را بزند برنده بازي اعلام می شود ( طبق قانون ٨ )

٤- هنگامیکه داور سوار برای هراتفاقی که در این قوانین قید شده در خلال یک چوکه در سوت خود بدمد بازی باید متوقف شود و زمان باید نگه داشته شده و زمانی که طی می شود نباید از زمان اصلی چوکه کم شود.

٥- هنگامیکه گل به ثمر می رسد داور سوار باید با بلند کردن بازوی خود آنرا نشان دهد و زمان نگه داشته نخواهد شد.

٦- قضاوت اینکه آیا توپی وارد و یا خارج از زمین شده قبل و یا بعد از زدن شیپور به عهده داور سوار است .

٧- تمامی پنالتی ها در چوکه ای که اتفاق می افتد باید اجرا شود اگر کمتر از ٥ ثانیه در چوکه زمان باقی مانده باشد ٥ ثانیه به وقت چوكه اضافه خواهد شد  تا زمان کافی برای زدن ضربه پنالتي وجود داشته باشد .

مقررات ٦ : امتیاز

١- يك گل مساوي است با يك امتياز (يك امتياز براي هر گل به شمار مي رود)

٢- برای اینکه گل به ثمر برسد ، گوي باید از خطی که مابین دو تیرک دروازه کشیده شده ، از روی خط گل بطور واضح رد و زیر دروازه عبور کند .

تبصره : (دروازه مانژ ارتفاع مشخص و محدودی دارد در حالیکه گل “زمین بزرگ” ارتفاع نا محدود دارد ) .

٣- هرگاه بازی با این باور که گل به ثمر رسیده متوقف شود وبعدا” به هر دليل گل به حساب آورده نشود بازي مجدداً توسط داور با گوی پرتاپ از روي خط ١٥ یاردی بطوريكه دروازه مجاور سمت راست داور قرار گيرد شروع خواهد شد .

٤-  گلهایی که توسط هندیکاپ و پنالتی رخ دهد ، یک امتیاز به شمار می رود و در صورت افزايش چوكه به ٥ تا ٦ نيم گل هنديكاپ هم  مي تواند اميتاز به حساب بياد و تعداد امتيازها تعيين كننده سرنوشت بازي خواهد بود .

٥-  تیمی که گل های بیشتری به ثمر برساند تیم برنده خواهد بود .

٦- بعد از گل بازی ، پرتاپ گوي از وسط مانژ شروع مي شود .

٧-  اگر در لحظه ای که خطايی رخ دهد گلی نیز به ثمر برسد :

١-٧- اگر خطا از طرف تيم مدافع صورت گيرد گل محسوب مي گردد و در اين صورت بازي از خط ١٥ ياردي مانند پنالتي شماره يك آغاز می شود .

تبصره : در صورت اختلاف نظر داورهاي سوارنظر نهايي را داور نشسته خواهد داد كه آيا خطا ازطرف تيم مدافع صورت گرفته و باعث سد گل می شده است .

٢-٧- اگر خطا توسط تيم حمله كننده صورت گيرد گل به حساب نمي آيد ، بازي با ضربه پنالتي مناسب ادامه خواهد يافت .

٣-٧- اگر گلی همزمان با زدن سوت برای موارد خاص زده شود، گل به شمار می آید و بازی از مرکز مانژشروع خواهد شد .

تبصره :  نظر نهایی را داور خواهد داد که آیا مدافع می توانست گل را سد کند و در نتیجه گل به حساب می آید یا نه .

مقررات ٧ : گوي مرده

١-هرگاه در حین بازی  گوي شکسته  ویا له شده باشد  بطوریکه قابل استفاده نباشد ، یا هنگامیکه به داور و یا اسب داور برخورد کند ، داورمي تواند بازی را متوقف نمايد و وقت را گرفته و گوي را به سمت ديوار بین بازیکنان و در جایی كه این حادثه رخ داده پرتاب می کند اما فاصله نبايد کمتر از ١٥ یارد از گل .

٢- اگر توپ به بازیکن ، اسب یا وسائل اسب برخورد کند و بلافاصله ادامه بازی میسر نباشد ، گوي مرده به حساب می آید و از نقطه ای که این اتفاق رخ داده گوي پرتاب میشود اما  فاصله نبايد کمتر از١٥ یارد از دروازه باشد .

٣- اگر گويي در حین بازی گیرکند بطوریکه هیچ کدام از تیم ها نتوانند بازی کنند ، داورگوي را مرده اعلام می کند و از نقطه ای که گوي مرده اعلام شده بازی آغاز میشود و فاصله نبايد کمتراز١٥ یارد از دروازه باشد .

٤- اگر گوي ازمانژ خارج شود و در اثر برخورد به اطراف به مانژ باز نگردد و بازی حرکت نکند  ، داور باید بازی و زمان بازی را متوقف کند. بازی با قرار گرفتن گوي در نزدیکترین محل خروج گوي از مانژ  و نه از فاصله کمتر از ١٥ یارد از دروازه آغاز شود .

تبصره : هر گاه طبق مقررات بازي بايد با گوي پرتاب ادامه پيدا نمايد داور سوار بايد در نقطه اي بايستد كه بازي متوقف شده است ولي نبايد نزديك تر از ١٥ يارد به دروازه ها باشد و بايد روي داور و اسب داور به طرف ديوار باشد و تيمها بايد هر كدام در يك سمت خط فرضي بين داور و عمود بر ديوار قرار گرفته باشد و در اين صورت هيچ بازيكني نبايد از سه ياردي داور نزديكتر باشد.

٥- هرگاه که داور در سوت خود بدمد گوي مرده  تلقي مي شود  و بازیکن حق ادامه بازی نخواهد داشت . بازی با ضربه آزاد یا با گوي پرتاب در محلي که قبلاً در این قانون ذکر شده ادامه پیدا می کند .

٦- اگر خطای اعلام شده ولي بعدا” ناديده گرفته شد و گلي به ثمر نرسیده باشد بازی با گوي پرتاب ازمحلی که گوي مرده به حساب آمده و نبايد كمتر از فاصله ١٥ يارد از گل آغاز شود .

مقررات ٨ – آغاز و زمان بازی

١- داور قبل از بازی در حضور کاپیتان های دو تیم با انداختن سکه ( شیر یا خط )زمینهای دو تیم را تعیین میکند.                دروازه ها بعد از هر چوکه تعویض خواهد شد . هنگامیکه در وقت اضافه بازی ادامه پیدا كند دروازه ها نیز مانند هر چوکه تعویض خواهد شد . ( قانون بازی )

٢- داورسوار در هر چوکه گوی را بر روی زمین بین تیم هايي که بطور موازی در مرکز زمین قرارگرفته اند پرتاب میکند ، هر تیم کنار خط مرکز نزدیک به دروازه خود ، پشت Tو حداقل ٣ یارد از داورسوار بازی راآغاز خواهد کرد .

٣- وقت نگهدار وقت را از زمانیکه گوي از دست داورسوار رها میشود محسوب خواهد کرد .

مقررات ٩- پنالتی ها 

١- تخلف از این قوانین می تواند توسط داورسوار متناسب با شدت ، محل وقوع ، یا تاثیر آن بر روی بازی جریمه داده شود و به حریف یکی از پنالتی های زیر داده خواهد شد .

پنالتی ١ – تیمی که بر روی آن خطا انجام شده یک گل دریافت خواهد کرد هنگام آغاز مجدد داورسوار با انداختن گوي به طرف کناره های  زمین روی نقطه ١٥ یاردی در جلوی مرکز دروازه تیم خاطی بازی طرا شروع خواهد کرد . دروازه تیم خاطی باید در سمت راست داورسوار باشد .

پنالتی ٢ – ضربه آزاد به گوي توسط تیمي که روی آن خطا شده از نقطه ١٥ یاردی روبروي دروازه تیم خاطی زده        می شود ، تمام بازیکنان می بایست پشت نقطه ای که قرار است ضربه زده شود تا هنگام زدن ضربه قرار گیرند . هیچ بازیکنی از تیم خاطی نباید در شعاع ٥ یاردی از زننده ضربه  قرار گیرد . گل اگر از روی ضربه آزاد به ثمر نرسد بازی ادامه پیدا خواهد کرد .

پنالتی ٣- یک ضربه آزاد به گوی  توسط تیمی که بر روی آن خطا انجام شده از فاصله ٢٥  یاردی دروازه تیم خاطی زده خواهد شد بصورتی که تمامی بازیکنان قبل از زدن ضربه باید پشت زننده ضربه قرار داشته باشند . هیچ کدام از بازیکنان تیم خاطی نباید فاصله های کمتراز ٥ یارد از بازیکن زننده داشته باشند سپس بازی در صورت به ثمر نرسیدن گل ادامه پیدا خواهد کرد.

پنالتی ٤

 ١-٤- یک ضربه آزاد به گوی  توسط تیمی که بر روی آن خطا انجام شده از فاصله٢٥ یاردی دروازه تیم خاطی زده خواهد شد بصورتیکه تمامی بازیکنان قبل از زدن ضربه باید پشت سرزننده ضربه قرار داشته باشند ، به غیر از یک بازیکن از تیم خاطی که میتواند بین دروازه و خط ٢٥ یاردی قرار گیرد ، هیچ حریفی در شعاع ٥ یاردی بازیکن ضربه زننده نباید قرار گیرد . اگر گل به ثمر نرسد بازی ادامه پیدا خواهد کرد.

٢-٤- ضربه آزاد توسط تیم که بر روی آن خطا شده از نقطه ای که حادثه رخ داده زده خواهد شد ، هر دو تیم می توانند در هر جایی از زمین بازی قرار گیرند اما هنگامیکه داور سوار اعلام بازی می نماید هیچ یک از بازیکنان تیم خاطی نباید  در ٥ یاردی گوی قرار داشته باشند ودر این زمان  ضربه به گوي زده خواهد شد . هرگاه نقطه ای که خطا رخ داده کمتر از ٥ یاردی از دیوار باشد ضربه از نزدیکترین نقطه به دیوار که ٥ یارد است زده خواهد شد .

پنالتی ٥

١-٥-هرگاه تیم خاطی مانع ازاجرای صحیح پنالتی های بالای  ٢و٣ و ی٤  شود ، اگر گلی بثمر نرسد یک ضربه آزاد دیگر به ضربه زننده در همان نقطه اولیه داده خواهد شد. اما اگر به نظر داورسوار ضربه آزاد اول منجر به گل می شده ولی توسط تیم خاطی زده شده باشد  پنالتی شماره ١ به تیم زننده ضربه داده خواهد شد .

٢-٥- هرگاه تیمي که روی آن خطا انجام شده خود مانع اجرای صحیح هریک از پنالتی های ٢,٣ ویا ٤ شود ، بازی مجددا” از مرکز مانژ شروع خواهد شد و چنانچه گلی در نتیجه زدن ضربه آزاد به ثمر رسد محسوب نخواهد شد.

٣-٥- هرگاه هر دو تیم مانع اجرای صحیح پنالتی ٢و٣ و یا ٤ شوند ، ضربه آزاد دیگری به تیم زننده ضربه آزاد اول در همان نقطه بدون در نظر گرفتن نتيجه ضربه اول داده خواهد شد . گلی که از زدن ضربه آزاد اولیه بدست آمده محسوب نخواهد شد.

پنالتی ٦ – داورسوار حق اخراج بازیکن از قسمتی یا کل بازی را دارد وعلاوه بر آن می تواند پنالتی دیگری نیز بخاطر انجام  خطای خطرناک یا عمدی یا اجرای حرکات خشن  به تیمی که بر روی آن خطا انجام شده اعطا کند.

پنالتی ٧ – به منظور جریمه دوتیم ، بازی لغو می شود .

تبصره: هنگامیکه هر دو تیم در یک بازی قانونی را نقض نمایند جریمه شماره٧ در مورد آنان اجرا خواهد شد هر دو تیم بدون توجه به اینکه کدام یک اول قانون را نقض کرده ، جریمه خواهند شد .

پنالتی ٨ – بازیکن و یا اسب چنانچه تجهیزات غیر مجازداشته باشند ، حق بازي نخواهد داشت . بازیکن و یا اسب پس از تعويض کردن تجهیزات غیر مجاز حق بازی پیدا خواهند کرد .

پنالتی ٩

١-٩- اگر بازیکنی بدلیل خطایی كه روي آن انجام شده مجروح شده و قادر به ادامه بازی نباشد  و داور اجازه  بیرون رفتن بازیکن را بدهد ، کاپیتان تیم خاطی تعیین خواهد کرد که کدام بازیکن از تیم خاطی از زمين بازي خارج شده و این بازیکن باید نزدیکترین هندیکاپ را به بازیکن مجروح داشته باشد . اگر هندیکاپ بازیکن مجروح شده برابر و یا بیشتر از تمام بازیکنان تیم خاطی باشد ، هر بازیکنی از تیم را می توان اخراج کرد . هنگامیکه بازی بر اساس تفاضل هندیکاپ انجام     می شود ، هیچ تغییری در هندیکاپ که در آغاز بازی تعیین  شده ایجاد نخواهد شد. درغیر این صورت ، تیم خاطی میتواند یک بازیکن واجد شرایط را خارج كند .

٢-٩- تیمی که بر روی آن خطا انجام شده در پنالتی  ٢و٣ و یا ١-٤ می تواند فقط یک بار ضربه به گوي بزند  تا هنگامیکه گوی به دیوار ، اسب و یا بازیکن حریف برخورد كند ویا تا زمانیکه یکی از بازیکنان حریف به گوی ضربه ای وارد نمايد.

هنگامیکه زننده گوي ، گوي را کاملاً از دست بدهد ، گوي در بازی خواهد ماند و مسیر گوی طبق قانون ٢-١١تعریف     می شود.

 تبصره : اگر زننده گوی کاملاً آنرا از دست بدهد  تیم زننده گوی نمی تواند تا هنگامیکه توسط تیم مقابل به گوي  ضربه وارد نموده ، بهگوی ضربه بزند . نقض قانون ٢-٩ باعث اعطای  پنالتی٢-٥ به تیم مخالف خواهد شد. هنگامیکه داور اعلام  بازی می  کند هر گونه تماس گوی توسط چوب ، حتی کاشتن گوی ، زدن گوی خطا به حساب می آید . فقط اگر توسط اسب به گوی ضربه زده شود آن را ضربه خطا حساب نمی کنند مگر اینکه خود بازیکن نیز به گوی ضربه  زده باشد .

٣-٩- در پنالتی ها ی ٢,٣ ,٤ ویا ٥ بازی باید آغاز شود و زمان بازی هنگامیکه داور سوار اعلام بازی کرده و ضربه به توپ زده می شود ، آغاز خواهد شد .

تبصره: بمنظور اجرای صحیح بازی گوی باید در بازی به طور صحیح به جریان افتد . بازیکنان باید زمانیکه خطا اعلام می  شود مجددا” جایگیری نمايند . داور سوار در این هنگام گوی را در نقطه تعیین شده پرتاب میکند واعلام بازی می نماید مگر اینکه مکان گوی بنفع یکی از دو تیم باشد اگر گوی در موقعیت خاصی قرار گیرد مانند افتادن در یک گودال ویا قرار گرفتن پشت یک کلوخ ، زننده ضربه می تواند قبل از اعلام بازی توسط داور سوار جایگاه آنرا تغییر دهد .

٤-٩- در پنالتی های ٢, ٣ و یا ٤ بین بازیکنان دو تیم تا قبل از زدن ضربه به گوی  نباید هیچ گونه تماسی باشد.

مقررات ١٠ : اعلام خطا توسط داور

١-١٠- داورسوارمی تواند نقض قوانین بازی را اعلام کند در صورتیکه آنرا شخصاً مشاهده کند ویا در غیر این صورت طبق شواهد کافی به این نتیجه برسد .

٢-١٠- هنگامیکه خطا اعلام میشود ، داورسوار بازی را متوقف و وقت را نگه می دارد و به امتیاز نگه دار وبازیکنان خطا را اعلام می نماید .

٣-١٠- اگر هر دو تیم تقریباً در یک زمان خطای مشخصی انجام دهند ، ضربه آزاد زده نخواهد شد و گوي در نقطه ای که بازی متوقف شده قرار نخواهد گرفت .

٤-١٠- پنالتی های زیردر زمان  سرپیچی از قوانین خاص در نظر گرفته می شود :

                   پنالتی ها                             قوانین

                        ٨                                ٢،٣،٤،٥

                        ٧                                ٢،٦

                        ٨                                (الف)١-٣

                        ٧                                ٣،٤،٥،٦

                        ٢،٣،٤،٦،٧                   ج-٤

                        ١،٢،٣،٤،،٦                  ٧-٥

                        ١،٢،٣،٤،٦                   ١٢

                        ١،٢،٣،٤،٦                   ١٣

                        ١،٢،٣،٤،٦                   ١٤

                        ١،٢،٣،،٤،٦                  ١٥

                        ١،٢،٣،٤،٦                   ٢،٩،١٠-١٦

مقررات ١١ : مسیر گوی

١-١١ خط گوی (که از این به بعد بعنوان خط مطرح می شود ) خطی است که گوی در مسیر حرکت خود ایجاد می نماید .

٢-١١- هنگامی که گوی توسط زدن ضربه آزاد در بازی جریان پیدا می کند در جهت مشخص حرکت می کند و خطی ایجاد می شود .

اگر هنگام زدن ضربه ، گوی جا بماند،مسیری که در زمان ضربه به جلو ویا عقب به سمت مرکز گل ایجاد می شود  خط گوي می گویند.

٣-١١- هنگامیکه گوی توسط داورسواردر بازی به جریان می افتد ، خط از لحظه ای که گوی از دست داور رها می شود ایجاد خواهد شد .

٤-١١-  اگر گوی در بازی  ثابت بماند ، خط  گوي همان خط قبلی طی  شده توسط گوی خواهد بود ،  بجز مورد ذکر شده در قانون ٢-١١

٥-١١- هرگاه گوی  به هر دلیل تغییر مسیر دهد ، بلافاصه خط جدیدی ایجاد می شود و یک حق تقدم جدید( قانون ١٢ )  طبق خط جدید ایجاد خواهد شد .

مقررات ١٢ : حق تقدم( مسیر حرکت ) :

١-١٢- در تمام لحظات بازی بین بازیکنان که در اطراف گوي هستند خط گوي حق راه موجود می باشد تا بازیکن بتواند در مسیری که می باشد حق حرکت داشته باشد .

٢-١٢- هیچ بازیکنی حق ورود ، رد واختلال در حق حرکت بازیکن ديگر را ندارد مگر اینکه فاصله ای باشد که خطر برخورد با بازیکن ديگر را باعث نشود .

٣-١٢- هنگامیکه خط گوي تغییر میکند در نتیجه حق حرکت نیز تغییر میکند و به بازیکن باید برای خروج از حق حرکت زمان لازم داده شود .بازیکنی که دارد از حق حرکت خارج می شود نباید بازی حمله ای و یا دفاعی در آن زمان انجام دهد .

٤-١٢-  براساس قانون ٧-١٢ هیچ بازیکنی نمی تواند به غیر از سمت راست خود صاحب گوي شود چنانچه در این حالت یک بازیکن دیگر از تیم حریف حق تقدم داشته باشد . یعنی گوی در سمت راست وی آماده بوده و چنانچه این حق تقدم از وی گرفته نمی شد می توانست به راحتی به گوی ضربه بزند . و در واقع بازیکن دوم با حرکت خود به جلوی بازیکن صاحب حق تقدم ، مانع از انجام ضربه وی شده است . این بند به بندهای ٥-١٢ و ٦-١٢ تقدم دارد .

٥-١٢-  پیرو قانون ٧-١٢هرگاه دو بازیکن که اولی به دنبال گوی و دومی به دنبال بازیکن نخست در حال حرکت هستند ، هر دو باید طوری در مسیر گوی حرکت کنند که گوی در سمت راست آنها قرار داشته باشد و این حالت باید تا زمان عبور از کنار گوی حفظ شود .

 تبصره : (بازیکنی که نتواند طوری حرکت کند که مسیر توپ در سمت راست وی واقع شود ، یا مسیر گوي را در سمت راست خود تا پس از زمان عبور کامل حریف حفظ نماید بدون اینکه از جلوی حریف که بیش از وی صاحب حق تقدم بوده و توپ در سمت راست وی قرار داشته است در این صورت این بازیکن دارای حق تقدم در بازی نخواهد شد .

٦-١٢- حق تقدم بین دو بازیکنی که هر دو در حال تعقیب گوی هستند و یا همزمان به آن می رسند .

١-٦-١٢- بازیکنی که موازی با مسیر گوی در حال حرکت است ویا مسیر وی با مسیر گوی زاویه کوچکتری می سازد دارای حق تقدم نسبت به بازیکنی است که مسیر حرکت وی زاویه بزرگتری با مسیر حرکت گوی می سازد .

٢-٦-١٢- در شرایطی که دو بازیکن در دو سوی مختلف اما با زاویه مساوی نسبت به مسیر حرکت گوی قرارداشته باشند . هر دو بازیکن تا لحظه قرار گرفتن یکی در مسیر حرکت گوی دارای حق تقدم مساوی هستند مگر آنکه زاویه مسیر حرکت یکی از آنها زودتر از دیگری با مسیر حرکت یکی از آنها زودتر از دیگری با ممسیر حرکت گوی کوچکتر شود .

٣-٦-١٢- بازیکنی که بر روی مسیر مشخص شده گوی قرار گرفته و در انتظار آن می باشد باید حق تقدم را به بازیکن دیگری بدهد که بدنبال گوی و در مسیر آن در حال حرکت است .

٤-٦-١٢- بازیکنی که با سرعت و فاصله ایمن جلوتر از بازیکن دیگری که حامل گوی است حرکت می کند ،    دارای حق تقدم خواهد بود چنانچه گوی از کنار رکاب بازیکن جلویی عبور کند . اما ، باید توجه داشت که بازیکن نباید سرعت خود را  کاهش داده و یا اسب خود را در مسیر بازیکن دیگر متوقف کند تا بدین سان گوی از رکابش عبور کند .

٧-١٢- بنا به قانون ٩-١٢ چنانچه گوی به کناره ها و یا دیوارهای اطراف میدان نزدیک شده باشد به طوری که بازیکن نتواند از سمت راست خود به گوی ضربه بزند ، بازیکنی که هم مسیر حرکتش با مسیر حرکت گوی زاویه کمتری بسازد و هم در حال تعقیب مسیر گوی باشد دارای حق تقدم در حرکت خواهد بود حتی اگر در فاصله نزدیک با گوی بازی کند .

٨-١٢- طبق قانون ٩-١٢ بازیکنی که دارای حق تقدم در حرکت است می تواند با هر سرعتی با گوی بازی کند و هر بازیکن دیگری که از پشت سر به وی نزدیک می شود باید بازی خود را از فاصله نزدیک در کنارش انجام دهد . با این وجود یک بازیکن نباید حرکتی انجام دهد که باعث واژگون شدن بازیکن پشتی گردد .

تبصره : یک بازیکن که حامل گوی در امتداد خطوط کناره زمین است باید نسبت به  حفظ سرعت منطقی خود دقت داشته باشد . حریف در چنین حالتی می تواند اسب خود را متوقف کرده و یا مانع از حرکت بازیکن صاحب گوی شود به شرطی که وارد مسیر حرکت وی نشود .

٩-١٢ – دو حریف که در کنار یکدیگر و یا با زاویه ای مساوی نسبت به گوی به سمت آن در حال حرکت هستند نسبت به یک بازیکن که با زاویه ای مساوی دارای حق تقدم هستند بدون اینکه موقعیت این بازیکنان نسبت به گوی در نظر گرفته شود یعنی مهم نیست که حتماً این بازیکن در حال تعقیب مسیر گوی باشند .

مقررات ١٣- سواری خطرناک

١-١٣-راندن اسب با بی دقتی یا کم توجهی نسبت به ایمنی هریک از چوگان بازان دیگر و همچنین عدم رعایت حق تقدم آنان خطا محسوب می شود .

٢-١٣- برخی از انواع سواری های ممنوع طبق این قانون عبارتند از:

١-٢-١٣- تنه زدن در یک زاویه و یا با سرعتی خطرناک که ایمنی بازیکن یا اسب دیگر را به خطر بیندازد .

تبصره : آنچه به عنوان یک حرکت خطرناک از سواری اسب در نظر گرفته می شود را داور سوار تشخیص می دهد با این وجود عوامل ذیل نیز باید لحاظ گردد:

١-١-٢-١٣- سرعت دو اسب نسبت به یکدیگر تنه زدن به حریف در صورتیکه سرعت شما با سرعت وی حدوداً یکسان نباشد، یک عمل خطرناک است .

٢-١-٢-١٣- اندازه اسبها نسبت به یکدیگر

٣-١-٢-١٣ -موقعیت اسبها نسبت به یکدیگر . چنانچه یک اسب در جلو یا پشت اسب دیگر باشد و فاصله آن دو نیز بیش از یک یا دو فوت باشد .

٤-١-٢-١٣- زاویه ای که اسبها به هم خواهند رسید . زوایایی که ممکن است در سرعتهای پایین ایمن محسوب شوند ، در سرعتهای زیاد بسیار خطرناک هستند .

٥-١-٢-١٣- میزان خستگی اسبهایی که در موضوع این قانون نقش دارند .

٦-١-٢-١٣ عدم آمادگی حریف در زمان تنه زدن .

٢-٢-١٣- تاختن به سمت اسب دیگر از جلو و یا عقب تا فاصله بسیار نزدیک نسبت به اسب حریف .

٣-٢-١٣- راندن اسب در جلوی اسب حریف به طوریکه حق تقدم با وی باشد .

٤-٢-١٣- حرکت زیگ زاگی مقابل یک بازیکن دیگر .

٥-٢-١٣- راندن خطرناک حریف به سمت مسیری که حق تقدم در آن با بازیکن دیگر است .

٦-٢-١٣- راندن اسب به سمت بازیکن مقابل به طوریکه سر اسب نزدیک حریف شود .

٧-٢-١٣- هدایت اسب حریف به طور خطرناک به سمت کناره ها یا دیوارها .

٨-٢-١٣- گیر انداختن حریف توسط دو بازیکن که هر دو از یک تیم هستند خواه حق تقدم با وی باشد یا نباشد . با این وجود باید توجه داشت که جلوی چوب حریف را گرفتن و یا ضربه زدن به چوب وی در زمانی که حریف توسط یکی از هم تیمی های شما همزمان وی را گیر می اندازد لزوماً خطا محسوب نمی شود .

٩-٢-١٣- هدایت اسب خود در مسیر ضربه بازیکن دیگر

تبصره : به قانون ٣-١٥مراجعه شود و توضیحات مربوط به راندن اسب در مسیر ضربه دیگری و مقایسه آن با ضرب هزدن به اسب حریف را لحاظ نمایید .

مقررات ١٤ بازی خشن

١-١٤- یک بازیکن نباید با دستهای خود ، با شلاق و یا با چوب خود به اسب حریف و یا اسب هم تیمی خود ضربه بزند .

٢-١٤ هنگامیکه یک بازیکن از اسب خود پیاده می شود دیگر نباید به گوی ضربه بزند . و یا در بازی دخالت نماید .

٣-١٤- یک بازیکن نباید با دست خود به حریف ضربه زده و یا وی را با سر ، دست ، بازو و یا آرنج خود هل دهد اما یک بازیکن می تواند با شانه خود به شرطی که آرنج را در کنار بدن نگه دارد به حریف تنه بزند .

٤-١٤- یک بازیکن نباید گوی را در دست ، در زیر بازو یا در جلوی خود نگه دارد و همچنین نباید با پا و یا هیچیک از اعضای بدن به گوی ضربه وارد نماید .

سوار می تواند با اعضای بدن خود یا اعضای بدن اسبش جلوی حرکت گوی را بگیرد .

٥-١٤- هیچ بازیکنی اجازه ندارد تحت هیچ شرایطی از داور تقاضای گرفتن خطا نماید که البته این قانون به این معنی نیست که میدان دار تیم نیز حق مشورت با داور سوار را ندارد .

٦-١٤- یک بازیکن حق پیاده شدن از اسب را در زمانی که گوی در بازی است ندارد .

تبصره : (اگر بازیکنی دلیل خاصی برای پیاده شدن داشته باشد ، باید این درخواست را در زمانی که گوی به هر نحوی از بازی خارج می شود و یا وقت نگه داشته می شود طبق قانون ١٦ اعلام نماید .)

٧-١٤- از شلاق و مهمیز نباید زیاد و در مواقع غیر ضروری استفاده نمود.

” قسمت قوانین بازی در مانژ چوگان “

مقررات ١٥: استفاده از چوب

١-١٥- بازیکن می تواند با چوب خود به چوب حریف ضربه زده یا مانع از ضربه زدن حریف شود به شرط اینکه:

١-١-١٥)١-١-١-١٥- حریف در حال ضربه زدن به گوی باشد که این حالت هر دو مرحله ضربه یعنی زمانی که چوگان بازچوب را از بالا می آورد تا مرحله ای که چوب درپایین آماده زدن ضربه است را شامل می شود .

١-١-١٥) ٢-١-١-١٥- حریف تلاش کند تا مانع از ضربه زدن چوگان بازی شود که صاحب گوی است ، در این صورت نیز زننده ضربه می تواند به چوب حریف ضربه وارد نماید.

٢-١-١٥- چوگان باز در همان سمتی از حریف قرار داشته باشد که گوی قرار دارد و یا در خط مستقیمی پشت خط گوی.

٣-١-١٥- تماس دو چوب پایین تر از سطح پشت اسب صورت گیرد

تبصره : در بازی های که در میادین بزرگ برگزار میشوند ، چوگان باز می تواند چوب را تا سطح شانه خود بالا آورد .)

٢-١٥- چوب چوگان باز نباید به رو ، زیر ، جلو و یا پشت اسب حریف برسد.

٣-١٥- چوگان باز نباید با چوب خود به اسب چوگان باز دیگر ضربه بزند .

تبصره : تصمیم  گیری در خصوص اینکه آیا چوگان باز بوده که با چوب خود به اسب دیگری ضربه زده یا حریف بوده که اسب خود را در مسیر ضربه چوگان باز هدایت کرده ، به عهده داور سوار است . اما به عنوان یک راهنمایی می توان به این نکته اشاره کرد که اگر زننده ضربه ، ” ضربه از پایین ” را هنگامی زده باشد که هیچ گونه احتمال برخورد چوب با اسب حریف وجود نداشته ، اما به علت کم شدن فاصله اسبها در زمان شکل گیری ضربه ، چوب به اسب حریف بر خورد کرده است ، آنگاه در این حالت چوگان باز تیم مقابل خطا کار شناخته می شود چرا که با اسب خود وارد مسیر ضربه چوگان باز دیگر شده است . البته باید موقعیتهای اولیه اسبها را نیز در نظر گرفت . از سوی دیگر اگر جایگاه حریف پیش از نواختن ضربه توسط چوگان باز شکل گرفته باشد ، آنگاه زننده ضربه ، خطا کار شناخته می شود . در صورتی که داوران سوار نتوانند در خصوص خطای انجام شده به نتیجه قطعی برسند ، دو انتخاب پیش روی آنها وجود خواهد داشت : ١) هیچ گونه خطایی اعلام نشده و آن خطا نادیده گرفته شود .

٢) خطای انجام شده یک خطای دوبل اعلام شود که در خصوص آن می توان به قانون ٣-١٠ مراجعه نمود.)

٤-١٥- همه چوگان بازان باید چوب را در دست راست خود بگیرند.

٥-١٥- چوگان باز نباید عمداً با چوب خود به اسبش ضربه بزند. این حالت شامل استفاده از هر قسمتی از چوب می شود که چوگان باز بخواهد با استفاده از ضربه زدن ، اسب خود را هدایت نماید .

٦-١٥: هیچ چوگان بازی اجازه ندارد چوب را با بی دقتی و یا به طرز خطرناک استفاده نماید.

١-٦-١٥-چرخاندن چوب به طور کامل در طرفین یا بالای سر به طوری که چوگان بازان دیگری در نزدیکی وی باشند.

٢-٦-١٥- ضربه زدن به چوگان حریف با نیروی غیر ضروری .

٣-٦-١٥- نگهداشتن چوب به طریقی که امکان گیرکردن آن در تجهیزات اسب حریف یا لوازم خود وی وجود داشته باشد .

تبصره : در برخی موارد ، یک ضربه به عقب اجرا شده از طرف چوگان باز ممکن است با چوبی که حریف به درستی و محکم آنرا نگهداشته برخورد نماید . در این حالت نباید حریف را به علت ایجاد مانع خطا کار شناخت . از سوی دیگر چنانچه چوب با بی دقتی حمل شود ممکن است به طور غیر عمدی با چوب چوگان بازی که در حال انجام ضربه به عقب صحیح است ، برخورد نماید ، که در این حالت حریف به علت ایجاد مانع خطا کار شناخته می شود.

٤-٦-١٥- چوگان باز زمانی مجاز است به گویی که در هوا در حال چرخش است ضربه بزند که از همه لحاظ ایمن باشد. بدین معنا که گردش چوب به طور کامل در حالتی که حریفان دیگر نزدیک زننده ضربه قرار داشته باشند مجاز نیست .

٧-١٥- چوگان باز در همه حال مسئول عواقب ضربه خود می باشد که این ضربات عبارتند از : ضربه به عقب ، ضربه به جلو. هیچ چوگان بازی اجازه گرداندن چوب به صورت هلی کوپتری را ندارد زیرا این عمل خطا محسوب می شود .

مقررات ١٦ : متوقف کردن بازی

١-١٦- زمانی که یک اسب رو برود یا یک چوگان باز یا اسبی دچار مصدومیت شوند و یا در معرض خطر مصدومیت قرار گیرند ، داور سوار دستور توقف بازی را صادر نموده و وقت نگهداشته می شود.

٢-١٦- هر یک از چوگان بازان می توانند از داور تقاضا کنند تا بازی را متوقف کند در صورتیکه لوازم وتجهیزات آنها شکسته باشد. چرا که در این صورت چوگان باز و اسبش در معرض خطر قرار دارند .

تبصره : تشخیص خطرناک یا بی خطر بودن موقعیت بوجود آمده به عهده داور سوار است . چنانچه چوگان باز از داور تقاضا کند که بازی را متوقف نماید و بعد علت درخواست ویا از جانب داور موجه شناخته نشود ، داور به تشخیص خود   می تواند وی را خطا کار اعلام نماید.

 ٣-١٦- تقاضای توقف بازی برای تعمیر تجهیزات باید زمانی صورت گیرد که گوی وارد دروازه یکی از تیمها شده و یا از میدان بازی خارج شده باشد.

٤-١٦- زمانی که چوگان باز از روی اسب بیافتد ، داور سوار باید بازی را متوقف نماید.

٥-١٦- چنانچه چوب یک چوگان باز در حین بازی بشکند یا بیافتد ، بازی متوقف نخواهد شد. هر چند زمانی که پس از این اتفاق گلی به ثمر رسیده یا به هر طریقی بازی متوقف شود می توان به چوگان باز مربوطه فرصت داد تا چوب شکسته را تعویض نموده و یا چوب افتاده را به وی بازگرداند.

٦-١٦- زمانی که کلاه ایمنی یکی از چوگان بازان بیافتد ، بازی بلافاصله متوقف خواهد شد اما به شرط اینکه توقف بازی در زمان مربوطه به نفع هیچ یک از دو تیم نباشد.

٧-١٦- زمانی که اسب یکی از چوگان بازان رم کند و یا به حالتی غیر قابل کنترل رفتار نماید ، داور بلافاصله باید دستور توقف بازی را صادر نماید یا آن اسب تعویض شود.

تبصره : با توجه به اینکه بیشتر مانژهای چوگان محیط های بسته هستند ، عموماً داور بازی با چوگان بازی که قصد دارد اسب مزاحم خود را تعویض نماید ، مدارا خواهد کرد . هر چند چوگان بازان مجاز نیستند وقت بازی در زمان تعویض اسب بیش از حد تلف کنند.

٨-١٦- زمانی که چوگان بازی مصدوم می شود برای وی نمی توان وقت بازی را بیش از ١٥ دقیقه نگه داشت و پس از زمان مذکور، این چوگان باز بعنوان چوگان باز مصدوم شناخته می شود که توانایی ادامه بازی را ندارد و در این حال مطابق قانون ٢-٣ عمل خواهد شد. چوگان بازی که در هنگام بازی بیهوش شود بعنوان چوگان باز ناتوان شناخته می شود که قاد ربه ادامه بازی نیست .

٩-١٦- هیچ شخصی بیش از توقف بازی و اجازه داور ، نمی تواند برای کمک به چوگان باز مصدوم وارد زمین شود.

١٠-١٦- اگر چوگان بازی بخواهد اسب خود را تعویض کند این کار را تنها در زمان توقف بازی با اجازه داور می تواند انجام دهد . هر گونه ایجاد اختلال در روند بازی می تواند موجب اعلام خطای پنالتی از سوی داور شود .( به قسمت توجه در قانون ٧-١٦  مراجعه گردد .)

مقررات ١٧ : هندیکاپ  

١-١٧- هندیکاپ یک چوگان باز بر مبنای یک بازی که از ٤چوکه ٥/٧ دقیقه ای تشکیل می شود پایه ریزی شده است. به مجموع هندیکاپ های چوگان بازان هر تیم ، هندیکاپ آن تیم گفته می شود .

٢-١٧ – در بازیهایی که با قانون هندیکاپ انجام می شوند ، حاصل تفاضل هندیکاپ دو تیم ، عددی است که بعنوان آوانس به تیمی که دارای هندیکاپ کمتر است ، اعطا می شود. منظور از آوانس یعنی برابر عدد بدست آمده برای تیم مقابل گل محسوب می شود .

٣-١٧- در بازیهایی که تعداد چوکه ها غیر از  ٤باشد ، حاصل تفاضل هندیکاپ تیم ها (پس از محاسبه طبق قانون١-١٧) را تقسیم بر ٤ كرده و حاصل بدست آمده را در تعداد چوکه ها ضرب می نماییم . آنچه بدست می آید اگر عدد اعشاری ٥/٠ یا بیش از آن باشد به عدد کامل کوچکتر تبدیل خواهد شد . قابل ذکر است مجدداً حاصل بدست آمده همان آوانسی است که به تیم مقابل با هندیکاپ کمتر اعطا می شود .

٤-١٧- مجموع هندیکاپ های چوگان بازان یک تیم باید در محدوده تعریف شده آن مسابقه ای باشد که در آن شرکت می کنند. یعنی تیمی که هندیکاپ آن بالاتر یا پایین تر از حد تعیین شده باشد اجازه شرکت در آن مسابقه را ندارد .

مقررات ١٨ : فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران

١-١٨- اعتراضات : اعتراض به تصمیمات یا مسائلی که مربوط به چگونگی اداره یک مسابقه توسط کمیته برگزاری و یا مسئولان می شود و همچنین مسائل انضباطی مرتبط به آن نیز مواردی هستند که باید طبق قوانین فدراسیون در خصوص آنها اقدام نمود .

٢-١٨- تغییر قوانین : در موارد کاملاً خاص ، رییس فدراسیون ویا در غیاب وی ، نايب رئيس و يا دبير فدراسيون با در نظر گرفتن مرتبه میتوانند نسبت به تغییر یک قانون اقدام نمایند.

٣-١٨- اجرای قوانین : فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران ، تمامی قوانین مصوب را در همه مسابقاتی که توسط این فدراسیون برگزار میشود ، به اجرا می گذارد . در همین راستا اکیداً توصیه می شود باشگاههای عضو نیز این قوانین را در تمامی مسابقات باشگاهی خود به اجرا در آورند .

٤-١٨- هیچ تیمی اجازه ندارد نسبت به زمان محاسبه شده یا گلهای شمارش شده در یک مسابقه ، پس از به صدا در آمدن سوت پایان ، اعتراض نماید.