رمضان، ماه نیکی و رحمت

حلول ماه رمضان، ماه برکت و رحمت، مبارک.

 

                                             مسلم کسی را بود روزه داشت 

         که درمانده‌ای را دهد نان چاشت

                                                     وگرنه چه حاجت که زحمت بری

         ز خود بازگیری و هم خود خوری؟

           (سعدی)