راه اندازی هیت چوگان شهرستان های استان اصفهان

طی مراسمی علی اکبر صادقی شاپورآبادی بعنوان رییس هیئت چوگان شهرستان برخوار ، محمود موهبت بعنوان رییس هیئت چوگان شهرستان شاهین شهر، مهدی یزدانی بعنوان رییس هیئت چوگان شهرستان مبارکه و  زهرا امینی بعنوان رییس هیئت چوگان شهرستان لنجان(زرین شهر) احکام خود را  توسط مهندس جعفری رئیس هیئت چوگان استان اصفهان دریافت کردند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ، طی مراسمی که روز سه شنبه 19 دی ماه در مجموعه چوگان نقش جهان اصفهان برگزار شد ،احکام 4 نفر از روسای هیت چوگان شهرستان های استان اصفهان توسط مهندس جعفری رییس هیئت چوگان استان به آنها تقدیم شد.
در این مراسم که با حضور اعضای هیئت و چوگان بازان استان اصفهان برگزار شد، علی اکبر صادقی شاپورآبادی بعنوان رییس هیئت چوگان شهرستان برخوار ، محمود موهبت بعنوان رییس هیئت چوگان شهرستان شاهین شهر، مهدی یزدانی بعنوان رییس هیئت چوگان شهرستان مبارکه و زهرا امینی بعنوان رییس هیئت چوگان شهرستان لنجان(زرین شهر) احکام خود را دریافت نمودند.

راه اندازی هیئت چوگان شهرستا های استان اصفهان بدون شک میتواند گام بسیار مهمی در جهت شکوفایی این بازی ملی و بومی در استان اصفهان باشد.