جلسه ی کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون چوگان

جلسه ی کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون چوگان، در تاریخ شنبه، 12 خرداد، با حضور حجت اله دهخدایی، یاشار بی غم، اصغر ناظری، محمدرضا شاپوری، غزاله امیر ابراهیمی و فتح اله حداد برگزار گردید.

در این نشست که در محل فدراسیون چوگان انجام شد، برنامه عملیاتی فدراسیون و برنامه مسابقات تدوین گردیده و روش های بهبود و گسترش چوگان در کشور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.