تقویم ورزشی

 ردیف شرح فعالیت   مکان برگزاری  زمان برگزاری رده سنی   اعتبار مورد نیاز
 1  جام قزوین  دولتخانه صفوی  فروردین  بزرگسالان
 2  جام ارتش باشگاه نزاجا  فروردین   بزرگسالان
 3  جام شیرین(بانوان) قصرفیروزه  اردیبهشت  بزرگسالان 
 4  جام خرمشهر  نوروزآباد تیر  بزرگسالان 
 5  جام ادب (بانوان) قصرفیروزه   تیر  بزرگسالان 
 6  جام خلیج فارس قصرفیروزه   مرداد  بزرگسالان 
 7  جام شریان(بانوان وآقایان) قصرفیروزه   مهر  بزرگسالان 
 8  جام قهرمانی کشور قصرفیروزه   مهر  بزرگسالان 
 9  جام هنر ( بانوان ) قصرفیروزه   مهر  بزرگسالان 
 10  جام پیشکسوتان نوروزآباد  آبان  بزرگسالان 
 11  جام فجر قصرفیروزه   بهمن  بزرگسالان 
 12  جام نوروز قصرفیروزه   اسفند  بزرگسالان 
                                     جمع