تغيير روز رقابتهاي مقدماتي چوگان (جام فجر)

به علت آلودگي هواي پايتخت بازيهاي مقدماتي از روز چهارشنبه ١٨بهمن به روز پنجشنبه ١٩بهمن ساعت ١٣:٠٠تغيير يافت.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون چوگان ، با توجه به آلودگی شدید هوای پایتخت و بنابر تصمیم کمیته برگزاری رقابتهای چوگان جام فجر ، بازیهای مقدماتی (روز اول) از روز چهارشنبه ۱۸ بهمن به روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه تغییر پیدا کرد.