برگزاری مسابقات چوگان بمناسبت نوروزدر میدان چوگان نقش جهان اصفهان

مسابقات چوگان نوروزی درسال 1397 بمناسبت ثبت جهانی چوگان درفهرست میراث ناملموس یونسکو در میدان چوگان نقش جهان اصفهان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ،مسابقات چوگان نوروزی سال 1397 بمناسبت ثبت جهانی چوگان درفهرست میراث ناملموس یونسکو روزهای 2 فرورین لغایت 6 فروردین ماه ساعت 11:00 به میزبانی هیئت چوگان استان اصفهان در میدان چوگان نقش جهان استان اصفهان برگزار می شود.

اطلاعات بیشتر متعاقبا اعلام می شود.