برگزاری آیین گرامیداشت ثبت جهانی چوگان به نام ایران