بازیکنان

ردیفكد اعضاءنامنام خانوادگيباشگاههنديكاپ زمین بزرگمليت
1الف 006حمزهايلخاني زادهكانون چوگان0ايراني
2الف 007سيامكايلخاني زادهكانون چوگان1ايراني
3الف 011علي سالاروكيل گيلانيكانون چوگان1-ايراني
4الف 015غزالهامير ابراهيميكانون چوگان0ايراني
5الف 016هالهاميرابراهيميكانون چوگان1-ايراني
6الف 018اسماعيلاماميكانون چوگان2ايراني
7الف 019مهديپورسعادتيكانون چوگان1ايراني
8الف 088سودابهایلخانی زادهكانون چوگان1-ايراني
9الف 092احمدفتاحی هر میلهكانون چوگان0ايراني
10الف 022لئوپولدواستمپاكانون چوگان1-اسپانيايي
11الف 057ياشاربي غمكانون چوگان1-ايراني
12الف 080کتايونجلاييكانون چوگان0ايراني
13الف 072نادياون مالتزانكانون چوگان1-آلماني
14الف 188امیر علیعبیدیکانون چوگان1ایرانی
15الف 090بهادرباباییکانون چوگان1ايراني
16الف 136فرناندودی کاسترو کاردوکانون چوگان1-اسپانیایی
17الف155خشایارگنزالس کیخانوكانون چوگان0ایرانی
18الف 163محسنعسگر زادهكانون چوگان1-ایرانی
19الف164جوادپور سعادتیكانون چوگان2-ایرانی
20الف 199آیدینبی غمكانون چوگان2-ایرانی
21الف 200نیکلاسدیازپاچهكانون چوگان1-اسپانیا
ردیفكد اعضاءنامنام خانوادگيباشگاههنديكاپ زمین بزرگمليت
22متینرضاخانلونوروزآباد2-ایرانی
23الف189سیدعلیرضاحائریاننوروزآباد1-ایرانی
24الف179مهدیصدیقنوروزآباد1-ایرانی
25الف180عطیهآب خضرنوروزآباد1-ایرانی
26الف177مریمترابینوروزآباد1-ایرانی
27الف149مسعودخروش رضاخانلونوروزآباد1-ایرانی
28الف 151امیررضا خانلونوروزآباد2-ایرانی
29الف 025فريبرزتاج محرابينوروزآباد2-ايراني
30الف 045رضارضا خانلونوروزآباد0ايراني
31الف 028حمزهدلال آذر(شهرت فرهاد آذری)نوروزآباد1ايراني
32الف 029آذرتاشآذرنوشنوروزآباد1-ايراني
33الف 047ناصراميرينوروزآباد1-ايراني
34الف 033حسينحشمتي اسكوئينوروزآباد1-ايراني
35الف 079بهارهخليقنوروزآباد1-ايراني
36الف 098امیررضارضابنده لونوروزآباد1-ايراني
37الف 059حسينرضاخانلونوروزآباد1-ايراني
38الف 150امیرحسامهاشمینوروزآباد1-ايراني
39الف 035عباسقديري مقدم نوروزآباد0ايراني
ردیفكد اعضاءنامنام خانوادگيباشگاههنديكاپ زمین بزرگمليت
40الف 111معینشکوهیباشگاه ارتش0ایرانی
41الف 042محمد رضابهبدیباشگاه ارتش3ايراني
42الف 037رضابهبدیباشگاه ارتش1ايراني
43الف 104علیشعبانیباشگاه ارتش1-ايراني
44الف 103مسعودمظفریباشگاه ارتش1ايراني
45الف 048يوسفاکبريباشگاه ارتش1ايراني
46الف 192مجیدمحسنیباشگاه ارتش1-ایرانی
47الف 193رهاممحسنیباشگاه ارتش2-ایرانی
48الف 194محمدبیاریباشگاه ارتش2-ایرانی
49الف 191محمد رضاسلطانیباشگاه ارتش2-ایرانی
50الف 158حامدفرنیاباشگاه ارتش1-ایرانی
51الف178امیر علیفتاحیباشگاه ارتش1-ایرانی
52الف 169عبدالرسولبهدادفرباشگاه ارتش2-ایرانی
53الف 167اصغرناظریباشگاه ارتش2-ایرانی
54الف 168ابوالفضلبیاریباشگاه ارتش2-ایرانی
55الف165بهمنصبریباشگاه ارتش2-ایرانی
56الف 157عبدالهصبریباشگاه ارتش0ایرانی
57الف159فردینبختیاریباشگاه ارتش1-ایرانی
58الف 074امیر رضابهبدیباشگاه ارتش3ايراني
59الف 049سيد حسنبوريباشگاه ارتش1ايراني
60الف 105حجتخانزاده سراجهباشگاه ارتش0ايراني
61الف 064ناصرمحمدی فرباشگاه ارتش1-ايراني
62الف 076علیدلاوریباشگاه ارتش0ايراني
63الف 203احسانفکاءباشگاه ارتش2-ایرانی
64الف 205مجتبیاحمد لوباشگاه ارتش2-ایرانی
65الف 207رسولمباهیباشگاه ارتش2-ایرانی
66الف 208امیر حسینحسینی چوبهباشگاه ارتش1-ایرانی
ردیفكد اعضاءنامنام خانوادگيباشگاههنديكاپ زمین بزرگمليت
67الف 073امیر علیحسابیقصرفيروزه1-ايراني
68الف 004محمدقليذوالفقاريقصرفيروزه1ايراني
69الف 053ياشارمحمدي فرقصر فیروزه1-ايراني
70الف 003نادرذوالفقاريقصرفيروزه0ايراني
71الف 063بهزادحاجی شرفیقصرفيروزه1ايراني
72الف 014بهرامجهانبانيقصر فیروزه1ايراني
73الف 005امير عليذوالفقاريقصرفيروزه1ايراني
74الف 070امير رضاشاپوریقصرفيروزه0ايراني
75الف 106پژمانبوذریقصرفيروزه1-ايراني
76الف 110مهسامحمدی فرقصر فیروزه1-ايراني
77نادرساسانیقصر فیروزه2-ایرانی
78الف 112سیدحسینسعادتی نیاقصرفيروزه1-ايراني
79الف 044بشيررضا خانلوقصر فیروزه1ايراني
80الف 130محمدطهوریقصرفيروزه1-ایرانی
81الف 133کامرانرستمیقصرفیروزه0ایرانی
82الف 190سعیدهصادقیقصر فیروزه1-ایرانی
83الف 181نفیسهباخترقصر فیروزه1-ایرانی
84الف187حدیثهسلطانیقصر فیروزه1-ایرانی
85الف 186ناهیدعطرچینقصر فیروزه1-ایرانی
86الف 160 مصطفیعدالتخواهقصر فیروزه0ایرانی
87الف 161محمدفیض آبادیقصر فیروزه2-ایرانی
88الف 184محمد صالحباخترقصر فیروزه1-ایرانی
89الف 183ناصرباخترقصر فیروزه2-ایرانی
90الف 182 علیباخترقصر فیروزه2-ایرانی
91الف 185مهدیبوذریقصر فیروزه1-ایرانی
92الف 251مهدینایبیقصر فیروزه-1ایرانی
93رضانادریقصر فیروزه-1ایرانی
94الف 250بهنامشمس اشراقیقصر فیروزه-1ایرانی
95الف 197عرفانرضوانفرقصر فیروزه2-ایرانی
96الف 198استفانریسقصر فیروزه2-انگلستان
97الف 202مهرنازغیاثوندقصر فیروزه1-ایرانی
98حسیناتفاققصر فیروزه1-ایرانی
99الف 209نازنینامینیقصر فیروزه1-ایرانی
ردیفكد اعضاءنامنام خانوادگيباشگاههنديكاپ زمین بزرگمليت
100الف 201احمدتیغ علیناجا2-ایرانی
101الف 176 کامرانعباسیناجا2-ایرانی
102الف 173حسینعیدیناجا2-ایرانی
103الف 174رضااحمدیناجا2-ایرانی
104الف 172 محمودسارانیناجا2-ایرانی
105الف 175امیرمحمدی توشهناجا2-ایرانی
ردیفكد اعضاءنامنام خانوادگيباشگاههنديكاپ زمین بزرگمليت
106الف 140جوادصید قلی پورسپاه2-ایرانی
107الف 141حمیدبراتیسپاه2-ایرانی
108الف 142علیجبرئیلیسپاه2-ایرانی
109الف 143علی مرتضیسلسله ذاکرینسپاه2-ایرانی
110الف 144حمیدفلاح گل چین لیالستانیسپاه2-ایرانی
111الف 145 حیدرفتاحی رادسپاه2-ایرانی
112الف 146 میثممعصومیانسپاه2-ایرانی
ردیفكد اعضاءنامنام خانوادگيباشگاههنديكاپ زمین بزرگمليت
113الف 134سمیهموسوی امیناصفهان2-ایرانی
114الف 135علیرضاشمساصفهان2-ایرانی
115الف 239جوادعابدیاصفهان-1ایرانی
116الف 249معراجزرافشاناصفهان-2ایرانی
117الف 237امیرشیروانیاصفهان-2ایرانی
118الف 240جوادمیر نجم الدیناصفهان-2ایرانی
119الف 247محمددرستکاری عاشق آبادیاصفهان-2ایرانی
120الف 238امیرصادقی راداصفهان-2ایرانی
121الف 248مسعودکرمانیاصفهان-2ایرانی
122الف 245محمدجوادشیروانیاصفهان-2ایرانی
123الف 242سعیدخودسیانیاصفهان-2ایرانی
124الف 246محمدحسینمعین فارسانیاصفهان-2ایرانی
125الف 135علیرضاشمساصفهان-2ایرانی
126الف 241زهرایاوریاصفهان-2ایرانی
127الف 244شیماپیروزی اصفهانیاصفهان-2ایرانی
128الف 243سمیرارعیتیاصفهان-2ایرانی