احیای دوباره ی چوگان در کرمان

آشتی دوباره ی گوی و چوگان با میدان گنجعلی خان کرمان

در راستای سیاست های فدراسیون چوگان و آشنایی بیشتر مردم با این بازی آیین کهن ایرانی، پیشگامان چوگان در کرمان با برگزاری

رقابت های نمادین در میدان گنجعلیخان،  گام های نخستین را در راستای احیای این بازی در این استان برداشتند.

این بازی ها از 9 الی 11 فروردین 97 با حضور عالم زاده شهردار کرمان، محمود وفایی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وسایرمسئولین استانی و ورزشی در میدان تاریخی گنجعلیخان برگزار شد.

شایان ذکر است که در تزیینات کاروانسرای گنجعلیخان از تصاویر چوگان استفاده شده و با توجه به استاد تاریخی و بررسی های سبک معماری احتمال می رود که این میدان با الگوگیری از میدان نقش جهان اصفهان ساخته شده باشد.