کلیپ ها

 

 

 

گزارش خبرگزاری صداوسیما از بازی های نمادین چوگان در اصفهان – نوروز۱۳۹۵

 

بیانات رهبر در مورد چوگان

بیانات رهبر در مورد چوگان سال ۱۳۸۱

بیانات رهبر در مورد چوگان سال ۱۳۹۱

بیانات رهبر در مورد چوگان سال ۱۳۹۲

قطعه موسیقی گوی و چوگان اتر استاد منصور زیرک