همكاري هيئت چوگان استان اصفهان با دانشكده هاي تربيت بدني دانشگاههاي اصفهان

هیات چوگان استان اصفهان و دانشكده هاي تربيت بدني دانشگاههاي اصفهان جهت ترويج و آموزش چوگان بين دانشجويان اين استان ، تفاهم نامه امضاء كردند.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون چوگان ، بمنظور معرفی و گسترش هرچه بیشتر بازی چوگان در میان دانشجویان رشته تربیت بدنی جلسه ای با حضور مهندس جعفری رییس و منصور زیرک دبیر هیات چوگان استان اصفهان با دکتر شریفی رییس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد خوراسگان و دكتر قاسمي رييس دانشكده ترببت بدني دانشگاه اصفهان به صورت جداگانه در محل دانشکده تربیت بدنی اين دانشگاه ها برگزار گردید.
در این جلسه طرفین ضمن تاکید بر اهمیت معرفی بازی چوگان در میان دانشجویان در مواردی همچون همکاری متقابل فرهنگی،علمی واستفاده از امکانات یکدیگر جهت پیشرفت چوگان به تفاهم رسیدند .