معرفی کتاب گوی و چوگان

کتاب گوی و چوگان در نمایشگاه بین المللی کتاب ( شهرآفتاب ) معرفی می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ، مراسم معرفی کتاب گوی و چوگان در گستره تاریخ ، فرهنگ و هنر ایران ، در تاریخ 22 اردیبهشت ماه در نمایشگاه بین المللی کتاب ( شهر آفتاب ) قسمت سرای اهل قلم ، سالن F2 ،کتاب نمای 1 از ساعت 14:30 برگزار می شود.