مراسم تودیع و معارفه رئیس فدراسیون چوگان 19 آذر1396