قوانین

کتاب آبی-دانلود کنید

کتاب یک

آیین نامه کمیته عضویت

بخش یک

تعاریف و اهداف

ماده ١

کمیته عضویت فدراسیون چوگان که از این پس به عنوان کمیته عضویت از آن یاد می شود با استناد به ماده ١۶ اساسنامه فدراسیونهای ورزشهای آماتوری سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.

ماده ٢

هدف اصلی کمیته عضویت افزایش تعداد بازیکنان،  تیم ها و باشگاه های چوگان در کشور می باشد. تمامی فعالیتهای این کمیته باید با در نظر گرفتن هدف اصلی کمیته تحت نظررئیس فدراسیون چوگان انجام شود.

بخش دو

وظایف و اصول کمیته

ماده ٣

وظایف کمیته عضویت به ترتیب زیر میباشند:

١)  تعریف معیارهای عضویت سالانه بازیکنان در فدراسیون چوگان.

٢)  تعریف معیارهای عضویت سالانه باشگاهها در فدراسیون چوگان.

٣)   ثبت آمار دقیق تعداد بازیکنان عضو و همچنین میزان افزایش یا کاهش سالانه تعداد بازیکنان عضو در ایران.

۴)  ثبت آمار دقیق تعداد باشگاه های عضو و همچنین میزان افزایش یا کاهش سالانه تعداد باشگاههای عضو در ایران.

۵)  تهیه وارائه طرحهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای افزایش تعداد بازیکنان و باشگاه های کشور به رئیس و هیئت رئیسه فدراسیون.

۶)  همکاری با سایر کمیته ها در رسیدن به اهداف مورد نظر. طرحهای کمیته عضویت به طور کلی یا جزئی می توانند به عنوان  یک طرح جامع همراه با دیگر طرحهای سایر کمیته های  فدراسیون ارائه شوند.

٧)  حمایت از فدراسیون چوگان برای عضو شدن در کنفرانسها، سازمان ها، کنگره ها و سمینارهای بین المللی، قاره ای،  منطقه ای  و محلی چوگان.

ماده ۴

اصول کمیته

١) اعضاء کمیته

٢) رئیس کمیته

ماده ۵

رئیس کمیته به پیشنهاد دبیر وتصویب  رئیس فدراسیون برای مدت دو سال انتخاب می شود.

تبصره) تعداد اعضاء کمیته عضویت باید فرد بوده ونباید کمتر ازسه نفر باشد.

ماده ۶

رئیس کمیته، اعضاء کمیته را برگزیده و به دبیر فدراسیون معرفی می کند و سپس این افراد  به رئیس فدراسیون چوگان برای تأیید معرفی می گردند.

ماده ٧ 

کمیته عضویت می تواند در صورت نیاز در مورد اجرای فعالیتهای خود جلساتی را برگزار کند. حضور ٣/٢ از اعضاء کمیته عضویت برای رسمی شدن در جلسه الزامی است. صورت جلسات کمیته عضویت باید ثبت گردد وبه رئیس فدراسیون ارائه شود.  تصمیمات کمیته باید مورد قبول نصف به اضافه ١ نفر از اعضاء حاضر قرار گیرند. تصمیمات کمیته عضویت برای تأیید توسط دبیر به رئیس فدراسیون ارائه می شود.

بخش سه

مقررات بودجه

 ماده ٨

تمامی مبالغی که بعنوان حق عضویت بازیکنان وباشگاه ها جمع آوری شده می بایست به حساب فدراسیون چوگان واریز گردد.

ماده ٩

در صورت لزوم کمیته عضویت می تواند بودجه سالانه خود را جهت تصویب به رئیس فدراسیون ارائه کند.

بخش چهار

شرایط عضویت باشگاهها

ماده ١٠

باشگاه باید درخواستنامه عضویت فدراسیون چوگان را تکمیل نماید. ارائه درخواستنامه عضویت بدین معنی است که متقاضی تمام آیین نامه ها،  شرایط،  دستورها،  قوانین و مقررات فدراسیون چوگان را پذیرفته است.

دو نوع عضویت باشگاهی  وجود دارد. نوع اول عضویت کامل ونوع دوم عضویت نیمه می باشد.

ماده ١١

عضویت کامل به باشگاه هایی داده می شود که کار اصلی آنها چوگان بوده وحداقل دارای یک زمین چمن بزرگ و١۵ بازیکن عضوکه اعضاء ثبت شده فدراسیون چوگان باشند. بازیکنی ثبت شده به حساب می آید که در خواست نامه اش توسط کمیته عضویت چوگان قبول شده باشد.

ماده ١٢

عضویت نیمه به باشگاه هایی داده می شود که در ورزش چوگان فعال باشند وحداقل یک زمین بزرگ چوگان (که می تواند چمن یا خاکی باشد) یا یک مانژ چوگان وحداقل پنج بازیکن عضوکه عضو ثبت شده فدراسیون چوگان باشند به خود اختصاص دهد.  بازیکنی ثبت شدهبه حساب می آید که درخواستنامه اش توسط کمیته عضویت فدراسیون چوگان قبول شده باشد.

بخش پنج

شرایط عضویت بازیکنان

ماده ١٣

 بازیکن باید درخواستنامه عضویت فدراسیون چوگان را تکمیل نماید.  ارائه درخواستنامه عضویت بدین معنی است که متقاضی تمام آیین نامه ها،  شرایط،  دستورها،  روشها،  قوانین و مقررات  فدراسیون چوگان را پذیرفته است.

ماده ١۴

 بازیکن باید حق عضویت را پرداخت کرده باشد. حق عضویت سالانه برای عضو شدن در فدراسیون چوگان را کمیته عضویت تعیین می کند.

ماده ١۵

یک بازیکن باید یک چوگان باز باشد یا در کلاس آموزشی چوگان که مورد تأیید فدراسیون چوگان میباشد ثبت نام کرده باشد تا از طرف فدراسیون چوگان بعنوان عضو فدراسیون مورد قبول شناخته شود.

 کتاب دو

آیین نامه کمیته هندیکاپ

بخش یک

تعاریف و اهداف

ماده ١۶

کمیته هندیکاپ فدراسیون چوگان  که ازاین پس به عنوان کمیته هندیکاپ از آن یاد می شود، با استناد به ماده ١۶ اساسنامه فدراسیون ورزشهای آماتوری  سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.

ماده ١٧

هدف اصلی کمیته هندیکاپ تعیین هندیکاپ بازیکنان چوگان عضوفدراسیون در کشور می باشد.  تمامی فعالیتهای این کمیته باید با در نظر گرفتن هدف اصلی کمیته تحت نظر رئیس فدراسیون انجام شود.

تبصره) هندیکاپ معیاری برای ارزیابی توانایی های یک بازیکن در ورزش چوگان می باشد.

بخش دو

وظایف و اصول کمیته

ماده ١٨

مسئولیت های کمیته هندیکاپ به ترتیب زیر می باشد :

١)  تعیین معیارهای درجه بندی بازیکنان عضو.

٢)  اعطای هندیکاپ های زمین بزرگ ومانژی به بازیکنان عضو بر اساس معیارهای تعیین شده .

تبصره ) کمیته هندیکاپ باید هندیکاپ را بر اساس پارامترهای غیر رسمی اهداء نموده، که این پارامترها عموماً توسط سازمانهای بین المللی مشابه پذیرفته و بکار برده شده اند.

ماده ١٩

اصول کمیته

١)  اعضاء کمیته

٢)  رئیس کمیته

ماده ٢٠

رئیس کمیته به پیشنهاد دبیر و تصویب رئیس فدراسیون برای مدت دو سال انتخاب می شود .

تبصره ) تعداد اعضاء در این کمیته باید فرد بوده و نباید کمتر ازسه نفر باشد .

ماده ٢١

رئیس کمیته، اعضاء کمیته را برگزیده و به دبیر فدراسیون معرفی میکند و سپس این افراد  به رئیس فدراسیون چوگان برای تأیید معرفی می گردند.

ماده ٢٢

در صورت لزوم کمیته هندیکاپ می تواند کمیته های  هندیکاپ باشگاهی و محلی را برای تعیین هندیکاپ  از جانب فدراسیون چوگان انتخاب کند.  اما کمیته هندیکاپ فدراسیون چوگان می تواند هندیکاپ های تعیین شده توسط کمیته های هندیکاپ باشگاهی و محلی را تغییر دهد و تا زمانیکه کمیته هندیکاپ فدراسیون چوگان آنرا تأیید نکند رسمی نخواهد بود.

بخش سه

دستورها و روشهای حاکم بر فعالیتهای کمیته هندیکاپ

ماده ٢٣

تمامی بازیکنان عضو فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران باید هندیکاپ دریافت کنند.

ماده ٢۴

هیچ بازیکنی نمی تواند هندیکاپ کمتر از ٣- ویا بیشتر از ١٠ دریافت نماید.

ماده ٢۵

جلسه کمیته هندیکاپ حداقل سالی دوبار برگزار می شود که جلسه اول آن در شهریور ماه )بین٢٣nd August تا (September٢٢ndوجلسه دوم در اسفند ماه )بین٢٠nd February تا (March ١٩th  برگزار خواهد شد.

کمیته هندیکاپ می تواند هر تعدادجلسات اضافی مورد نیاز را برای اجرای فعالیتهای خود بر گزار کند. همه هندیکاپهای زمین بزرگ و تمام هندیکاپهای مانژی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

حضور ٣/٢ اعضاء برای رسمی شدن جلسه الزامی است . صورت جلسات کمیته باید  ثبت شده و توسط دبیر به رئیس فدراسیون چوگان ارائه شود. تصمیمات کمیته باید توسط ٣/۴ اعضاء حاضر تائید گردد.

تبصره) هدف اولین جلسه کمیته که در شهریور ماه برگزار میشود، بررسی  هندیکاپ های موجود می باشد. هدف دومین جلسه این کمیته  در اسفند ماه ارتقاء هندیکاپ های بازیکنان برای سال آینده می باشد.

ماده ٢۶

تصمیمات کمیته هندیکاپ از زمان تأیید مورد اجرا می باشد. تا هنگامیکه به بازیکن، هندیکاپ جدید داده نشده،  وی باید با همان هندیکاپ موجود خود بازی کند.

ماده ٢٧

حداقل هندیکاپ بازیکن برای شرکت در مسابقات تحت نظر فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران ٢- می باشد.

ماده ٢٨

بازیکنانی که علاقمند به شرکت در مسابقات برگزار شده توسط فدراسیون چوگان می باشند باید هندیکاپشان توسط کمیته هندیکاپ تعیین  و یا هندیکاپ قبلی آنان تأیید گردد.

ماده ٢٩

بازیکنی که از خارج از کشور هندیکاپ در یافت کرده،  باید هندیکاپش توسط کمیته هندیکاپ تأیید شود تا بتواند در مسابقات تحت نظر فدراسیون چوگان بازی کند. برای تأیید هندیکاپ توسط کمیته هندیکاپ باید نصف به علاوه یک نفر از اعضاء کمیته رأی مثبت دهند.

ماده ٣٠

در صورت لزوم کمیته هندیکاپ می تواند بودجه سالانه خود را جهت تصویب به رئیس فدراسیون چوگان ارائه کند.

بخش چهار

معیارهای ارزیابی و ارائه هندیکاپ

 ماده ٣١

هندیکاپ های بازیکنان بر اساس معیارهای زیر اعطاء می شوند:

١)  دانش و تسلط بر قوانین بازی.

٢)  میزان قدرت و دانش سوارکاری بازیکن.

٣)  میزان تسلط بازیکن بر ضربه های مختلف چوگان و قابلیت کنترل و دریبل گوی.

۴)  ارزش بازیکن در غالب تیم ومیزان دانش بازیکن در مورد بازی تیمی.

۵)  دانش و بینش بازیکن نسبت استفاده از استراتژی در بازی.

۶)  کیفیت اسبهایی که بازیکن از آنها استفاده می کند.

٧)  میزان تجربه بازیکن.

٨)  وضعیت فیزیکی و استقامت بازیکن.

ماده ٣٢

هندیکاپ ٣- بازیکنی است که در مراحل ابتدایی شرکت در بازی چوگان است و تجربه قبلی از بازی ندارد.  این بازیکن یک سوارکار مبتدی است که سابقه سواری در سرعت و هیچگونه علم فنی در مورد بازی  چوگان را ندارد.  این بازیکن می تواند یک سوارکار ماهر که تازه شروع به یادگیری ورزش چوگان نموده نیز باشد.  این بازیکن حق شرکت در مسابقات رسمی را ندارد و فقط می تواند در صورتی که کنترل کامل بر اسب خود داشته و هیچگونه خطری برای خود و دیگر بازیکنان  ایجاد نکند در مسابقات تمرینی شرکت کند.

ماده ٣٣

بازیکن هندیکاپ ٢-  یک بینش بسیار محدودی از ” استراتژی تیمی” دارد. این بازیکن حق شرکت در مسابقات را دارد، اما باید تحت راهنماییهای بازیکنان با تجربه تر بازی کند.  دانش، بینش و قابلیتهای این بازیکن نسبت به قوانین، سوارکاری، ضربات و دریبل، کار تیمی و استراتژی بازی به شرح زیر است:

١)  قوانین:  بینش محدود نسبت به قوانین بازی.

٢)  سوارکاری:  سواری مبتدی و ساده به خصوص در سرعت.

٣)   ضربات و دریبل : ضربات سمت راست را گاهی اوقات می تواند بزند اما ضربه زن زیاد خوبی نیست.  قابلیت دریبل و کنترل گوی این بازیکن بسیار محدود است.

۴)  کار تیمی:  در بازی تهاجمی تیم می تواند گاهی اوقات کمک کند.  می تواند بعضی حملات را تمام کند اما نمی تواند خودش بازی تهاجمی را راه اندازی کند. می تواند گاهی اوقات چوبگیری کند.

۵)  استراتژی:  تجربه ایشان نسبت به نقش پزیسیونها بسیار محدود است.در هنگام جایگیری برای ضربات خطا، پرتابها و ضربات از پشت دروازه احتیاج به راهنمایی دارد.

ماده ٣۴

بازیکن هندیکاپ ١-  تجربه بازی بسیار محدودی دارد و گاهی اوقات ممکن است که بازی دیگر هم تیمی هایش را محدود کند.  این بازیکن می تواند در مسابقات بازی کند و احتیاج زیادی به راهنمایی دائم ندارد.  این بازیکن این قابلیت را دارد که گاهی اوقات بازیهای تهاجمی محدودی را راه اندازی نماید.  دانش، بینش و قابلیتهای این بازیکن نسبت به قوانین، سوارکاری، ضربات و دریبل، کار تیمی و استراتژی بازی به شرح زیر است:

١)  قوانین:  بینش ساده نسبت به قوانین بازی

٢)  سوارکاری:  سواری ساده یا متوسط و قابلیت بازی بدون ایجاد خطر برای دیگر بازیکنان.

٣)  ضربات و دریبل:  بعضی ضربات را گاهی اوقات بطور متوسط می تواند بزند.  قابلیت دریبل و کنترل گوی این بازیکن بسیار محدود است.

۴)  کار تیمی: گاهی اوقات قابلیت این را دارد که در هنگام دفاع از تنه های قانونی و چوبگیری استفاده نماید.

۵)  استراتژی: تجربه ایشان نسبت به نقش پزیسیونها نسبتا” محدود است. در هنگام ضربات خطا، پاسها،  پرتابها و ضربات از پشت دروازه می تواند در ایجاد بازی تهاجمی کمک کند. چنین بازیکنی حد اقل اطلاعات لازم  در مورد استراتژی بازی  را دارد.

ماده ٣۵

بازیکن هندیکاپ صفرارزش مثبت برای تیم خود دارد. این بازیکن میزان بازیهای مثبتش از میزان بازیهای منفی وی بیشتر است. این بازیکن با راهنمایی بسیار کمی می تواند خودش را با شرایط مختلف بازی تطبیق دهد.  این بازیکن می تواند در سرعت سواری کند، ایجاد بازی کند و اکثریت ضربه ها را بزند. این بازیکن قادر است که تحت فشار، گوی را بیش از دو بار پشت سر هم و در حین تاخت بزند.  دانش، بینش و قابلیتهای این بازیکن نسبت به قوانین، سوارکاری، ضربات و دریبل، کار تیمی و استراتژی بازی به شرح زیر است:

١)  قوانین:  بینش خوب نسبت به قوانین بازی

٢)   سوارکاری:  سواری متوسط و یا نسبتا” خوب و قابلیت بازی با کنترل کامل بر اسب خود بدون ایجاد خطر برای دیگر بازیکنان.

٣)   ضربات و دریبل:  اکثر ضربات را در اکثر اوقات بطور متوسط می تواند بزند.  در بعضی موارد قادر است گوی را دریبل بزند و یا دور بزند بدون آنکه خطا کند.

۴)   کار تیمی:  این قابلیت را دارد که در هنگام دفاع از تنه های قانونی و چوبگیری استفاده نماید.  ایشان می تواند بدون آنکه خطا کند،  در اکثر اوقات بازی دفاعی را به بازی تهاجمی تبدیل نماید.  ایشان قادر است که بازی در میدان را بخوبی ملاحظه نماید و برای بازیکن آزاد پاس بفرستد، بازیکن تهاجمی تیم مقابل را بگیرد، به هم تیمی خود که احتیاج به کمک دارد یاری دهد و خود را در پزیسیون با آوانتاج قرار دهد.

۵)  استراتژی: ایشان نسبت به نقش پزیسیونها اطلاعات بسیار خوبی را داراست. قادر است که ازخطاها، پاسها،  پرتابها، تغییر جهت گوی و ضربات ازبیرون زمین ایجاد بازی تهاجمی نماید. ایشان تجربه محدودی در مورد برنامه ریزی و اجرای برخی از استراتژیهای بازی من جمله قابلیت راهنمایی هم تیمی هایش، برنامه ریزی اسبها و انتخاب مناسب ترین بازی در شرایط خاص را دارا می باشد.

 ماده ٣۶

بازیکن هندیکاپ ١ دانش، بینش و قابلیتهای این بازیکن نسبت به قوانین، سوارکاری، ضربات و دریبل، کار تیمی و استراتژی بازی به شرح زیر است:

١)  قوانین:  بینش خوب و کامل نسبت به قوانین بازی و داشتن قابلیت توضیح قوانین برای دیگران.

٢)  سوارکاری:  سواری متوسط و یا نسبتا” خوب و قابلیت بازی با کنترل کامل بر اسب خود بدون ایجاد خطر برای دیگر بازیکنان.

٣)   ضربات و دریبل: اکثر ضربات را در اکثر اوقات بطور متوسط می تواند بزند.  ایشان در اکثر اوقات قادر است گوی را در یک دایره به شعاع ٣٠ متری دریبل  و یا دور بزند بدون آنکه خطا کند.

۴)   کار تیمی: این قابلیت را دارد که در هنگام دفاع از تنه های قانونی و چوبگیری استفاده نماید.  ایشان می تواند بدون آنکه خطا کند در اکثر اوقات بازی دفاعی را به بازی تهاجمی تبدیل نماید.  ایشان قادر است که بازی در میدان را بخوبی ملاحظه نماید و برای بازیکن آزاد پاس بفرستد، بازیکن تهاجمی تیم مقابل را بگیرد، به هم تیمی خود که احتیاج به کمک دارد یاری دهد و خود را در پزیسیون با آوانتاج قرار دهد.

۵)   استراتژی:  قادر است که از پرتابها، تغییر جهت گوی و پاسها ایجاد بازی تهاجمی نماید.  ایشان نسبت به نقش پزیسیونها اطلاعات بسیار خوبی را داراست. در هنگام ضربات خطا، پاسها،  پرتابها و ضربات از پشت دروازه می تواند در ایجاد بازی تهاجمی کمک کند.  ایشان تجربه محدودی در مورد برنامه ریزی و اجرای برخی از استراتژیهای بازی من جمله قابلیت راهنمایی هم تیمی هایش، برنامه ریزی اسبها و انتخاب مناسبترین بازی در شرایط خاص را دارا می باشد.

ماده ٣٧

دانش، بینش و قابلیتهای بازیکن هندیکاپ ٢  نسبت به قوانین، سوارکاری، ضربات و دریبل، کار تیمی و استراتژی بازی به شرح زیر است:

١)  قوانین:  بینش خوب و کامل نسبت به قوانین بازی و داشتن قابلیت توضیح قوانین برای دیگران.

٢)   سوارکاری:  سواری پیشرفته و قابلیت بازی با کنترل کامل بر اسب خود بدون ایجاد خطر برای دیگر بازیکنان.

٣)   ضربات و دریبل:  تمامی ضربات را در هر لحظه بطور متوسط می تواند بزند.  ایشان در هر لحظه قادر است گوی را در یک دایره به شعاع ٣٠ متری دریبل بزند و یا بدون آنکه خطا کند دور بزند.  ایشان می تواند ضربات خطای ٣٠ یارد، ۴٠ یارد و ۶٠ یارد را در ۵٠% اوقات تبدیل به گل نماید.

۴)   کار تیمی: این قابلیت را دارد که در هنگام دفاع از تنه های قانونی ، چوبگیری و یار گیری استفاده نماید.  ایشان  می تواند بدون آنکه خطا کند در اکثر اوقات بازی دفاعی را به بازی تهاجمی تبدیل نماید.  ایشان قادر است که بازی در میدان را بخوبی ملاحظه نماید و برای بازیکن باز پاس بفرستد، بازیکن تهاجمی تیم مقابل را بگیرد،  به هم تیمی خود که احتیاج به کمک دارد یاری دهد و خود را در پزیسیون با آوانتاج قرار دهد.

۵)   استراتژی:  قادر است که از پرتابها، تغییر جهت گوی و پاسها ایجاد بازی تهاجمی نماید.  ایشان نسبت به نقش پزیسیونها اطلاعات بسیار خوبی را داراست. در هنگام ضربات خطا، پاسها،  پرتابها و ضربات از پشت دروازه می تواند در ایجاد بازی تهاجمی کمک کند. ایشان بینش متوسط و تجربه محدودی در مورد برنامه ریزی و اجرای برخی از استراتژیهای بازی من جمله قابلیت راهنمایی هم تیمی هایش، برنامه ریزی اسبها و انتخاب مناسبترین بازی را برای شرایط خاص بازی داراست.

ماده ٣٨

دانش، بینش و قابلیتهای بازیکن هندیکاپ ٣  نسبت به قوانین، سوارکاری، ضربات و دریبل، کار تیمی و استراتژی بازی به شرح زیر است:

١)  قوانین:  بینش بسیار خوب و کامل نسبت به قوانین بازی و داشتن قابلیت توضیح قوانین برای دیگران.

٢)   سوارکاری: سواری پیشرفته و قابلیت بازی با کنترل کامل بر اسب خود بدون ایجاد خطر برای دیگر بازیکنان.

٣)   ضربات و دریبل:  تمامی ضربات را در هر لحظه بطور بسیار خوب می تواند بزند.  ضربات این بازیکن ضمن آنکه  مسافت زیادی را طی می کند  از دقت نسبتا” خوبی نیز برخوردار است.  ایشان در هر لحظه قادر است گوی را در یک دایره به شعاع ٣٠ متر دریبل بزند و یا بدون آنکه خطا کند دور بزند.  ایشان می تواند ضربات خطای ٣٠ یارد، ۴٠ یارد و ۶٠ یارد را در ٧۵% اوقات تبدیل به گل نماید.

۴)   کار تیمی:  این قابلیت را دارد که در هنگام دفاع،  از تنه های قانونی،  چوبگیری و یار گیری استفاده نماید.  ایشان می تواند بدون آنکه خطا کند در اکثر اوقات بازی دفاعی را به بازی تهاجمی تبدیل نماید.  ایشان قادر است که بازی در میدان را بخوبی ملاحظه نماید و برای بازیکن آزاد پاس بفرستد، بازیکن تهاجمی تیم مقابل را بگیرد، به هم تیمی خود که احتیاج به کمک دارد یاری دهد و خود را در پزیسیون با آوانتاج قرار دهد.

۵)  استراتژی:  قادر است که از پرتابها، تغییر جهت گوی و پاسها ایجاد بازی تهاجمی نماید.  ایشان نسبت به نقش پزیسیونها اطلاعات بسیار خوبی را داراست. در هنگام ضربات خطا، پاسها،  پرتابها و ضربات از پشت دروازه می تواند در ایجاد بازی تهاجمی کمک کند.  ایشان بینش خوب و تجربه خوبی در مورد برنامه ریزی و اجرای برخی از استراتژیهای بازی من جمله قابلیت راهنمایی هم تیمی هایش، برنامه ریزی اسبها و انتخاب مناسبترین بازی در شرایط خاصرا دارا می باشد.

۶)   اسب ها:  این بازیکن باید با اسب نسبتاً خوبی  بازی کند که دارای توان  و طاقت خوب بوده وبخوبی تحت کنترل باشد.

ماده ٣٩

دانش، بینش و قابلیتهای بازیکن هندیکاپ ۴  نسبت به قوانین، سوارکاری، ضربات و دریبل، کار تیمی و استراتژی بازی به شرح زیر است:

١)  قوانین:  بینش بسیار خوب و کامل نسبت به قوانین بازی و داشتن قابلیت توضیح قوانین برای دیگران.

٢)   سوارکاری: سواری پیشرفته و قابلیت بازی با کنترل کامل بر اسب خود بدون ایجاد خطر برای دیگر بازیکنان.

٣)   ضربات و دریبل:  تمامی ضربات را در هر لحظه بطور عالی می تواند بزند. ضربات این بازیکن ضمن آنکه مسافت خیلی زیادی را طی می کنند و از دقت خوبی نیز برخوردار هستند. ایشان در هر لحظه قادر است گوی را در یک دایره به شعاع ٣٠ متر دریبل بزند و یا بدون آنکه خطا کند دور بزند.  ایشان می تواند ضربات خطای ٣٠ یارد، ۴٠ یارد و ۶٠ یارد را در٩٠%  اوقات تبدیل به گل نماید.

۴)   کار تیمی: این قابلیت را دارد که در هنگام دفاع از تنه های قانونی ، چوبگیری و یار گیری استفاده نماید.  ایشان می تواند بدون آنکه خطا کند در اکثر اوقات بازی دفاعی را به بازی تهاجمی تبدیل نماید.  ایشان قادر است که بازی در میدان را بخوبی ملاحظه نماید و برای بازیکن باز پاس بفرستد، بازیکن تهاجمی تیم مقابل را بگیرد، به هم تیمی خود که احتیاج به کمک دارد یاری دهد و خود را در پزیسیون با آوانتاج قرار دهد.  ایشان قادر است بخوبی تیم خود را راهبری کند و سرعت بازی را با حضور خود در میدان کنترل نماید.

۵)   استراتژی:  قادر است که از پرتابها، تغییر جهت گوی و پاسها ایجاد بازی تهاجمی نماید.  ایشان نسبت به نقش پزیسیونها اطلاعات کامل و جامعی را داراست. در هنگام ضربات خطا، پاسها،  پرتابها و ضربات از پشت دروازه می تواند در ایجاد بازی تهاجمی بخوبی کمک کند.  ایشان بینش و تجربه بسیار خوبی در مورد برنامه ریزی و اجرای برخی از استراتژیهای بازی من جمله قابلیت راهنمایی هم تیمی هایش، برنامه ریزی اسبها و انتخاب مناسبترین بازی در شرایط خاص را دارا می باشد.

۶)  اسب ها: این بازیکن باید با اسب خوبی  بازی کند که دارای توان  و طاقت خوب بوده و بسیار خوب تحت کنترل باشد.

کتاب سه

آیین نامه کمیته مسابقات

بخش یک

اهداف و تعاریف

 ماده۴٠ 

 کمیته مسابقات فدراسیون چوگان  که از این پس به عنوان کمیته مسابقات از آن یاد می شود، با استناد به ماده ١۶ اساسنامه فدراسیون های ورزشهای آماتوری  سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.

ماده ۴١   

هدف اصلی کمیته مسابقات این است که مسابقات را گونه ای برگزار کند که باعث افزایش تعداد تماشاچیان و نیز ارتقاء سطح آگاهی تماشاچیان گردد و روی هم رفته تقاضا وانگیزه را در این رشته افزایش دهد. تمامی فعالیتهای این کمیته باید با در نظر گرفتن هدف اصلی کمیته تحت نظر رئیس فدراسیون  انجام شود .

 بخش دو

وظایف و اصول کمیته

ماده ۴٢

مسئولیت کمیته مسابقات به ترتیب زیر است :

١)  طرح ،‌ سازماندهی ،‌ توزیع و اجراء تقویم مسابقات سالانه فدراسیون چوگان

٢)  تعیین سطح هندیکاپ در مسابقات

٣)  تعیین واجراء‌ معیار  جهت واجد شرایط بودن و شرکت تیم

۴)  جهت هر مسابقه خاص، سری مسابقات و مسابقات دوره ای که مسئولیت برگزاری رویداد به عهده این کمیته می باشد، انتصاب یک کمیته برگزاری الزامی است.  وظایف کمیته برگزاری در قوانین ملی زمین بزرگ، مانژی و دستورهای کمیته برگزاری ذکر شده است.

۵)  همکاری با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه های دیگر برای پخش مسابقات.

۶)  دریافت هر گونه کمکهای مالی اعم از شخصی ودولتی.

٧)  تعیین، مستند سازی، اجراء و کنترل جزئیات دستور العمل ها و ماده ها بر چگونگی اداره مسابقات.

٨)  تهیه جام های مناسب برای مسابقات.

تبصره ) مسابقاتی که در تقویم سالانه ذکر شده، شامل تمامی رقابتها و مسابقات محلی، بین المللی، زمین بزرگ  و مانژی می باشد .

ماده ۴٣  

اصول کمیته

١)  اعضاء کمیته

٢)  رئیس کمیته

ماده ۴۴  

رئیس کمیته به پیشنهاد دبیر و تصویب رئیس فدراسیون برای مدت دو سال انتخاب می شوند .

تبصره)  تعداد اعضاء کمیته باید فرد بوده ونباید کمتر از سه نفر باشد .

ماده ۴۵ 

رئیس کمیته، اعضاء کمیته را برگزیده و به دبیر فدراسیون معرفی میکند و سپس این افراد  به رئیس فدراسیون چوگان برای تأیید معرفی می گردند.

ماده ۴۶

کمیته مسابقات میتواند در صورت نیاز در مورد اجرای فعالیتهای خود جلساتی را برگزار کند. حضور ٣/٢ اعضاء جهت رسمی شدن  جلسه الزامی است. صورت جلسات کمیته مسابقات باید ثبت گردد و به رئیس فدراسیون ارائه شود. تصمیمات کمیته بایستی به تصویب نصف بعلاوه یک اعضاء برسد. تقویم مسابقات سالانه فدراسیون چوگان باید توسط رئیس فدراسیون قبل از رسمی شدن، تأیید گردد. کمیته مسابقات باید تقویم سالانه مسابقات سال آینـده خود را توسط دبیر به رئیس فـدراسیون قبل از اول اسـفند ( ٢٠ فوریه ) ارائه دهد.

 بخش سه

مقررات بودجه

ماده ۴٧

درآمد حاصله از فروش بلیط، حقوق مسابقات، فروش تبلیغات و غیره باید به فدراسیون تحویل داده شود.

ماده ۴٨

کمیته عضویت باید بودجه سالیانه خود را جهت تصویب به رئیس فدراسیون ارائه کند.

بخش چهار

دستورات کمیته برگزاری

ماده ۴٩

کمیته مسابقات فدراسیون چوگان باید برای هر مسابقه خاص، دوره مسابقه ویا مسابقات بین المللی که فدراسیون چوگان برگزاری آن را به عهده دارد، یک کمیته برگزاری انتخاب کند. کمیته برگزاری باید شامل حداقل سه نفر مورد تأیید بوده که نسبت به نتایج مسابقه ذینفع نباشند. کمیته برگزاری مسئول اجرای رویداد می باشد که انتخاب مسئولین وتهیه همه وسائل مورد نیاز مسئولین در اجرای رویداد وبرنامه زمان بندی مسابقات، برگزاری قرعه کشی وبه نتیجه رساندن وحل سئوالاتی که در طی مسابقه پیش می آید، را شامل می شود. به غیر از زمانی که داوران سوار در حال برگزاری مسابقه هستند ونیز به غیر از زمانیکه سئوالات ماهیت انضباطی داشته که آنگاه پاسخگویی به این سئوالات به کمیته انضباطی فدراسیون چوگان بر می گردد.

ماده ۵٠

باشگاه میزبان باید یک کمیته برگزاری برای هر مسابقه باشگاهی خاص یا مسابقات درون باشگاهی انتخاب کند. کمیته برگزاری  مسئول اجرای رویداد بوده که شامل انتخاب مسئولین وتهیه همه وسائل مورد نیاز مسئولین در اجرای رویداد وبرنامه زمان بندی مسابقات، برگزاری قرعه کشی وبه نتیجه رساندن وحل سئوالاتی که در طی مسابقه پیش می آید، می باشد. به غیر از زمانی که داوران سوار در حال برگزاری مسابقه هستند ونیز به غیر از زمانیکه سئوالات ماهیت انضباطی داشته ویا پاسخگویی به این سئوالات به کمیته انضباطی فدراسیون چوگان بر می گردد.

ماده ۵١

هیچ تیمی، تحت هیچ شرایطی نمی تواند در خصوص  انتصاب  داور سوار و یا  نشسته اعتراض ویا اظهار نظر نماید. همچنین یک تیم نمی تواند در مورد زمان و محل برگزاری یک بازی اعتراض نماید.

ماده ۵٢

مسئولیت رسیدگی به اعتراضات وارده  در خصوص عدم اجراء صحیح روشها توسط کمیته برگزاری، به عهده  کمیته مسابقات چوگان می باشد. همچنین اعتراضات باید کتبی بوده و بدون وقفه انجام گیرد.

ماده ۵٣

هر گونه سوال در مورد یک بازیکن و یا اسب از طرف داوران سوار، پس  ازاتمام مسابقه توسط  کمیته برگزاری پاسخ داده خواهد شد.

بخش پنج

روشهای کمیته برگزاری

ماده ۵۴

 روشهای ذیل جهت راهنمایی بیشتر برای کمیته های  برگزاری می باشد که عهده دار اجرای مسابقات فدراسیون، مسابقات دوره ای فدراسیون یا مسابقات بین المللی  می باشد،  که فدراسیون چوگان مسئول  برگزاری این مسابقات  است.

١)  باشگاه ها یا تیم هایی که تمایل به شرکت در مسابقات دوره ای که فدراسیون چوگان برگزار می کند را دارند باید درخواست نامه تعیین شده را تکمیل نمایند که این درخواست نامه باید توسط مدیربخش چوگان باشگاه، مدیر باشگاه ، مربی تیم، میداندارتیم، اعضای پیشنهادی تیم و صاحبان اسب ها امضاء شود.

٢)  درخواست نامه باید شامل  لیستی از اسامی بازیکنان تیم، اسب های تیم، رنگ پیراهن تیم و نماینده پیشنهادی تیم که برای قرعه کشی حضور پیدا خواهد کرد (در صورت لزوم ) باشد.

٣)  باشگاه و یا تیم باید دورنگ متفاوت،  یکی تیره و دیگری روشن برای  پیراهنهای خود پیشنهاد کنند.

۴)  رنگ پیراهن های  دو تیم مقابل نباید همزمان  تیره و یا روشن باشد.

۵)  پس از ارسال درخواست نامه توسط باشگاه  و تأیید آن از سوی کمیته برگزاری در صورت لزوم این کمیته می تواند  قرعه کشی انجام داده و باشگاهی که درخواست نامه را پر کرده ملزم به قبول رأی قرعه کشی می باشد .

ماده ۵۵

روشهای ذیل جهت راهنمایی بیشتر برای کمیته های  برگزاری می باشد که عهده دار اجرای مسابقات باشگاهی یا مسابقات دوره ای باشگاهی هستند.

١)  تیم هایی که تمایل به شرکت در مسابقات دوره ای برگزار شده  توسط فدراسیون چوگان را دارند باید درخواست نامه تعیین شده را تکمیل نمایند که این درخواست نامه باید توسط مدیر بخش چوگان باشگاه، مدیر باشگاه، مربی تیم، میداندارتیم، اعضای پیشنهادی تیم و صاحبان اسب ها امضاء شود .

٢)  درخواست نامه باید شامل  لیستی از  اسامی بازیکنان تیم، اسب های تیم، رنگ پیراهن تیم و نماینده پیشنهادی تیم که برای قرعه کشی حضور پیدا خواهد کرد (در صورت لزوم ) باشد.

٣)   رنگ پیراهن های  دو تیم مقابل نباید همزمان  تیره و یا روشن باشد.

۴)  پس از ارسال درخواست نامه توسط باشگاه  و تأیید آن از سوی کمیته برگزاری در صورت لزوم این کمیته می تواند  قرعه کشی انجام داده و باشگاهی که درخواست نامه را پر کرده ملزم به قبول رأی قرعه کشی می باشد .

کتاب چهار

آیین نامه کمیته قوانین و داوری

بخش یک

تعاریف و اهداف

ماده ۵۶

کمیته قوانین و داوری فدراسیون چوگان که از این پس به عنوان کمیته قوانین و داوری از آن یاد می شود، با استناد به ماده ١۶ اساسنامه فدراسیونهای ورزشهای آماتوری سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.

ماده ۵٧

هدف اصلی کمیته قوانین و داوری، گسترش و اجرای قوانین ملی زمین بزرگ و قوانین ملی مانژی در کشور ایران است که بر اساس قوانین فدراسیون جهانی چوگان بوده و برای  بالابردن سطح کلی دانش و آگاهی با درنظر گرفتن قوانین چوگان در کشور می باشد .

تمامی فعالیتهای این کمیته باید با در نظر گرفتن هدف اصلی کمیته تحت نظر فدراسیون انجام شود .

بخش دوم

وظایف و اصول کمیته

ماده ۵٨

وظایف کمیته قوانین وداوری به ترتیب زیر می باشد :

١)  تجزیه و تحلیل و اجراء تمام اصلاحیه ها و تغییرات در قوانین چوگان.

٢)  تجزیه وتحلیل و ارزیابی فهرست داوران تأیید شده کشور.

٣)  تهیه اطلاعیه و برگه ها درمورد قوانین چوگان.

۴)   تهیه نسخه های قوانین ملی زمین بزرگ و مانژی و ترویج آنها در جامعه چوگان.

۵)  اعمال قوانین ملی چوگان زمین بزرگ و مانژی توسط داوران سوار و نشسته ای که رسماً ثبت شده اند، در تمامی بازیها و مسابقاتی که فدراسیون چوگان مجاز می داند.

۶)  تعیین و اجراء روشی دقیق برای ارزیابی و درجه بندی داوران.

٧)  طراحی و اجرای کیلنیکها  و کلاسهای قوانین وداوری  بر اساس نیاز در چوگان استانهای کشور.

٨)   تهیه راهنما برای بالا بردن سطح کلی داوری کشور وانتخاب افراد گوناگون برای  شرکت درکلاسهای داوری  درون مرزی و برون مرزی.

ماده ۵٩

اصول کمیته

١)  اعضاء‌ کمیته

٢)  رئیس کمیته

ماده ۶٠

رئیس  کمیته به پیشنهاد دبیر وتصویب رئیس فدراسیون برای مدت دو سال انتخاب می شود .

تبصره ) تعداد اعضاء ‌در این کمیته باید فرد بوده و نباید کمتر از سه نفر باشد .

ماده ۶١

رئیس کمیته، اعضاء کمیته را برگزیده و به دبیر فدراسیون معرفی میکند و سپس این افراد  به رئیس فدراسیون چوگان برای تأیید معرفی می گردند.

ماده ۶٢

برگزاری جلسات بصورت ماهانه یا فصلی برای تشریح و ارزیابی موضوعات داوری و مسائل پیش بینی نشده .

 کمیته می تواند درصورت نیاز در راستای فعالیتهای خود جلساتی را برگزار کند، برای رسمی شدن جلسه حضور٣/٢  از اعضاء در جلسه الزامی است. صورت جلسات کمیته قوانین وداوری باید ثبت گردد و به رئیس فدراسیون ارائه شود. تصمیمات کمیته باید به تصویب نصف به اضافه یک اعضاء برسد. تصمیمات کمیته برای تأیید توسط دبیر فدراسیون به رئیس فدراسیون ارائه می شود .

بخش سه

مقررات بودجه

ماده ۶٣

تمامی شهریه های وصولی می بایست به حساب فدراسیون واریز گردد .

ماده ۶۴

در صورت لزوم،  کمیته می تواند یک بودجه سالیانه برای خود جهت تصویب به رئیس فدراسیون ارائه کند.

کتاب پنج

آیین نامه کمیته انضباطی

بخش یک

تعاریف و اهداف

ماده ۶۵

کمیته انصباطی فدراسیون چوگان که از این پس بعنوان کمیته انضباطی از آن یاد می شود، با استناد به ماده ١۶ اساسنامه     فدراسیون های ورزشهای آماتوری سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است .

ماده ۶۶

هدف اصلی کمیته انضباطی تضمین رفتار مؤدبانه، ترویج جوانمردی و شایسته بودن رفتار بازیکنان در تمامی مسابقاتی است که در ایران برگزار می شود. تمامی فعالیتهای این کمیته باید با در نظر گرفتن هدف اصلی کمیته تحت نظررئیس فدراسیون انجام شود.

ماده ۶٧

مسابقاتی که بین تیمها، باشگاهها ، فدراسیونها وانجمنهای خارجی و ایرانی برگزار می گردند، مسابقات بین المللی نامیده  می شوند.

مسابقاتی که توسط فدراسیون چوگان برنامه ریزی شده، مسابقات فدراسیونی، نامیده می شوند.

مسابقاتی که توسط باشگاه عضو فدراسیون برنامه ریزی شده، مسابقات باشگاهی، نامیده می شوند.

مسابقات تمرینی که توسط باشگاه عضو فدراسیون چوگان برگزار می شوند، چوکه های تمرینی، نامیده می شوند.

بخش دو

وظایف واصول کمیته

ماده ۶٨

مسئولیت های کمیته انضباطی به ترتیب زیر می باشد:

١)  تعریف روشن و دقیق رفتار صحیح درمسابقه ( بازی ) به شکلٍ” نظامنامه رفتار در مسابقه” .

٢)  تعیین روش مشخص جهت اجرای” نظامنامه رفتار در مسابقه”  در تمامی سطوح و انواع بازیها.

٣)  تهیه و اجرای مجموعه ای از دستورات و راهنمائی ها برای چگونگی اعمال دستورهای انضباطی.

۴)  تعیین و انتخاب مأمورین یا کمیته های انضباطی برای باشگاههای عضو که ” نظامنامه رفتار در مسابقه” را اجرا میکنند.

ماده ۶٩

اصول کمیته

١)  اعضاء کمیته

٢)  رئیس کمیته

ماده ٧٠

رئیس کمیته به پیشنهاد دبیر و تصویب رئیس فدراسیون برای مدت دو سال انتخاب می شود .

تبصره)  تعداد اعضاء کمیته باید فرد بوده و نباید کمتر از سه نفر باشد.

ماده ٧١

رئیس کمیته، اعضاء کمیته را برگزیده و به دبیر فدراسیون معرفی میکند و سپس این افراد  به رئیس فدراسیون چوگان برای تأیید معرفی می گردند.

ماده ٧٢

کمیته انضباطی می تواند در صورت لزوم در مورد اجرای فعالیتهای خود جلساتی را برگزار نماید، برای اینکه جلسه رسمی گردد حضور ٣/٢ از اعضاء در جلسه الزامی است. صورتجلسات کمیته باید ثبت گردد وبه ریاست فدراسیون ارائه شود. تصمیمات کمیته انضباطی و” نظامنامه رفتار در مسابقه” برای تأیید توسط دبیر به ریاست فدراسیون ارائه می شود..

بخش سه

مقررات بودجه

ماده٧٣

تمامی شهریه ها ویا جریمه های  جمع آوری شده می بایست به حساب فدراسیون واریز گردد.

ماده ٧۴

در صورت لزوم کمیته فنی می تواند بودجه سالانه خود را جهت تصویب به رئیس فدراسیون ارائه کند.

بخش چهار

دستورات  کمیته انضباطی

ماده ٧۵

“نظامنامه  رفتار در مسابقه” ناظر بر تمامی مسابقات می باشد که شامل چوکه های تمرینی، مسابقات باشگاهی، مسابقات فدراسیونی و بین المللی، بازیکنان ایرانی و تیمها، سمینارها، مسابقات دوره ای وتمام رویداد های دیگری که توسط فدراسیون چوگان وباشگاه های عضو برگزار می شود.

ماده ٧۶

“نظامنامه رفتار در مسابقه” کمیته انضباطی باید توسط داوران سوار ونشسته از ابتدا تا انتهای مسابقه اجرا گردد.

ماده ٧٧

داوران سوار و نشسته بر اساس اختیاراتی که در قوانین بخصوص بازیها، مسابقات و مسابقات دوره ای به آنها داده می شود می توانند تخطی بازیکنان از” نظامنامه رفتار در مسابقه” را مشمول جریمه گردانند.

ماده ٧٨

تخطی از” نظامنامه رفتار در مسابقه” در مسابقات باشگاهی و یا چوکه های تمرینی باید به کمیته انضباطی باشگاه و یا مأمور انضباطی باشگاه گزارش داده شود .

ماده ٧٩

اگر کمیته انضباطی باشگاهی منتصب نشده باشد و یا وجود نداشته باشد، آنگاه مأ مور انضباطی باشگاه تمامی اختیارات، مسئولیتها و وظایف کمیته انضباطی را بعهده خواهد داشت. اگر باشگاهی، کمیته انضباطی باشگاهی ویا مأمور انضباطی باشگاهی نداشته باشد آنگاه کمیته  انضباطی فدراسیون چوگان مسئولیت آنرا بعهده خواهد گرفت.

ماده ٨٠

کمیته های انضباطی و مأمور انضباطی باشگاه اختیار دارند که برای هر گونه تخطی از” نظامنامه رفتار در مسابقه”  جریمه های زیر را اعمال گر دانند:

١)  نادیده گرفتن خطا.

٢)  دادن تذکر به افرادی که از” نظامنامه رفتار در مسابقه” تخطی می کنند.

٣)  اخراج افرادی که از” نظامنامه رفتار در مسابقه” تخطی کرده اند از چوکه های تمرینی برای مدت زمانی که به نظر لازم می آید.

۴)  اخراج افراد خاطی از مسابقات باشگاهی  محلی برای مدت زمانی که به نظر لازم می آید.

۵)  اخراج افراد خاطی از باشگاه هایی که عضو فدراسیون چوگان میباشند برای مدت زمان تعیین شده .

۶)  اخراج افراد خاطی از شرکت در چوکه های تمرینی برای مدت زمان نا محدود.

٧)  اخراج افراد خاطی از شرکت در مسابقات باشگاهی برای مدت زمان نامحدود.

٨)  اخراج افراد خاطی از از ورود به باشگاه های عضو فدراسیون چوگان برای مدت زمان نامحدود.

٩)  جریمه نقدی افراد خاطی به میزان مناسب.

١٠) توصیه به کمیته انضباطی فدراسیون چوگان برای اخراج افراد خاطی از شرکت در مسابقات، مسابقات دوره ای،  سمینارها ورویداد هایی که توسط فدراسیون چوگان برگزار می شود برای یک مدت مشخص.

١١) توصیه به کمیته انضباطی فدراسیون چوگان برای اخراج افراد خاطی از شرکت در مسابقات، مسابقات دوره ای،  سمینارها ورویداد هایی که توسط فدراسیون چوگان برگزار می شود برای یک مدت نا مشخص.

١٢)  توصیه به کمیته انضباطی فدراسیون چوگان برای  لغو عضویت بازیکن از فدراسیون چوگان برای مدت مشخص.

١٣) توصیه به کمیته انضباطی فدراسیون چوگان برای  لغو عضویت بازیکن از فدراسیون چوگان برای مدت نا مشخص.

ماده ٨١

اعتراض به تصمیمات کمیته انضباطی ویا مأمور انضباطی باشگاه،  به کمیته انضباطی فدراسیون چوگان ارجاع  داده می شود.

ماده ٨٢

معترضین فقط یکبار حق اعتراض به رأی یا تصمیمات اتخاذ شده توسط کمیته انضباطی ویا مأمور انضباطی باشگاه را دارند.

ماده ٨٣

زمان اعتراض به رأی کمیته انضباطی ویا مأمور انضباطی فقط پنج روز می باشد.

ماده ٨۴

تخطی از” نظامنامه رفتار در مسابقه” در سطح مسابقات فدراسیونی ویا بین المللی باید به کمیته انضباطی فدراسیون چوگان گزارش داده شود.

ماده ٨۵

فدراسیون چوگان حق صدور جریمه های زیر را برای تخطی از” نظامنامه رفتار در مسابقه” را دارد:

١)  نادیده گرفتن خطا.

٢)  دادن تذکر به افرادی که از” نظامنامه رفتار در مسابقه” تخطی می کنند.

٣)  اخراج افرادی که از نظامنامه رفتار در مسابقه تخطی کرده اند از چوکه های تمرینی برای مدت زمانی که به نظر لازم میآید.

۴)  اخراج افراد خاطی از مسابقات باشگاهی  محلی برای مدت زمانی که به نظر لازم می آید.

۵)  اخراج افراد خاطی از باشگاه هایی که عضو فدراسیون چوگان میباشند برای مدت زمان تعیین شده .

۶)  اخراج افراد خاطی از چوکه های تمرینی برای مدت زمان نا محدود.

٧)  اخراج افراد خاطی از شرکت در مسابقات باشگاهی برای مدت زمان نامحدود.

٨)  اخراج افراد خاطی از از ورود به باشگاه های عضو فدراسیون چوگان برای مدت زمان نامحدود.

٩)  جریمه نقدی افراد خاطی به میزان مناسب.

١٠) اخراج افراد خاطی از شرکت در مسابقات، مسابقات دوره ای، سمینارها ورویداد هایی که توسط فدراسیون چوگان برگزار می شود برای یک مدت مشخص.

١١) اخراج افراد خاطی از شرکت در مسابقات، مسابقات دوره ای، سمینارها ورویداد هایی که توسط فدراسیون چوگان برگزار می شود برای یک مدت نا مشخص.

١٢)  لغو عضویت بازیکن از فدراسیون چوگان برای مدت مشخص .

١٣)  لغو عضویت بازیکن از فدراسیون چوگان برای مدت نا محدود.

ماده ٨۶

حضور افراد متفرقه در جلسه کمیته انضباطی محلی الزامی نیست مگر اینکه کمیته انضباطی حضور افراد را لازم بداند. کمیته انضباطی فدراسیون چوگان در صورت لزوم می تواند یک نماینده را به جلسه کمیته انضباطی باشگاهی بفرستد.

ماده ٨٧

کمیته انضباطی فدراسیون چوگان باید از جلسه کمیته انضباطی محلی و یا از تصمیم  مأمور باشگاه مطلع گردد.

ماده ٨٨

درجلسه کمیته انضباطی فدراسیون به غیر از نماینده سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و اعضاء کمیته انضباطی فدراسیون چوگان حضور افراد الزامی نمی باشد مگر اینکه کمیته انضباطی صلاح بداند.

ماده ٨٩

تصمیماتی که کمیته انضباطی فدراسیون اتخاذ می کند نهایی بوده و هیچ اعتراضی بر آنها وارد نمی با شد.

بخش پنج

روشهای انضباطی

ماده ٩٠

این روش حاکم بر چهار چوب اعمال انضباطی مربوط به چوکه های باشگاهی و مسابقات باشگاهی می باشد:

١) گزارش تخطی از ” نظامنامه رفتار در مسابقه” مربوط به چوکه های باشگاهی و مسابقات باشگاهی  می تواند بطورکتبی توسط کمیته انضباطی باشگاه، مأمور انضباطی باشگاه، داوران سوار و نشسته، مسئولین کمیته برگزاری، مسئولین کمیته مسابقات، مسئولین باشگاه، مسئولین فدراسیون چوگان، میداندار و مربیان تیم به کمیته انضباطی و یا مأمور انضباطی باشگاه داده شود.

٢) هنگامیکه یک گزارش رسمی تخطی به کمیته انضباطی باشگاهی داده می شود، کمیته می بایست در رابطه با برگزار کردن جلسه ای در خصوص گزارش دریافتی، تصمیم بگیرد. حداقل ٣/٢ اعضاء کمیته انضباطی محلی باید موافق برگزاری جلسه باشند. جلسه باید به فاصله ده روز از زمان رأی گیری برگزار شود. ٣/٢ از اعضاء کمیته انضباطی باشگاه باید در جلسه حضور داشته باشند تا جلسه رسمی گردد. اگر به جای کمیته انضباطی باشگاه، مأمور انضباطی باشگاه حضور داشته باشد رأی گیری برای برگزاری جلسه واعلام رأی لزومی ندارد و مأمور انضباطی می تواند  با توجه به نظر خودش تصمیم بگیرد که خطا صورت گرفته است یا خیر.

٣) هنگامیکه کمیته انضباطی باشگاه تصمیمی مربوط به تخطی از” نظامنامه رفتار در مسابقه” اتخاذ کرد باید تصمیمش توسط اعضاء موافق کمیته انضباطی فدراسیون چوگان امضاء گردد. هرگونه تصمیمی که توسط کمیته انضباطی باشگاهی اتخاذ می شود باید به تصویب نصف بعلاوه یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه برسد. کمیته انضباطی باشگاهی بر طبق ماده ٨٠ می تواند مجازات تخطی از” نظامنامه رفتار در مسابقه” را تعیین کند. اگر بجای کمیته انضباطی باشگاهی مأمور انضباطی باشگاهیتصمیم گیری نماید دیگررأی گیری لازم نمی باشد. مأمور انضباطی بر طبق ماده ٨٠  می تواند  نسبت به تخطی از ” نظامنامه رفتار در مسابقه” تصمیم بگیرد. هنگامیکه مأمور انضباطی باشگاه تصمیمی را در مورد افراد خاطی اتخاذ کند نظرش را نوشته و آنرا امضاء می کند.

۴) رونوشت تصمیمات مأمور انضباطی باشگاه یا کمیته انضباطی باشگاه باید به افراد خاطی و کمیته انضباطی فدراسیون چوگان فرستاده شود. یک رونوشت از تصمیم  و نسخه اصلی آن باید توسط کمیته انضباطی باشگاه  ویا مأمور انضباطی باشگاه نگهداری شود.

ماده٩١

این روش چهار چوب حاکم بر اعتراض به تصمیمات کمیته انضباطی باشگاه می باشد:

١) فرد ویا افرادی که اعتراض به کمیته انضباطی و یا مأمور انضباطی باشگاه دارند باید اعتراض خود را بصورت کتبی نوشته همراه با کپی تصمیم گرفته شده در مورد آنها توسط کمیته انضباطی باشگاه و یا مأمور انضباطی باشگاه را به کمیته انضباطی فدراسیون چوگان بفرستند. معترضین باید در اعتراض کتبی خود به طور واضح به قسمت یا قسمتهایی از تصمیمات کمیته انضباطی و یا مأمور انضباطی باشگاه که به آن اعتراض دارند اشاره کنند در ضمن باید علت اعتراض خود را توضیح دهند.

٢) هنگامیکه اعتراض رسمی به کمیته انضباطی فدراسیون چوگان وارد شد باید تصمیم گیری در مورد برگزاری این جلسه گرفته شود. حداقل ٣/٢ از اعضاء کمیته باید موافق برگزاری جلسه باشند. برگزاری جلسه باید تا ده روز پس از موافقت در مورد آن صورت گیرد. ٣/٢ از اعضاء کمیته انضباطی فدراسیون چوگان برای رسمی شدن جلسه باید حضور داشته باشند.

٣) هنگامیکه کمیته انضباطی فدراسیون چوگان در مورد اعتراض تصمیم گیری کرد باید تصمیم خود را نوشته و اعضاء موافق آنرا امضاء کنند. تصمیم اتخاذ شده توسط کمیته انضباطی فدراسیون چوگان باید توسط نصف به علاوه یک نفر از  اعضاء تصویب گردد. کمیته انضباطی فدراسیون چوگان بنا به ماده ٨۵ می تواند تصمیم گیری کند، اعتراض را نادیده بگیرد، تصمیم قبلی را رد کند، تخفیف دهد، تشدید کند و یا به همان صورت اجرا نماید.

ماده ٩٢

این روش چهار چوب حاکم بر اعمال انضباطی مربوط به مسابقات بین المللی  وفدراسیونی که شامل بازیکنان و تیمهای ایرانی، سمینارها، مسابقات دوره ای و تمام رویداد های دیگر که توسط فدراسیون چوگان برگزار می گردد،  می باشد.

 ١)   گزارش تخطی از ” نظامنامه رفتار در مسابقه” مربوط به مسابقات بین المللی، مسابقات فدراسیونی که شامل بازیکنان تیمهای ایرانی، سمینارها، مسابقات دوره ای و تمام رویدادهای دیگر که توسط فدراسیون چوگان و باشگاه های عضو آن انجام میگیرد می تواند کتبی توسط کمیته انضباطی باشگاه، مأمور انضباطی باشگاه، داوران سوار ونشسته، مسئولین کمیته برگزاری، مسئولین کمیته مسابقات، مسئولین باشگاه، مسئولین فدراسیون چوگان، میداندارها و مربیان تیم به کمیته انضباطی و یا مأمور انضباطی باشگاه داده شود.

٢)  هنگامیکه یک گزارش رسمی تخطی از ” نظامنامه رفتار در مسابقه” به کمیته انضباطی فدراسیون چوگان داده می شود کمیته می بایست  تصمیم بگیرد که جلسه ای در رابطه با گزارش داده شده برگزار کند یا نه. حداقل ٣/٢ اعضاء کمیته انضباطی  فدراسیون چوگان باید موافق برگزاری جلسه باشند. جلسه باید به فاصله ده روز از زمان تصمیم گیری برگزار شود. ٣/٢ از اعضاء کمیته انضباطی فدراسیون چوگان باید در جلسه حضور داشته باشند تا جلسه رسمی گردد .

٣)  هنگامیکه کمیته انضباطی فدراسیون چوگان تصمیمی مربوط به تخطی از ” نظامنامه رفتار در مسابقه” اتخاذ کرد باید تصمیمش توسط اعضاء موافق کمیته انضباطی امضاء گردد. هرگونه تصمیمی که توسط کمیته انضباطی فدراسیون چوگان  اتخاذ می شود باید به تصویب نصف بعلاوه یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه برسد. کمیته انضباطی فدراسیون چوگان طبق ماده ٨۵ می تواند مجازات تخطی از ” نظامنامه رفتار در مسابقه” را تعیین کند.

۴)  رونوشت تصمیمات کمیته انضباطی فدراسیون چوگان باید به افراد خاطی  فرستاده شود یک رونوشت از تصمیم  و نسخه اصلی آن باید توسط کمیته انضباطی فدراسیون چوگان نگهداری شود.

بخش شش

نظامنامه رفتار در مسابقه

ماده ٩٣

هیچ بازیکنی نمی تواند از روی عمد ضربه ای بزند ویا بوسیله چوب خود تهدید به زدن  اسبی، و لو اسب خود،  بنماید.

ماده ٩۴

هیچ بازیکنی نمی تواند هیچ یک از افراد را در داخل وخارج میدان از روی عمد  بزند ویا تهدید کند.

ماده ٩۵

هیچ بازیکنی حق اعتراض به تصمیمات داوران سوار یا نشسته را بعد از تصمیم نهایی آنان  ندارد.

ماده ٩۶

هیچ بازیکنی حق ایجاد وقفه غیر مجاز در روند مسابقه را ندارد.

ماده ٩٧

هیچ بازیکنی حق بی احترامی وتوهین ویا تهدید دیگر بازیکنان، داوران سوار، داوران نشسته، مسئولین برگزاری، مسئولین باشگاه، مسئولین فدراسیون، افراد باشگاه وفدراسیون، وقت نگه دار، شماره انداز، تماشاچی ها، مربی ها ویا هر کدام از پرچم داران را ندارد.

ماده ٩٨

 هیچ بازیکنی نمی تواند مسابقه راقبل از اتمام آن ترک کند مگر آنکه او توسط داوران سوار یا نشسته اخراج شود.

ماده ٩٩

هیچ بازیکنی نمی تواند هیچ یک از بازیکنان، داوران سوار، داوران نشسته، اسبان، مسئولین برگزاری، مسئولین باشگاه، مسئولین فدراسیون، اشخاص فدراسیون وباشگاه،  شماره انداز،  وقت نگه دار،  تماشاچی ها،  مربی ها و هر کدام از پرچم داران را با اسب خود مجروح ویا تهدید به مجروحیت نماید.

ماده ١٠٠

هیچ بازیکنی نمی تواند صدای خود را بر روی داوران سوار، داوران نشسته، مسئولین باشگاه، مسئولین فدراسیون،  اشخاص فدراسیون وباشگاه،  شماره انداز،  وقت نگه دار،  تماشاچی،  مربی و هر کدام از پرچم داران بلند بکند.

ماده ١٠١

هیچ بازیکنی به جز میداندار حق صحبت با داور سوار را ندارد.

ماده ١٠٢

هیچ بازیکنی نمی تواند بی اندازه وبی محابا اسب خود را شلاق بزند.

ماده ١٠٣

هیچ بازیکنی نمی تواند به شکل فیزیکی  ضربه بزند و یا تهدید به ضر به  زدن بازیکنان، داوران سوار،  داوران نشسته، اسبان، مسئولین برگزاری، مسئولین باشگاه، مسئولین فدراسیون، اشخاص فدراسیون و باشگاه،  شماره انداز،  وقت نگه دار، تماشاچی ها، مربی ها و یا هر کدام از پرچم داران را بکن

کتاب شش

آیینامه کمیته فنی

بخش یک

تعاریف و اهداف

ماده ١٠۴

کمیته فنی فدراسیون چوگان که از این پس بعنوان کمیته فنی از آن یاد می شود، باستناد به ماده ١۶ اساسنامه فدراسیونهای ورزشهای آماتوری سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است .

ماده ١٠۵

هدف اصلی کمیته فنی ارتقاء کمی و کیفی ورزش چوگان درکشور می باشد.  تمامی فعالیتهای این کمیته باید با در نظر گرفتن هدف اصلی کمیته تحت نظارت رئیس فدراسیون انجام شود .

بخش دو

وظایف اصول کمیته

ماده ١٠۶

مسئولیتهای کمیته فنی به ترتیب زیر می باشد :

١)   تهیه کتب، فیلم های راهنما و مطالب مختلف برای تربیت اسب های چوگان.

٢)   تهیه کتب و فیلم های راهنما و مطالب مختلف در مورد تعلیم هنر جو.

٣)   تهیه کتب، فیلم های راهنما در مورد تاکتیک، استراتژی، برنامه ریزی و سوارکاری در چوگان.

۴)   برنامه ریزی، سازماندهی، اجرای کلاسها، سمینارهای مربیگری و تقویم سالانه، که  این برنامه ها باید توسط دبیر فدراسیون به رئیس فدراسیون ارائه شود.

۵)   تعیین مدرس برای کلاسهای مربیگری و سمینارها.

۶)   تهیه و ارائه طرح های کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت به رئیس فدراسیون و هیئت رئیسه برای پیشرفت سطوح کلی مربیگری.

٧)  همکاری با سایر کمیته ها در رسیدن به اهداف مورد نظر. طرحهای کمیته فنی یا بخشی از طرحها می تواند به عنوان یک طرح جامع همراه با دیگر طرحهای سایر کمیته های فدراسیون ارائه شود.

٨)   تعریف و اجرای جزئیات روش ارزیابی و درجه بندی مربیان.

٩)   تهیه راهنما و دستورالعمل ها برای چگونگی اجرای صحیح کلاسهای چوگان د رسطح باشگاهی.

١٠) همکاری با سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران جهت تولید و تهیه فیلم های آموزشی برای عموم مردم.

١١) انتخاب افراد برای تیمهای ملی آقایان، جوانان، بانوان و پیشکسوتان ایران .

١٢) انتخاب مدیران، مربیان و مدرسان مناسب برای تیمهای ذکر شده .

١٣) تهیه و ارائه طرحهای کاملی برای موفقیت تیم های ذکر شده در آینده.

ماده ١٠٧

اصول کمیته

  ١) اعضاء کمیته

  ٢) رئیس کمیته

ماده ١٠٨

اعضاء کمیته متشکل از رئیس کمیته عضویت، کمیته هندیکاپ، کمیته مسابقات وکمیته قوانین و داوری  می باشد.  دبیر فدراسیون می تواند اعضاء بیشتری را نیز برای تصویب به رئیس فدراسیون جهت عضویت در کمیته به مدت دو سال پیشنهاد کند .

تبصره)  تعداد اعضاء ‌کمیته باید فرد بوده و نباید کمتر از سه نفر باشد .

ماده ١٠٩

رئیس کمیته از میان اعضاء کمیته برگزیده شده و به دبیر فدراسیون معرفی می گردد وسپس این فرد به رئیس فدراسیون برای تأیید معرفی می شود .

ماده ١١٠

برگزاری جلسات کمیته به صورت ماهانه یا فصلی برای انجام فعالیتها و کنترل و ارزیابی مستمر تأثیرات برنامه های کمیته باید صورت گیرد. حضور٣/٢ اعضاء کمیته برای رسمی شدن جلسه کمیته الزامیست. صورتجلسه کمیته باید بصورت مکتوب نگهداری و به رئیس فدراسیون ارائه شود. تصمیمات کمیته باید به تصویب نصف بعلاوه یک نفر از اعضاء حاضر جهت صدور برسد همچنین  تصمیمات کمیته از طریق دبیر فدراسیون به رئیس فدراسیون جهت تأیید ارائه می شود.

 بخش سه

مقررات بودجه

ماده ١١١

 تمامی شهریه های جمع آوری شده می بایست به حساب فدراسیون واریز گردد.

ماده ١١٢

در صورت لزوم کمیته فنی می تواند بودجه سالانه خود را جهت تصویب به رئیس فدراسیون و هیئت رئیسه ارائه کند.

کتاب هفت

آیینامه کمیته دامپزشکی و اسبان

بخش یک

تعاریف و اهداف

ماد١١٣

کمیته دامپزشکی و اسبان  فدراسیون چوگان که از این پس به عنوان کمیته دامپزشکی واسبان ازآن یاد می شود،  با استناد به ماده ١۶ اساسنامه فدراسیونهای ورزشهای آماتوری در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ابران شکل گرفته است.

ماده١١۴ 

هدف اصلی کمیته داشتن آمار دقیق از تعداد اسبهای چوگان در ایران، بررسی سلامت کلی اسبهای چوگان در ایران و حفظ سلامتی اسبها درمسابقات چوگان می باشد. تمامی فعالیتهای این کمیته باید با درنظر گرفتن هدف اصلی کمیته تحت نظررئیس فدراسیون انجام شود.

بخش دو

وظایف واصول کمیته

ماده ١١۵

مسئولیت های کمیته به ترتیب زیر می باشد :

١)  تهیه مقررات دامپزشکی برای مسابقات و مراسم چوگان.

٢)  انتخاب دامپزشک ها برای شرکت در سمینارها و کنفرانس هایی که در مورد اسب و سلامتی اسب درداخل وخارج از کشور برگزار می شود.

٣)  داشتن آمار دقیقی ازتعداد اسبهای چوگان و آمار دقیقی از کاهش یا افزایش اسبهای چوگان در ایران.

۴)  همکاری با فدراسیون در رابطه با بیماریهای همه گیر مربوط به اسب و انتشار اطلاعیه در سراسر کشور در مورد بیماری همه گیر اسبها در هر کجا و هر موقع که نیاز باشد.

۵)  حمایت از فدراسیون چوگان و جامعه اسب سواری ایران درانجام هر گونه فعالیت لازم برای رسیدن به راه حلی مناسب برای ورود وخروج آسان اسبها از ایران به کشورهای دیگرو برعکس.

۶)  انجام تحقیقات و بررسی لازم مربوط به نژادهای اسب مناسب وموجود برای ورزش چوگان در ایران.

٧)  تهیه راهنما در مورد بازدید و ارزیابی سلامتی اسبهای چوگان قبل، طی و بعد از مسابقات.

ماده١١۶

اصول کمیته

١)  اعضاء کمیته

٢)  رئیس کمیته

ماده ١١٧

رئیس ‌کمیته به پیشنهاد دبیر و تصویب رئیس فدراسیون برای مدت دو سال انتخاب می شود.

تبصره)  تعداد اعضاء کمیته باید عدد فرد بوده و نباید کمتر از سه نفر باشد.

ماده ١١٨

رئیس کمیته، اعضاء کمیته را برگزیده و به دبیر فدراسیون معرفی میکند و سپس این افراد  به رئیس فدراسیون چوگان برای تأیید معرفی می گردند.

ماده ١١٩

کمیته می تواند در صورت نیاز در مورد اجرای فعالیتهای خود جلساتی برگزار کند.  برای رسمی شدن جلسه حضور ٣/٢ از اعضاء در جلسه الزامی است.  صورتجلسات کمیته باید ثبت گردد و به رئیس فدراسیون ارائه شود. تصمیمات کمیته باید مورد قبول نصف به اضافه یک نفر از اعضاء قرار گیرد .

تصمیمات کمیته دامپزشکی و اسبان برای تأیید توسط دبیر فدراسیون به رئیس فدراسیون ارائه میشود.

بخش سه

مقررات بودجه

ماده ١٢٠

تمامی شهریه های  جمع آوری شده بازیکنان می بایست به حساب  فدراسیون واریز گردد.

ماده ١٢١

در صورت لزوم کمیته دامپزشکی و اسبان چوگان می تواند بودجه سالانه خود را جهت تصویب به رئیس فدراسیون ارائه کند .

بخش چهار

دستورات دامپزشکی

ماده١٢٢

تمامی اسبان چوگان  که متعلق به اعضاء فدراسیون چوگان هستند باید توسط کمیته دامپزشکی و اسبان چوگان  در فدراسیون چوگان ثبت گردند.

ماده١٢٣

 کمیته دامپزشکی و اسبان  چوگان،  باید کارت شناسایی همراه با عکس  به تمامی اسبان چوگان  ثبت شده توسط کمیته اختصاص دهند.

ماده١٢۴

اسبان چوگان که در مسابقات رسمی فدراسیون چوگان بازی می کنند باید توسط کمیته دامپزشکی واسبان ثبت گردند. اسبانی که ثبت نشده باشند اجازه بازی نخواهند داشت.

ماده١٢۵

در تمامی مسابقات رسمی فدراسیون چوگان، کمیته دامپزشکی واسبان  چوگان باید یک” دامپزشک مسابقه” را به کمیته برگزاری جهت حضور معرفی کند.

ماده١٢۶

هر اسب چوگان  باید از نظر ایمنی و مناسب بودن برای بازی قبل از شروع هر مسابقه تأیید گردد. دامپزشک مسابقه وظیفه تأیید  را بعهده دارد.

ماده١٢٧

دامپزشک مسابقه اختیار و وظیفه دارد که از سلامت همه اسبان در حین بازی اطمینان حاصل کند.  سلامتی وتوانایی بازی اسبان چوگان باید بر اساس” مقررات دامپزشکی”،  کمیته دامپزشکی واسبان چوگان تأیید گردد.

بخش پنج

روشهای دامپزشکی

ماده١٢٨

اگر یک بازیکن گمان  کند که اسبش می لنگد یا وضعیت مناسب  برای بازی در مسابقه را دارا نیست او باید بلادرنگ میداندار تیم خود را در جریان قرار دهد ومیاندار نیز باید داور سوار را مطلع گرداند ودر خواست توقف مسابقه وآمدن  ” دامپزشک مسابقه” را برای معاینه  اسب مورد نظر را  بدهد.  میداندار باید نسبت به عدم سلامتی اسب اطمینان حاصل کند.  در خواست توقفی که معتبر نباشد وباعث گرفته شدن زمان بازی گردد  میتواند برای تیم خاطی به یک  خطای پنالتی منجر گردد،  مگر اینکه در خواست تیم مربوطه پس از به صدا در آمدن سوت داور یا توقف بازی صورت گرفته باشد .

ماده ١٢٩

اگر” دامپزشک مسابقه” گمان  کند که اسبی می لنگد یا وضعیت مناسب را برای بازی در مسابقه  دارا نیست او باید بلادرنگ داور نشسته  را در جریان قرار دهد و داور نشسته نیز  باید به  داور سوار اطلاع دهد ودر خواست توقف مسابقه وآمدن” دامپزشک مسابقه” را برای معاینه  اسب مورد نظر  بدهد . توصیه می شود که در خواست معاینه اسب پس از به صدا در آمدن سوت داور ویا توقف بازی انجام گیرد مگر اینکه” دامپزشک مسابقه” خطر را جدی تلقی کند.

بخش شش

مقررات دامپزشکی

ماده ١٣٠

هر اسبی که بطور واضح بلنگد ، مجروح باشد ویا به هر علتی خون ریزی داشته باشد، خسته باشد ویا به طور کلی در وضعیت فیزیکی مناسبی نباشد باید فوراً از بازی خارج شود واگر هنوز بازی آغاز نشده از حضور آن در مسابقه جلو گیری شود.

ماده ١٣١

استفاده از مچبند برای هر چهاردست و پای اسب الزامی است .

ماده ١٣٢

کیف” کمکهای اولیه دامپزشکی” باید در تمامی مسابقات فدراسیون چوگان  وجود داشته باشد.  این کیف باید شامل بانداژ، آتل ، اسپری بیحسی ، پنبه وچسب زخم باشد.

ماده١٣٣

همواره باید از کشتن اسب در میدان مسابقه خودداری کرد مگردر موارد خاص که دامپزشک مسابقه تشخیص بدهد هیچ راه دیگری برای رهایی اسب از جراحت وشکستگی وجود ندارد.  درغیر  این صورت اسب را برروی اسب کش گذاشته واز زمین خارج می کنند.

ماده١٣۴

در مواقع اضطراری کلیه بازیکنان باید به کمک اسب بشتابند. عدم انجام این عمل از سوی هر یک از بازیکنان به عنوان یک مورد انضباطی به کمیته انضباطی فدراسیون ارجاع داده خواهد شد.

ماده ١٣۵

گوینده باید فوراً در جریان اوضاع از طریق داوران سوار قرار گیرد تا مراتب را به اطلاع تماشاچیان برساند .

کتاب هشت

آیین نامه کمیته فرهنگی

بخش یک

تعاریف و اهداف

ماده ١٣۶

کمیته فرهنگی فدراسیون چوگان که از این پس به عنوان کمیته فرهنگی ازآن یاد می شود، با استناد به ماده ١۶ اساسنامه فدراسیون های ورزشهای آماتوری سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.

ماده ١٣٧

هدف اصلی کمیته ارتقاء آگاهی مردم در سراسر ایران و جهان در مورد ورزش چوگان به عنوان ورزشی که ایرانی الاصل است و تمامی فعالیتهای این کمیته باید با در نظر گرفتن هدف اصلی کمیته  زیر نظر فدراسیون انجام شود.

بخش دو

وظایف واصول کمیته

ماده١٣٨

مسئولیت های کمیته به ترتیب زیر است :

١) همکاری با دانشگاه ها،‌ مدارس،‌ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه های ملی و تحقیقات دانشمندان در زمینه تاریخچه چوگان در ایران و تأثیرات آن در فرهنگ و جامعه ایرانیان.

٢)  انتشار و گسترش مقالات، کتاب،  منابع،  مجلات،  سربرگ ها و تحقیقات در مورد وضعیت ورزش چوگان در جامعه،  تاریخ،  فرهنگ و هنرایرانیان.

٣)  ارتقاء ورزش چوگان درسطح جهان با در نظر گرفتن آن بعنوان یک  ورزش اصیل ایرانی.

ماده١٣٩

اصول کمیته

١)  اعضاء کمیته

٢)  رئیس کمیته

ماده ١۴٠

رئیس کمیته به پیشنهاد دبیر و تصویب رئیس فدراسیون برای مدت دو سال انتخاب می شود.

تبصره)  تعداد اعضاء کمیته باید عدد فرد باشد و نباید کمتر از سه نفر باشد.

ماده ١۴١

رئیس کمیته، اعضاء کمیته را برگزیده و به دبیر فدراسیون معرفی میکند و سپس این افراد  به رئیس فدراسیون چوگان برای تأیید معرفی می گردند.

ماده١۴٢  

کمیته فرهنگی می تواند در صورت نیاز در مورد اجراء فعالیتهای خود جلساتی رابرگزار کند.  برای رسمی شدن جلسه حضور ٣/٢ از اعضاء ‌در جلسه الزامی است.  صورتجلسات کمیته فرهنگی باید ثبت گردد و به رئیس فدراسیون ارائه شود.  تصمیمات کمیته باید مورد قبول نصف به اضافه یک نفر ازاعضاء حاضر قرار گیرد.

تصمیمات کمیته فرهنگی باید توسط دبیر فدراسیون به رئیس فدراسیون ارائه  شود.

بخش سه

مقررات بودجه

ماده ١۴٣

در صورت لزوم کمیته فرهنگی می تواند بودجه سالانه خود را جهت تصویب به  رئیس فدراسیون ارائه کند.

کتاب نه

قوانین میدان بزرگ

بخش یک

تیمها ، بازیکنان ، ذخیره ها ووسایل 

١- ١- تیمها وبازیکنان

١- تعداد بازیکنان یک تیم درتمامی مسابقات محدود به چهار نفر می باشد.

٢- بازیکنان باید مطابق قوانین و مقررات کشور میزبان واجد شرایط شرکت در مسابقه باشند.

٣- بازیکنان باید چوگان را در دست راست بگیرند.(راست دست باید باشند)

۴- هیچ یک از بازیکنان و یا داوران در صورت مصرف مواد مخدر، الکل و یا هر ماده دیگری که عملکرد شخص را تحت تأثیر قرار دهد حق شرکت در مسابقه را ندارند. طبق این قانون ، بازیکنان شرکت کننده در مسابقات به عنوان یک شرط ملزم به انجام آزمایشهای خون ، ادرار و یا هر آزمایش دیگری که کشور برگزار کننده صلاح بداند ، می باشند.

۵- جمع هندیکاپ هر تیم باید در محدوده  تعیین شده برای شرکت در مسابقه باشد.  تیمی که جمع هندیکاپش بالاتر یا               پائین تر از حدود از پیش تعیین شده باشد حق شرکت در مسابقه را ندارد.

۶- قوانین مربوط به هندیکاپ و شرکت در مسابقات ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشند واین قوانین باید در زمان شرکت در مسابقات آن کشور رعایت شوند.

٢-١- تعویض بازیکنان

١- تعویض و استفاده از بازیکنان ذخیره محدود به بازیکنان واجد شرایط طبق قوانین مسابقات است.  هر ترکیبی از ۴ بازیکن که معرفی شده اند می توانند مسابقه را شروع نمایند به شرط آنکه جمع هندیکاپ تیم خارج از حدود از پیش تعیین شده مسابقه نباشد و بازیکنان حداقل ٢۴ ساعت قبل از شروع مسابقه معرفی شده باشند.  هرگونه تغییرات درترکیب تیم به دلیل بیماری ، جراحت و غیره بایستی فوری به اطلاع کمیته مسابقات و تیم مقابل رسانده شود.

٢- تعویض بازیکن فقط درصورتی در حین بازی انجام می شود که یک بازیکن بیمار و یا مجروح شده باشد.  اگر بازیکنی بیمار ویا مجروح شود، هر بازیکن دیگر از تیم می تواند جایگزین وی شود به شرط آنکه هندیکاپ تیم از حدود از پیش تعیین شده مسابقه خارج نشود و بر طبق قوانین مسابقات باشد.

٣- هندیکاپ یک تیم در هر مسابقه جمع بالاترین هندیکاپ بازیکنان داخل زمین آن تیم در طول انجام مسابقه خواهد بود.

۴- برخی از قوانین مربوط به تغییرات هندیکاپ و تعویض بازیکنان ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشند و قوانین خاص هر کشور باید در زمان انجام مسابقه در آن کشور رعایت شوند.

٣- ١- وسایل بازیکنان

١) استفاده از مهمیز تیز،  سگک و یا پیچهای  برآمده بر روی چکمه و یا زانوبند مجازنمی باشد.

٢) بازیکنان باید از کلاه ایمنی دارای چانه بند استفاده نمایند.

٣) رنگ پیراهنهای هر تیم باید متفاوت باشد .  اگر از نظر داوران مسابقه و یا اعضاء کمیته برگزاری رنگهای دو تیم بسیار نزدیک و یا شبیه باشند به طوریکه تشخیص دو تیم را از یکدیگر مشکل سازد، تیم با هندیکاپ پائین تر بایست رنگ پیراهن خود را با یک رنگ مناسب تر عوض نماید.  اگر هندیکاپ دو تیم مساوی باشد، آنگاه تیمی که در دوره مسابقات و یا در لیگ در یک رده بندی پائین تر قرار گرفته است باید رنگ لباس خود را تغییر دهد.

۴) برخی از قوانین مربوط به وسایل مورد استفاده بازیکنان ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشند و قوانین خاص هر کشور باید درزمان انجام مسابقه در آن کشور رعایت شوند.

بخش دو

اسبها ، وسایل اسبها و سلامتی اسبها

١- ٢- اسبها

١)  اسب چوگان می تواند دارای هر قد و اندازه ای باشد.

٢)  از اسبی که از یک چشم نابینا است در بازی چوگان نمی توان استفاده کرد.

٣)  از اسبی که غیر قابل کنترل است و یا دارای عادت و یا خوی بدی است بطوریکه برای اسبها یا بازیکنان دیگرایجاد خطر نماید،  نمی توان استفاده  کرد.

۴)  یک اسب که برای یک تیم دریک دوره از مسابقه بازی می کند نمی تواند برای تیم دیگری در همان دوره بازی کند.

٢- ٢- وسایل اسبها

١)  محافظت از هر ۴ دست وپای اسب با مچ بند و یا بانداژ اجباری است.

٢)  چشم بند، پوزه بند و یا هر وسیله ای که مانع دید اسب چوگان شود مجاز نمی باشد.

٣)  استفاده از پیچ نعل مخصوص زمین چمن فقط در ۵/٢ سانتی متر انتهای نعل پای اسب مجاز می باشد.

۴)  استفاده از نعلهائی که دارای لبه خارجی ، سم باسمه ، پیچ تیز ، میخ تیز و یا برآمدگی هستند مجاز نمی باشد.

۵)  برخی از قوانین مربوط به وسایل اسبها ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشند و قوانین خاص هر کشور باید در زمان انجام مسابقه در آن کشور رعایت شوند.

 ٣- ٢- سلامتی اسبها

١)  بازیکنان موظف هستند تمامی نکات لازم را برای حفظ سلامتی اسبها رعایت نمایند.

٢)  هر اسبی که دچار خونریزی از دهان و یا هر عضو دیگری شود،  باید از بازی خارج گردد.

٣)  هر گاه اسبی زمین بخورد باید قبل از آنکه بازیکن دوباره سوار شود ازسلامت آن در حالت یورتمه اطمینان حاصل شود.

۴)  اسب لنگ باید از میدان خارج شود.

۵)  داوران سوار اجازه دارند هر اسبی رااز میدان بازی خارج کنند.

١)  برخی از قوانین مربوط به سلامتی اسبها ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشند و قوانین خاص هر کشور باید در زمان انجام مسابقه در آن کشور رعایت شوند.

بخش سوم

وظایف و اختیارات کمیته مسابقات ، داوران سوار ، داور نشسته ، داوران دروازه ،

وقت نگهدار ، نگهدارنده آمار گلها و دیگر مسئولان

١- ٣ – وظایف و اختیارات کمیته مسابقات

١)  دراکثر مسابقات ، کمیته مسابقات فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران ٣نفر یا بیشتر را که نسبت به نتیجه مسابقه ذینفع نمی باشند به عنوان کمیته مسابقات انتخاب می کنند. کمیته مسابقات مسئولیت اجرای مسابقه را دارد . اجرای مسابقات شامل تعیین داوران و مسئولان ، تهیه کلیه وسایلی که مسئولان برای مسابقه لازم دارند ،  برنامه ریزی مسابقات ، انجام قرعه کشی و پاسخ به سؤالات و حل اختلافاتی است که پیش می آید به غیر از زمانهایی که داوران مسابقه حضور دارند . تصمیمات کمیته مسابقات ، نهایی و هیچ تیمی نمی تواند با آنها مخالفت کند .

٢)  هیچکدام از تیمها نمی توانند تحت هیچ شرایطی با انتخاب داور بخصوصی مخالفت نمایند هیچکدام از تیمها نمی توانند با زمان و مکان برگزاری مسابقه مخالفت نمایند .

٣)   در صورتیکه بازی نیمی تیم کشور ایران و یک کشور خارجی باشد انتقادها و اعتراض ها نسبت به عملکرد کمیته مسابقات باید به فدراسیون بین المللی ( FIP ( فرستاده شود . اعتراض ها باید کتباً وبدون تأخیر ارسال شوند و برای بازیهای تیمهای داخل کشور نظر کمیته مسابقات نهایی است .

۴)  داوران سوار سئوالی که درباره یک بازیکن و با یک اسب  داشته باشند می توانند قبل و یا بعد از بازی از کمیته مسابقات بپرسند .

٢- ٣- داوران سوار و داور نشسته

١)  مسئول رعایت و اجرای قوانین در میدان، یک یا دو نفر داور سوار می باشند یا داوران سوار مسئول هستند که قوانین بازی رعایت و اجراشود . داوران باید سوار باشند تا بتوانند بازی را از نزدیک ملاحظه کنند. داور نشسته در منطقه وسط کنارزمین می ماند. کمیته مسابقات اگر صلاح بماند می تواند فقط از یک داور سوار استفاده کند. تمامی تصمیمات داور یا داوران سوار نهائی است. درصورتیکه دو داور با هم اختلاف نظر داشته باشند داورنشسته تصمیم می گیرد که نظر کدام داور باید اجراشود. در شرایطی که بعد از شنیدن نظریات پرچمداران ، داوران سوار در مورد یک گل با هم اختلاف نظر داشته باشند آنگاه داور نشسته گل را به نفع تیمی که دفاع انجام می داده خواهد گرفت .

٢)   مواردی که در این مقررات ذکر نشده باشد ، داوران سوار این اختیار را دارند که در آن مورد تصمیم بگیرند. اگر در چنین موردی داوران سوار باز هم اختلاف نظر داشته باشند ، تصمیم نهایی با دارو نشسته خواهد بود.

٣)  اختیارات داوران سوار از زمانی آغاز می شود که وارد میدان می شوند وبا خروج آنها از میدان خاتمه می یابد. در طی زمانی که داوران سوار درمیدان هستند، هر گونه تجاوز از قوانین یک خطا محسوب می شود و داوران سوار می توانند بازی را متوقف می کنند مگر آنکه توقف بازی و دادن خطا به ضرر تیمی باشد که خطا بر علیه اش انجام شده است که در این صورت می توانند به بازی ادامه دهند .

٣- ٣ – پرچمداران دروازه ها

١)  درمسابقات مهم پرچمدار برای هر دروازه انتخاب می شود که هر کدام بنا به درخواست داور سوار در مورد گل و یا هر مورد دیگر بازی در نزدیکی دروازه ها نظر خود را اظهار می نمایند اماتصمیم نهایی در مورد گلها و سایر موارد با داوران سوار می باشد.

٢)   هنگامیکه گوی از خط انتهایی زمین رد شود ، پرچمدار باید با اشاره خارج شدن گوی را اعلام نماید و سریع یک گوی تازه بر یک سطح هموارزمین بر روی خط نهایی قرار دهد در فاصله حداکثر ٣٠ سانتی از نقطه ای که گوی از خط نهای رد شده است البته گوی نباید نزدیکتر از فاصله ۴ فوت از دروازه ها و یا تخته های بغل زمین قرار بگیرد .

۴- ٣- وقت نگهدار ، نگهدارنده آمار گلها

در تمامی بازیها باید از یک وقت نگهدار و یک نگهدارنده آمار گلها استفاده شود . اختیارات مسئولین مذکور تابع تصمیمات داوران سوار میباشد .

۵-٣- دیگر مسئولان

برخی از قوانین مربوط به دیگر مسئولان و وسایل و اختیارات آنها ممکن است در ممالک مختلف متفاوت باشد و قوانین خاص هر مملکت باید د رزمان انجام مسابقه در آن مملکت رعایت شوند.

بخش چهارم

امکانات و وسایل مسابقه

١-۴ – میدان بازی

١)  طول یک میدان قانونی بازی ٣٠٠ یارد ( ٢٧٠ متر ) است. عرض یک میدان قانونی ٢٠٠ یارد ( ١٨٠ متر ) اگر تخته حاشیه نداشته باشد و چنانچه تخته حاشیه داشته باشد ٣٠٠ یارد ( ٢٧٠ متر ) طول و ١۶٠یارد معادل ١۴۶ متر عرض می باشد .

٢)   فاصله میان دو دروازه کمتر از ٢۵٠ یارد ( ٢٣٠ متر ) نمی تواند باشد و فاصله میان دو تیر دروازه ٨ یارد               ( ٣/٧ متر ) باید باشد . نقطه میانی بین دوتیردروازه باید بر روی خط میانی به موازات طول زمین قرار گیرد .

٣)   تیر دروازه ها باید ١٠ فوت ارتفاع ( ٣ متر ) داشته باشد و به اندازه ای سبک باشند که درصورت برخورد با یک اسب یا سوار سد معبر ننماید و به اسب یا سوار اجازه عبور بدهند .

۴)   تخته های اطراف طول میدان نباید بیش از ١١ اینچ ( ٢٨ سانتی متر ) ارتفاع داشته باشند.

٢-۴- اندازه گوی

اندازه قطر گوی ٣ الی ٣.۵ اینچ معادل ٧۶ تا ٨٩ میلیمتر می باشد و وزن گوی محدود به ۴.٢۵ اونس تا ۴.٧۵ اونس معادل (١٢٠ الی ١٣۵ گرم ) است .

٣-۴- حریم اطراف میدان بازی

١)  توصیه می شود که حریم میدان ١٠ یارد از خط کناره زمین و ٣٠ یارد از خط انتهایی زمین امتداد پیدا کند .

٢)  به حریم بازی هیچکس بغیر از بازیکنان  و داوران سوار نباید وارد گردند مگر آنکه یک نفربخواهد به یک بازیکن یک چوگان تازه بدهد. بازیکنی که در حین بازی به چوگان ، اسب و یا کمک دیگری از یک نفر خارج از زمین احتیاج دارد باید سوار به اسب تا خط کنار زمین و یا خط انتهای زمین خودش بیاید و آنچه که احتیاج دارد را تحویل بگیرد. کسی اجازه ورود به میدان بازی را برای کمک به بازیکن ندارد.

٣)  در حین بازی هیچ اسبی خارج از بازی اجازه ورود به حریم اطراف زمین را ندارد بغیر از اسبهایی که داوران سوار و یا بازیکنان از آنها استفاده می نمایند.

۴)  با هر حادثه و یا خطایی که در حریم اطراف میدان بازی رخ دهد مانند آنچه در خود میدان بازی رخ داده برخورد خواهد شد.

بخش پنجم

مدت مسابقات ، چوکه ها ،برنده بازیها ، گلها و هندیکاپها

١- ۵- مدت بازیها

مدت بازی  بطور استاندارد ۶ چوکه می باشد. کمیته مسابقات می تواند در مورد تعداد چوکه ها تصمیم بگیرد وتعداد آنها را تغییر دهد. بدون در نظر گرفتن وقت اضافه یک مسابقه نمی تواند بیش از ٨ چوکه داشته باشد. زمان استراحت بین چوکه ها به مدت ٣ دقیقه خواهد بود. اگر احتیاج به ادامه مسابقه در وقت اضافه باشد ، قبل از شروع اولین چوکه وقت اضافه ۵ دقیقه وقت استراحت خواهد بود. در مسابقاتی که شامل ۵ چوکه هستند وقت استراحت بعد از چوکه سوم و در مسابقاتی که شامل ٧ چوکه هستند وقت استراحت (هاف تایم) بعد از چوکه چهارم خواهد بود. بغیر از اوقات استراحت یاد شده بازی به طور پیوسته خواهد بود.

٢- ۵- مدت چوکه ها

١)  زنگ بازی باید یک دقیقه قبل از شروع هر چوکه به عنوان یک اخطار برای آماده شدن به صدادر بیاید. زنگ بازی باید دوباره در زمان شروع چوکه نیز به صدا در بیاید.

٢)  طول هر چوکه ٧ دقیقه می باشد. در پایان دقیقه   ۶.٣٠ وقت بازی هر چوکه باید زنگ به صدا در بیاید تا بازیکنان بدانند که فقط ٣٠ ثانیه به پایان چوکه باقی مانده است. در پایان ٧ دقیقه بازی چوکه ، یک شیپور و یا بوق باید به صدا درآید که پایان چوکه را اعلام می کند.

٣)  اگر در کمتر از ۵ ثانیه به پایان چوکه یک خطا صورت گرفت و داوران خطا را تأیید کردند ، آنگاه باید ۵ ثانیه به وقت چوکه اضافه شود.

۴)  اگر نتیجه بازی در پایان آخرین چوکه مساوی است ، آنگاه یک چوکه اضافه تحت شرایط مشابه به آنچه در قسمتهای قبل در این نسخه نوشته شده صورت می گیرد. اوقات استراحت بین چوکه ها دربند ١- ۵ توضیح داده شده است . اگر بازی منجر به یک چوکه اضافه دوم شود ، آنگاه فاصله بین دروازه ها از ٨ یارد به ١۶ یارد  ( ۶/١۴ متر) افزوده می شود ودروازه های تیمها باهم عوض می شود. اولین تیمی که در وقت اضافه گل بزند برنده مسابقه بحساب می آید.

۵)  تمامی چوکه ها در پایان ٧ دقیقه به پایان می رسند. اتمام چوکه هم با بوق وهم با سوت تأیید می شود . برای آنکه در مورد به صدا درآمدن بوق ابهامی پیش نیاید ، بازیکنان باید تا زمان شنیدن صدای سوت داور یا داوران سوار به بازی ادامه دهند.

٣-۵ ادامه و یا توقف وقت بازی توسط وقت نگهدار

١) فقط زمانی که داور سوت خود را به منظور توقف بازی به صدا درآورد ، زمان بازی متوقف می شود . اگر گوی از محدوده میدان بازی خارج شود و یا یک گل زده شود ، زمان بازی نگه داشته نمی شود مگر آنکه سوت داور سوار بصدا درآید .

٢) در زمان پرتاب گوی به منظور ادامه بازی ، ساعت ( در صورتیکه نگه داشته شده باشد ) زمانی شروع می شود که گوی از دست داور رها شود.

٣) در زمان زدن ضربه خطا و یا ضربه اوت (خارج ) به منظور ادامه بازی ، وقت بازی ( در صورتیکه نگه داشته شده باشد )  زمانی بازمی شود که گوی زده شود.

۴- ۵- برنده بازیها : گلها

١)  تیمی که گلهای بیشتری را زده ، برنده مسابقه محسوب می شود. در اینجا گلها شامل گلهای ناشی از ضربات خطا و تفاوت هندیکاپ نیز می باشد.

٢)  یک گل زمانی بحساب می آید که گوی از خط انتهای میدان و از میان دو تیر دروازه و یا امتداد عمودی خط داخلی تیر دروازه ها بگذرد. گوی باید به طور کامل از خط عقب میان دروازه ها رد شده باشد تا گل بحساب بیاید. اگر گوی بر روی خط انتهایی بایستد ، گل محسوب نمی شود . گویی که از روی تیر دروازه ها رد شود گل بحساب نمی آید زیرا گوی از میان امتداد خط داخلی تیر دروازه ها نگذشته است .

٣)  بازیها در کل یا قسمت به قسمت به صورت لیگ با حضورسه تیم یا بیشتر می توانند صورت بگیرند. اگر دوره مسابقات بشکل لیگ انجام شوند یک سیستم امتیازبندی که در آن برد ٢ امتیاز تساوی ١ امتیازبه حساب آیند ، در صورت تساوی از چوکه اضافه استفاده نمی شود . اگر در جدول امتیازبندی دو تیم امتیاز برابر داشته باشند ، تیمی برتر خواهد بود که در مسابقه بین دو تیم مورد نظر پیروز بوده باشد. اما اگر٣ تیم در جدول امتیاز مساوی داشته باشند ، آنگاه سیستم امتیاز با درنظر گرفتن فقط آن ٣ تیم مورد نظر مجدداً حساب می شود . در صورتیکه پس از دوباره حساب کردن امتیازات هنوز ٢ تیم امتیاز مساوی داشته باشند آنگاه تیمی که دردیدار میان دو تیم مورد نظر پیروز بوده است در جدول بالاتر قرار می گیرد. اما اگر پس از حساب دوباره امتیازات جدول هنوز ٣ تیم امتیاز مساوی داشته باشند آنگاه ترتیب اولویت بر اساس تفاضل گلها( گلهای زده منهای گلهای خورده که شامل گلهای ناشی از تفاوت هندیکاپ نیز می باشد ) در بازیهای میان  ٣ تیم به دست خواهد آمد. اگر پس از حساب کردن تفاضل گلها هنوز تساوی وجود دارد ، آنگاه اولویت فقط براساس گلهای زده شده خواهد بود. اگر پس از حساب تفاضل گلها هنوز تساوی برقرار است آنگاه کمیته مسابقات برنده را براساس    ١) مسابقه حذفی  ٢) هر گونه آزمون منصفانه دیگر ویا  ٣) انداختن سکه انتخاب خواهد نمود .

۴)  پس از اتمام مسابقه هیچگونه اعتراضی در مورد بودن ویا نبودن گلها ویا شمارش گلها پذیرفته نمی شود .

۵-۵ –حساب هندیکاپ

در تمامی مسابقاتی که با در نظر گرفتن هندیکاپ صورت می گیرند تفاضل هندیکاپ تیم با هندیکاپ بالاتر را تقسیم بر ۶ و ضربدر تعداد چوکه های بازی می نمایند و نتیجه حاصله به مجموع گل تیم با هندیکاپ پائین تر اضافه می شود تمامی کسرها و ممیزها به عنوان نصف گل بحساب می آیند اعتراض در مورد اشتباهات در حساب هندیکاپ و یا حساب گلهای واگذار شده بر اساس تفاضل هندیکاپ باید قبل از شروع بازی صورت بگیرند چنین اعتراضات بعد از شروع بازی غیر قابل قبول می باشند .

بخش ششم

 شروع ، توقف وادامه بازی

١- ۶ – گوی مرده

١) هر داور سوار یک سوت بهمراه خود خواهد داشت با به صدا درآوردن سوت ، بازی متوقف می شود وقتی که سوت به صدا در بیاید گوی مرده به حساب می آید زمانیکه گوی کرده به حساب آمده وقت بازی متوقف می شود باستثنای بند ٢-۶

٢)  اگر سوت برای خطا تقریباً همزمان با وقوع یک گل به صدا دربیاید آنگاه :

– اگر خطا توسط  تیم مهاجم انجام شده باشد گل قبول نیست و خطا به نفع تیم مدافع در نظر گرفته می شود .

– اگر خطا توسط تیم مهاجم انجام شده و سپس خطا رد شود گل قبول نیست .

– اگر خطا توسط تیم مدافع انجام شده چه خطا قبول و یا رد شود گل قبول است .

٣) اگر سوت خطا تقریباً همزمان با به بیرون رفتن گوی به خارج از پشت خط انتهایی به صدا در بیاید آنگاه خطا می شود و ضربه از بیرون زمین و یا یک خطا ی شماره ۶ صورت می گیرد.

٢- ۶- توقف بازی

بازی بطور پیوسته ادامه می یابد تا زمانیکه بازی وساعت ( وقت ) با سوت داور متوقف می شوند .

٣- ۶- شروع مسابقه

درشروع مسابقه دو تیم در وسط زمین به شکلی صف آرایی می نمایند که هر تیم در قسمت زمین خودش نسبت به خط میانی قرار بگیرد داور سوار گوی را از پائین به طور محکم در محدوده جدائی دو تیم پرتاب می کند فاصله داور سواریکه گوی راپرتاب می کند نباید از ۵ یارد کمتر باشد و بازیکنان باید تا زمانیکه گوی از دست داور خارج نشده ثابت بمانند.

۴- ۶- تعویض نیمه زمین

نیمه زمین بعد ازهر گل عوض می شود بغیر از مواردی که گل بشکل خطای شماره ١ زده شود. نیمه زمین در صورتیکه تا نیمه وقت هیچ گلی زده نشده ( در بازی ۵ یا ٧ چوکه ای بعد از چوکه سوم یا چهارم) ، بازی مجدداً از یک نقطه با در نظر گرفتن زمین شروع می شود بعد از هر گل بازی مجدداً از وسط زمین بر مطابق بند ٢-۶ شروع می شود. به بازیکنان وقت کافی داده می شود تا آنکه به وسط زمین با سرعت چهارنعل نرم در موقعیت های خود قرار بگیرند.

۵- ۶- صف کشیدن اشتباه

١) اگر داور سوار بدون غرض اجازه صف کشیدن اشتباه را بدهد مسئولیت آن بر عهده خودش خواهد بود اما اگر در پایان چوکه هیچ گلی زده نشده باشد آنگاه زمینها عوض می شود.

٢)  اگر یک بازیکن در سمت اشتباه صف قرار بگیرد او نمی تواند هیچ حرکتی انجام دهد تا زمانیکه در پشت سر یک هم تیمی خود قرار بگیرد.

۶- ۶- بازیکن مهاجم گوی را به خارج خط انتهایی می فرستند

١)  گوی باید بطور کامل از روی خط انتهایی رد شود تا آنکه بیرون محسوب شود.

٢) زمانیکه گوی به وسیله بازیکن تهاجمی از خط انتهایی به بیرون فرستاده شود ضربه بیرون از زمین به وسیله تیم مدافع از نقطه ای که گوی از آنجا به بیرون رفته زده خواهد شد اما باید توجه شود که گوی حداقل ۴ یارد از تخته ها و یا تیر دروازه ها فاصله داشته باشد. ضربه بیرون از زمین زمانی زده میشود که داور سوار دستور بازی را اعلام کند. در زمان زدن ضربه از بیرون زمین هیچ یک از تیم مهاجم نمی تواند در پشت بازیکن زننده ضربه قرار گیرد و باید حداقل ٣٠ یارد از جلو با او فاصله داشته باشد تا زمانیکه بازیکن زننده گوی را هنوز نزده ویا سعی زدن آن را نکرده . بازیکنان تیم مهاجم حق دارند در هر نقطه و به هر شکلی جاگیری نمایند.

٣)  بازیکنان باید فرصت کافی برای جاگیری داشته باشند .

۴) در صورتیکه تیم زننده ضربه بیرون از زمین گوی را بعد از اعلام بازی از طرف داور سوار فورا” نزند ویا ضربه را قبل از اعلام داور بزند آنگاه داور سوار سوت را به صدا در می آورد و گوی را از پائین در نقطه ای که گوی از خط انتها رد شده بود بین دو تیم با زاویه ٩٠ درجه خط پرتاب خواهد کرد . تیمی که بازی را متوقف کرده بود صف خود را در سمت نزدیکتر به دروازه خواهد کشید.

٧- ۶- بازیکن مدافع گوی را از خط عقب به بیرون از محدوده بازی بفرستد

اگر گوی از خط انتهایی به وسیله یکی از بازیکنان تیم مدافع به طور مستقیم ویا غیر مستقیم از روی یکی از اسبان تیم مدافع و یا از روی تخته ها یا تیر دروازه ها خارج شود داور خطای شماره ۶ بر علیه تیم مدافع اعلام می کند اگرگوی قبل از خروج به هر شیئ دیگری برخورد کند گوی بر طبق قانون ۶-۶ زده می شود.

٨- ۶- گوی از خط بغل زمین و یا تخته ها به خارج از زمین می رود

١)  گوی باید به طور کامل از روی خط بغل زمین و یا تخته ها رد شود تا آنگاه گوی خارج از زمین تلقی شود .

٢)   اگر گوی از روی خط  بغل زمین و یا تخته ها رد شود دارو سوار باید آنرا از پائین به طور محکم به داخل زمین پرتاب کند داور سوار باید گوی را بر روی یک خط مجازی که از نقطه ای که گوی از زمین خارج شده به موازات خط دروازه ها کشیده شود پرتاب کند بازیکنان هر تیم باید درسمت زمین خود نسبت به خط مذکوربایستند . هیچ بازیکنی نمی تواند از فاصله ۵ یارد به محل داور سوار در هنگام پرتاب گوی بایستد بازیکنان تا زمانیکه گوی هنوز از دست داور سوار خارج نشده باید ثابت بایستند باید به بازیکنان فرصت کافی داده شود تا اینکه برای پرتاب گوی صف بکشند ( قانون ۵-۶ )

٩- ۶-  شروع مجدد بازی وقتیکه گوی بیرون نرفته

اگر به هر دلیلی بازی بدون آنکه گوی از زمین خارج شود متوقف شود آنگاه بازی به ترتیب ذیل دوباره شروع می شود داروسوار در نقطه ای که گوی درهنگام توقف بازی بوده به سمت خط بغل زمین که به او نزدیکتر است می ایستد دارو نباید بیش از ٢٠ یارد به خط بغل زمین نزدیک باشد هر دو تیم در سمت زمین خود نسبت به خط موازی دروازه ها از داور به بغلهای میدان منتهی می شود می ایستد هیچ بازیکنی نمی تواند کمتر از فاصله ۵ یارد به محل داور سواردرهنگام پرتاب گوی بایستد داور سوار باید گوی را ازپائین بطور محکم به سمت خط بغل زمینی که به او نزدیکتر است پرتاب کند بازیکنان تا زمانیکه گوی هنوز از دست داور سوارخارج نشده باید ثابت بایستد . ( قانون ۵-۶ )

١٠- ۶ – شروع مجدد بازی بعد از پایان وقت بین چوکه

 برای شروع مجدد بازی بعد از پایان توقف بین چوکه بازی به طور عادی دوباره شروع می شود، چنانچه هیچگونه توقف بین چوکه وجود نداشته بسته به شرایط بازی بر طبق قوانین ٩و٧-۴-۶ اجرا می شود داورسوار برای حضور بازیکنی که دیر کرده اند نباید شروع چوکه را به توقف بیندازد.

١١- ۶- گوی خراب

اگر گوی خراب شود و یا آسیب ببیند و یا در داخل زمین کوبیده شود آنگاه داور سوار بازی را متوقف می سازد و آنرا با یک گوی تازه مطابق قانون ٩-۶ شروع می کند زمانیکه گوی خراب در موقعیتی قرار گرفته که به نفع هیچ یک از تیمها نیست بازی متوقف می شود و با یک گوی تازه مجدداً شروع می شود تا زمانیکه بازی هنوز متوقف نشده قسمت بزرگتر گوی خراب گوی بازی تلقی می شود اگر گوی در زمان زدن ضربه خطا بشکند و شکستن آن بر نتیجه ضربه خطا اثر بگذارد آنگاه ضربه خطا باید مجدداً با یک گوی تازه زده شود .

١٢- ۶- حمل کردن گوی

هیچ بازیکنی نمی تواند گوی را با دست بگیرد یا با پا بزند و یا بر گوی با چیزی غیر از چوگان ضربه وارد کند ، بازیکن  می تواند گوی را با هر جای بدنش بغیر از دستان باز متوقف سازد او نمی تواند گوی را حمل کند اگر گوی به شکلی به بدن بازیکن ، اسبش و یا وسایلش گیر بکند که امکان ندارد فوری انداخته و یا آزاد شود آنگاه داور سوار سوت را می زند و بازی را مطابق قانون ٩-۶ از نقطه ای که گوی ابتدا حمل شده مجدداً شروع می کند .

١٣- ۶ – وقتیکه بازی متوقف نشده

داور سوار اقتدار دارد که بازی را به دلیل خطا متوقف نسازد مخصوصا” اگر توقف به ضرر تیمی که خطا برعلیه آن انجام شده صورت بگیرد .

١۴- ۶- بازی ناتمام

مسابقه های که شروع شده باید تا رسیدن به یک نتیجه پایانی بازی شود مگر داور سوار مسابقه را به یک دلیل اجتناب ناپذیر مانند تاریکی و یا وضعیت هوا که مانع اتمام آن می شود متوقف سازد در این صورت مسابقه از نقطه ای که متوقف شده با ادامه بازی از همان وضعیت قبلی از نظر موقعیت گوی و نتیجه و چوکه در اولین فرصت مناسب با تصمیم کمیته مسابقات صورت می گیرد.

بخش هفتم

خط گوی

١-٧ – خط گوی ، مسیر گوی می باشد و یا خطی که در هر لحظه بوسیله گوی ایجاد می شود.

٢-٧-  زمانیکه خط گوی تغییر می کند در نتیجه حق تقدم تغییر خواهد کرد و باید به بازیکن وقت کافی داده شود تا از محدوده جدید بازیکن دیگر خارج شود.

٣-٧-  بازیکنی که دارد از مسیر حق تقدم خارج می شود نمی تواند هیچ بازی تهاجمی یا دفاعی را انجام دهد و باید مناسبترین راه را برای خارج شدن از محدوده جدید انتخاب کند.

۴-٧- اگر گوی در حال خارج شدن از روی خط ، گوی با اسب برخورد کند در این صورت بازی محسوب نمی گردد و خطا بحساب می آید .

بخش هشتم

حق تقدم

١-٨- در هر زمان از بازی حق تقدمی وجود خواهد داشت بین دو بازیکن یا بازیکن های بیشتری که در مجاورت گوی هستند با در نظر داشتن اینکه حق تقدم با بازیکنی است که در رأس قرار دارد و در مسیر خط گوی می راند.

٢-٨- حق تقدم این اجازه را به بازیکن می دهد که گوی را از طرف راست بدست بیاورد. ولی توجه کنید که مطابق بند ( ٩ – ٨ ) هیچ بازیکنی حق ندارد که گوی را مستقیماً در روبروی خود و یا در سمت چپ داشته باشد که بر اثر این کار حریف خود را به خطر بیندازد که می توانست بدون خطر چوگان طرف مقابل را بگیرد و یا اینکه می توانست گوی را بزند درصورتیکه بازیکن اصلی گوی را در طرف راست خود قرار می داد.

این ضمیمه اولویت دارد بر ضمیمه ٧ و ٨ ذکر شده در زیراین بند .

٣-٨-حق تقدم ها شبیه به هم نیستند و نباید با مسیر گوی اشتباه گردد مسیر گوی یک مرجع برای حق تقدم است و حق تقدم به طور اتوماتیک به زننده آخرگوی تعلق پیدا نمی کند.

۴-٨- هیچ بازیکنی اجازه ورود یا قطع کردن این حق تقدم را ندارد مگردر صورتیکه فاصله به حدی باشد که هیچ خطر برخورد یا به خطر انداختن بازیکن درگیر را نداشته باشد.

۵-٨- وقتی دو بازیکن در حال حرکت در یک جهت در روی مسیر خط گوی هستند یا در حال دنبال کردن گوی هستند یا به سوی گوی می روند و همزمان سعی در انجام بازی دارند حق تقدم با آنها خواهد بود تا نسبت به بازیکن دیگری که از اطراف می آید.

۶-٨- بازیکنی که گوی را دنبال می کند و نزدیکترین بازیکن به گوی است و کاملاً در مسیر گوی است و گوی را از طرف راست میزند حق تقدم دارد نسبت به بازیکن دیگر به جز دو

 بند ۵- ٨   .

٧-٨-  یک بازیکن در صورت داشتن شرایط زیر می تواند گوی را در سمت چپ خود داشته باشد:

١-٧- ٨  – یک تنه قانونی زده شده باشد. ( خارج کردن ازمسیربه طور قانونی انجام شده باشد )

٢-٧-٨ – حریف موازی و همسطح و یا تقریباً موازی و همسطح نسبت به آن بازیکن در حال حرکت باشد. بازیکنان را هنگامی همسطح می گویند که بخشی از اسب متناسب در کنار دیگری قرار گرفته باشد. اگر بازیکن حریف به سمت جلو به شکلی حرکت کند که بازیکن دیگری که نزدیکتر به خط گوی است دیگر با او همسطح نباشد در آن هنگام آن بازیکن باید خودش را سمت راست گوی قرار دهد که بازیکن حریف بتواند بازی سمت چپ خود را انجام دهد و دراین مورد به این بازیکن اجازه داده نمی شود که برای بازیکن حریف ایجاد خطر کند .

٣-٧-٨-در صورتیکه حریف به اندازه ای عقب باشد که بازیکن بتواند بازی خود را بدون خطر انجام دهد.

٨-٨- در بین دو بازیکن زمانیکه یکی به دنبال گوی می باشد و دیگری در حال رسیدن به گوی است .

١-٨-٨- بدون در نظر گرفتن زوایای مربوط به آنها بازیکنی که در حال تعقیب گوی است نسبت به حریفی که در حال برقراری ارتباط با گوی است حق تقدم دارد مگر اینکه حریف در مقابل گوی و رد خط مسیر گوی در سمت راست خود باشد و دقیقاً در خط مسیر گوی قرار گرفته باشد و یا خط گوی در فاصله ای قطع نشده است می باشد و یا خط گوی را در فاصله ای قطع نکرده باشد در جلوی بازیکنی که بدنبال گوی است که بدنبال گوی است که برای آن بازیکن ایجاد خطر کند حریفی که به این شکل می خواهد با گوی تماس برقرار کند حق تقدم دارد بر بازیکنی که  با زاویه بدنبال گوی است .

٢-٨-٨- وقتی گوی با اطمینان در طرف راست قرار گرفت بازیکنی که در مسیر گوی حرکت می کند حق تقدم دارد نسبت به بازیکنی که می خواهد با گوی مرتبط شود بازیکنی که می خواهد با گوی ارتباط برقرار کند فقط در صورتی که خط گوی در سمت راست او قرار داشته باشد در تمام مدت این بازی و بدون تجاوز کردن به حق تقدم بازیکن دیگر می تواند ارتباط با گوی برقرار کند.

٩-٨- بین دو بازیکن وقتی هر دو بدنبال گوی هستند هر دو به سراغ گوی می دوند .

١-٩-٨- بازیکنی که موازی یا با زاویه کمتر نسبت به مسیرگوی حرکت می کند حق تقدم دارد نسبت به حریفی که با زاویه بیشتری نسبت به خط گوی حرکت می کند .

٢-٩-٨- اگر مسیر گوی در سمت چپ هر دو بازیکن باشد و دو بازیکن همسطح حرکت نکنند بازیکنی که نزدیکتر به خط گوی می باشد باید با گوی از طرف راست خود بازی کند و به حریفش اجازه بازی از سمت چپ را بدهد.

٣-٩-٨- در موارد بسیار نادری که دو بازیکن در طرف مخالف گوی باشند و هر دو با دو زاویه دقیقاً مساوی به طرف گوی حرکت می کنند تا زمانیکه زاویه یکی از بازیکن ها کمتر شود نسبت به خط گوی و نسبت به بازیکن دیگر دز این صورت حق تقدم دارد .

بخش نهم

٩- کشیدن اسب  ( توقف کردن )

١-٩- هیچ بازیکنی نمی تواند در مسیر حق تقدم اسب خود را بکشد یا توقف کند حتی اگر کمترین خطر برخورد با بازیکن های دیگر داشته باشند که حق تقدم به آن مسیر را دارند .

٢-٩- یک بازیکن می تواند سرعتش را کم کند و با گوی با سرعت کمتر بازی بکند در صورتیکه بازیکنان دیگرکه در مسیر حق تقدم حرکت می کند وقت داشته باشد که سرعت خود را تنظیم نماید و هیچ خطر برخوردی نداشته باشد.

٣-٩- اگر بازیکنی با احتیاط وارد حق تقدم شود و اسب خود را نکشد بازیکن مخالف نباید اسب خود را به روی آن بازیکن از سمت عقب براند و باید گوی را از طرف چپ اسب خود برند.

١-۴-٩- یک بازیکن در موقیت داشتن گوی درحق تقدم و بازیکن مخالف در حالت انجام بازی دفاعی حق ایستادن و یا کم کردن سرعت اسب را ندارد. اگر بازیکنی سرعت اسب خود را کم نماید و به حالت راه رفتن برساند و یا بایستد داور باید در سوت خود دمیده و گوی از نزدیکترین نقطه به دیواره کناره یا خط کناره از جائیکه بازی متوقف شده است به داخل پرتاب کند .

٢-۴-٩- اگر بازیکنی  در حال حمله با خطا متوقف شود ( خطا بر روی حق تقدم ) از آن بازیکن  گرفته خواهد شد و با زدن جریمه مناسب علیه خطاکار بازی ادامه پیدا خواهد کرد .

بخش دهم

سوارکاری خطرناک

١-١٠- بازیکن حق ندارد بگونه ای سواری کند که باعث خطر برای اسب ، بازیکن دیگر یا داور بازی شود و یا سلامت اسب خود را به خطر اندازد . هنگام تنه زدن سرعت اسب بازیکن باید با سرعت اسب حریفش مساوی باشد و تمام تنه زدن ها باید شانه به شانه باشد.

خصوصاً یک بازیکن اجازه ندارد که :

١-١-١٠-  به بازیکنی دیگربا زاویه زیاد تنه بزند.

٢-١-١٠- به بازیکن دیگر با سرعتی که هماهنگ با سرعت آن بازیکن نیست تنه بزند .

٣-١-١٠-  با اسب خود عقب تر از زین اسب حریف به حریف تنه بزند.

۴-١-١٠-  حریف خود را در مسیر حق تقدم بازیکن دیگری در فاصله ناامن براند.

۵-١-١٠- به حریف تنه بزند در حالیکه یکی از هم تیمهای خودش در حال تنه زدن به آن بازیکن است ( ساندویچ ) با این حال گرفتن چوب حریف یا زدن به چوب حریف درحالیکه یار خودی در حال تنه زدن به آن بازیکن است خطا نخواهد بود .

۶-١-١٠- ادامه به تنه زدن حریف و خارج کردن آن بازیکن از روی خط گل که باعث ایجاد خطر برای پرچمدار گل باشد .

٧-١-١٠-  راندن اسب خود پشت اسب حریف هنگام زدن ضربه به عقب توسط بازیکن دیگر.

٨-١-١٠-  راندن اسب خود به روی گوی از عقب اسب دیگر و به روی ضربه حریف در حال ضربه زدن کامل به جلو .

٩-١-١٠- استفاده از اسب خود برای خراب کردن ضربه زدن حریف ، بوسیله راندن اسب خود به روی گوی در حالیکه بازیکن در حال پائین آوردن چوب خود برای ضربه زدن کامل است .

١٠-١-١٠ مارپیچ رفتن جلوی بازیکن دیگرکه باعث جلوگیری از پیشرفت آن بازیکن در مسیر حق تقدم خود خواهد شد یا اینکه باعث شود که سرعت اسب خود را کم کند یا باعث افتادن آن بازیکن شود .

١١-١-١٠- کشیدن اسب در مسیر یا جلوی دستان اسب چه درجلو یا عقب ، به نحوی که ایجاد خطر نماید و باعث افتادن هر کدام از اسبها شود.

١٢-١-١٠- اگر بازیکنی به طریقی به طرف حریف خود براند که باعث ناراحتی حریف خود شود و باعث شود که حریف اسب خود را بکشد یا ضربه خود را از دست دهد حتی اگر درصورتیکه خطا هم انجام نشده باشد جریمه خواهد شد مانند اینکه خطا اتفاق افتاده باشد.

بخش یازدهم

استفاده از شلاق و مهمیز

 ١-١١- شلاق و مهمیز در صورتیکه احتیاج نباشد نباید استفاده شود و یا بیش از حد استفاده گردد و اسب را نباید بدون دلیل شلاق زد .

٢-١١- باشگاه و داور باید مطمئن باشند مگر در حالتهای خاص شلاق نباید برای زدن اسب در زمین بازی استفاده شود و فقط صورتیکه گوی در حالت بازی قرار دارد می توانند از شلاق استفاده شود در غیراینصورت حق استفاده از شلاق را ندارند .

٣-١١- اگر بازیکنی اسب خود را در زمین بی جهت بزند بعد از اینکه داور سواره وارد زمین بازی شده باشد و قبل از اینکه گوی در جریان بازی قرار گرفته باشد ، داور باید بازی را با خطای شماره ب -۵ شروع کند

۴-١١- یک بازیکن حق ندارد بازیکن دیگر یا اسب بازیکن دیگری را با شلاق بزند و در صورت انجام خطا محسوب  می شود .

بخش دوازدهم

خشونت یا بازی نا جوانمردانه

١-١٢-  هیچ بازیکنی اجازه ضربه زدن یا فشار دادن با سر ، دست ، ساق دست یا آرنج را ندارد ولی بازیکن ها می توانند با شانه جمع شده به بازیکن حریف تنه بزنند .

٢-١٢- هیچ بازیکنی حق ندارد  عمل فیزیکی علیه بازیکنان دیگر یا اسب خود یا اسب دیگری انجام دهد .

٣-١٢-  اگر بازیکنی به طور عمد ضربه ای به بازیکن دیگر یا اسب بازیکن دیگر توسط دست یا چوگان خود وارد کند ، آن بازیکن درمدت باقیمانده از بازی اخراج خواهد شد، بدون اینکه هیچ جایگزینی مطابق با خطای شماره ١٠ داشته باشد و این اتفاق به کمیته انضباطی توسط داور گزارش خواهد شد .

بخش سیزده

استفاده نادرست از چوگان

١-١٣- هیچ بازیکنی اجازه گرفتن چوگان حریف خود را ندارد مگر اینکه در همان طرفی باشد که چوگان بازیکن حریف است و در مسیر گوی یا با قرار داشتن کامل در خط گوی  و پشت حریف و چوگانش نباید بالا و در زیر بدن باشد یا در جلوی دستان اسب حریف همچنین هیچ بازیکنی حق ندارد چوگان حریف را بگیرد یا بزند مگر در صورتیکه تمام چوگان حریف پائین تر از شانه حریف باشد . چوگان کسی را نمی توان گرفت یا ضربه زد مگر اینکه حریف در حالت ضربه زدن به گوی باشد.

٢-١٣- هیچ چوگان بازی نمی تواند به طور آنی چوگان خود را برای زدن گوی از رو و یا زیر اسب حریف عبور دهد و همچنین نمی تواند در بین دست و پاهای اسب حریف ضربه زند.

٣-١٣- هیچ چوگان بازی نمی تواند به طور عمدی با چوگان خود به چوگان باز دیگر ، اسب خود ویا اسب چوگان باز دیگر ضربه وارد کند.

۴-١٣- هیچ چوگان بازی اجازه ندارد از چوگان خود به طور خطرناک استفاده کند و یا آنرا طوری بگیرد که باعث درگیری با حریف ویا اسبش گردد و موارد آن به شرح ذیل است :

١-۴-١٣- در زمان ” پرتاب و گوی ” و یا در حین بازی ، چوگان باز با زدن ضربه کامل به گوی باعث ایجاد خطر برای چوگان بازان و یا اسبهای دیگر شود.

٢-۴-١٣- ضربه زدن به گویی که در هوا در حال حرکت است به گونه ای که این ضربه برای چوگان بازان دیگر و اسبهای دیگر ایجاد خطر نماید.

٣-۴-١٣- زدن ضربه کامل بطوری که چوب از زیر گردن اسب عبور نماید و بدین ترتیب برای حریف یا اسب دیگری که در کنار چوگان باز در حال حرکت است ایجاد خطر نماید. ( ضربه زیر گردن )

۴-۴-١٣- ضربه زدن به چوب چوگان باز دیگر به شکلی باعث ایجاد مصدومیت یا جراحت در وی و یا اسبش گردد.

۵-۴-١٣- ضربه زدن به گوی بعد از به صدا در آمدن سوت.

۶-۴-١٣- هلی کوپتر کردن یا چرخاندن چوگان به طور کامل.

بخش چهارده

افتادن یا خراب شدن وسایل 

افتادن  کلاه :

١-١۴ اگر کلاه هر یک از چوگان بازان در حین بازی بیافتد داور در اولین فرصتی که به نفع هیچ یک از دو تیم نباشد در سوت خود دمیده و بازی را متوقف خواهد کرد.

٢-١۴- زمانی که زین یا  ” دست جلو” شکسته و یا پاره شود:

١-٢-١۴- اگر این حادثه باعث به خطر افتادن چوگان باز یا اسب شود بازی فوراً متوقف خواهد شد. موارد خطر عبارتند از :

       ١-١-٢-١۴- پاره شدن تنگ.

       ٢-١-٢-١۴- پاره شدن تعلیمی.

       ٣-١-٢-١۴- پاره شدن ” دست جلو ” اگر تنها یک ” دست جلو ” باشد.

       ۴-١-٢-١۴- شکستن یا شل شدن دهانه.

       ۵-١-٢-١۴- بازشدن مچ بند یا پا بند.

٢-٢-١۴- در موارد زیر بازی نباید فورا” متوقف شود ، بلکه توقف بازی زمانی صورت می گیرد که نفعی برای هیچ یک از دو تیم ایجاد نکند.

 ١-٢-٢-١۴-  افتادن یا پاره شدن چرم رکاب یا آهن رکاب.

 ٢-٢-٢-١۴-  باز شدن یا پاره شدن زنجیر هویزه .

 ٣-٢-٢-١۴- افتادن مچ بند یا چکمه .

٣-١۴- هنگامی که بازیکن برای تعویض تجهیزات به بیرون از میدان می رود می تواند اسب خود را نیز تعویض نماید.

بخش پانزدهم

وقوع حادثه یا مجروح شدن چوگان باز یا اسب

١-١۵- اگر اسبی رو برود یا لنگش پیدا کند  و یا امکان مجروح شدن آن باشد ، داور سوار فوراً بازی را متوقف خواهد کرد.

٢-١۵- اگر نعل اسبی بیافتد ، در اولین فرصتی که بازی متوقف شود می توان به آن بازیکن اجازه داد تا اسب خود را تعویض نماید.

٣-١۵-  اگر بازیکنی از اسب خود بیافتد ، داور سوار بازی را متوقف نخواهد کرد تا زمانی که گوی در موقعیتی قرارگیرد که برای هیچ یک از دو تیم نفعی ایجاد نکند یا اینکه داور بر این عقیده باشد که بازیکن مجروح شده یا درموقعیتی است که امکان مجروح شدن برای وی وجود دارد. آنچه افتادن محسوب می شود بستگی به نظر داور سوار دارد .

۴-١۵-  چوگان بازی که از اسب پایین آمده است به هیچ شکلی نمی تواند در بازی مداخله کند.

۵-١۵-  هنگامی که بازی طبق قوانین فصلهای ١۴ یا  ١۵ متوقف شده ، داور سوار طبق قانون ٩-۶ و زمانی که چوگان باز مورد نظر آماده شروع مجدد بازی باشد ، بازی را آغاز خواهد کرد. داور سوار هیچگاه منتظر چوگان بازی که حضور ندارد نخواهد شد.

۶-١۵- اگر چوگان بازی مجروح شود ، ١۵ دقیقه فرصت دارد تا به بازی باز گردد ، اما اگر پس از ١۵قیقه نیز قادر به ادامه بازی نباشد ، بازی با ورود یک چوگان باز ذخیره به جای وی ادامه خواهد یافت. حال اگر نهایتاً چوگان باز مجروح شده پس از بهبودی بخواهد به میدان باز گردد ، می تواند با چوگان بازی که بجای وی به بازی رفته جای خود را تعویض نماید ، اما در این حال طبق قوانین ٢-١ هندیکاپ بالاتر مورد محاسبه قرار می گیرد .

٧-١۵- اگر یک بازیکن به علت خطایی که بر روی وی انجام شده قادر به ادامه بازی نباشد و هیچ چوگان باز ذخیره ای نیز وجود نداشته باشد تا جایگزین او شود ، آنگاه داور سوار می تواند یک چوگان باز را از تیم خطا کار کنار بگذارد. بازیکنی که در این حال از بازی بیرون می رود باید هندیکاپش نزدیکترین به هندیکاپ بازیکن مصدوم یا از کار افتاده باشد. حال اگر بازیکن از کار افتاده هندیکاپش برابر یا بالاتر از اعضای تیم مقابل باشد آنگاه میدان دار تیمی که بر روی آن خطا صورت گرفته یکی از بازیکنان تیم مقابل را جهت خروج از بازی انتخاب می نماید . در این مورد بازی ادامه می یابد و هیچ تغییر هندیکاپی نیز ایجاد نخواهد شد و چنانچه تیمی که خطا کرده نخواهد به بازی ادامه دهد ، در آن صورت آن تیم بازی را ترک خواهد کرد. ( به خطای شماره ١٠ مراجعه شود.)

بخش شانزدهم

جریمه ها (پنالتی ها)

١-١۶-  بازی ناجوانمردانه و خطرناک درجات وسطوح مختلفی دارد که نادیده گرفتن آنها به نفع تیم خطا کار خواهد شد. تصمیم اینکه آیا برای یک خطا باید جریمه داده شود یا خیر ، به عهده داوران سوار خواهد بود و تنها در صورتی به داور نشسته ارجاع داده می شود که داوران سوار با هم توافق نظر نداشته باشند.

٢-١۶-  برخی خطاهای شخصی که رفتارهای غیر ورزشی را شامل می شود عبارتند از :

        – بی احترامی نسبت به مسئولین.

        – بحث و مجادله با داوران سوار یا دیگر مسئولان.

        – خطا کردن یا اهانت کلامی به هر یک از افراد حاضر در میدان.

        – تحریک دیگران به انجام خطا با بکار بردن چوگان و یا استفاده از کلام نامربوط.

 در صورتیکه خطاهای ذکر شده  صورت گیرند ، حداقل مجازات به شرح ذیل است :

        – پنالتی برای اولین خطا.

         – یک پنالتی جدی دیگر اگر پیش از آن نیز یک پنالتی به تیم مقابل داده شده باشد .

         – پنالتی ١-١٠ و اخراج بازیکن خاطی تا پایان چوکه .

         – پنالتی ٢-١٠ و محروم شدن بازیکن خاطی از ادامه بازی.

         برای داوران سوار ، اعمال پنالتی های ١-١٠و٢-١٠ در واکنش به انجام خطا برای اولین بار ، منعی وجود ندارد.

٣-١۶- اگر به نظر داور سوار ، یک چوگان باز خطای خطرناک یا عمدی در زمان به ثمر رسیدن گل انجام دهد تا از ورود گوی به دروازه جلوگیری کند ، یک گل ( پنالتی شماره ١) به تیم مقابل داده خواهد شد.

بخش هفدهم

زدن پنالتی

١-١٧- وقتی تیمی قرار است پنالتی های شماره ٢-۴-۶ یا ١-۵ را در فاصله خط ۶٠ یارد بزند ، زننده ضربه و اعضای تیم او ، پس از به انجام رسیدن اولین ضربه ، نباید بیش از یک نیم ضربه به گوی بزند و همچنین نباید طوری به گوی ضربه وارد کند که داور سوار آنرا یک ضربه خطرناک بشمار آورد . این حالت تا زمانی است که یکی از اعضای تیم مقابل به گوی ضربه زده یا صوت داور به صدا در آید.

٢-١٧-  کاشتن گوی : کاشتن  گوی در یک نقطه مشخص در بازی مجاز نمی باشد . تنها چوگان باز می تواند یک بار گوی را در مکان مشخصی کاشته و سپس به آن ضربه بزند یعنی زمانی که داوران سوار اعلام شروع بازی را می نمایند ، تغییر جای گوی مجاز نیست.

٣-١٧-  در تمامی ضربات آزاد زمانی که ضربه به گوی وارد می شود ، حال چوب به گوی بخورد یا نخورد ، گوی در بازی محسوب می شود. چوگان باز باید در همان دفعه اول ضربه خود را به گوی وارد و یا دورخیز زیاد نماید.

۴-١٧-  اصطلاح ” پشت گوی ” بدین معنی است که چوگان باز بر خطی که موازی خط عقب است قرار می گیرد و در مسیری که قرار است ضربه پنالتی از نقطه زده شود حرکت خواهد کرد.در این حالت هر گونه اقدام دفاعی از سوی مدافع تیم حریف یعنی نزدیک شدن به بازیکن حمله کننده از پشت آن خط موجب اعلام خطا خواهد شد.

۵-١٧- تنها تغییری که در خصوص قانون ١-١٧ ممکن است صورت گیرد :

      – زمانی است که پنالتی های ٢و٣ گرفته می شود واین پنالتی طبق قوانین کشور مربوطه می تواند دفاع داشته باشد .

بخش هیجدهم

پنالتی های مخصوص 

١-١٨-  پنالتی ١- پنالتی گل

       ١-١-١٨-  به تیمی که مورد خطا قرار گرفته ، یک گل اضافه می شود .

       ٢-١-١٨-  بازی باید از نقطه ای به فاصله ١٠ یارد از میاته دروازه تیم خطا کننده و طبق قانون ٩-۶ آغاز شود ؛ خطوط عقب نباید تغییر کنند.

٢-١٨-  پنالتی ٢- ضربه از فاصله ٣٠ یارد

 ١-٢-١٨-  یک ضربه آزاد به گوی از نقطه ای به فاصله ٣٠ یارد به طرف دروازه تیم خطاکار زده می شود است به صورتیکه زننده ضربه مقابل خط میانی دروازه قرار گیرد و یا اگر بخواهد می تواند از نقطه ای که خطا درآنجا صورت گرفته این ضربه را بزند.( تصمیم این مسئله به عهده میدان دار تیمی خواهد بود که مورد خطا قرار گرفته است.) بازیکنان تیم خطا کارباید پشت خط انتهای میدان قرار گیرند و نمی توانند بین دو تیرک دروازه جای گیری کنند. همچنین نمی توانند مقابل ضربه پنالتی حرکتی انجام دهند که باعث تغییر مسیر گوی شود . هیچ یک از بازیکنان تیمی که مورد خطا قرار گرفته نباید در زمان وارد شدن ضربه به گوی فاصله کمتری با خط دروازه یا خط عقب نسبت به فاصله گوی با این خطوط داشته باشند. تیمی که قرار است ضربه خطا را بزند، تنها یک بار میتواند به گوی ضربه وارد کند ، که چنانچه گوی از خط انتهایی عبور نکند به تیم مدافع ، یک ضربه آزاد داده می شود که می توانند آنرا از نقطه ای که گوی می ایستد بزنند.) ١-۵-١٨) ؛ اگر آن نقطه در فاصله ۴ یاردی یکی از دیرک های دروازه باشد آنگاه گوی را باید در نقطه ۴ یاردی آن تیرک که به گوی نزدیکتر است قرار داد تا ضربه آزاد توسط یکی از مدافعین زده شود. چنانچه میدان دار تیمی که بر روی آن خطا صورت گرفته برای زدن ضربه از نقطه ای که خطا در آن انجام  شده ، انتخاب شود ، هیچ یک از بازیکنان تیم مقابل نمی توانند در فاصله ٣٠ یاردی از گوی قرار گیرند و همچنین نباید از میان دو تیرک دروازه خارج شوند.

 ٢-٢-١٨-  وقتی یک خطای فنی و همچنین پنالتی ٢ گرفته می شود اگر گل به ثمر برسد بازی باید با ضربه (١-۵- ٨ ) آغاز شود ؛ و اگر وارد دروازه نشود یک پنالتی ٢ دیگر باید به علت خطای فنی به تیمی که مورد خطا قرار گرفته داده شود.

٣-١٨-  پنالتی ٣ – ضربه از نقطه ۴٠ یاردی

١-٣-١٨- یک ضربه آزاد از نقطه ۴٠ یاردی بطرف دروازه تیمی که خطا انجام داده باید زده شود.

تمام اعضای تیم خطا کار باید پشت خط عقب قرار گیرند تا زمانی که به گوی ضربه زده شود، اما نباید بین دو تیرک دروازه جای گیری کنند. همچنین هیچ یک از بازیکنان تیم خطا کننده نمیتوانند زمانی که بازی به جریان می افتد از میان دو تیرک دروازه عبور کنند. در این حال هیچ یک ازاعضای تیمی که خطا بر روی آن انجام شده نیز نباید در زمان زدن ضربه فاصله ای نزدیکتر از گوی نسبت به خط دروازه یا خط انتهایی میدان داشته باشند.

٢-٣-١٨- در زدن پنالتی ٣ اگر بنا به نظر داور سوار ضربه ای منجر به گل می شده اما به علت عبوریکی از بازیکنان تیم خاطی از میان تیرکهای دروازه یا عبور وی از خط پشتی قبل از انجام ضربه ، باعث به ثمر نرسیدن این گل شده باشد ، یک گل به نفع تیمی که خطا بر روی آن انجام شده محاسبه می گردد. در این حال چنانچه بازیکن خاطی در مورد این نظر قانون شکنی نکرد و آنرا پذیرفت اما یکی دیگر از هم تیمهای او این نظر را نپذیرفت ، پنالتی شماره ١-٧ زده خواهد شد.

۴-١٨-  پنالتی ۴ – ضربه از ۶٠ یاردی

یک ضربه آزاد از نقطه ۶٠ یاردی به طرف دروازه تیمی که خطا کرده از مقابل نقطه میانی دروازه زده خواهد شد. اعضای تیم خطا کننده باید پشت خط ٣٠ یاردی قرار گیرند بصورتی که اعضای تیم مقابل بتوانند در جاهایی که انتخاب می کنند قرار گیرند.

۵-١٨- پنالتی ۵

            (الف):

١-۵-١٨- ضربه آزاد از روی نقطه

یک ضربه آزاد از نقطه ای که گوی  در زمان انجام خطا قرار داشته ، زده خواهد شد که البته این نقطه نباید نسبت به کناره ها و خطوط حاشیه از ۴ یارد کمتر باشد. هیچ یک از بازیکنان تیم خاطی نباید در فاصله ٣٠ یاردی از گوی قرار داشته باشند و نه پشت گوی جای گرفته باشند تا بدین سان اعضای تیم مقابل بتوانند درجاهای مورد نظر خود مستقر شوند .(قانون ۴-١-١٧ )

٢-۵-١٨-  پنالتی ۵

(ب):

یک ضربه آزاد به گوی  از مرکز زمین به طوری که هیچ یک از اعضای تیم خطا کننده نباید نسبت به گوی فاصله ای کمتر از ٣٠ یارد داشته باشند و همچنین نباید پشت گوی قرار گرفته باشند به صورتی که اعضای تیم مقابل بتوانند در مکانهای مورد نظر خود جای گیری کنند .

۶-١٨- پنالتی ۶: ضربه از ۶٠ یاردی مقابل نقطه ای که گوی از خط انتها عبور کرده است. ( مدافعین گوی را به بیرون  زمین خود می زنند.)

یک ضربه آزاد به گوی از نقطه ای به فاصله ۶٠ یارد از خط انتها ، مقابل نقطه ای که گوی از آن عبور کرده است اما نباید به خطوط کناره از ۴ یارد نزدیکتر باشد. هیچ یک از اعضای تیم خطا کننده نباید در فاصله ای کمتر از ٣٠ یارد از گوی باشند و نیز نباید پشت گوی قرار گیرند تا اعضای تیم مقابل بتوانند براحتی در مکانهای انتخابی خود جایگیری کنند.

( قانون ١-۴-١٧ )

٧-١٨- نقض پنالتی ها

١-٧-١٨ – پنالتی ٧

           الف- یک ضربه آزاد دیگر

اگر تیم خطا کننده به هر طریقی مانع از به انجام رسیدن ضربه پنالتی تیم مقابل در پنالتی های شماره ۴،٣،٢ یا ۶ شود تیم مقابل یک ضربه آزاد دیگر را خواهد زد مگر آنکه در همان ضربه نخست گل به ثمر رسیده و محسوب شده باشد. اگر تیم خطا کار مانع از به انجام رسیدن پنالتی ۵ به طور صحیح شده باشد داور سوار گوی را در فاصله ٣٠ یاردی قرار می دهد تا ضربه مجدد زده شود . اگر هر دو تیم به نحوی مانع از انجام صحیح پنالتی ٢ یا  ٣ شوند ، یک ضربه آزاد دیگر توسط تیمی که خطا بر روی آن انجام شده زده خواهد شد ، بدون در نظر گرفتن نتیجه ضربه آزاد پیشین.

٢-٧-١٨-  پنالتی ٧

ب – اگر تیمی که بر روی آن خطا صورت گرفته موفق به زدن ضربات پنالتی ٢یا ٣ به طور صحیح نشود ، مدافعین می توانند از وسط دروازه خودشان یک ضربه به داخل میدان بزنند و در این زمان هیچ یک از بازیکنان تیم حمله کننده نباید پیش از انجام ضربه در فاصله ٣٠ یاردی از آن قرار داشته باشند تا بدین نحو مدافعین بتوانند در جاهای مورد نظر خود جای گیری نمایند . ( قانون ۴-١-١٧ )

٣-٧-١٨  پنالتی ٧

پ- ضربه به داخل از خط ٣٠ یارد

اگر تیم حمله کننده موفق به انجام قانون ۶-۶ یا پنالتی ٧ (ب)  به طور صحیح نشود ، مدافعان باید از خط ٣٠ یاردی ضربه ای به داخل بزنند که نقطه قرار گرفتن گوی نقطه ای است که ضربه نخست زده شده یا قرار بوده زده شود.

هیچ یک از اعضای تیم خطا کننده در این زمان نباید در فاصله ٣٠ یاردی از گوی قرار داشته باشند تا زمانی که ضربه زده شود و بدین صورت اعضای تیم مقابل بتوانند در جاهای مورد نظر خود جای گیری نمایند . هر گونه نقص بیشتر قانون ۶-۶ ، پنالتی ٧(ب)  یا ٧(پ)  از سوی تیم حمله کننده باعث خواهد شد تا مدافعین ضربه پنالتی ۵(ب) را بزنند.

۴-٧-١٨ پنالتی ٧ (ت)-  تاخیر غیر ضروری

در زمانی که داور سوار ضربه پنالتی اعلام می کند هر گونه تاخیر غیر ضروری از سوی تیمی که بر روی آن خطا انجام شده ، باعث خواهد شد تا داور سوار بازی را ازنقطه ای که ضربه قرار بوده زده شود ولی انجام نشده طبق قانون ٩-۶ یا ۴-۶ مجدداً آغاز خواهد نمود.

۵-٧-١٨-  پنالتی  ٧(ث) نقض قانون ١-١-١٧

چنانچه تیم حمله کننده موفق به انجام قانون ١-١-١٧ به طرز صحیح نشود ، تیم مدافع ، یک ضربه آزاد مانند پنالتی ۵ (الف) به توپ خواهد زد .

           ١-٨-١٨-  پنالتی ٨ (الف) : نقض قانون ٢-١-٢ اسب نابینا

گزارشی مکتوب توسط داور سوار باید تنظیم گردد که یک چشم اسب قادر به دیدن نیست واین گزارش به کمیته  برگزاری مسابقه تسلیم می گردد که این کمیته اقدامات لازم را برای جلوگیری از استفاده از آن اسب در دیگر مسابقات به انجام می رساند.

          ٢ -٨-١٨-  پنالتی ٨(ب) – اسب غیرقابل قبول

در صورت نقض قانون (٢-١-٣ ) و( ٢-١-۴ ) اسب مورد نظر باید به دستور داور سوار از میدان خارج گردد ودرطول بازی یا مسابقه دیگر مورد استفاده قرار نگیرد.

          ٣-٨-١٨- پنالتی ٨(پ)

نقض قانون) ٢-٢) به دستور داورسوار اسب از میدان خارج شده و تا زمان بر طرف شدن خطا اجازه بازی نخواهد  داشت.

          ۴-٨-١٨- پنالتی ٩ : اخراج بازیکن

نقض قانون ٣-١: بازیکن به دستور داور سوار باید زمین را ترک کرده و تا زمان بر طرف شدن خطا اجازه بازی  نخواهد داشت.

اخراج بازیکن : داوران سوار علاوه بر اعلام ضربه پنالتی در برخی موارد می توانند بازیکن را از زمین اخراج کنند : خطای عمد ، خطای خطرناک یا انجام بازی غیر مسئولانه. در همه این موارد دو داور سوار با هم به توافق میرسند و چنانچه نرسند از داور نشسته سوال خواهند کرد. هر بازیکنی که از زمین اخراج می شود باید سریعاً به قسمت نگهداری اسبهای خود برود و نباید در منطقه ایمن زمین بماند. تیمی که بازیکن اخراج شده به آن تعلق داشته باید با ٣ بازیکن به بازی ادامه دهد و یا بازنده اعلام می شود به شرط اینکه کمیته برگزاری که بازی را ترتیب داه است موافقت کنند.

١-١٠-١٨: پنالتی ١٠(الف)-  بازیکن برای ادامه چوکه از بازی محروم می شود.

٢-١٠-١٨: پنالتی ١٠(ب) – بازیکن برای ادامه مسابقه از بازی محروم می شود.

برای خطای جدی تر از مورد قبلی داوران سوار می توانند یک بازیکن را از ادامه بازی محروم کنند.

کتاب دهم

قوانین مانژی

مقررات ١- امکانات

الف ) مانژ بازی

الف -١- اندازه مانژ با ٣٠٠ فوت طول معادل ٩۶ متر و ١۵٠ فوت عرض معادل ۴٨ متر مناسب برای چوگان مانژی می باشد .

البته می تواند تا حدود ١٢٠ متر طول و ٨٠ متر عرض بزرگترو یا ۶٠ متر طول و ۴٠ متر عرض کوچکتر باشد .

الف -٢- محل گلها باید در وسط انتهای زمین قرار بگیرد و اندازه ایده آل می تواند به عرض ١٠ فوت  معادل ٣.٣٠ متر باشد و ارتفاع گلها ١۵ فوت معادل ۴.٩۵ متر باشد .

(چوگان مانژی باید دارای دیوار و در باشد .)

الف -٣- مانژ باید با خط وسط مشخص شده باشد که عرض زمین را بطور کامل مشخص نماید .

و محل های ٢۵ یارد و ١۵ یارد عمود بر دروازه ها مشخص شود.

ب) گوی ( توپ بازی )

توپ بازی نباید از ١٢.۵ اینچ کمتر و یا بیشتر از ١۵ اینچ باشد ، وزن آن نباید از ١٧٠ گرم کمتر و یا بیشتر از ١٨٢ گرم باشد . تست برگشت توپ روی بتون از ارتفاع ٩ فوت در ٧٠ درجه فارنهایت  باید حداقل  ۵۴ اینچ باشد و حداکثر نباید از ۶۴ اینچ بیشتر  باشد میزان  هوای  داخل  توپ که  توسط سازنده مشخص گردیده است که  نشان می دهد که گوی مناسب

می باشد .

مقررات ٢ : اسبها و وسایل اسب ها

١- اسب چوگان می تواند دارای هر اندازه ، قد و از هر نژادی باشد.

٢- از اسبی که از یک چشم نابینا است در بازی چوگان نمی توان استفاده کرد.

٣- از اسبی که غیرقابل کنترل است و یا دارای عادت یا خوی بدی  و همچنین ایجاد خطر می کند اجازه بازی ندارد .

۴- چشم بند هر نوع سایه گیر و یا هر وسیله ای که مانع دید اسب چوگان بشود مجاز نمی باشد.

۵- استفاده از نعلهایی که دارای لبه خارجی ، سم باسمه ،پیچ تیز ، میخ تیز و یا برآمدگیها هستند مجاز نمی باشد.

۶- یک اسب که برای یک تیم در یک دوره مسابقات بازی می کند نمی تواند برای تیم دیگری در همان دوره مسابقات شرکت کند .

٧- در صورت مشاهده خونریزی از دهان یا هر جای دیگر بدن اسب باید از بازی خارج شود.

٨- برای محافظت از دست و پای اسبان از مچ بند و بانداژ استفاده می شود.

مقررات ٣ : بازیکنان و ذخیره ها  

١- تعدا بازیکنان یک تیم محدود به ٣ نفر می باشد به ترتیب شماره ١ و٢ و٣ هر تیم می تواند یک یا بیش از آن بازیکن ذخیره داشته باشد .

الف ) بازیکن نمی تواند در مسابقه ای بدون لباس مناسب که شامل کلاه چوگان و یا کلاه بدون بند چانه باشد شرکت نماید .

ب ) استفاده از مهمیز ، سگکهای برآمده و یا پیچهای روی چکمه ها یا زانو بند مجاز نمی باشد.

ج ) تیم های شرکت کننده در مسابقه باید از پیراهن هایی با رنگ های متفاوت استفاده کند . اگررنگ پیراهن تیم ها مشابه باشد کمیته مسابقه تعیین می کند کدام تیم باید پیراهن خود را عوض کند.

٢- تعویض و استفاده از بازیکن ذخیره محدود به بازیکنان واجد شرایط است و تیمی که تعویض انجام داده باید بعد از تعویض در محدوده شرایط مسابقه قرار گیرد. در بازی که تعویض انجام می گیرد بالاترین هندیکاپ در نظر گرفته می شود.

تعویض بازیکن فقط در صورتی در حین بازی انجام می شود که بازیکن بیمار و یا مجروح شده باشد تنها در این صورت تیم مجاز به تعویض می باشد.

٣- زمان شروع بازی تیم توسط کمیته برگزاری تعیین می شود.

۴- هر بازیکن در هر مسابقه می تواند فقط در یک تیم بازی کند.

۵- فقط بازیکنی می تواند در مسابقه یا مسابقات  چوگان شرکت کند که عضو فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران شده باشد و هندیکاپ برای آن سال تعیین شده باشد باشگاه میزبان مسئول است تضمین کند که تمام بازیکنان شرکت کننده واجد شرایط شرکت در مسابقه فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران هستند و مقررات چوگان را به طور کامل رعایت نمایند و بازیکن حداقل ١۵ روز قبل از بازی باید حق عضویت خود را پرداخت نموده باشد.

اگر بازیکنی مبالغ تعیین شده  توسط کمیته برگزاری مسابقات را پرداخت نکرده باشد اجازه شرکت در مسابقه را نخواهد داشت . باشگاه میزبان موظف به جمع آوری حق عضویت بوده و باید آنرا به دفتر فدراسیون پرداخت کند . غیر اینصورت فدراسیون چوگان به باشگاه میزبان صورت حساب بدهی را خواهد داد واین بدهی باید قبل از برگزاری مسابقه بعدی پرداخت شود و الا باشگاه حق میزبانی نخواهد داشت اگر فرم ثبت نام و حق عضویت ١۵ روز قبل از اولین مسابقه دریافت نشود به بازیکن هندیکاپ واجازه بازی داده نخواهد شد.

در شرایط خاص اگر فدراسیون چوگان یک روز قبل از بازی نامه ای از طرف باشگاه عضو مبنی بر پرداخت بدهی بازیکن در سال جاری در یافت کند که فدراسیون هندیکاپ بازیکن را تأیید کرده باشد آن بازیکن می تواند در مسابقه  شرکت نماید.

هیچ بازیکنی حق شرکت در مسابقات رسمی را ندارد اگر از نظر جسمی و روانی سالم نباشد( مریض ، مجروح ، مسموم و رفتار غیرعادی ) باید قبل و حین مسابقه قبل از به خطر انداختن خود و دیگران بررسی شود . این قانون باید توسط کمیته مقررات داوری و کمیته برگزاری به شدت اجرا شود.

بازیکنی که عضو فدراسیون چوگان می باشد میتواند با نظر کمیته مسابقات در هر مسابقه ، بازی ، دوره مسابقات شرکت کند و بازیکنی که هندیکاپ ٣- داشته باشد نمی تواند در هیچ مسابقات مانژی شرکت کند و بازیکنهایی با هندیکاپ ١- و ٢- نمی توانند در بازیها با هندیکاپ ٩ به بالا شرکت نمایند.

مقررات ۴ : مسئولین رسمی

الف – کمیته برگزاری

مسابقاتی که زیر نظر فدراسیون چوگان می باشد توسط کمیته برگزاری اجرا خواهد شد که این کمیته توسط فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران انتخاب می گردد .این کمیته مسئول تمامی موارد مسابقه اعم از زمان مسابقه ، قرعه کشی ، تعیین افراد  مسئول و پاسخ به سئوالاتی که در زمان عدم حضور داور پیش می آید، می باشد.

تبصره : ( کمیته برگزاری باید متشکل از حداقل ٣ نفر باشد و مورد قبول باشند و هیچ منفعتی از نتیجه مسابقه نداشته باشد . اگر کمیته برگزاری مسابقه انتخاب نشده باشد مسئولین باشگاه میزبان که با فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران در ارتباط هستند می توانند افرادی را بعنوان کمیته برگزاری معرفی می کنند ).واضح است در برخی از مواقع محدودیتهایی در اجرای قوانین به صورت کلی یا جزئی پیش آید در این موارد کمیته باید استثناء ها را قبل از شروع مسابقه اعلام کند. کمیته باید تلاش کند که با توجه به قوانین بازی ، استثناء ها را تعیین کند.)

تبصره : ( برای مثال ، محدودیت مکانی مانژ و اجازه تشخیص عبور گوی از دروازه و تعیین حد گل را می تواند تعیین نماید  در این موارد کمیته می تواند تعیین کند که گویی که به دیوار برخورد کرده بعنوان گل حساب کند کمیته باید محدودیتی برای این نوع قوانین استثنائی در نظر بگیرد و تنها مواقعی که به نفع مسابقه باشد از آن استفاده کند.

کمیته می تواند پنالتی را در مورد پنالتی شماره ٨ و٩ و یا توصیه های انضباطی تحت قوانین اجرایی فدراسیون برای رفتارهای نا شایست قبل ،حین و یا بعد از بازی اعمال کند .)

ب – داور های سوار و نشسته

در هر بازی مسابقه دوره ای دو داور سوار و یک داور نشسته با تصمیم کمیته می تواند وجود داشته باشد و درموارد خاص کمیته می تواند فقط از یک داور سوار استفاده نماید .

تبصره : بدلیل اندازه های متفاوت مانژ داور دوم سواره و داور نشسته باید در جای مناسبی بر روی خطوط کناره قرار گیرند در این موارد داور دوم سواره باید دارای سوت و مسئولیت اجرائی باشد در مانژهایی با اندازه مناسب داور سواره دوم معمولاً عهده دار جمع آوری توپ ها نیز می باشد بر طبق این قوانین داور سواره ١ و٢ مناسب با آنچه که انجام می دهد تعیین می شود . داور دوم می تواند بدون اسب در کنار مانژ حضور داشته باشد .

مسئو لیت داور سواره و یا نشسته از زمانیکه بازی شروع می شود یا پایان بازی ادامه خواهد داشت .

داور سوار مسئول اجرای قوانین و کنترل مناسب بازیکنان و تیم ها در طی بازی خواهد بود.

با توجه به قانون ١٨ تمام تصمیمات داور سواره ، یا تصمیمات اتخاذ شده توسط دو داور سواره نهایی خواهد بود .

هنگامیکه دو دارو سوار موافق هم نباشند داور نشسته تصمیم خواهد گرفت که رأی کدام داور سوار صحیح بوده و یا رأی پنالتی را عوض کند تصمیم داور نشسته نهایی خواهد بود.

تبصره : ( داوران می توانند در هر زمانی و در هر موردی از بازی با یکدیگر بحث و تصمیم گیری نمایند .

اگر اتفاقی و یا سؤالی در این قوانین پیش یینی نشده باشد و در حین بازی رخ دهد ، پاسخگویی به این سؤالات و رخدادها به عهده داور یا داوران سوار خواهد بود. )

پ – وقت نگهدار

١- کمیته برگزاری وقت نگهدار را تعیین می کند که مسؤلیت آن کنترل زمان حین و مابین چوکه ها خواهد بود.

٢- وقت نگهدار با علامت پایان وقت را به داوران اعلام خواهد کرد .

تبصره : معمولاً یک شیپور یا زنگ استفاده می شود در این قوانین شیپورهای سنتی مدنظر هستند . مسؤلین بطور واضح باید برای همه دست اندرکاران وسیله ای که از آن بعنوان علامت استفاده می شود را توضیح دهد. وقت نگهدار مسؤل بکار انداختن ساعت رسمی مسابقه می باشد.

در همه موارد پایان مسابقه توسط وقت نگهدار تعیین شده و داور سوار با سوت خود پایان چوکه را تأیید می کند.

٣- مسؤلیت وقت نگهدار نسبت به داور سوار پایین تر می باشد و زیر نظر داور سوار کار می کند .

ت – امتیاز نگهدار

١- امتیاز نگهدار توسط کمیته برگزاری تعیین شده و مسؤلیت آن ثبت گل ها می باشد که شامل گل های حاصل ازتفاضل هندیکاپ و یا پنالتی و یا خطاهای انجام شده توسط هردو تیم و تذکراتی که داور سوار به هر دو تیم داده است.

٢- امتیاز نگهدار فرم و یا برگه امتیازها را که توسط فدراسیون جمهوری اسلامی ایران تهیه و برای مسابقات لازم است ، تکمیل می کند.

٣- مسؤلیت امتیاز نگهدار نسبت به داور سوار پایین تر می باشد و زیر نظر داور سوار کار می کند .

ث- پرچمدار

پرچمدار تعیین شده بنا به درخواست داور سوار هنگامی که گل رخ داد به داور سوار اعلام گل می کند و یا امتیازهای دیگر بازی را که نزدیک به گل روی می دهد اعلام می کند ، اما تصمیم نهایی را داور سوار خواهد گرفت .

ج )کاپیتان تیم

هر تیم یک بازیکن را بعنوان کاپیتان تعیین می کند او تنها فردی است که حق گفتگو با داور سوار را نسبت به سؤالاتی که هنگام بازی رخ می دهد را دارد (استثناء مواردی که در قانون ١۶ ذکر شده) . اعتراض توسط بازیکن غیر ازکاپیتان ، اعتراض مداوم و بحث انگیز توسط کاپیتان ،  اعلام اخطارهای متوالی توسط داور اعتراضهای پیاپی باعث دریافت پنالتی برای تیم می گردد.

تبصره : داور سوار دارای اختیار کامل بوده  و تصمیمات داور سوار محترم ولازم الاجرااست . داور سوار اختیار اجرای هر گونه پنالتی را دارد.

مقررات ۵ : مدت زمان و تعداد چوکه ها 

١- برطبق مقررات ، مسابقه می تواند در ۴ چوکه ٣٠/٧ ثانیه ای باشد با ۴ دقیقه زمان استراحت مابین هر چوکه به استثناء چوکه دوم و یا سوم که در آن زمان استراحت ١٠ دقیقه می باشد .

٢- وقت نگهدار با شیپوریا زنگ پایان چوکه را اعلام می کند بازی در چوکه های بعدی ادامه خواهد داشت بدون توجه به نتیجه تا اینکه با شیپوریا زنگ نهایی مسابقه پایان یابد ، بغیر از چوکه وقت اضافه هنگام اعلام پایان چوکه توسط وقت نگهدار بازی باید با صدای شیپور وقت نگهدار متوقف شود و گوی همان لحظه مرده به حساب می آید داور سوار با سوت پایان چوکه را تأیید می کند .

تبصره : در مانژهایی که ساعت قابل رؤیت برای بازیکنانی نباشد توصیه می شود که ٣٠ ثانیه مانده به پایان چوکه را  اعلام کنند.

٣- هنگامیکه در پایان چوکه معمول نتیجه مساوی شود بعد از ١٠ دقیقه زمان استراحت با چوکه های اضافی مورد نیاز مسابقه ادامه پیدا می کند ، هر تیمی که گل اول را بزند برنده بازی اعلام می شود ( طبق قانون ٨ )

۴- هنگامیکه داور سوار برای هراتفاقی که در این قوانین قید شده در خلال یک چوکه در سوت خود بدمد بازی باید متوقف شود و زمان باید نگه داشته شده و زمانی که طی می شود نباید از زمان اصلی چوکه کم شود.

۵- هنگامیکه گل به ثمر می رسد داور سوار باید با بلند کردن بازوی خود آنرا نشان دهد و زمان نگه داشته نخواهد شد.

۶- قضاوت اینکه آیا توپی وارد و یا خارج از زمین شده قبل و یا بعد از زدن شیپور به عهده داور سوار است .

٧- تمامی پنالتی ها در چوکه ای که اتفاق می افتد باید اجرا شود اگر کمتر از ۵ ثانیه در چوکه زمان باقی مانده باشد ۵ ثانیه به وقت چوکه اضافه خواهد شد  تا زمان کافی برای زدن ضربه پنالتی وجود داشته باشد .

مقررات ۶ : امتیاز

١- یک گل مساوی است با یک امتیاز (یک امتیاز برای هر گل به شمار می رود)

٢- برای اینکه گل به ثمر برسد ، گوی باید از خطی که مابین دو تیرک دروازه کشیده شده ، از روی خط گل بطور واضح رد و زیر دروازه عبور کند .

تبصره : (دروازه مانژ ارتفاع مشخص و محدودی دارد در حالیکه گل “زمین بزرگ” ارتفاع نا محدود دارد ) .

٣- هرگاه بازی با این باور که گل به ثمر رسیده متوقف شود وبعدا” به هر دلیل گل به حساب آورده نشود بازی مجدداً توسط داور با گوی پرتاپ از روی خط ١۵ یاردی بطوریکه دروازه مجاور سمت راست داور قرار گیرد شروع خواهد شد .

۴-  گلهایی که توسط هندیکاپ و پنالتی رخ دهد ، یک امتیاز به شمار می رود و در صورت افزایش چوکه به ۵ تا ۶ نیم گل هندیکاپ هم  می تواند امیتاز به حساب بیاد و تعداد امتیازها تعیین کننده سرنوشت بازی خواهد بود .

۵-  تیمی که گل های بیشتری به ثمر برساند تیم برنده خواهد بود .

۶- بعد از گل بازی ، پرتاپ گوی از وسط مانژ شروع می شود .

٧-  اگر در لحظه ای که خطایی رخ دهد گلی نیز به ثمر برسد :

١-٧- اگر خطا از طرف تیم مدافع صورت گیرد گل محسوب می گردد و در این صورت بازی از خط ١۵ یاردی مانند پنالتی شماره یک آغاز می شود .

تبصره : در صورت اختلاف نظر داورهای سوارنظر نهایی را داور نشسته خواهد داد که آیا خطا ازطرف تیم مدافع صورت گرفته و باعث سد گل می شده است .

٢-٧- اگر خطا توسط تیم حمله کننده صورت گیرد گل به حساب نمی آید ، بازی با ضربه پنالتی مناسب ادامه خواهد یافت .

٣-٧- اگر گلی همزمان با زدن سوت برای موارد خاص زده شود، گل به شمار می آید و بازی از مرکز مانژشروع خواهد شد .

تبصره :  نظر نهایی را داور خواهد داد که آیا مدافع می توانست گل را سد کند و در نتیجه گل به حساب می آید یا نه .

مقررات ٧ : گوی مرده

١-هرگاه در حین بازی  گوی شکسته  ویا له شده باشد  بطوریکه قابل استفاده نباشد ، یا هنگامیکه به داور و یا اسب داور برخورد کند ، داورمی تواند بازی را متوقف نماید و وقت را گرفته و گوی را به سمت دیوار بین بازیکنان و در جایی که این حادثه رخ داده پرتاب می کند اما فاصله نباید کمتر از ١۵ یارد از گل .

٢- اگر توپ به بازیکن ، اسب یا وسائل اسب برخورد کند و بلافاصله ادامه بازی میسر نباشد ، گوی مرده به حساب می آید و از نقطه ای که این اتفاق رخ داده گوی پرتاب میشود اما  فاصله نباید کمتر از١۵ یارد از دروازه باشد .

٣- اگر گویی در حین بازی گیرکند بطوریکه هیچ کدام از تیم ها نتوانند بازی کنند ، داورگوی را مرده اعلام می کند و از نقطه ای که گوی مرده اعلام شده بازی آغاز میشود و فاصله نباید کمتراز١۵ یارد از دروازه باشد .

۴- اگر گوی ازمانژ خارج شود و در اثر برخورد به اطراف به مانژ باز نگردد و بازی حرکت نکند  ، داور باید بازی و زمان بازی را متوقف کند. بازی با قرار گرفتن گوی در نزدیکترین محل خروج گوی از مانژ  و نه از فاصله کمتر از ١۵ یارد از دروازه آغاز شود .

تبصره : هر گاه طبق مقررات بازی باید با گوی پرتاب ادامه پیدا نماید داور سوار باید در نقطه ای بایستد که بازی متوقف شده است ولی نباید نزدیک تر از ١۵ یارد به دروازه ها باشد و باید روی داور و اسب داور به طرف دیوار باشد و تیمها باید هر کدام در یک سمت خط فرضی بین داور و عمود بر دیوار قرار گرفته باشد و در این صورت هیچ بازیکنی نباید از سه یاردی داور نزدیکتر باشد.

۵- هرگاه که داور در سوت خود بدمد گوی مرده  تلقی می شود  و بازیکن حق ادامه بازی نخواهد داشت . بازی با ضربه آزاد یا با گوی پرتاب در محلی که قبلاً در این قانون ذکر شده ادامه پیدا می کند .

۶- اگر خطای اعلام شده ولی بعدا” نادیده گرفته شد و گلی به ثمر نرسیده باشد بازی با گوی پرتاب ازمحلی که گوی مرده به حساب آمده و نباید کمتر از فاصله ١۵ یارد از گل آغاز شود .

مقررات ٨ – آغاز و زمان بازی

١- داور قبل از بازی در حضور کاپیتان های دو تیم با انداختن سکه ( شیر یا خط )زمینهای دو تیم را تعیین میکند.                دروازه ها بعد از هر چوکه تعویض خواهد شد . هنگامیکه در وقت اضافه بازی ادامه پیدا کند دروازه ها نیز مانند هر چوکه تعویض خواهد شد . ( قانون بازی )

٢- داورسوار در هر چوکه گوی را بر روی زمین بین تیم هایی که بطور موازی در مرکز زمین قرارگرفته اند پرتاب میکند ، هر تیم کنار خط مرکز نزدیک به دروازه خود ، پشت Tو حداقل ٣ یارد از داورسوار بازی راآغاز خواهد کرد .

٣- وقت نگهدار وقت را از زمانیکه گوی از دست داورسوار رها میشود محسوب خواهد کرد .

مقررات ٩- پنالتی ها 

١- تخلف از این قوانین می تواند توسط داورسوار متناسب با شدت ، محل وقوع ، یا تاثیر آن بر روی بازی جریمه داده شود و به حریف یکی از پنالتی های زیر داده خواهد شد .

پنالتی ١ – تیمی که بر روی آن خطا انجام شده یک گل دریافت خواهد کرد هنگام آغاز مجدد داورسوار با انداختن گوی به طرف کناره های  زمین روی نقطه ١۵ یاردی در جلوی مرکز دروازه تیم خاطی بازی طرا شروع خواهد کرد . دروازه تیم خاطی باید در سمت راست داورسوار باشد .

پنالتی ٢ – ضربه آزاد به گوی توسط تیمی که روی آن خطا شده از نقطه ١۵ یاردی روبروی دروازه تیم خاطی زده        می شود ، تمام بازیکنان می بایست پشت نقطه ای که قرار است ضربه زده شود تا هنگام زدن ضربه قرار گیرند . هیچ بازیکنی از تیم خاطی نباید در شعاع ۵ یاردی از زننده ضربه  قرار گیرد . گل اگر از روی ضربه آزاد به ثمر نرسد بازی ادامه پیدا خواهد کرد .

پنالتی ٣- یک ضربه آزاد به گوی  توسط تیمی که بر روی آن خطا انجام شده از فاصله ٢۵  یاردی دروازه تیم خاطی زده خواهد شد بصورتی که تمامی بازیکنان قبل از زدن ضربه باید پشت زننده ضربه قرار داشته باشند . هیچ کدام از بازیکنان تیم خاطی نباید فاصله های کمتراز ۵ یارد از بازیکن زننده داشته باشند سپس بازی در صورت به ثمر نرسیدن گل ادامه پیدا خواهد کرد.

پنالتی ۴

 ١-۴- یک ضربه آزاد به گوی  توسط تیمی که بر روی آن خطا انجام شده از فاصله٢۵ یاردی دروازه تیم خاطی زده خواهد شد بصورتیکه تمامی بازیکنان قبل از زدن ضربه باید پشت سرزننده ضربه قرار داشته باشند ، به غیر از یک بازیکن از تیم خاطی که میتواند بین دروازه و خط ٢۵ یاردی قرار گیرد ، هیچ حریفی در شعاع ۵ یاردی بازیکن ضربه زننده نباید قرار گیرد . اگر گل به ثمر نرسد بازی ادامه پیدا خواهد کرد.

٢-۴- ضربه آزاد توسط تیم که بر روی آن خطا شده از نقطه ای که حادثه رخ داده زده خواهد شد ، هر دو تیم می توانند در هر جایی از زمین بازی قرار گیرند اما هنگامیکه داور سوار اعلام بازی می نماید هیچ یک از بازیکنان تیم خاطی نباید  در ۵ یاردی گوی قرار داشته باشند ودر این زمان  ضربه به گوی زده خواهد شد . هرگاه نقطه ای که خطا رخ داده کمتر از ۵ یاردی از دیوار باشد ضربه از نزدیکترین نقطه به دیوار که ۵ یارد است زده خواهد شد .

پنالتی ۵

١-۵-هرگاه تیم خاطی مانع ازاجرای صحیح پنالتی های بالای  ٢و٣ و ی۴  شود ، اگر گلی بثمر نرسد یک ضربه آزاد دیگر به ضربه زننده در همان نقطه اولیه داده خواهد شد. اما اگر به نظر داورسوار ضربه آزاد اول منجر به گل می شده ولی توسط تیم خاطی زده شده باشد  پنالتی شماره ١ به تیم زننده ضربه داده خواهد شد .

٢-۵- هرگاه تیمی که روی آن خطا انجام شده خود مانع اجرای صحیح هریک از پنالتی های ٢,٣ ویا ۴ شود ، بازی مجددا” از مرکز مانژ شروع خواهد شد و چنانچه گلی در نتیجه زدن ضربه آزاد به ثمر رسد محسوب نخواهد شد.

٣-۵- هرگاه هر دو تیم مانع اجرای صحیح پنالتی ٢و٣ و یا ۴ شوند ، ضربه آزاد دیگری به تیم زننده ضربه آزاد اول در همان نقطه بدون در نظر گرفتن نتیجه ضربه اول داده خواهد شد . گلی که از زدن ضربه آزاد اولیه بدست آمده محسوب نخواهد شد.

پنالتی ۶ – داورسوار حق اخراج بازیکن از قسمتی یا کل بازی را دارد وعلاوه بر آن می تواند پنالتی دیگری نیز بخاطر انجام  خطای خطرناک یا عمدی یا اجرای حرکات خشن  به تیمی که بر روی آن خطا انجام شده اعطا کند.

پنالتی ٧ – به منظور جریمه دوتیم ، بازی لغو می شود .

تبصره: هنگامیکه هر دو تیم در یک بازی قانونی را نقض نمایند جریمه شماره٧ در مورد آنان اجرا خواهد شد هر دو تیم بدون توجه به اینکه کدام یک اول قانون را نقض کرده ، جریمه خواهند شد .

پنالتی ٨ – بازیکن و یا اسب چنانچه تجهیزات غیر مجازداشته باشند ، حق بازی نخواهد داشت . بازیکن و یا اسب پس از تعویض کردن تجهیزات غیر مجاز حق بازی پیدا خواهند کرد .

پنالتی ٩

١-٩- اگر بازیکنی بدلیل خطایی که روی آن انجام شده مجروح شده و قادر به ادامه بازی نباشد  و داور اجازه  بیرون رفتن بازیکن را بدهد ، کاپیتان تیم خاطی تعیین خواهد کرد که کدام بازیکن از تیم خاطی از زمین بازی خارج شده و این بازیکن باید نزدیکترین هندیکاپ را به بازیکن مجروح داشته باشد . اگر هندیکاپ بازیکن مجروح شده برابر و یا بیشتر از تمام بازیکنان تیم خاطی باشد ، هر بازیکنی از تیم را می توان اخراج کرد . هنگامیکه بازی بر اساس تفاضل هندیکاپ انجام     می شود ، هیچ تغییری در هندیکاپ که در آغاز بازی تعیین  شده ایجاد نخواهد شد. درغیر این صورت ، تیم خاطی میتواند یک بازیکن واجد شرایط را خارج کند .

٢-٩- تیمی که بر روی آن خطا انجام شده در پنالتی  ٢و٣ و یا ١-۴ می تواند فقط یک بار ضربه به گوی بزند  تا هنگامیکه گوی به دیوار ، اسب و یا بازیکن حریف برخورد کند ویا تا زمانیکه یکی از بازیکنان حریف به گوی ضربه ای وارد نماید.

هنگامیکه زننده گوی ، گوی را کاملاً از دست بدهد ، گوی در بازی خواهد ماند و مسیر گوی طبق قانون ٢-١١تعریف     می شود.

 تبصره : اگر زننده گوی کاملاً آنرا از دست بدهد  تیم زننده گوی نمی تواند تا هنگامیکه توسط تیم مقابل به گوی  ضربه وارد نموده ، بهگوی ضربه بزند . نقض قانون ٢-٩ باعث اعطای  پنالتی٢-۵ به تیم مخالف خواهد شد. هنگامیکه داور اعلام  بازی می  کند هر گونه تماس گوی توسط چوب ، حتی کاشتن گوی ، زدن گوی خطا به حساب می آید . فقط اگر توسط اسب به گوی ضربه زده شود آن را ضربه خطا حساب نمی کنند مگر اینکه خود بازیکن نیز به گوی ضربه  زده باشد .

٣-٩- در پنالتی ها ی ٢,٣ ,۴ ویا ۵ بازی باید آغاز شود و زمان بازی هنگامیکه داور سوار اعلام بازی کرده و ضربه به توپ زده می شود ، آغاز خواهد شد .

تبصره: بمنظور اجرای صحیح بازی گوی باید در بازی به طور صحیح به جریان افتد . بازیکنان باید زمانیکه خطا اعلام می  شود مجددا” جایگیری نمایند . داور سوار در این هنگام گوی را در نقطه تعیین شده پرتاب میکند واعلام بازی می نماید مگر اینکه مکان گوی بنفع یکی از دو تیم باشد اگر گوی در موقعیت خاصی قرار گیرد مانند افتادن در یک گودال ویا قرار گرفتن پشت یک کلوخ ، زننده ضربه می تواند قبل از اعلام بازی توسط داور سوار جایگاه آنرا تغییر دهد .

۴-٩- در پنالتی های ٢, ٣ و یا ۴ بین بازیکنان دو تیم تا قبل از زدن ضربه به گوی  نباید هیچ گونه تماسی باشد.

مقررات ١٠ : اعلام خطا توسط داور

١-١٠- داورسوارمی تواند نقض قوانین بازی را اعلام کند در صورتیکه آنرا شخصاً مشاهده کند ویا در غیر این صورت طبق شواهد کافی به این نتیجه برسد .

٢-١٠- هنگامیکه خطا اعلام میشود ، داورسوار بازی را متوقف و وقت را نگه می دارد و به امتیاز نگه دار وبازیکنان خطا را اعلام می نماید .

٣-١٠- اگر هر دو تیم تقریباً در یک زمان خطای مشخصی انجام دهند ، ضربه آزاد زده نخواهد شد و گوی در نقطه ای که بازی متوقف شده قرار نخواهد گرفت .

۴-١٠- پنالتی های زیردر زمان  سرپیچی از قوانین خاص در نظر گرفته می شود :

                   پنالتی ها                             قوانین

                        ٨                                ٢،٣،۴،۵

                        ٧                                ٢،۶

                        ٨                                (الف)١-٣

                        ٧                                ٣،۴،۵،۶

                        ٢،٣،۴،۶،٧                   ج-۴

                        ١،٢،٣،۴،،۶                  ٧-۵

                        ١،٢،٣،۴،۶                   ١٢

                        ١،٢،٣،۴،۶                   ١٣

                        ١،٢،٣،۴،۶                   ١۴

                        ١،٢،٣،،۴،۶                  ١۵

                        ١،٢،٣،۴،۶                   ٢،٩،١٠-١۶

مقررات ١١ : مسیر گوی

١-١١ خط گوی (که از این به بعد بعنوان خط مطرح می شود ) خطی است که گوی در مسیر حرکت خود ایجاد می نماید .

٢-١١- هنگامی که گوی توسط زدن ضربه آزاد در بازی جریان پیدا می کند در جهت مشخص حرکت می کند و خطی ایجاد می شود .

اگر هنگام زدن ضربه ، گوی جا بماند،مسیری که در زمان ضربه به جلو ویا عقب به سمت مرکز گل ایجاد می شود  خط گوی می گویند.

٣-١١- هنگامیکه گوی توسط داورسواردر بازی به جریان می افتد ، خط از لحظه ای که گوی از دست داور رها می شود ایجاد خواهد شد .

۴-١١-  اگر گوی در بازی  ثابت بماند ، خط  گوی همان خط قبلی طی  شده توسط گوی خواهد بود ،  بجز مورد ذکر شده در قانون ٢-١١

۵-١١- هرگاه گوی  به هر دلیل تغییر مسیر دهد ، بلافاصه خط جدیدی ایجاد می شود و یک حق تقدم جدید( قانون ١٢ )  طبق خط جدید ایجاد خواهد شد .

مقررات ١٢ : حق تقدم( مسیر حرکت ) :

١-١٢- در تمام لحظات بازی بین بازیکنان که در اطراف گوی هستند خط گوی حق راه موجود می باشد تا بازیکن بتواند در مسیری که می باشد حق حرکت داشته باشد .

٢-١٢- هیچ بازیکنی حق ورود ، رد واختلال در حق حرکت بازیکن دیگر را ندارد مگر اینکه فاصله ای باشد که خطر برخورد با بازیکن دیگر را باعث نشود .

٣-١٢- هنگامیکه خط گوی تغییر میکند در نتیجه حق حرکت نیز تغییر میکند و به بازیکن باید برای خروج از حق حرکت زمان لازم داده شود .بازیکنی که دارد از حق حرکت خارج می شود نباید بازی حمله ای و یا دفاعی در آن زمان انجام دهد .

۴-١٢-  براساس قانون ٧-١٢ هیچ بازیکنی نمی تواند به غیر از سمت راست خود صاحب گوی شود چنانچه در این حالت یک بازیکن دیگر از تیم حریف حق تقدم داشته باشد . یعنی گوی در سمت راست وی آماده بوده و چنانچه این حق تقدم از وی گرفته نمی شد می توانست به راحتی به گوی ضربه بزند . و در واقع بازیکن دوم با حرکت خود به جلوی بازیکن صاحب حق تقدم ، مانع از انجام ضربه وی شده است . این بند به بندهای ۵-١٢ و ۶-١٢ تقدم دارد .

۵-١٢-  پیرو قانون ٧-١٢هرگاه دو بازیکن که اولی به دنبال گوی و دومی به دنبال بازیکن نخست در حال حرکت هستند ، هر دو باید طوری در مسیر گوی حرکت کنند که گوی در سمت راست آنها قرار داشته باشد و این حالت باید تا زمان عبور از کنار گوی حفظ شود .

 تبصره : (بازیکنی که نتواند طوری حرکت کند که مسیر توپ در سمت راست وی واقع شود ، یا مسیر گوی را در سمت راست خود تا پس از زمان عبور کامل حریف حفظ نماید بدون اینکه از جلوی حریف که بیش از وی صاحب حق تقدم بوده و توپ در سمت راست وی قرار داشته است در این صورت این بازیکن دارای حق تقدم در بازی نخواهد شد .

۶-١٢- حق تقدم بین دو بازیکنی که هر دو در حال تعقیب گوی هستند و یا همزمان به آن می رسند .

١-۶-١٢- بازیکنی که موازی با مسیر گوی در حال حرکت است ویا مسیر وی با مسیر گوی زاویه کوچکتری می سازد دارای حق تقدم نسبت به بازیکنی است که مسیر حرکت وی زاویه بزرگتری با مسیر حرکت گوی می سازد .

٢-۶-١٢- در شرایطی که دو بازیکن در دو سوی مختلف اما با زاویه مساوی نسبت به مسیر حرکت گوی قرارداشته باشند . هر دو بازیکن تا لحظه قرار گرفتن یکی در مسیر حرکت گوی دارای حق تقدم مساوی هستند مگر آنکه زاویه مسیر حرکت یکی از آنها زودتر از دیگری با مسیر حرکت یکی از آنها زودتر از دیگری با ممسیر حرکت گوی کوچکتر شود .

٣-۶-١٢- بازیکنی که بر روی مسیر مشخص شده گوی قرار گرفته و در انتظار آن می باشد باید حق تقدم را به بازیکن دیگری بدهد که بدنبال گوی و در مسیر آن در حال حرکت است .

۴-۶-١٢- بازیکنی که با سرعت و فاصله ایمن جلوتر از بازیکن دیگری که حامل گوی است حرکت می کند ،    دارای حق تقدم خواهد بود چنانچه گوی از کنار رکاب بازیکن جلویی عبور کند . اما ، باید توجه داشت که بازیکن نباید سرعت خود را  کاهش داده و یا اسب خود را در مسیر بازیکن دیگر متوقف کند تا بدین سان گوی از رکابش عبور کند .

٧-١٢- بنا به قانون ٩-١٢ چنانچه گوی به کناره ها و یا دیوارهای اطراف میدان نزدیک شده باشد به طوری که بازیکن نتواند از سمت راست خود به گوی ضربه بزند ، بازیکنی که هم مسیر حرکتش با مسیر حرکت گوی زاویه کمتری بسازد و هم در حال تعقیب مسیر گوی باشد دارای حق تقدم در حرکت خواهد بود حتی اگر در فاصله نزدیک با گوی بازی کند .

٨-١٢- طبق قانون ٩-١٢ بازیکنی که دارای حق تقدم در حرکت است می تواند با هر سرعتی با گوی بازی کند و هر بازیکن دیگری که از پشت سر به وی نزدیک می شود باید بازی خود را از فاصله نزدیک در کنارش انجام دهد . با این وجود یک بازیکن نباید حرکتی انجام دهد که باعث واژگون شدن بازیکن پشتی گردد .

تبصره : یک بازیکن که حامل گوی در امتداد خطوط کناره زمین است باید نسبت به  حفظ سرعت منطقی خود دقت داشته باشد . حریف در چنین حالتی می تواند اسب خود را متوقف کرده و یا مانع از حرکت بازیکن صاحب گوی شود به شرطی که وارد مسیر حرکت وی نشود .

٩-١٢ – دو حریف که در کنار یکدیگر و یا با زاویه ای مساوی نسبت به گوی به سمت آن در حال حرکت هستند نسبت به یک بازیکن که با زاویه ای مساوی دارای حق تقدم هستند بدون اینکه موقعیت این بازیکنان نسبت به گوی در نظر گرفته شود یعنی مهم نیست که حتماً این بازیکن در حال تعقیب مسیر گوی باشند .

مقررات ١٣- سواری خطرناک

١-١٣-راندن اسب با بی دقتی یا کم توجهی نسبت به ایمنی هریک از چوگان بازان دیگر و همچنین عدم رعایت حق تقدم آنان خطا محسوب می شود .

٢-١٣- برخی از انواع سواری های ممنوع طبق این قانون عبارتند از:

١-٢-١٣- تنه زدن در یک زاویه و یا با سرعتی خطرناک که ایمنی بازیکن یا اسب دیگر را به خطر بیندازد .

تبصره : آنچه به عنوان یک حرکت خطرناک از سواری اسب در نظر گرفته می شود را داور سوار تشخیص می دهد با این وجود عوامل ذیل نیز باید لحاظ گردد:

١-١-٢-١٣- سرعت دو اسب نسبت به یکدیگر تنه زدن به حریف در صورتیکه سرعت شما با سرعت وی حدوداً یکسان نباشد، یک عمل خطرناک است .

٢-١-٢-١٣- اندازه اسبها نسبت به یکدیگر

٣-١-٢-١٣ -موقعیت اسبها نسبت به یکدیگر . چنانچه یک اسب در جلو یا پشت اسب دیگر باشد و فاصله آن دو نیز بیش از یک یا دو فوت باشد .

۴-١-٢-١٣- زاویه ای که اسبها به هم خواهند رسید . زوایایی که ممکن است در سرعتهای پایین ایمن محسوب شوند ، در سرعتهای زیاد بسیار خطرناک هستند .

۵-١-٢-١٣- میزان خستگی اسبهایی که در موضوع این قانون نقش دارند .

۶-١-٢-١٣ عدم آمادگی حریف در زمان تنه زدن .

٢-٢-١٣- تاختن به سمت اسب دیگر از جلو و یا عقب تا فاصله بسیار نزدیک نسبت به اسب حریف .

٣-٢-١٣- راندن اسب در جلوی اسب حریف به طوریکه حق تقدم با وی باشد .

۴-٢-١٣- حرکت زیگ زاگی مقابل یک بازیکن دیگر .

۵-٢-١٣- راندن خطرناک حریف به سمت مسیری که حق تقدم در آن با بازیکن دیگر است .

۶-٢-١٣- راندن اسب به سمت بازیکن مقابل به طوریکه سر اسب نزدیک حریف شود .

٧-٢-١٣- هدایت اسب حریف به طور خطرناک به سمت کناره ها یا دیوارها .

٨-٢-١٣- گیر انداختن حریف توسط دو بازیکن که هر دو از یک تیم هستند خواه حق تقدم با وی باشد یا نباشد . با این وجود باید توجه داشت که جلوی چوب حریف را گرفتن و یا ضربه زدن به چوب وی در زمانی که حریف توسط یکی از هم تیمی های شما همزمان وی را گیر می اندازد لزوماً خطا محسوب نمی شود .

٩-٢-١٣- هدایت اسب خود در مسیر ضربه بازیکن دیگر

تبصره : به قانون ٣-١۵مراجعه شود و توضیحات مربوط به راندن اسب در مسیر ضربه دیگری و مقایسه آن با ضرب هزدن به اسب حریف را لحاظ نمایید .

مقررات ١۴ بازی خشن

١-١۴- یک بازیکن نباید با دستهای خود ، با شلاق و یا با چوب خود به اسب حریف و یا اسب هم تیمی خود ضربه بزند .

٢-١۴ هنگامیکه یک بازیکن از اسب خود پیاده می شود دیگر نباید به گوی ضربه بزند . و یا در بازی دخالت نماید .

٣-١۴- یک بازیکن نباید با دست خود به حریف ضربه زده و یا وی را با سر ، دست ، بازو و یا آرنج خود هل دهد اما یک بازیکن می تواند با شانه خود به شرطی که آرنج را در کنار بدن نگه دارد به حریف تنه بزند .

۴-١۴- یک بازیکن نباید گوی را در دست ، در زیر بازو یا در جلوی خود نگه دارد و همچنین نباید با پا و یا هیچیک از اعضای بدن به گوی ضربه وارد نماید .

سوار می تواند با اعضای بدن خود یا اعضای بدن اسبش جلوی حرکت گوی را بگیرد .

۵-١۴- هیچ بازیکنی اجازه ندارد تحت هیچ شرایطی از داور تقاضای گرفتن خطا نماید که البته این قانون به این معنی نیست که میدان دار تیم نیز حق مشورت با داور سوار را ندارد .

۶-١۴- یک بازیکن حق پیاده شدن از اسب را در زمانی که گوی در بازی است ندارد .

تبصره : (اگر بازیکنی دلیل خاصی برای پیاده شدن داشته باشد ، باید این درخواست را در زمانی که گوی به هر نحوی از بازی خارج می شود و یا وقت نگه داشته می شود طبق قانون ١۶ اعلام نماید .)

٧-١۴- از شلاق و مهمیز نباید زیاد و در مواقع غیر ضروری استفاده نمود.

” قسمت قوانین بازی در مانژ چوگان “

مقررات ١۵: استفاده از چوب

١-١۵- بازیکن می تواند با چوب خود به چوب حریف ضربه زده یا مانع از ضربه زدن حریف شود به شرط اینکه:

١-١-١۵)١-١-١-١۵- حریف در حال ضربه زدن به گوی باشد که این حالت هر دو مرحله ضربه یعنی زمانی که چوگان بازچوب را از بالا می آورد تا مرحله ای که چوب درپایین آماده زدن ضربه است را شامل می شود .

١-١-١۵) ٢-١-١-١۵- حریف تلاش کند تا مانع از ضربه زدن چوگان بازی شود که صاحب گوی است ، در این صورت نیز زننده ضربه می تواند به چوب حریف ضربه وارد نماید.

٢-١-١۵- چوگان باز در همان سمتی از حریف قرار داشته باشد که گوی قرار دارد و یا در خط مستقیمی پشت خط گوی.

٣-١-١۵- تماس دو چوب پایین تر از سطح پشت اسب صورت گیرد

تبصره : در بازی های که در میادین بزرگ برگزار میشوند ، چوگان باز می تواند چوب را تا سطح شانه خود بالا آورد .)

٢-١۵- چوب چوگان باز نباید به رو ، زیر ، جلو و یا پشت اسب حریف برسد.

٣-١۵- چوگان باز نباید با چوب خود به اسب چوگان باز دیگر ضربه بزند .

تبصره : تصمیم  گیری در خصوص اینکه آیا چوگان باز بوده که با چوب خود به اسب دیگری ضربه زده یا حریف بوده که اسب خود را در مسیر ضربه چوگان باز هدایت کرده ، به عهده داور سوار است . اما به عنوان یک راهنمایی می توان به این نکته اشاره کرد که اگر زننده ضربه ، ” ضربه از پایین ” را هنگامی زده باشد که هیچ گونه احتمال برخورد چوب با اسب حریف وجود نداشته ، اما به علت کم شدن فاصله اسبها در زمان شکل گیری ضربه ، چوب به اسب حریف بر خورد کرده است ، آنگاه در این حالت چوگان باز تیم مقابل خطا کار شناخته می شود چرا که با اسب خود وارد مسیر ضربه چوگان باز دیگر شده است . البته باید موقعیتهای اولیه اسبها را نیز در نظر گرفت . از سوی دیگر اگر جایگاه حریف پیش از نواختن ضربه توسط چوگان باز شکل گرفته باشد ، آنگاه زننده ضربه ، خطا کار شناخته می شود . در صورتی که داوران سوار نتوانند در خصوص خطای انجام شده به نتیجه قطعی برسند ، دو انتخاب پیش روی آنها وجود خواهد داشت : ١) هیچ گونه خطایی اعلام نشده و آن خطا نادیده گرفته شود .

٢) خطای انجام شده یک خطای دوبل اعلام شود که در خصوص آن می توان به قانون ٣-١٠ مراجعه نمود.)

۴-١۵- همه چوگان بازان باید چوب را در دست راست خود بگیرند.

۵-١۵- چوگان باز نباید عمداً با چوب خود به اسبش ضربه بزند. این حالت شامل استفاده از هر قسمتی از چوب می شود که چوگان باز بخواهد با استفاده از ضربه زدن ، اسب خود را هدایت نماید .

۶-١۵: هیچ چوگان بازی اجازه ندارد چوب را با بی دقتی و یا به طرز خطرناک استفاده نماید.

١-۶-١۵-چرخاندن چوب به طور کامل در طرفین یا بالای سر به طوری که چوگان بازان دیگری در نزدیکی وی باشند.

٢-۶-١۵- ضربه زدن به چوگان حریف با نیروی غیر ضروری .

٣-۶-١۵- نگهداشتن چوب به طریقی که امکان گیرکردن آن در تجهیزات اسب حریف یا لوازم خود وی وجود داشته باشد .

تبصره : در برخی موارد ، یک ضربه به عقب اجرا شده از طرف چوگان باز ممکن است با چوبی که حریف به درستی و محکم آنرا نگهداشته برخورد نماید . در این حالت نباید حریف را به علت ایجاد مانع خطا کار شناخت . از سوی دیگر چنانچه چوب با بی دقتی حمل شود ممکن است به طور غیر عمدی با چوب چوگان بازی که در حال انجام ضربه به عقب صحیح است ، برخورد نماید ، که در این حالت حریف به علت ایجاد مانع خطا کار شناخته می شود.

۴-۶-١۵- چوگان باز زمانی مجاز است به گویی که در هوا در حال چرخش است ضربه بزند که از همه لحاظ ایمن باشد. بدین معنا که گردش چوب به طور کامل در حالتی که حریفان دیگر نزدیک زننده ضربه قرار داشته باشند مجاز نیست .

٧-١۵- چوگان باز در همه حال مسئول عواقب ضربه خود می باشد که این ضربات عبارتند از : ضربه به عقب ، ضربه به جلو. هیچ چوگان بازی اجازه گرداندن چوب به صورت هلی کوپتری را ندارد زیرا این عمل خطا محسوب می شود .

مقررات ١۶ : متوقف کردن بازی

١-١۶- زمانی که یک اسب رو برود یا یک چوگان باز یا اسبی دچار مصدومیت شوند و یا در معرض خطر مصدومیت قرار گیرند ، داور سوار دستور توقف بازی را صادر نموده و وقت نگهداشته می شود.

٢-١۶- هر یک از چوگان بازان می توانند از داور تقاضا کنند تا بازی را متوقف کند در صورتیکه لوازم وتجهیزات آنها شکسته باشد. چرا که در این صورت چوگان باز و اسبش در معرض خطر قرار دارند .

تبصره : تشخیص خطرناک یا بی خطر بودن موقعیت بوجود آمده به عهده داور سوار است . چنانچه چوگان باز از داور تقاضا کند که بازی را متوقف نماید و بعد علت درخواست ویا از جانب داور موجه شناخته نشود ، داور به تشخیص خود   می تواند وی را خطا کار اعلام نماید.

 ٣-١۶- تقاضای توقف بازی برای تعمیر تجهیزات باید زمانی صورت گیرد که گوی وارد دروازه یکی از تیمها شده و یا از میدان بازی خارج شده باشد.

۴-١۶- زمانی که چوگان باز از روی اسب بیافتد ، داور سوار باید بازی را متوقف نماید.

۵-١۶- چنانچه چوب یک چوگان باز در حین بازی بشکند یا بیافتد ، بازی متوقف نخواهد شد. هر چند زمانی که پس از این اتفاق گلی به ثمر رسیده یا به هر طریقی بازی متوقف شود می توان به چوگان باز مربوطه فرصت داد تا چوب شکسته را تعویض نموده و یا چوب افتاده را به وی بازگرداند.

۶-١۶- زمانی که کلاه ایمنی یکی از چوگان بازان بیافتد ، بازی بلافاصله متوقف خواهد شد اما به شرط اینکه توقف بازی در زمان مربوطه به نفع هیچ یک از دو تیم نباشد.

٧-١۶- زمانی که اسب یکی از چوگان بازان رم کند و یا به حالتی غیر قابل کنترل رفتار نماید ، داور بلافاصله باید دستور توقف بازی را صادر نماید یا آن اسب تعویض شود.

تبصره : با توجه به اینکه بیشتر مانژهای چوگان محیط های بسته هستند ، عموماً داور بازی با چوگان بازی که قصد دارد اسب مزاحم خود را تعویض نماید ، مدارا خواهد کرد . هر چند چوگان بازان مجاز نیستند وقت بازی در زمان تعویض اسب بیش از حد تلف کنند.

٨-١۶- زمانی که چوگان بازی مصدوم می شود برای وی نمی توان وقت بازی را بیش از ١۵ دقیقه نگه داشت و پس از زمان مذکور، این چوگان باز بعنوان چوگان باز مصدوم شناخته می شود که توانایی ادامه بازی را ندارد و در این حال مطابق قانون ٢-٣ عمل خواهد شد. چوگان بازی که در هنگام بازی بیهوش شود بعنوان چوگان باز ناتوان شناخته می شود که قاد ربه ادامه بازی نیست .

٩-١۶- هیچ شخصی بیش از توقف بازی و اجازه داور ، نمی تواند برای کمک به چوگان باز مصدوم وارد زمین شود.

١٠-١۶- اگر چوگان بازی بخواهد اسب خود را تعویض کند این کار را تنها در زمان توقف بازی با اجازه داور می تواند انجام دهد . هر گونه ایجاد اختلال در روند بازی می تواند موجب اعلام خطای پنالتی از سوی داور شود .( به قسمت توجه در قانون ٧-١۶  مراجعه گردد .)

مقررات ١٧ : هندیکاپ  

١-١٧- هندیکاپ یک چوگان باز بر مبنای یک بازی که از ۴چوکه ۵/٧ دقیقه ای تشکیل می شود پایه ریزی شده است. به مجموع هندیکاپ های چوگان بازان هر تیم ، هندیکاپ آن تیم گفته می شود .

٢-١٧ – در بازیهایی که با قانون هندیکاپ انجام می شوند ، حاصل تفاضل هندیکاپ دو تیم ، عددی است که بعنوان آوانس به تیمی که دارای هندیکاپ کمتر است ، اعطا می شود. منظور از آوانس یعنی برابر عدد بدست آمده برای تیم مقابل گل محسوب می شود .

٣-١٧- در بازیهایی که تعداد چوکه ها غیر از  ۴باشد ، حاصل تفاضل هندیکاپ تیم ها (پس از محاسبه طبق قانون١-١٧) را تقسیم بر ۴ کرده و حاصل بدست آمده را در تعداد چوکه ها ضرب می نماییم . آنچه بدست می آید اگر عدد اعشاری ۵/٠ یا بیش از آن باشد به عدد کامل کوچکتر تبدیل خواهد شد . قابل ذکر است مجدداً حاصل بدست آمده همان آوانسی است که به تیم مقابل با هندیکاپ کمتر اعطا می شود .

۴-١٧- مجموع هندیکاپ های چوگان بازان یک تیم باید در محدوده تعریف شده آن مسابقه ای باشد که در آن شرکت می کنند. یعنی تیمی که هندیکاپ آن بالاتر یا پایین تر از حد تعیین شده باشد اجازه شرکت در آن مسابقه را ندارد .

مقررات ١٨ : فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران

١-١٨- اعتراضات : اعتراض به تصمیمات یا مسائلی که مربوط به چگونگی اداره یک مسابقه توسط کمیته برگزاری و یا مسئولان می شود و همچنین مسائل انضباطی مرتبط به آن نیز مواردی هستند که باید طبق قوانین فدراسیون در خصوص آنها اقدام نمود .

٢-١٨- تغییر قوانین : در موارد کاملاً خاص ، رییس فدراسیون ویا در غیاب وی ، نایب رئیس و یا دبیر فدراسیون با در نظر گرفتن مرتبه میتوانند نسبت به تغییر یک قانون اقدام نمایند.

٣-١٨- اجرای قوانین : فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران ، تمامی قوانین مصوب را در همه مسابقاتی که توسط این فدراسیون برگزار میشود ، به اجرا می گذارد . در همین راستا اکیداً توصیه می شود باشگاههای عضو نیز این قوانین را در تمامی مسابقات باشگاهی خود به اجرا در آورند .

۴-١٨- هیچ تیمی اجازه ندارد نسبت به زمان محاسبه شده یا گلهای شمارش شده در یک مسابقه ، پس از به صدا در آمدن سوت پایان ، اعتراض نماید.