تقویم ورزشی

 ردیف شرح فعالیت   مکان برگزاری  زمان برگزاری رده سنی   اعتبار مورد نیاز
 ۱  جام قزوین  دولتخانه صفوی  فروردین  بزرگسالان
 ۲  جام ارتش باشگاه نزاجا  فروردین   بزرگسالان
 ۳  جام شیرین(بانوان) قصرفیروزه  اردیبهشت  بزرگسالان 
 ۴  جام خرمشهر  نوروزآباد تیر  بزرگسالان 
 ۵  جام ادب (بانوان) قصرفیروزه   تیر  بزرگسالان 
 ۶  جام خلیج فارس قصرفیروزه   مرداد  بزرگسالان 
 ۷  جام شریان(بانوان وآقایان) قصرفیروزه   مهر  بزرگسالان 
 ۸  جام قهرمانی کشور قصرفیروزه   مهر  بزرگسالان 
 ۹  جام هنر ( بانوان ) قصرفیروزه   مهر  بزرگسالان 
 ۱۰  جام پیشکسوتان نوروزآباد  آبان  بزرگسالان 
 ۱۱  جام فجر قصرفیروزه   بهمن  بزرگسالان 
 ۱۲  جام نوروز قصرفیروزه   اسفند  بزرگسالان 
                                     جمع