تغييرزمان برگزاري كلاس هاي آموزش چوگان

كلاس آموزش چوگان از تاريخ جمعه ٢٢ارديبهشت ماه به روز دوشنبه ٢٥ارديبهشت ماه تغييريافت.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون چوگان،به علت تداخل و همزماني تاريخ برگزاري كلاس چوگان با رونمايي از كتاب گوي و چوگان در نمايشگاه بين المللي كتاب ،زمان برگزاري كلاس آموزش چوگان از روز جمعه ٢٢ارديبهشت ماه به روز دوشنبه ٢٥ارديبهشت ماه ساعت ١٤:٠٠تغييريافت.