تغییرزمان برگزاری کلاس های آموزش چوگان

تغييرزمان برگزاري كلاس هاي آموزش چوگان

کلاس آموزش چوگان از تاریخ جمعه ٢٢اردیبهشت ماه به روز دوشنبه ٢۵اردیبهشت ماه تغییریافت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان،به علت تداخل و همزمانی تاریخ برگزاری کلاس چوگان با رونمایی از کتاب گوی و چوگان در نمایشگاه بین المللی کتاب ،زمان برگزاری کلاس آموزش چوگان از روز جمعه ٢٢اردیبهشت ماه به روز دوشنبه ٢۵اردیبهشت ماه ساعت ١۴:٠٠تغییریافت.