بررسی سلامت و تغذیه اسب های چوگانی روستای خونان ( بوئین زهرا )

فدراسیون چوگان جهت بررسی سلامت و تغذیه اسب های چوگانی روستای خونان ، با هماهنگی هیئت چوگان استان قزوین  اقدام به اعزام دامپزشک به روستای خونان کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ، فدراسیون چوگان با هماهنگی هیئت چوگان استان قزوین دکتر وحید شجاع ( از اعضای کمیته دامپزشکی ) را جهت بررسی ، نحوه نگهداری ،خوراک و همچنین سلامت اسب های چوگانی به همراه علی حائریان از چوگان بازان استان قزوین به روستای خونان ( بوئین زهرا ) اعزام نمود.