بازیکنان

ردیف

كد اعضاء

نام

نام خانوادگي

باشگاه

هنديكاپ
زمين بزرگ

مليت

1

006الف

حمزه

ايلخاني زاده

كانون چوگان

0

ايراني

2

007الف

سيامك

ايلخاني زاده

كانون چوگان

2

ايراني

3

188الف

امیرعلی 

عبیدی

كانون چوگان

1

ايراني

4

002الف

مهدی قلی

ذوالفقاری

كانون چوگان

0

ايراني

5

011الف

علي سالار

وكيل گيلاني

كانون چوگان

-1

ايراني

6

015الف

غزاله

امير ابراهيمي

كانون چوگان

0

ايراني

7

016الف

هاله

اميرابراهيمي

كانون چوگان

-1

ايراني

8

158الف

حامد

فرنیا

كانون چوگان

-1

ايراني

9

 

نادر

ساسانی

کانون چوگان

-2 

ايراني

10

018الف

اسماعيل

امامي

كانون چوگان

2

ايراني

11

019الف

مهدي

پورسعادتي

كانون چوگان

3

ايراني

12

088الف

سودابه

ایلخانی زاده

كانون چوگان

-1

ايراني

13

092الف

احمد

فتاحی هر میله

كانون چوگان

1

ايراني

14

022الف

لئوپولدو

استمپا

كانون چوگان

-1

اسپانيايي

15

136الف

فرناندو

دی کاسترو کاردو

کانون چوگان

-1

ايراني

16

057الف

ياشار

بي غم

كانون چوگان

-1

ايراني

17

080الف

کتايون

جلايي

كانون چوگان

0

ايراني

18

036الف

خشایار

گنزالس کیخانلو

كانون چوگان

0

ايراني

19

072الف

ناديا

ون مالتزان

كانون چوگان

-1

آلماني

20

163 الف

محسن

عسگرزاده

کانون چوگان

-1 

ايراني

21

090الف

بهادر

بابایی

کانون چوگان

2

ايراني

22

164الف

جواد

پورسعادتی

كانون چوگان

-2

ایرانی

23

199 الف آیدین  بی غم  کانون چوگان  2- ایرانی

24

200 الف نیکلاس دیازپاچه کانون چوگان 1- اسپانیا

*********

 *********** *********** *********** *********** *********** **********

25

  متین

رضاخانلو

نوروزآباد

-2

ایرانی

26

189الف

سیدعلیرضا

حائریان

نوروزآباد

-1

ایرانی

27

178الف

میرعلی

فتاحی

نوروزآباد

-1

ايراني

28

177الف

مریم

ترابي

نوروزآباد

-1

ايراني

29

179الف

مهدی 

صدیق 

نوروزآباد

-1

ايراني

30

045الف

رضا

رضا خانلو

نوروزآباد

0

ايراني

31

028الف

حمزه

دلال آذر(شهرت فرهاد آذری)

نوروزآباد

1

ايراني

32

012الف

گلنار

وكيل گيلاني

نوروزآباد

0

ايراني

33

013الف

سعيد

رحماني موحد

نوروزآباد

1

ايراني

34

029الف

آذرتاش

آذرنوش

نوروزآباد

-1

ايراني

35

010الف

محمد جواد

وكيل گيلاني

نوروزآباد

-1

ايراني

36

180الف

عطیه

آب خضر

نوروزآباد

-1

ايراني

37

149الف

مسعود

خروش رضاخانلو

نوروزآباد

-1

ايراني

38

151الف

امیر

رضاخانلو

نوروزآباد

-2

ايراني

39

047الف

ناصر

اميري

نوروزآباد

-1

ايراني

40

033الف

حسين

حشمتي اسكوئي

نوروزآباد

-1

ايراني

41

079الف

بهاره

خليق

نوروزآباد

-1

ايراني

42

098الف

امیر

رضابنده لو

نوروزآباد

-1

ايراني

43

025الف

فریبرز

تاج محرابی

نوروزآباد

-2

ايراني

44

034الف

حسين

جهانباني

نوروزآباد

-1

ايراني

45

059الف

حسين

رضاخانلو

نوروزآباد

-1

ايراني

46

035الف

عباس

قدیری مقدم

نوروزآباد

0

ايراني

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

47

111 الف

معین

شکوهی

باشگاه ارتش

0

ایرانی

48

042الف

محمد رضا

بهبدی

باشگاه ارتش

3

ايراني

49

037الف

رضا

بهبدی

باشگاه ارتش

2

ايراني

50

103الف

مسعود

مظفری

باشگاه ارتش

0

ايراني

51

  مجید محسنی

باشگاه ارتش

-2

ايراني

52

048الف

يوسف

اکبري

باشگاه ارتش

1

ايراني

53

  رهام محسنی

باشگاه ارتش

-2 

ایرانی

54

  محمد بیاری

باشگاه ارتش

 -2

ایرانی

55

049الف

سيد حسن

بوري

باشگاه ارتش

2

ايراني

56

  محمدرضا سلطانی

باشگاه ارتش

-2

ايراني

57

105الف

حجت

خانزاده سراجه

باشگاه ارتش

0

ايراني

58

125الف

عید محمد

بازیار

باشگاه ارتش

-2 

ایرانی

59

064الف

ناصر

محمدی فر

باشگاه ارتش

-1

ايراني

60

076الف

علی

دلاوری

باشگاه ارتش

0

ايراني

61

  بهروز احمدی

باشگاه ارتش

-2

ايراني

62

  عباس کمال پور

باشگاه ارتش

-2

ايراني

63

166الف رضا جعفری

باشگاه ارتش

-2

ایرانی

64

  امیر شیروانی

باشگاه ارتش

-2

ایرانی

65

169الف عبدالرسول بهدادفر

باشگاه ارتش

-2

ایرانی

66

167الف اصغر ناظری

باشگاه ارتش

-2

ایرانی

67

168الف ابوالفضل بیاری

باشگاه ارتش

-2

ایرانی

68

165الف بهمن صبری

باشگاه ارتش

-2

ایرانی

69

156الف جعفر محمدی

باشگاه ارتش

-2

ایرانی

70

157الف عبداله صبری

باشگاه ارتش

0

ایرانی

71

159الف فردین بختیاری

باشگاه ارتش

-2

ایرانی

72

74الف امیررضا بهبدی

باشگاه ارتش

3

ایرانی

73

203الف

احسان  فکاء باشگاه ارتش 2-

ايراني

74

204الف

جاوید بریری باشگاه ارتش 2-

ايراني

75

205الف

مجتبی احمدلو باشگاه ارتش 2-

ايراني

76

206الف

امیررضا زارع پور باشگاه ارتش 2-

ايراني

77

207الف

رسول  مباهی باشگاه ارتش 2- ایرانی

78

208الف

امیر حسین حسینی چوبه باشگاه ارتش 2- ایرانی
79 104الف علی شعبانی

باشگاه ارتش

-2

ايراني

**********

********** ********** **********

**********

**********

**********

80

110الف

مهسا

محمدی فر

قصرفيروزه

-1

ايراني

81

073الف

امیر علی

حسابی

قصرفيروزه

-1

ايراني

82

004الف

محمدقلي

ذوالفقاري

قصرفيروزه

2

ايراني

83

014الف

بهرام

جهانبانی

قصرفيروزه

1

ايراني

84

003الف

نادر

ذوالفقاري

قصرفيروزه

0

ايراني

85

063الف

بهزاد

حاجی شرفی

قصرفيروزه

1

ايراني

86

005الف

اميرعلي

ذوالفقاري

قصرفيروزه

1

ايراني

87

070الف

امير رضا

شاپوری

قصرفيروزه

0

ايراني

88

161الف

محمد

فیض آبادی

قصرفيروزه

-2

ايراني

89

106الف

پژمان

بوذری

قصرفيروزه

0

ايراني

90

121 الف

شهاب

ایمیری

قصرفيروزه

-1

ايراني

91

112الف

سیدحسین

سعادتی نیا

قصرفيروزه

-1

ايراني

92

152الف

رضا

کریمی پور

قصرفيروزه

 -2

ايراني

93

44الف

بشیر

رضاخانلو

قصرفيروزه

1

ايراني

94

190الف

سعیده

صادقی

قصرفيروزه

-1 

ایرانی

95

181الف 

نفیسه

باختر

قصرفيروزه

-1

ایرانی

96

187الف 

حدیثه

سلطانی

قصرفيروزه

-1

ایرانی

97

130الف 

محمد

طهوری

قصرفيروزه

-1

ایرانی

98

186الف 

ناهید

عطرچین

قصرفيروزه

-1

ایرانی

99

160الف 

مصطفی

عدالت خواه

قصرفيروزه

-1

ایرانی

100

184الف

محمدصالح

باختر

قصرفیروزه

-1

ایرانی

101

183الف

ناصر

باختر

قصرفیروزه

-2

ایرانی

102

182الف

علی

باختر

قصرفیروزه

-2

ایرانی

103

185الف

مهدی

بوذری

قصرفیروزه

-1

ایرانی

104

53الف

یاشار محمدی فر

 قصرفیروزه

-1 

ايراني

105

133 الف کامران رستمی

 قصرفیروزه

-2

ايراني

106

197الف

عرفان

رضوانفر

 قصرفیروزه

-2

ايراني

107

198الف

استفان ریس

 قصرفیروزه

-2 

انگلستان

108

202الف

مهرناز غیاثوند

 قصرفیروزه

-1 

ايراني

109

147الف

نازنین

امینی

 قصرفیروزه

-1 

ايراني

110

147الف

بدریه

وزیری همدانی

 قصرفیروزه

-1 

ايراني

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

111

134الف 

سمیه

موسوی  امین

اصفهان

-2

ایرانی

112

135الف 

علیرضا

شمس

اصفهان

-2

ایرانی

**********

**********

********** **********

**********

**********

**********

113

140الف

جواد

صید قلی پور

سپاه

-2

ایرانی

114

141الف

حمید

براتی

سپاه

-2

ایرانی

115

142الف

علی

جبرئیلی

سپاه

-2

ایرانی

116

143الف

علی مرتضی

سلسله ذاکرین

سپاه

-2

ایرانی

117

144الف

حمید

فلاح گل چین لیالستانی

سپاه

-2

ایرانی

118

145الف

حیدر

فتاحی راد

سپاه

-2

ایرانی

119

146الف

میثم

معصومیان

سپاه

-2

ایرانی

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

120

176الف

کامران

عباسی

ناجا

-2

ایرانی

121

173الف

حسین

عیدی

ناجا

-2

ایرانی

122

174الف

رضا

احمدی

ناجا

-2

ایرانی

123

172الف

محمود

سارانی

ناجا

-2

ایرانی

124

175الف

امیر

محمدی توشه

ناجا

-2

ایرانی

125 201الف احمد تیغ علی ناجا 2-

ایرانی