بازیکنان

ردیف

كد اعضاء

نام

نام خانوادگي

باشگاه

هنديكاپ
زمين بزرگ

مليت

1

006الف

حمزه

ايلخاني زاده

كانون چوگان

0

ايراني

2

007الف

سيامك

ايلخاني زاده

كانون چوگان

2

ايراني

3

188الف

امیرعلی 

عبیدی

كانون چوگان

1

ايراني

4

002الف

مهدی قلی

ذوالفقاری

كانون چوگان

0

ايراني

5

011الف

علي سالار

وكيل گيلاني

كانون چوگان

-1

ايراني

6

015الف

غزاله

امير ابراهيمي

كانون چوگان

0

ايراني

7

016الف

هاله

اميرابراهيمي

كانون چوگان

-1

ايراني

8

158الف

حامد

فرنیا

كانون چوگان

-1

ايراني

9

 

نادر

ساسانی

کانون چوگان

-2 

ايراني

10

018الف

اسماعيل

امامي

كانون چوگان

1

ايراني

11

019الف

مهدي

پورسعادتي

كانون چوگان

1

ايراني

12

088الف

سودابه

ایلخانی زاده

كانون چوگان

0

ايراني

13

092الف

احمد

فتاحی هر میله

كانون چوگان

1

ايراني

14

022الف

لئوپولدو

استمپا

كانون چوگان

-1

اسپانيايي

15

136الف

فرناندو

دی کاسترو کاردو

کانون چوگان

-1

ايراني

16

057الف

ياشار

بي غم

كانون چوگان

-1

ايراني

17

080الف

کتايون

جلايي

كانون چوگان

0

ايراني

18

036الف

خشایار

گنزالس کیخانلو

كانون چوگان

-1

ايراني

19

072الف

ناديا

ون مالتزان

كانون چوگان

-1

آلماني

20

163 الف

محسن

عسگرزاده

کانون چوگان

-1 

ايراني

21

090الف

بهادر

بابایی

کانون چوگان

0

ايراني

22

164الف

جواد

پورسعادتی

كانون چوگان

-2

ایرانی

*********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

23

  متین

رضاخانلو

نوروزآباد

-2

ایرانی

24

189الف

سیدعلیرضا

حائریان

نوروزآباد

-1

ایرانی

25

178الف

میرعلی

فتاحی

نوروزآباد

0

ايراني

26

113الف

سهیل

جعفر تهرانی

نوروز آباد

 -2

ايراني

27

177الف

مریم

ترابي

نوروزآباد

-2

ايراني

28

179الف

مهدی 

صدیق 

نوروزآباد

0

ايراني

29

045الف

رضا

رضا خانلو

نوروزآباد

0

ايراني

30

028الف

حمزه

دلال آذر(شهرت فرهاد آذری)

نوروزآباد

1

ايراني

31

012الف

گلنار

وكيل گيلاني

نوروزآباد

0

ايراني

32

013الف

سعيد

رحماني موحد

نوروزآباد

1

ايراني

33

029الف

آذرتاش

آذرنوش

نوروزآباد

-1

ايراني

34

010الف

محمد جواد

وكيل گيلاني

نوروزآباد

-1

ايراني

35

180الف

عطیه

آب خضر

نوروزآباد

-1

ايراني

36

149الف

مسعود

خروش رضاخانلو

نوروزآباد

-1

ايراني

37

150الف

امیرحسام

هاشمی آستانه

نوروزآباد

-2

ايراني

38

151الف

امیر

رضاخانلو

نوروزآباد

-2

ايراني

39

047الف

ناصر

اميري

نوروزآباد

-1

ايراني

40

033الف

حسين

حشمتي اسكوئي

نوروزآباد

-1

ايراني

41

079الف

بهاره

خليق

نوروزآباد

-1

ايراني

42

61 الف

مهسا

سرلک

نوروز آباد

-2 

ايراني

43

099الف

مجید

زهرایی محمدآبادی

 نوروزآباد

 -2

ايراني

44

098الف

امیر

رضابنده لو

نوروزآباد

-1

ايراني

45

025الف

فریبرز

تاج محرابی

نوروزآباد

-2

ايراني

46

091الف

حسین

جنگجو

نوروزآباد

-2

ايراني

47

034الف

حسين

جهانباني

نوروزآباد

-1

ايراني

48

059الف

حسين

رضاخانلو

نوروزآباد

-1

ايراني

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

49

111 الف

معین

شکوهی

باشگاه ارتش

-1

ایرانی

50

035الف

عباس

نگهبان قديري

باشگاه ارتش

1

ايراني

51

042الف

محمد رضا

بهبدی

باشگاه ارتش

3

ايراني

52

037الف

رضا

بهبدی

باشگاه ارتش

2

ايراني

53

103الف

مسعود

مظفری

باشگاه ارتش

0

ايراني

54

  مجید محسنی

باشگاه ارتش

-2

ايراني

55

048الف

يوسف

اکبري

باشگاه ارتش

0

ايراني

56

  رهام محسنی

باشگاه ارتش

-2 

ایرانی

57

  محمد بیاری

باشگاه ارتش

 -2

ایرانی

58

049الف

سيد حسن

بوري

باشگاه ارتش

0

ايراني

59

053الف

ياشار

محمدي فر

باشگاه ارتش

-1

ايراني

60

  محمدرضا سلطانی

باشگاه ارتش

-2

ايراني

61

105الف

حجت

خانزاده سراجه

باشگاه ارتش

0

ايراني

62

125الف

عید محمد

بازیار

باشگاه ارتش

-2 

ایرانی

63

064الف

ناصر

محمدی فر

باشگاه ارتش

-1

ايراني

64

076الف

علی

دلاوری

باشگاه ارتش

0

ايراني

65

  بهروز احمدی

باشگاه ارتش

-2

ايراني

66

  عباس کمال پور

باشگاه ارتش

-2

ايراني

67

166الف رضا جعفری

باشگاه ارتش

-2

ایرانی

68

  امیر شیروانی

باشگاه ارتش

-2

ایرانی

69

170الف عباس فلاح

باشگاه ارتش

-2

ایرانی

70

169الف عبدالرسول بهدادفر

باشگاه ارتش

-2

ایرانی

71

167الف اصغر ناظری

باشگاه ارتش

-2

ایرانی

72

168الف ابوالفضل بیاری

باشگاه ارتش

-2

ایرانی

73

165الف بهمن صبری

باشگاه ارتش

-2

ایرانی

74

153الف مهدی زمانی

باشگاه ارتش

-2

ایرانی

75

156الف جعفر محمدی

باشگاه ارتش

-2

ایرانی

76

157الف عبداله صبری

باشگاه ارتش

-1

ایرانی

77

159الف فردین بختیاری

باشگاه ارتش

-2

ایرانی

78

74الف امیررضا بهبدی

باشگاه ارتش

+1

ایرانی

**********

********** ********** **********

**********

**********

**********

79

058الف

بهروز

رزمجو

قصرفيروزه

-2

ايراني

80

089الف

مجتبی

فخار

قصرفيروزه

-2

ايراني

81

110الف

مهسا

محمدی فر

قصرفيروزه

-1

ايراني

82

073الف

امیر علی

حسابی

قصرفيروزه

-1

ايراني

83

004الف

محمدقلي

ذوالفقاري

قصرفيروزه

1

ايراني

84

014الف

بهرام

جهانبانی

قصرفيروزه

1

ايراني

85

003الف

نادر

ذوالفقاري

قصرفيروزه

0

ايراني

86

093الف

امیرعلی

خوئی

قصرفيروزه

-1

ايراني

87

063الف

بهزاد

حاجی شرفی

قصرفيروزه

1

ايراني

88

162الف

الهام

سربازی

قصرفيروزه

-2

ايراني

89

005الف

اميرعلي

ذوالفقاري

قصرفيروزه

1

ايراني

90

070الف

امير رضا

شاپوری

قصرفيروزه

0

ايراني

91

161الف

محمد

فیض آبادی

قصرفيروزه

-2

ايراني

92

104الف

علی

شعبانی

قصرفيروزه

-2

ايراني

93

106الف

پژمان

بوذری

قصرفيروزه

-2

ايراني

94

121 الف

شهاب

ایمیری

قصرفيروزه

0

ايراني

95

117الف

امیر

مقصودی

قصرفيروزه

-1

ايراني

96

112الف

سیدحسین

سعادتی نیا

قصرفيروزه

-1

ايراني

97

152الف

رضا

کریمی پور

قصرفيروزه

 -2

ايراني

98

44الف

بشیر

رضاخانلو

قصرفيروزه

0

ايراني

99

147الف

بدریه

وزیری همدانی

 قصرفیروزه

-1 

ايراني

100

190الف

سعیده

صادقی

قصرفيروزه

-1 

ایرانی

101

126الف 

فرزین

امتی شبستری

قصرفيروزه

-2 

ایرانی

102

127الف 

سارا

صادقی

قصرفيروزه

-2

ایرانی

103

181الف 

نفیسه

باختر

قصرفيروزه

-2

ایرانی

104

187الف 

حدیثه

سلطانی

قصرفيروزه

-1

ایرانی

105

130الف 

محمد

طهوری

قصرفيروزه

-2

ایرانی

106

186الف 

ناهید

عطرچین

قصرفيروزه

-1

ایرانی

107

160الف 

مصطفی

عدالت خواه

قصرفيروزه

-1

ایرانی

108

133الف 

داود

رستمی

قصرفیروزه 

-2 

ایرانی

109

184الف

محمدصالح

باختر

قصرفیروزه

-2

ایرانی

110

183الف

ناصر

باختر

قصرفیروزه

-2

ایرانی

111

 

مجید

هوشمند

قصرفیروزه

-2

ایرانی

112

182الف

علی

باختر

قصرفیروزه

-2

ایرانی

113

 

حسن

مرادلو

قصرفیروزه

-2

ایرانی

114

185الف

مهدی

بوذری

قصرفیروزه

-2

ایرانی

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

115

134الف 

سمیه

موسوی  امین

اصفهان

-2

ایرانی

116

135الف 

علیرضا

شمس

اصفهان

-2

ایرانی

117

62الف 

زهرا صدریه

اصفهان

-1 

ایرانی

**********

**********

********** **********

**********

**********

**********

118

140الف

جواد

صید قلی پور

سپاه

-2

ایرانی

119

141الف

حمید

براتی

سپاه

-2

ایرانی

120

142الف

علی

جبرئیلی

سپاه

-2

ایرانی

121

143الف

علی مرتضی

سلسله ذاکرین

سپاه

-2

ایرانی

122

144الف

حمید

فلاح گل چین لیالستانی

سپاه

-2

ایرانی

123

145الف

حیدر

فتاحی راد

سپاه

-2

ایرانی

124

146الف

میثم

معصومیان

سپاه

-2

ایرانی

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

125

176الف

کامران

عباسی

ناجا

-2

ایرانی

126

173الف

حسین

عیدی

ناجا

-2

ایرانی

127

174الف

رضا

احمدی

ناجا

-2

ایرانی

128

172الف

محمود

سارانی

ناجا

-2

ایرانی

129

175الف

امیر

محمدی توشه

ناجا

-2

ایرانی