بازیکنان

ردیف

کد اعضاء

نام

نام خانوادگی

باشگاه

هندیکاپ
زمین بزرگ

ملیت

۱

۰۰۶الف

حمزه

ایلخانی زاده

کانون چوگان

۰

ایرانی

۲

۰۰۷الف

سیامک

ایلخانی زاده

کانون چوگان

۲

ایرانی

۳

۱۸۸الف

امیرعلی 

عبیدی

کانون چوگان

۱

ایرانی

۴

۰۰۲الف

مهدی قلی

ذوالفقاری

کانون چوگان

۰

ایرانی

۵

۰۱۱الف

علی سالار

وکیل گیلانی

کانون چوگان

ایرانی

۶

۰۱۵الف

غزاله

امیر ابراهیمی

کانون چوگان

۰

ایرانی

۷

۰۱۶الف

هاله

امیرابراهیمی

کانون چوگان

ایرانی

۸

۱۵۸الف

حامد

فرنیا

کانون چوگان

ایرانی

۹

 

نادر

ساسانی

کانون چوگان

-۲ 

ایرانی

۱۰

۰۱۸الف

اسماعیل

امامی

کانون چوگان

۱

ایرانی

۱۱

۰۱۹الف

مهدی

پورسعادتی

کانون چوگان

۱

ایرانی

۱۲

۰۸۸الف

سودابه

ایلخانی زاده

کانون چوگان

۰

ایرانی

۱۳

۰۹۲الف

احمد

فتاحی هر میله

کانون چوگان

۱

ایرانی

۱۴

۰۲۲الف

لئوپولدو

استمپا

کانون چوگان

اسپانیایی

۱۵

۱۳۶الف

فرناندو

دی کاسترو کاردو

کانون چوگان

ایرانی

۱۶

۰۵۷الف

یاشار

بی غم

کانون چوگان

ایرانی

۱۷

۰۸۰الف

کتایون

جلایی

کانون چوگان

۰

ایرانی

۱۸

۰۳۶الف

خشایار

گنزالس کیخانلو

کانون چوگان

ایرانی

۱۹

۰۷۲الف

نادیا

ون مالتزان

کانون چوگان

آلمانی

۲۰

۱۶۳ الف

محسن

عسگرزاده

کانون چوگان

-۱ 

ایرانی

۲۱

۰۹۰الف

بهادر

بابایی

کانون چوگان

۰

ایرانی

۲۲

۱۶۴الف

جواد

پورسعادتی

کانون چوگان

ایرانی

*********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

۲۳

  متین

رضاخانلو

نوروزآباد

ایرانی

۲۴

۱۸۹الف

سیدعلیرضا

حائریان

نوروزآباد

ایرانی

۲۵

۱۷۸الف

میرعلی

فتاحی

نوروزآباد

۰

ایرانی

۲۶

۱۱۳الف

سهیل

جعفر تهرانی

نوروز آباد

 -۲

ایرانی

۲۷

۱۷۷الف

مریم

ترابی

نوروزآباد

ایرانی

۲۸

۱۷۹الف

مهدی 

صدیق 

نوروزآباد

۰

ایرانی

۲۹

۰۴۵الف

رضا

رضا خانلو

نوروزآباد

۰

ایرانی

۳۰

۰۲۸الف

حمزه

دلال آذر(شهرت فرهاد آذری)

نوروزآباد

۱

ایرانی

۳۱

۰۱۲الف

گلنار

وکیل گیلانی

نوروزآباد

۰

ایرانی

۳۲

۰۱۳الف

سعید

رحمانی موحد

نوروزآباد

۱

ایرانی

۳۳

۰۲۹الف

آذرتاش

آذرنوش

نوروزآباد

ایرانی

۳۴

۰۱۰الف

محمد جواد

وکیل گیلانی

نوروزآباد

ایرانی

۳۵

۱۸۰الف

عطیه

آب خضر

نوروزآباد

ایرانی

۳۶

۱۴۹الف

مسعود

خروش رضاخانلو

نوروزآباد

ایرانی

۳۷

۱۵۰الف

امیرحسام

هاشمی آستانه

نوروزآباد

ایرانی

۳۸

۱۵۱الف

امیر

رضاخانلو

نوروزآباد

ایرانی

۳۹

۰۴۷الف

ناصر

امیری

نوروزآباد

ایرانی

۴۰

۰۳۳الف

حسین

حشمتی اسکوئی

نوروزآباد

ایرانی

۴۱

۰۷۹الف

بهاره

خلیق

نوروزآباد

ایرانی

۴۲

۶۱ الف

مهسا

سرلک

نوروز آباد

-۲ 

ایرانی

۴۳

۰۹۹الف

مجید

زهرایی محمدآبادی

 نوروزآباد

 -۲

ایرانی

۴۴

۰۹۸الف

امیر

رضابنده لو

نوروزآباد

ایرانی

۴۵

۰۲۵الف

فریبرز

تاج محرابی

نوروزآباد

ایرانی

۴۶

۰۹۱الف

حسین

جنگجو

نوروزآباد

ایرانی

۴۷

۰۳۴الف

حسین

جهانبانی

نوروزآباد

ایرانی

۴۸

۰۵۹الف

حسین

رضاخانلو

نوروزآباد

ایرانی

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

۴۹

۱۱۱ الف

معین

شکوهی

باشگاه ارتش

ایرانی

۵۰

۰۳۵الف

عباس

نگهبان قدیری

باشگاه ارتش

۱

ایرانی

۵۱

۰۴۲الف

محمد رضا

بهبدی

باشگاه ارتش

۳

ایرانی

۵۲

۰۳۷الف

رضا

بهبدی

باشگاه ارتش

۲

ایرانی

۵۳

۱۰۳الف

مسعود

مظفری

باشگاه ارتش

۰

ایرانی

۵۴

  مجید محسنی

باشگاه ارتش

ایرانی

۵۵

۰۴۸الف

یوسف

اکبری

باشگاه ارتش

۰

ایرانی

۵۶

  رهام محسنی

باشگاه ارتش

-۲ 

ایرانی

۵۷

  محمد بیاری

باشگاه ارتش

 -۲

ایرانی

۵۸

۰۴۹الف

سید حسن

بوری

باشگاه ارتش

۰

ایرانی

۵۹

۰۵۳الف

یاشار

محمدی فر

باشگاه ارتش

ایرانی

۶۰

  محمدرضا سلطانی

باشگاه ارتش

ایرانی

۶۱

۱۰۵الف

حجت

خانزاده سراجه

باشگاه ارتش

۰

ایرانی

۶۲

۱۲۵الف

عید محمد

بازیار

باشگاه ارتش

-۲ 

ایرانی

۶۳

۰۶۴الف

ناصر

محمدی فر

باشگاه ارتش

ایرانی

۶۴

۰۷۶الف

علی

دلاوری

باشگاه ارتش

۰

ایرانی

۶۵

  بهروز احمدی

باشگاه ارتش

ایرانی

۶۶

  عباس کمال پور

باشگاه ارتش

ایرانی

۶۷

۱۶۶الف رضا جعفری

باشگاه ارتش

ایرانی

۶۸

  امیر شیروانی

باشگاه ارتش

ایرانی

۶۹

۱۷۰الف عباس فلاح

باشگاه ارتش

ایرانی

۷۰

۱۶۹الف عبدالرسول بهدادفر

باشگاه ارتش

ایرانی

۷۱

۱۶۷الف اصغر ناظری

باشگاه ارتش

ایرانی

۷۲

۱۶۸الف ابوالفضل بیاری

باشگاه ارتش

ایرانی

۷۳

۱۶۵الف بهمن صبری

باشگاه ارتش

ایرانی

۷۴

۱۵۳الف مهدی زمانی

باشگاه ارتش

ایرانی

۷۵

۱۵۶الف جعفر محمدی

باشگاه ارتش

ایرانی

۷۶

۱۵۷الف عبداله صبری

باشگاه ارتش

ایرانی

۷۷

۱۵۹الف فردین بختیاری

باشگاه ارتش

ایرانی

۷۸

۷۴الف امیررضا بهبدی

باشگاه ارتش

ایرانی

**********

********** ********** **********

**********

**********

**********

۷۹

۰۵۸الف

بهروز

رزمجو

قصرفیروزه

ایرانی

۸۰

۰۸۹الف

مجتبی

فخار

قصرفیروزه

ایرانی

۸۱

۱۱۰الف

مهسا

محمدی فر

قصرفیروزه

ایرانی

۸۲

۰۷۳الف

امیر علی

حسابی

قصرفیروزه

ایرانی

۸۳

۰۰۴الف

محمدقلی

ذوالفقاری

قصرفیروزه

۱

ایرانی

۸۴

۰۱۴الف

بهرام

جهانبانی

قصرفیروزه

۱

ایرانی

۸۵

۰۰۳الف

نادر

ذوالفقاری

قصرفیروزه

۰

ایرانی

۸۶

۰۹۳الف

امیرعلی

خوئی

قصرفیروزه

ایرانی

۸۷

۰۶۳الف

بهزاد

حاجی شرفی

قصرفیروزه

۱

ایرانی

۸۸

۱۶۲الف

الهام

سربازی

قصرفیروزه

ایرانی

۸۹

۰۰۵الف

امیرعلی

ذوالفقاری

قصرفیروزه

۱

ایرانی

۹۰

۰۷۰الف

امیر رضا

شاپوری

قصرفیروزه

۰

ایرانی

۹۱

۱۶۱الف

محمد

فیض آبادی

قصرفیروزه

ایرانی

۹۲

۱۰۴الف

علی

شعبانی

قصرفیروزه

ایرانی

۹۳

۱۰۶الف

پژمان

بوذری

قصرفیروزه

ایرانی

۹۴

۱۲۱ الف

شهاب

ایمیری

قصرفیروزه

۰

ایرانی

۹۵

۱۱۷الف

امیر

مقصودی

قصرفیروزه

ایرانی

۹۶

۱۱۲الف

سیدحسین

سعادتی نیا

قصرفیروزه

ایرانی

۹۷

۱۵۲الف

رضا

کریمی پور

قصرفیروزه

 -۲

ایرانی

۹۸

۴۴الف

بشیر

رضاخانلو

قصرفیروزه

۰

ایرانی

۹۹

۱۴۷الف

بدریه

وزیری همدانی

 قصرفیروزه

-۱ 

ایرانی

۱۰۰

۱۹۰الف

سعیده

صادقی

قصرفیروزه

-۱ 

ایرانی

۱۰۱

۱۲۶الف 

فرزین

امتی شبستری

قصرفیروزه

-۲ 

ایرانی

۱۰۲

۱۲۷الف 

سارا

صادقی

قصرفیروزه

ایرانی

۱۰۳

۱۸۱الف 

نفیسه

باختر

قصرفیروزه

ایرانی

۱۰۴

۱۸۷الف 

حدیثه

سلطانی

قصرفیروزه

ایرانی

۱۰۵

۱۳۰الف 

محمد

طهوری

قصرفیروزه

ایرانی

۱۰۶

۱۸۶الف 

ناهید

عطرچین

قصرفیروزه

ایرانی

۱۰۷

۱۶۰الف 

مصطفی

عدالت خواه

قصرفیروزه

ایرانی

۱۰۸

۱۳۳الف 

داود

رستمی

قصرفیروزه 

-۲ 

ایرانی

۱۰۹

۱۸۴الف

محمدصالح

باختر

قصرفیروزه

ایرانی

۱۱۰

۱۸۳الف

ناصر

باختر

قصرفیروزه

ایرانی

۱۱۱

 

مجید

هوشمند

قصرفیروزه

ایرانی

۱۱۲

۱۸۲الف

علی

باختر

قصرفیروزه

ایرانی

۱۱۳

 

حسن

مرادلو

قصرفیروزه

ایرانی

۱۱۴

۱۸۵الف

مهدی

بوذری

قصرفیروزه

ایرانی

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

۱۱۵

۱۳۴الف 

سمیه

موسوی  امین

اصفهان

ایرانی

۱۱۶

۱۳۵الف 

علیرضا

شمس

اصفهان

ایرانی

۱۱۷

۶۲الف 

زهرا صدریه

اصفهان

-۱ 

ایرانی

**********

**********

********** **********

**********

**********

**********

۱۱۸

۱۴۰الف

جواد

صید قلی پور

سپاه

ایرانی

۱۱۹

۱۴۱الف

حمید

براتی

سپاه

ایرانی

۱۲۰

۱۴۲الف

علی

جبرئیلی

سپاه

ایرانی

۱۲۱

۱۴۳الف

علی مرتضی

سلسله ذاکرین

سپاه

ایرانی

۱۲۲

۱۴۴الف

حمید

فلاح گل چین لیالستانی

سپاه

ایرانی

۱۲۳

۱۴۵الف

حیدر

فتاحی راد

سپاه

ایرانی

۱۲۴

۱۴۶الف

میثم

معصومیان

سپاه

ایرانی

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

۱۲۵

۱۷۶الف

کامران

عباسی

ناجا

ایرانی

۱۲۶

۱۷۳الف

حسین

عیدی

ناجا

ایرانی

۱۲۷

۱۷۴الف

رضا

احمدی

ناجا

ایرانی

۱۲۸

۱۷۲الف

محمود

سارانی

ناجا

ایرانی

۱۲۹

۱۷۵الف

امیر

محمدی توشه

ناجا

ایرانی